| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/223/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży i podawania tych napojów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 12 ust. 2   oraz art. 14 ust. 6   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z   2000 r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Łaziskach Górnych  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się zasady usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych.  

§   2.   Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży i   poza miejscem sprzedaży nie może być prowadzona w   odległości mniejszej niż 40 metrów od obiektów: cmentarzy, szkół i   przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, gminnych placów zabaw oraz parków.  

§   3.   Wprowadza się stały zakaz sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych w   promieniu 100 metrów od wejść do obiektów kultu religijnego.  

§   4.   Wprowadza się stały zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Żabka".  

§   5.   Wprowadza się stały zakaz sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych o   zawartości alkoholu powyżej 4,5 % z   wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Żabka" oraz zakaz spożywania tych napojów.  

§   6.   Ograniczenia odległości, o   których mowa w   § 2,   nie dotyczą punktu sprzedaży, podawania i   spożywania napojów alkoholowych podczas organizacji imprez na otwartym powietrzu oraz imprez masowych organizowanych na podstawie ustawy z   dnia 20 marca 2009 r. o   bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z   2009 r. Nr 62, poz. 504 z   późn. zm.).  

§   7.   Odległości, o   których mowa w   § 2, mierzy się ciągami przeznaczonymi dla pieszych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży napojów alkoholowych do wejścia na teren obiektów chronionych.  

§   8.   Zezwolenia wydane przed wejściem w   życie niniejszej uchwały zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.  

§   9.   Tracą moc uchwały:  

1.   nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów,  

2.   nr XX/253/08 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 kwietnia 2008 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów,  

3.   nr XXXIV/450/09 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 31 lipca 2009 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów oraz Uchwale nr XX/253/08 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 kwietnia 2008 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów i   uchylenia Uchwały nr XXXIII/431/2009 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 23 czerwca 2009 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów oraz w   Uchwale nr XX/253/08 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 kwietnia 2008 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia  
29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów.  

4.   nr XX/212/12 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 maja 2012 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych  


Tadeusz   Król


Uzasadnienie

              W związku z   koniecznością wprowadzenia zmian w   uchwale nr XX/212/12 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 maja 2012 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów, po uzgodnieniu z   Wydziałem Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach zostały uwzględnione sugestie w/wym. Wydziału.  

W projekcie uchwały wprowadzono stały zakaz sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych w   promieniu 100 metrów od obiektów kultu religijnego. Ponadto wprowadzono stały zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie ORS „Żabka” oraz stały zakaz sprzedaży, podawania i   spożywania napojów alkoholowych o   zawartości alkoholu powyżej 4,5 % z   wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży na terenie ORS „Żabka”.  

Projekt uchwały w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży i   podawania tych napojów został poddany konsultacjom ogłoszonym Zarządzeniem Nr 179/477/12 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z   dnia 13 czerwca 2012 r. w   sprawie przeprowadzenia konsultacji  
z organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. D. U. z   2010 r. nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) projektu uchwały w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży i   podawania tych napojów poprzez publikację na stronie internetowej:  

-   Platforma Konsultacji Społecznych –   www.konsultacje.laziska.pl   , do której istnieją linki (hiperłącza) na stronach:  

-   Urzędu Miejskiego w   Łaziskach Górnych –   www.laziska.um.gov.pl  

-   BIP –   www.laziska-gorne.bip.info.pl   .  

Konsultacje miały formę wyrażenia opinii we wskazanym terminie, tj. w   dniach od 13.06.2012 r. do 18.06.2012 r.  

W powyższym terminie nie wpłynęły do tut. Urzędu opinie i   uwagi do projektu uchwały.  

Przedmiotowy projekt uchwały po zmianach przekazano do Gminnej Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem wyrażenia przez nią opinii w   kontekście zgodności projektu uchwały z   Gminnym Programem Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.  

GKRPA wyraziła pozytywną opinię nt. przedstawionego projektu uchwały po zmianach.  

W związku z   powyższym wnoszę o   podjęcie niniejszej uchwały.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »