| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/223/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży i podawania tych napojów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 12 ust. 2   oraz art. 14 ust. 6   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z   2000 r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Łaziskach Górnych  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się zasady usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych.  

§   2.   Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży i   poza miejscem sprzedaży nie może być prowadzona w   odległości mniejszej niż 40 metrów od obiektów: cmentarzy, szkół i   przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, gminnych placów zabaw oraz parków.  

§   3.   Wprowadza się stały zakaz sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych w   promieniu 100 metrów od wejść do obiektów kultu religijnego.  

§   4.   Wprowadza się stały zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Żabka".  

§   5.   Wprowadza się stały zakaz sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych o   zawartości alkoholu powyżej 4,5 % z   wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Żabka" oraz zakaz spożywania tych napojów.  

§   6.   Ograniczenia odległości, o   których mowa w   § 2,   nie dotyczą punktu sprzedaży, podawania i   spożywania napojów alkoholowych podczas organizacji imprez na otwartym powietrzu oraz imprez masowych organizowanych na podstawie ustawy z   dnia 20 marca 2009 r. o   bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z   2009 r. Nr 62, poz. 504 z   późn. zm.).  

§   7.   Odległości, o   których mowa w   § 2, mierzy się ciągami przeznaczonymi dla pieszych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży napojów alkoholowych do wejścia na teren obiektów chronionych.  

§   8.   Zezwolenia wydane przed wejściem w   życie niniejszej uchwały zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.  

§   9.   Tracą moc uchwały:  

1.   nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów,  

2.   nr XX/253/08 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 kwietnia 2008 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów,  

3.   nr XXXIV/450/09 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 31 lipca 2009 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów oraz Uchwale nr XX/253/08 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 kwietnia 2008 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów i   uchylenia Uchwały nr XXXIII/431/2009 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 23 czerwca 2009 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów oraz w   Uchwale nr XX/253/08 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 kwietnia 2008 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia  
29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów.  

4.   nr XX/212/12 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 maja 2012 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych  


Tadeusz   Król


Uzasadnienie

              W związku z   koniecznością wprowadzenia zmian w   uchwale nr XX/212/12 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 maja 2012 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów, po uzgodnieniu z   Wydziałem Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach zostały uwzględnione sugestie w/wym. Wydziału.  

W projekcie uchwały wprowadzono stały zakaz sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych w   promieniu 100 metrów od obiektów kultu religijnego. Ponadto wprowadzono stały zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie ORS „Żabka” oraz stały zakaz sprzedaży, podawania i   spożywania napojów alkoholowych o   zawartości alkoholu powyżej 4,5 % z   wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży na terenie ORS „Żabka”.  

Projekt uchwały w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży i   podawania tych napojów został poddany konsultacjom ogłoszonym Zarządzeniem Nr 179/477/12 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z   dnia 13 czerwca 2012 r. w   sprawie przeprowadzenia konsultacji  
z organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. D. U. z   2010 r. nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) projektu uchwały w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży i   podawania tych napojów poprzez publikację na stronie internetowej:  

-   Platforma Konsultacji Społecznych –   www.konsultacje.laziska.pl   , do której istnieją linki (hiperłącza) na stronach:  

-   Urzędu Miejskiego w   Łaziskach Górnych –   www.laziska.um.gov.pl  

-   BIP –   www.laziska-gorne.bip.info.pl   .  

Konsultacje miały formę wyrażenia opinii we wskazanym terminie, tj. w   dniach od 13.06.2012 r. do 18.06.2012 r.  

W powyższym terminie nie wpłynęły do tut. Urzędu opinie i   uwagi do projektu uchwały.  

Przedmiotowy projekt uchwały po zmianach przekazano do Gminnej Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem wyrażenia przez nią opinii w   kontekście zgodności projektu uchwały z   Gminnym Programem Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.  

GKRPA wyraziła pozytywną opinię nt. przedstawionego projektu uchwały po zmianach.  

W związku z   powyższym wnoszę o   podjęcie niniejszej uchwały.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »