| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Poczesna

z dnia 25 czerwca 2012r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 R

Na podstawie art. 13 pkt. 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (DZ. U. z   2011 r., Nr 197, poz. 1172 z   późń. zm.),  

Wójt Gminy w   Poczesnej przedstawia sprawozdanie roczne za 2011 rok celem publikacji w   Dzienniku Urzędowy Województwa Śląskiego  

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY P O   C Z   E S N A  
ZA 2011 R.  

D O   C H O   D Y  

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów na 2011r. wyniósł 40.376.707 zł wraz z   dotacjami na zadania zlecone i   zawarte porozumienia z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

Zmiany dokonane w   ciągu 2011r spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty 43.493.695 zł. Dochody w   omawianym okresie zostały zwiększone o   kwotę 3.116.988 zł. Na zmiany planu dochodów składały się:  

 

1.  

Otrzymane subwencje z   budżetu państwa  

227.065 zł  

2.  

Zwiększone dotacje celowe na zadania zlecone i   z porozumienia  

3.890.095 zł  

3.  

Otrzymana rekompensata utraconych dochodów z   tytułu podatku od nieruchomości /PFRON /  

35.393 zł  

4.  

Zwiększone dochody własne  

15.775 zł  

5.  

Zmniejszenie dochodów własnych  

-1.051.340 zł  

 

RAZEM:  

3.116.988 zł  

Uzyskane w   ciągu roku dochody wyniosły 40.364.209,70 zł co stanowi 92,8 % planu. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w   poszczególnych działach przedstawia się następująco:  

w dziale 010   rolnictwo i   łowiectwo  

-   rozdz. 01095 § 0470 i   0750 na plan 26.614 zł wykonanie wyniosło 26.938,98 zł tj. 101,2 %, są  

to wpływy z   dzierżaw gruntów gminnych wg zawartych umów oraz opłaty za wieczyste  

użytkowanie gruntów na terenie gminy Poczesna.  

-   rozdz. 01095 § 2010 – na plan 1.349 zł, wykonanie wyniosło 1.348,24 zł . Była to dotacja  

ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach na dopłaty do paliwa dla rolników.  

-   rozdz. 01095 §§ 6207 kwota 528.455,76 zł to zaległe z   2010r.dotacje z   Urzędu Marszałkowskiego  

w Katowicach na:  

1.   zorganizowanie zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w   miejscowościach Brzeziny Nowe,  

Bargły, Huta Stara B i   Korwinów - 18.600 zł  

2.   poznawanie dziedzictwa kulturowego i   historycznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej  

Na początku była skała - 16.100 zł .

3.   budowę obiektów sportowych i   małej architektury przeznaczonych do użytku publicznego  

w miejscowości Słowik – 154.912 zł  

4.   adaptację pomieszczeń po byłej szkole na wiejskie centrum kultury i   rekreacji w   Bargłach wraz  

z wyposażeniem - 338.843,76 zł.  

w dziale 020 leśnictwo  

-   rozdz. 02001 § 0470, § 0690   -   plan ogółem 3.000 zł, wpływy z   opłat za drewno pozyskane z   lasów gminnych wyniosły 482,50 zł i   495,75 zł za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy co stanowi 32,6 % planu.  

w dziale 600 transport i   łączność  

-   rozdz. 60013 § 6630 zaplanowano środki z   Urzędu Marszałkowskiego w   Katowicach na „Budowę  

chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej Nr 904 w   Nieradzie – II etap” w   kwocie 662.000 zł. Z   kwoty  

tej 331.000 zł to dotacja jakiej udziela gmina na pomoc finansową Województwu Śląskiemu na  

to zadanie. W   2011r. Urząd Marszałkowski w   Katowicach przekazał kwotę 299.997,01 zł.  

-   rozdz. 60014 § 6620 - zaplanowano dotację ze Starostwa Powiatowego w   Częstochowie  

na wykonanie drenażu w   ciągu drogi powiatowej – ul. Handlowa w   Poczesnej w   kwocie 50.000 zł,  

którą otrzymaliśmy w   wysokości 48.543,54 zł tj. 97,1 %  

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa  

-   rozdz. 70004 § 0750 i   0830 na plan 1.000.000 zł wpływy wynoszą 814.305,92 zł za czynsze  

i inne usługi z   terenu osiedla Huta Stara B, Wrzosowa, Kol. Poczesna, Nowa Wieś, Korwinów,  

Dębowiec.  

-   rozdz. 70005 § 0770 na plan 300.000 zł uzyskane wpływy ze sprzedaży mieszkań na terenie  

gminy to kwota 71.480 zł co stanowi 23,8 % planu.  

w dziale 710 działalność usługowa  

-   rozdz. 71035 § 2020 – plan i   wykonanie to kwota 1.000 zł. Była to dotacja Wojewody Śląskiego  

w Katowicach na remont mogił wojennych.  

w dziale 750 administracja publiczna  

-   rozdz. 75011 § 2010 – plan i   wykonanie to 57.140 zł. Była to dotacja na zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej tj. sprawy obrony cywilnej, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, urzędu stanu cywilnego, zgromadzeń i   działalności gospodarczej przekazywana przez Śląski Urząd Wojewódzki w   Katowicach.  

-   rozdz. 75023 § 0690 na plan 222.600 zł, wykonanie wyniosło 187.730,76 zł. Były to środki z   Powiatowego Urzędu Pracy w   Częstochowie / zwrot za pracowników interwencyjnych/, wpływy za zajęcie pasa drogowego i   inne.  

-   rozdz. 75023 § 0750 wpływy z   czynszów na plan 34.012 zł wyniosły 40.540,68 zł tj.119,2 % planu. Są to czynsze za apteki, gabinety lekarskie, za placówki pocztowe.  

-   rozdz. 75023 § 0920 - planowane dochody w   wysokości 50.000 zł z   tytułu odsetek na rachunku bankowym wyniosły w   2011r. 221,87 zł.  

-   rozdz. 75023 § 0960 na plan 15.775 zł, wykonanie otrzymanych darowizn to 17.375 zł.  

-   rozdz. 75023 § 2360 na plan 500 zł, wykonane dochody to kwota 43,40 zł tj. 8,6 %. Jest to  

należny nam 5% odpis od zebranych dochodów związanych z   realizacją zadań administracji  

rządowej / tj. dane osobowe/.  

-   rozdz. 75023 § 2007, 6207 – należna dotacja z   Urzędu Marszałkowskiego w   Katowicach na  

program „Lato w   Poczesnej” to 21.999,65 zł oraz 125.691,50 zł to dotacja na realizację programu  

E – Powiat . ,

-   rozdz. 75056 § 2010 – plan i   wykonanie dotacji z   Głównego Urzędu Statystycznego na  

przeprowadzenie w   2011r. narodowego spisu powszechnego to 28.644 zł.  

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i   kontroli  

-   rozdz. 75101 § 2010 – plan i   wykonanie dotacji z   Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  

w Częstochowie na aktualizację spisu wyborców w   gminie to 2.145 zł.  

-   rozdz. 75108 § 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i   Senatu RP wyniosła  

19.989,42 zł.  

-   rozdz. 75109 § 2010 – dotacja na organizację uzupełniających wyborów do rady gminy  

w miesiącu lipcu 2011r. to 4.518,67 zł .  

w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej   – plan ogółem tego działu to 14.663.564 zł, uzyskane wpływy wyniosły 15.032.993,97 zł co stanowi 102,5 % kwoty zaplanowanej. Dochody tego działu stanowiły 37,2 % wykonanych dochodów ogółem budżetu gminy.  

-   rozdz. 75601 § 0350 i   § 0910 na plan 21.000 zł wykonanie wyniosło 14.281,50 zł tj. 68,0 %. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w   formie karty podatkowej pobierany przez Urzędy Skarbowe.  

-   rozdz.75615 i   rozdz.75616 § 0310 – plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i   fizycznych wynosił 6.418.000 zł, wykonanie to kwota 6.659.722,36 zł tj. 103,8 % planu.  

-   rozdz. 75615 i   rozdz.75616 § 0320, 0330 to podatek rolny i   leśny od osób prawnych i   fizycznych, którego plan w   sumie ogólnej wynosił 213.000 zł, a   wykonanie 196.195,37 zł tj. 92,1 % kwoty planowanej.  

-   rozdz. 75615 i   rozdz.75616 § 0340 to podatek od środków transportowych gdzie na plan 270.000 zł uzyskano wpływy w   wysokości 353.595,60 zł tj.131 %.  

-   rozdz. 75616 § 0360 to podatek od spadków i   darowizn od osób fizycznych planowany w   kwocie 70.000 zł, wykonano – 68.385 zł tj. 97,7 % planu. Jest to podatek zbierany i   przekazywany nam przez Urzędy Skarbowe.  

-   rozdz. 75615 i   rozdz.75616 § 0500 – to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i   fizycznych pobierany przez różne Urzędy Skarbowe. Na plan ogółem 250.000 zł, wykonanie wyniosło 268.872 zł co stanowi 107,5 % kwoty planowanej a   jego wysokość zależy od ilości zawieranych notarialnie umów.  

-   rozdz. 75615 i   rozdz.75616 § 0910 – plan odsetek od należności podatkowych to 19.000 zł, a   wykonanie wyniosło 19.174,08 zł tj. 100,9 % planu.  

-   rozdz. 75615 § 2440 – plan i   wykonanie to kwota 35.393 zł. Były to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane po złożeniu przez nas wniosku o   rekompensatę utraconych dochodów w   podatku od nieruchomości.  

-   rozdz. 75618 § 0410 – plan to 50.000 zł, a   wpływy z   opłaty skarbowej to kwota 30.285,20 zł co stanowi 60,6 % planu.  

-   rozdz. 75618 § 0480 – kwota 500.000 zł to plan wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu a   wykonany został w   wysokości 467.286,26 zł co stanowi 93,4 % planu.  

-   rozdz.75619 § 0460 – kwota 3.000 zł to plan wpływów z   opłaty eksploatacyjnej od zakładów zobowiązanych do jej opłaty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Wykonanie wyniosło 3.485,60 zł tj. 116,2 % planu.  

-   rozdz. 75621 § 0010 jest to 37,12 % udział w   podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Plan tego podatku to 6.514.171 zł. Wykonanie za 2011r wyniosło 6.625.228 zł. tj. 101,7 % zaplanowanych dochodów. Po raz pierwszy od wielu lat wykonanie tego podatku przekroczyło szacunki podawane przez Ministerstwo Finansów  

(+ 111.057zł).  

-   rozdz.75621 § 0020 jest to udział w   podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez różne Urzędy Skarbowe od podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie gminy. Na plan 300.000 zł wykonanie wyniosło 291.375,20 zł co stanowi 97,1 % kwoty planowanej.  

Ogółem w   ciągu 2011r. na zaległości podatków tego działu napisano 1.553 szt. upomnień, dokonano 11 wpisów na hipotekę i   wystawiono 410 szt. tytułów wykonawczych do różnych Urzędów Skarbowych.  

w dziale 758 różne rozliczenia  

-   rozdz. 75801 § 2920 – plan i   wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej to kwota 7.989.778 zł .  

-   rozdz. 75831 § 2920 – plan i   wykonanie części równoważącej subwencji ogólnej to kwota 23.114 zł  

-   rozdz. 75814 § 2030 i   6330 – wykonana kwota dotacji to 18.324,21 zł. Był to zwrot z   budżetu państwa części wydatków wykonanych w   ramach funduszu sołeckiego w   2010r.  

w dziale 801 oświata i   wychowanie  

-   rozdz. 80101 § 2007,9 – wykonanie dotacji to kwota 383.307,35 zł, z   przeznaczeniem na:  

1.   program „Bądź najlepszym – wsparcie rozwoju uczniów z   gminy Poczesna” 202.911,15 zł  

2.   program Comenius „Uczenie się przez całe życie” - 99.397,20 zł  

3.   program „Twoja przyszłość” - 80.999 zł  

-   rozdz. 80101 § 6330 – otrzymano 100.000 zł z   Ministerstwa Sportu i   Turystyki na budowę hali  

Sportowej przy Szkole Podstawowej i   Gimnazjum w   Poczesnej.  

-   rozdz. 80104 § 2007,9 – na program w   ramach POKL „Przedszkolaki dumą gminy Poczesna”  

otrzymano środki w   kwocie 318.783 zł.  

-   rozdz. 80195 § 2030 – plan i   wykonanie to 180 zł. Były to środki na sfinansowanie prac komisji  

kwalifikacyjnych i   egzaminacyjnych powołanych w   2011r. do spraw awansu zawodowego  

nauczycieli.  

w dziale 851 ochrona zdrowia  

-   rozdz. 85121 § 6207 – dotacja z   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na „Dostosowanie ośrodka zdrowia w   Poczesnej do standardów medycznych i   sanitarnych „  

to kwota 1.221.811,35 zł.  

w dziale 852 pomoc społeczna  

-   rozdz. 85212 § 2010 - na plan 2.965.457 zł wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego w   Katowicach na wypłacane świadczenia rodzinne, alimenty oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego to 2.856.095,39 zł tj. 96,3%.  

-   rozdz. 85213 § 2010, 2030 - na plan 14.000 zł, wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach na zadania zlecone z   przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla podopiecznych to kwota 12.595,16 zł tj. 90,0 % planu..  

-   rozdz. 85214 § 2030 – na plan 41.838 zł, wykonanie dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach na zasiłki okresowe w   części gwarantowanej z   budżetu państwa wyniosło 41.768,72 zł tj. 99,8 % kwoty planowanej.  

-   rozdz. 85216 § 2030 – na plan 102.225 zł, wykorzystana dotacja na wypłatę zasiłków stałych to kwota 99.150,70 zł tj. 97,0 % planu.  

-   rozdz. 85219 § 2030 – plan i   wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   zakresie realizacji przez tą jednostkę zadań zleconych to kwota 132.389 zł .  

Na zadanie realizowane w   ramach POKL pn. „Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w   Gminie Poczesna” otrzymano dotację w   kwocie 167.668,76 zł.  

-   rozdz. 85278 § 2010 – plan i   wykonanie dotacji na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w   m-cu maju 2010r w   gminie Poczesna to kwota 73.505 zł.  

-   rozdz. 85295 § 2010, 2030 – na plan 45.622 zł, wykonanie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w   szkołach i   przedszkolach oraz na program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne to 43.454,80 tj. 95,1 % planu.  

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza  

-   rozdz.85415 § 2030 – wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach  

na stypendia i   zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w   formie przedmiotowej /tzn.  

jest to zwrot pokrycia poniesionych wydatków wg ustalonych zasad/ to kwota 16.480 zł..  

Natomiast dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w   ramach rządowego  

programu pomocy uczniom w   2011r. „Wyprawka szkolna” wyniosła 13.766,07 zł.  

w dziale 900 gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

-   rozdz. 90001 § 6200,7 - plan dotacji wynosił 8.917.059 zł. Kwota 6.771.191,46 zł to dotacja na  

Budowę kanalizacji sanitarnej w   Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i   we  

Wrzosowej. Otrzymana dotacja z   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zadanie ,

"Budowa kanalizacji sanitarnej w   pozostałej części Poczesnej – ul. Handlowa, Strażacka, Wolności,  

Bociana Górka, Stawowa" to kwota 778.770 zł .  

-   rozdz. 90019 § 0690 – planowane wpływy z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska to kwota  

2.408.660 zł. Jednak uzyskane dochody w   2011r. wyniosły 1.945.156,24 zł tj. 80,8 % planu.  

Zaplanowana kwota   przychodów   w kwocie   14.150.443   zł zrealizowana została w   wysokości 10.097.532,45 zł, i   jest to zaciągnięty kredyt w   PKO BP SA na kwotę 8.102.100,45 zł i   zaangażowana nadwyżka budżetowa 2010r. – 1.995.432,00 zł.  

Szczegółowe wykonanie dochodów i   przychodów budżetu gminy przedstawia   załącznik Nr 1.  

W Y D A   T K I  

-   ------------------  

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2011 r. wynosił 54.252.029 zł wraz z   planem wydatków na zadania zlecone i   objęte porozumieniem. Dokonane w   ciągu 2011r. zmiany spowodowały jego wzrost o   kwotę 2.878.840 zł. Po tych zmianach plan wydatków wynosi 57.130.869 zł, a   zrealizowane wydatki to kwota 44.562.041,19 zł co stanowi 78,0 % kwoty zaplanowanej.  

Wykorzystanie środków w   poszczególnych działach przedstawia się następująco:  

w dziale 010 rolnictwo i   łowiectwo  

-   rozdz. 01030 § 2850 – na plan 4.500 zł. przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w   Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w   wysokości 3.676,36 zł tj. 81,7 % planu .  

-   rozdz. 01095 § 4300 - na plan 30.000 zł wydatki to kwota 29.224 zł tj. 97,4% planu. Były to koszty wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy i   inne drobne wydatki.  

-   rozdz. 01095 § 4430 –na plan 1.349 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 1.348,24 zł.  

-   rozdz. 01095 § 6050 – na plan 350.000 zł wydatkowano 85.881,99 zł na dostęp do sieci internetowej we Wrzosowej, usługi telsat, wydatki na montaż systemu alarmowego i   inne wydatki /Bargły/, kapliczka Nowa Wieś.  

w dziale 600 transport i   łączność  

-   rozdz. 60004 § 2310 – na plan 2.240.543 zł wydatkowano 2.240.516,79 zł na zapłatę za przejazdy  

autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w   Częstochowie na terenie gminy zgodnie  

z zawartym porozumieniem.  

-   rozdz. 60013 § 6050 i   6300 – zaplanowano środki w   kwocie 1.331.000 zł na dofinansowanie  

Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 904 w   Nieradzie – II etap., które wykorzystano ,

w kwocie 311.651,36 zł.  

-   rozdz. 60014 § 6050,6300,6620 - na plan ogółem 2.529.347 zł wydatkowano 2.398.811,77 zł na:  

1.   Obwodnicę drogi DK-1 na odcinku Poczesna-Wrzosowa – 1.228.611.80 zł .

2.   Przebudowę drogi powiatowej Nr 1054S Częstochowa – Nierada – Rudnik Mały na odcinku  

od skrzyżowania z   DP 1056S w   m. Młynek do m. Łysiec – 1.070.734,12 .

3.   wykonanie drenażu w   ciągu drogi powiatowej – ul. Handlowa w   Poczesnej realizowanej wspólnie  

ze Starostwem Powiatowym w   Częstochowie – 49.465,85  

4.   dotację dla Starostwa Powiatowego w   Częstochowie 50.000 zł.  

-   rozdz. 60016 § 4210 na plan 121.141 zł, środki wykorzystane to 89.130,31 zł co stanowi 71,2 %  

planu. W   ramach tych wydatków dokonano zakupu mieszanki tarcan-mix, kruszywa drogowego,  

tablic informacyjnych i   innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.  

-   rozdz. 60016 § 4270 na plan 158.000 zł wydatkowano 148.641,09 zł tj.94,1 % planu. Środki  

wydatkowane zostały na prace remontowe przeprowadzone na drogach gminnych.  

-   rozdz. 60016 § 4300 na plan 280.000 zł wydatkowano 241.812,78 zł tj.86,4 % planu. Szczegółowe  

wykonanie tych środków to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń  

w pasie drogowym, naprawa wiat przystankowych, usługi koparko-ładowarką i   inne wydatki.  

-   rozdz. 60016 § 6050 na plan 449.000 zł wydatkowano 185.060,18 zł tj. 41,2% (114.272,20 zł  

na wykupy gruntów pod drogi gminne, 67.925,27 zł – ulica Górska w   Nieradzie i   inne)  

-   rozdz. 60095 § 6050 na plan 254.359 zł wydatkowano 206.415,00 zł tj.81,2% na wykonanie  

przepustów odwadniających i   dokumentacji / Kol. Poczesna/ oraz konserwację  

i czyszczenie rowów na terenie gminy Poczesna.  

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa  

-   rozdz.70004 § 4170,4210,4260,4270,4300,4430,4610 - na plan 1.300.000zł, wykonanie to kwota 1.064.577,18 zł tj. 81,9% planu.  

Środki te wydatkowano na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w   Hucie Starej B, Kol. Poczesnej, Wrzosowej, Nowej Wsi, Korwinowie i   Dębowcu realizowane w   naszym imieniu przez PPHU JUL-POL.  

-   rozdz.70005 § 4300,4430 na plan 100.000 zł wydatkowano 85.215,33 tj. 85,2% planu z   przeznaczeniem na: wyceny lokali i   nieruchomości, inwentaryzacje działek i   lokali, mapy zasadnicze, opłaty sądowe, notarialne, wypisy.  

w dziale 710 działalność usługowa  

-   rozdz. 71004 § 4170 – na plan 235.688 zł wydatkowano 87.496,60 zł za prace zlecone dotyczące  

planu zagospodarowania przestrzennego.  

-   rozdz. 71035 § 4270 – plan i   wykonanie dotacji od Wojewody Śląskiego w   Katowicach na remont  

mogił wojennych to kwota 1.000 zł.  

w dziale 750 administracja publiczna  

Dotacja Wojewody Śląskiego na rozdział 75011 wyniosła w   2011r. – 57.140 zł co  

stanowiło 31,1 % wydatków tego rozdziału.  

-   rozdz. 75011 § 4010 – zaplanowana kwota 154.691 zł, wykorzystana została w   wysokości 147.546,55 zł co stanowi 95,4 % planu. Były to płace pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i   działalności gospodarczej.  

-   rozdz. 75011 § 4110, 4120, 4140 - plan ogółem tych paragrafów wynosił 35.556 zł, a   wykonanie 27.670,91 zł tj. 77,8 % planu. Są to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i   PFRON w/w pracowników.  

-   rozdz. 75011 § 4210,4300 - na plan 9.889 zł, wydatkowano kwotę 8.234,44 zł tj.83,3 % , którą przeznaczono na zakupy materiałów, oprawę akt USC i   pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z   komendy powiatowej policji.  

-   rozdz. 75022 § 3030 na plan 231.000 zł wykorzystano 220.407 zł tj. 95,4 % planu. Były to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w   Sesjach Rady Gminy.  

-   rozdz. 75022 § 4210, 4300, 4410, 4420 - plan razem tych paragrafów wynosił 14.582 zł a   wykonanie to 14.431,73 zł tj. 99,0%. Były to wydatki na delegacje, zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy, koszty szkoleń i   inne.  

-   rozdz. 75023 § 4010 – na plan 1.331.000 zł wykonanie wynosiło 1.257.521,74 zł tj.94,5 % planu. Stanowiły je wynagrodzenia pracowników administracyjnych i   obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe i   inne.  

-   rozdz. 75023 § 4040 – na plan 105.000 zł wydatkowano 104.919,19 zł. Było to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w   wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.  

-   rozdz. 75023 § 4110, 4120, 4140 – na plan ogółem tych paragrafów 273.500 zł wydatkowano 241.794,43 zł na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i   składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracowników Urzędu Gminy.  

-   rozdz. 75023 § 4170 - na plan 188.200 zł wydatkowano 163.786,04 zł tj.87,0 % planu. Wynagrodzenia te dotyczyły prac zleconych.  

-   rozdz. 75023 § 4210 - na plan 201.694 zł wykorzystano środki w   kwocie 195.596,98 zł tj.97,0 %  

planu z   przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych,  

toneru i   tuszu, paliwa do samochodów, zakupy publikacji dla potrzeb UG i   inne.  

-   rozdz. 75023 § 4260 - na plan 105.000 zł, wydatki w   kwocie 104.919,19 zł stanowiły 99,9 % planu. Wydatkowano je na opłaty za gaz, wodę i   energię.  

-   rozdz. 75023 § 4300 - na plan 230.000 zł wydatkowano 204.029,28 zł tj. 88,7%.  

Głównymi wydatkami w   tym paragrafie były wydatki na opłaty pocztowe, prowizje bankowe,  

abonamenty programów informatycznych, konserwacja ksero, wywozy nieczystości i   inne usługi.  

-   rozdz. 75023 § 4350, 4360, 4370 – na plan ogółem 38.500 zł, wydatkowano 31.774,57 zł  

na zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty za używanie telefonów komórkowych  

i na opłaty do telefonii stacjonarnej.  

-   rozdz. 75023 § 4410, 4420 – na plan 58.177 zł wydatki w   kwocie 56.298,99 zł to koszty delegacji i   ryczałtów dla pracowników Urzędu Gminy.  

-   rozdz. 75023 § 4430 – na plan 35.000 zł, wykonanie wyniosło 30.085,25 zł. Były to wydatki na ubezpieczenie mienia i   budynków będących własnością gminy, składki na związek gmin i   „Bractwo Kuźnic”.  

-   rozdz. 75023 § 4440 – plan i   wykonanie obowiązkowego odpisu na fundusz socjalny pracowników to 42.298 zł.  

-   rozdz. 75023 § 4700 – z   planu 29.000 zł na szkolenia pracowników przeznaczono 27.230,19 zł  

tj. 93,9 % planu.  

-   rozdz. 75023 § 6050,6057,6059- zaplanowano 428.518 zł. Dokonano wydatków w   kwocie 298.035,19 zł .Na zakup samochodu PEUGEOT-Boxer. 79.305,75 zł, na realizację programu E-powiat – 203.600,44 zł i   wydatki UG – 15.129 zł (audyt energetyczny).  

-   rozdz. 75056 §§ 3020, 4210 – plan i   wykonanie wydatków na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego to 28.644,00 zł.  

-   rozdz. 75075 § 4210,4300 na plan ogółem 160.047 zł - wydatki związane z   promocją gminy, wydawanie gazety gminnej „SPOIWO” oraz inne wydatki związane z   organizacją gminnych uroczystości wydatkowano 108.004,65 tj. 67,5 % planu.  

-   rozdz. 75095 § 4010 – zaplanowaną kwotę 121.000 zł wydatkowano w   wysokości 99.869,60 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w   Częstochowie.  

-   rozdz. 75095 § 4040 na plan 9.000 zł wydatkowano 8.932,76 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.  

-   rozdz. 75095 §§ 4110, 4120,4140, 4210 i   4300 - plan to kwota 39.926 zł, wydatki poniesione - 23.740,93 zł tj. 59,5 % planu. Wydatki te dotyczyły ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, składki na PERON i   zakupu drobnych materiałów dla potrzeb w/w pracowników.  

-   rozdz. 75095 § 4440 - plan i   wykonanie wydatków na odpis funduszu socjalnego pracowników publicznych i   interwencyjnych to kwota 4.376 zł.  

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i   kontroli  

-   rozdz. 75101 §§ 4010, 4110 i   4120 – plan i   wykonanie wydatków na aktualizację spisu wyborców w   gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w   Częstochowie to kwota 2.145 zł.  

-   rozdz. 75108 §§ 3030,4170,4210,4300,4410 – wykorzystano środki na przeprowadzenie  

wyborów do Sejmu i   Senatu RP w   2011r w   wysokości 19.898,42 zł tj. 99,5 % planu.  

-   rozdz. 75109 §§ 3030, 4210, 4300 i   4410 - na organizację wyborów uzupełniających do rady gminy, które przeprowadzono w   lipcu 2011r. wydatkowano 4.518,67 zł tj. 100% planu.  

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

-   rozdz. 75412 § 4170 – na plan 80.000 zł, wydatkowano 79.462,55 zł na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, gminnego komendanta, udział w   szkoleniach oraz akcjach pożarniczych dla 6   jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.  

-   rozdz. 75412 § 4210 - na plan 78.000 zł wydatkowano 70.084,27 zł z   przeznaczeniem na  

zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia i   inne drobne materiały.  

-   rozdz. 75412 § 4260 – plan wydatków w   kwocie 87.000 zł to opłaty za energię, wodę i   gaz w   jednostkach OSP, na które wydatkowano łącznie 84.090,50 zł.  

-   rozdz. 75414 § 4300 – na plan 47.750 zł wydatkowano 33.444,91 zł. W   ramach tych środków wykonano naprawy samochodów, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie druhów i   inne wydatki w   jednostkach OSP.  

-   rozdz. 75412 § 4430 – na plan 20.000 zł wydatkowano w   br. 19.826 zł tj. 99,1 % na ubezpieczenia samochodów i   druhów jednostek OSP.  

-   rozdz. 75414 § 4210 zaplanowano 2.000 zł na zakup materiałów przeznaczonych na zadania obrony cywilnej w   gminie. Wydatków nie dokonano.  

w dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i   innych jednostek oraz wydatki związane z   ich poborem  

-   rozdz. 75647 § 4100 - na plan 90.000 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych  

wyniosła 59.169 zł tj. 65,7 % planu.  

-   rozdz. 75647 § 4210, 4300, 4610 na ogólny plan 10.000 zł wydatkowano 7.123,27 zł tj. 71,2 %  

na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wystawianych tytułów wykonawczych i   wpisów na  

hipotekę.  

w dziale 757 obsługa długu publicznego   – na plan 450.000 zł wydatkowano 308.665,36 zł  

tj.68,6 % na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w   Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach i   Banku PKO BP SA.  

w dziale 758 różne rozliczenia   – plan ogółem 124.138 zł. Pozostały plan rezerwy ogólnej Wójta Gminy to 69.000 zł, natomiast 55.138 zł to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części subwencji oświatowej.  

w dziale 801 oświata i   wychowanie   - na plan 23.194.863 zł wydatki wynoszą 20.417.435,78 tj.88,0 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją tego działu były wydatki związane z   wynagrodzeniami i   wydatkami pochodnymi od płac dla pracowników oświaty i   wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy.  

Otrzymana w   2011r subwencja z   budżetu państwa w   dziale   801 /oświata i   wychowanie   / i   w dziale   854 /edukacyjna opieka wychowawcza   / to kwota 7.989.778 zł .  

Gmina realizuje inwestycję pn. Budowa Szkoły Podstawowej i   Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w   Poczesnej, na którą wydatki w   omawianym okresie wyniosły 7.630.621,25 zł.  

Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia   załącznik   Nr 5   do sprawozdania.  

W dziale tym finansowano również wydatki na:  

1.   program „Bądź najlepszym – wsparcie rozwoju uczniów z   gminy Poczesna” /199.329,41zł/  

2.   program „Przedszkolaki dumą gminy Poczesna” -322.320,99zł.  

3.   program Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 34.296,80  

4.   program „Twoja przyszłość” – 81.466,87  

w dziale 851 ochrona zdrowia –   na plan 1.676.784 zł wykonanie wynosi 1.278.185,42 zł co stanowi 76,2 % kwoty planowanej.  

-   rozdz. 85121 § 6050 zaplanowano 170.000 zł na zadanie - dostosowanie Ośrodka Zdrowia we  

Wrzosowej do standardów medycznych i   sanitarnych oraz budowę Ośrodka Zdrowia w   Nieradzie  

-   rozdz. 85153 § 4210, 4300 zaplanowano 20.000 zł na program zwalczania narkomanii.  

-   rozdz. 85154 § 4170 - na plan 80.000 zł, wynagrodzenia instruktorów świetlic, psychologa  

i inne prace zlecone to kwota 51.919,20 zł.  

-   rozdz. 85154 § 4210, 4260 - na plan ogółem 169.246 zł wydatkowano 52.099,89 zł na zakupy  

materiałów dla placówek, opłaty za gaz i   energię, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne,  

organizację imprez integracyjnych .  

-   rozdz. 85154 § 4300- na plan 110.000 zł, wydatki w   kwocie 74.401,84 zł przeznaczone były na  

promocje programów antyalkoholowych w   szkołach, koszty sądowe, opłaty za pobyt w   schronisku  

i inne.  

-   rozdz. 85154 § 6050 na plan 1.100.000 zł, wydatkowano 1.099.764,49 zł na modernizację  

budynku świetlicy wiejskiej w   Nowej Wsi.  

-   rozdz. 85195 § 4300 – zaplanowano 27.538 zł na wydatki sołeckie.  

w dziale 852 pomoc społeczna -   na plan 4.366.831 zł wydatkowano 4.212.527,92 zł co stanowi 96,5 % planu.  

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 3.502.291,41 zł, w   tym środki własne budżetu gminy w   kwocie 747.111,81 zł i   dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach na zadania zlecone i   własne w   kwocie 2.755.179,60 zł. Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia   załącznik Nr 6   do sprawozdania.  

Urząd Gminy zrealizował wydatki na wypłatę świadczeń z   funduszu alimentacyjnego na kwotę 531.208,46 zł, w   tym kwota 504.143,17 zł to dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach.  

Realizowano także wydatki w   :  

-   rozdz. 85215 § 3110 - na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy, które na plan 180.000 zł  

wyniosły 179.028,05 zł tj. 99,5 % planu.  

-   rozdz. 85295 § 4210 – zaplanowano 5.000 zł na zapłatę za 1% żywności dla podopiecznych  

pobieranej z   Banku Żywności. Wydatków nie dokonano.  

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza  

-   rozdz. 85401 - na plan 567.230 zł wykonanie wynosiło 560.015,97 zł tj. 98,7 % planu. W   rozdziale  

tym realizowane były wydatki na utrzymanie świetlic w   szkołach.  

-   rozdz. 85415 § 4240 - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w   ramach  

rządowego programu pomocy uczniom w   2011r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano  

13.766,07 zł.  

Szczegółowe omówienie wykonania tych wydatków przedstawia   załącznik Nr 5.  

-   rozdz. 85415 § 3240 zaplanowano 81.480 zł na wypłatę stypendiów. Wydatki zrealizowane  

w 2011r. to kwota 51.064,51 zł tj. 62,7 % planu.  

Na w/w wydatki otrzymano dotację w   kwocie 16.480 zł z   budżetu państwa.  

w dziale 900 gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

-   rozdz. 90001 §§ 6050,7 i   9 na plan ogółem 10.948.070 zł wydatkowano 4.832.261,07 zł  

na doprojektowania i   aktualizacje dokumentacji kosztorysowej kanalizacji, budowę kanalizacji  

sanitarnej w   Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i   we Wrzosowej i   kanalizacji  

w pozostałej części Poczesnej.  

-   rozdz. 90002 § 4210 i   4300 na plan ogółem 77.000 zł wydatkowano 75.738,11 zł na selektywną  

zbiórkę odpadów na terenie gminy.  

-   rozdz. 90015 § 4260, 4270 i   4300 – na plan 441.166 zł, kwota 370.550,01 zł to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, dobudowy opraw oświetleniowych i   dzierżawy urządzeń na terenie gminy.  

-   rozdz. 90095 § 3030, 4210, 4300 i   6050 – na plan 412.000 zł, wydatkowano 379.436,39 zł na zakup wody dla mieszkańców Słowika, wywóz nieczystości płynnych z   Wrzosowej , projekty przyłączy, opracowanie dokumentacji i   inne wydatki.  

w dziale 921 kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

-   rozdz. 92109 § 2480 – plan i   wykonanie dotacji dla samorządowej instytucji kultury to kwota  

357.000 zł  

-   rozdz. 92109 § 6230 - na remont budynku w   Słowiku wydatkowano 65.832,39 zł.  

-   rozdz. 92116 § 2480 – plan i   wykonanie dotacji dla bibliotek na terenie gminy to kwota 338.300 zł  

-   rozdz.92195 § 4210 – zaplanowano 20.238 zł na zakup materiałów i   wyposażenia.  

w dziale 926 kultura fizyczna i   sport  

-   rozdz. 92605 § 2820 - kwota 150.000 zł przeznaczona została na dotacje  

dla klubów sportowych wg następującego podziału:  

-   Klub Sportowy „GROM – Złota Dama” Poczesna – 52.000,00 zł  

-   Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 54.000,00 zł  

-   Klub Sportowy GROM Poczesna – 44.000 zł  

Pozostałe wydatki tego działu to kwota 51.642,45 zł i   przeznaczone zostały na organizację rozgrywek sportowych, nagrody w   szkolnych zawodach sportowych, zakup pucharów, piłek i   inne drobne wydatki.  

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia   załącznik Nr 2.  

Programy, projekty związane z   programami realizowanymi z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt.2 i   3  

1.   Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkolaki dumą gminy Poczesna” – zadanie zostało zrealizowane, na które wydatkowano środki w   kwocie 322.320,99zł.  

2.   Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Bądź najlepszym – wsparcie rozwoju uczniów z   gminy Poczesna” – zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatki w   kwocie 199.329,41 zł.  

3.   Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Twoja szansa , promocja aktywnej integracji w   Gminie Poczesna” – zadanie w   2011r zostało zrealizowane. Na jego wykonanie wydatkowano środki w   kwocie 197.765 zł  

4.   Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Twoja przyszłość” – program w   trakcie realizacji, na który w   2011r przeznaczono 81.466,87 zł  

5.   Program Operacyjny Infrastruktura i   Środowisko „Budowa kanalizacji sanitarnej w   Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i   we Wrzosowej” – zadanie w   trakcie realizacji . Poniesione w   2011r. wydatki wynoszą 3.883.560,28 zł  

6.   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej w   pozostałej części Poczesnej- ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociania Górka, Stawowa. Zadanie zostało zakończone, wydatki poniesione to kwota 790.430,22 zł.  

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  

1.   Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna oraz opracowanie 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących łącznie cały obszar gminy Poczesna - zadanie w   trakcie realizacji. Dotychczas poniesione wydatki to kwota 87.496,60.  

2.   Budowa szkoły podstawowej i   Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w   Poczesnej – zadanie w   trakcie realizacji. Oddano do użytku budynek główny szkoły, trwają prace budowlane przy hali sportowej. Wydatki poniesione w   2011r to kwota 7.630.621,25.  

3.   Modernizacja budynku świetlicy w   Nowej Wsi w   ramach PROW – zadanie zostało zakończone, a   koszt jego realizacji w   2011r wyniósł 1.099.764,49 zł.  

4.   Kontynuacja budowy chodnika i   odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A   do trasy DK-1 we Wrzosowej oraz obwodnica drogi DK-1 na odcinku Poczesna (Handlowa) – Wrzosowa.  

Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w   Częstochowie zostało zakończone, a   koszt jego realizacji to 1.228.611,80 zł  

5.   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054 S Częstochowa – Nierada – Rudnik Mały na odcinku od skrzyżowania z   DP 1056S w   m. Młynek do m. Łysiec ( do granicy gminy Starcza).  

Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w   Częstochowie zostało zakończone, a   koszt jego realizacji to 1.070.734,12 zł  

6.   Przebudowa mostu na rzece Warcie w   ciągu drogi gminnej Zawodzie-Korwinów po powodzi – prace w   trakcie realizacji.  

7.   Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Bargły –Nierada – zakończono I   etap prac budowlanych. Podpisano porozumienie o   dofinansowanie II etapu inwestycji, prace w   trakcie realizacji.  

Osiągnięte w   2011r dochody stanowiły 92,8 %, a   wykonanie wydatków stanowiło 78,0 % planu. Podczas dokonywania wydatków kierowaliśmy się zasadą celowego i   oszczędnego wydatkowania środków zapewniając jednocześnie bieżące funkcjonowanie podległych nam placówek.  

Na początek 2011r. saldo zaciągniętych pożyczek i   kredytów wynosiło   1.990.762,96 zł   :  

-   473.269,22 zł z   tytułu pożyczek z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

w Katowicach.  

-   1.517.493,74 zł z   tytułu kredytu w   banku PKO BP SA  

Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie nasze wyniosło   8.102.100,45   zł i   stanowiło 18,6 %( przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia 60 %) z   tytułu kredytu w   banku PKO BP SA na inwestycję pn. Budowa Szkoły Podstawowej i   sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w   Poczesnej.  

Zobowiązania wymagalne na koniec 2011r wyniosły   837.639,75   zł. Główną pozycją zobowiązań była faktura za roboty wykonane podczas budowy kanalizacji sanitarnej w   Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i   we Wrzosowej, której wypłata została wstrzymana przez bank.  

Sprawozdanie z   wykonania dochodów i   wydatków na zadania zlecone i   powierzone przedstawia   załącznik Nr 3   i 4   .  

Sprawozdanie z   realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i   wydatków nimi finansowanych za 2011r. przedstawia   załącznik Nr 7.  

Sprawozdanie z   realizacji zadań inwestycyjnych za 2011r przedstawia   załącznik nr 8.  

Do sprawozdania z   wykonania budżetu gminy za 2011r. dołącza się:  

1.   sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury, Informacji i   Rekreacji w   Poczesnej  

2.   sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w   Poczesnej  

3.   sprawozdanie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Poczesnej  

4.   informację o   stanie mienia komunalnego  

5.   wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w   ustawie z   7 września 1991r. o   systemie oświaty.  

 

 

 

Wójt Gminy Poczesna  


mgr inż.   Krzysztof   Ujma

 


Załącznik do Sprawozdania
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »