| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/249/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 08 marca1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z   2001r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.7. ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. tj. z   2012r. poz. 391) oraz w   związku z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012r. poz. 299) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz.3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Racibórz, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXXVI/547/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 28 października 2009r. w   sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych zostało ogłoszone dnia 22 marca 2012r. i   zastąpiło poprzednie rozporządzenie z   dnia 30 grudnia 2005r. (Dz. U   z 2006r. Nr 5, poz. 33). Uchwałą Nr XXXVI/547/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 28 października 2009r. określono wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych. W   związku ze zmianami ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach część uchwały straciła moc. W/w rozporządzenie nakłada nowy obowiązek dotyczący konieczności określenia w   przedmiotowych wymaganiach miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w   pełni uzasadnione.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 8   maja 2012 r. do 21 maja 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/249/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 maja 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Racibórz.  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych pod względem wyposażenia technicznego powinien posiadać:  

1)   Zaplecze techniczno – biurowe zapewniające możliwość przechowywania i   obsługi technicznej pojazdów, urządzeń i   wyposażenia niezbędnych do świadczenia usługi. Techniczne wyposażenie zaplecza powinno obejmować:  

a)   biuro wyposażone w   sprzęt komputerowy i   oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Prezydentowi Miasta, drogą elektroniczną, danych wymaganych obowiązującymi przepisami – wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie,  

b)   miejsca postoju pojazdów asenizacyjnych,  

c)   wydzielone miejsce wraz ze sprzętem specjalistycznym do mycia pojazdów,  

d)   warsztaty naprawcze,  

2)   Oznakowane wzorem identyfikatora firmowego pojazdy asenizacyjne do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych spełniające wymagania techniczne i   sanitarno porządkowe.  

2.   Dopuszcza się brak myjni pojazdów lub wydzielonych miejsc do mycia pojazdów bądź warsztatów naprawczych na terenie zaplecza techniczno-biurowego w   przypadku korzystania z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie mycia i   naprawy pojazdów. Powyższe należy potwierdzić stosownymi dokumentami wskazującymi na spełnianie warunków w   zakresie utrzymania pojazdów w   należytym stanie sanitarnym i   technicznym.  

§   2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych pod względem zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami powinien:  

1)   Myć, odkażać i   dezynfekować na bieżąco, zapewniając właściwy standard usług, pojazdy asenizacyjne.  

2)   Usytuować miejsca postoju i   mycia pojazdów w   taki sposób, aby spełniały one wymogi ochrony środowiska i   nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i   sanitarne.  

§   3.   Nieczystości ciekłe pochodzące z   terenu miasta Racibórz należy kierować do stacji zlewnej na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej 19 w   Raciborzu prowadzonej przez Zakład Wodociągów i   Kanalizacji Sp. z   o.o. z   siedzibą przy ul. 1-go Maja 8   w Raciborzu.  

§   4.   Wymagania określone w   § 1   powinny być uprawdopodobnione:  

1)   Prawem własności do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe lub innym dokumentem uprawniającym do władania terenem.  

2)   Dokumentami potwierdzającymi możliwość utrzymania pojazdów asenizacyjnych w   należytym stanie sanitarnym i   technicznym.  

3)   Szkicem sytuacyjnym zaplecza techniczno – biurowego z   naniesionym wyposażeniem określonym w   § 1   pkt 1   lit. a-d.  

4)   Dokumentami potwierdzającymi prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi wraz z   badaniami technicznymi, a   w przypadku konieczności wynikających z   odrębnych przepisów również dokumentami potwierdzającymi sprawność techniczną urządzeń zamontowanych na poszczególnych pojazdach samochodowych.  

5)   Dokumentacją zdjęciową pojazdów asenizacyjnych wykonaną w   taki sposób, aby widoczna była zarówno tablica rejestracyjna oraz oznakowanie wzorem identyfikatora firmowego.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »