| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/250/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/194/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 21 ust. 1   pkt 2, ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z   2005r. Dz.U. Nr 31, poz. 266 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia   2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.)  

RADA MIASTA RACIBÓRZ  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XIII/194/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 4   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2. Zawarcie umowy najmu lokalu następuje w   szczególności na podstawie:  

1)   pisemnego skierowania, za wyjątkiem przypadków o   których mowa w   § 6   ust. 1   pkt 5;  

2)   prawomocnego wyroku sądu ustalającego wstąpienie w   stosunek najmu lokalu;  

3)   prawomocnego wyroku sądu ustalającego istnienie stosunku najmu lokalu;  

4)   prawomocnego wyroku sądu orzekającego uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego lub lokalu socjalnego. ;

2)   w § 7   w ust. 1   pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

3) dopuszcza się możliwość przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego w   stosunku do osób, których dochód nie przekracza kryterium trudnych warunków materialnych, o   których mowa w   § 3   pkt 12 lit a, które posiadają zadłużenia z   tytułu nie opłacenia czynszu lub innych opłat za używanie lokalu wchodzącego w   skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli osoby te dokonują spłaty zadłużenia w   formie prawem przewidzianej przez okres co najmniej 3   miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o   przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego. Wniosek o   przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego należy złożyć w   terminie 3   miesięcy przed dniem wygaśnięcia umowy. ;

3)   § 11 otrzymuje brzmienie:  

§ 11. W   przypadku osób, które pozostały w   lokalu mieszkalnym po śmierci najemcy i   nie wstąpiły w   stosunek najmu na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego, lokal ten może być wynajęty na rzecz tych osób pod warunkiem, że stale zamieszkiwały z   najemcą do czasu jego zgonu przez okres co najmniej 10 lat i   pozostają w   trudnych warunkach materialnych, o   których mowa w   § 3   pkt 12 .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   1.   Uchwała niniejsza ma zastosowanie do spraw wszczętych i   nie zakończonych przed datą jej wejścia w   życie.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XLI/194/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz określone zostały zasady wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.  

Zmiany wyżej cytowanej uchwały polegają na doprecyzowaniu przepisu § 4   ust. 2   i przepisu § 7   ust. 1   pkt 3   oraz odmiennej niż dotychczas obowiązująca regulacji tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na rzecz osób, które pozostały w   lokalu po śmierci najemcy i   nie wstąpiły w   stosunek najmu lokalu na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego.  

W związku z   powyższym postanowiono jak w   sentencji niniejszej uchwały.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia   2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 08.05.2012 r. do 21.05.2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »