| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Rydułtowy

z dnia 20 marca 2012r.

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2011

Zgodnie z   art. 267 ust. 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z   wykonania budżetu miasta za rok 2011.  

A.   Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w   trakcie roku zaplanowano ogółem 55   053   335,64   zł. Wykonano plan w   94,37 % tj.   wykonano 51   952   034,29   zł dochodów. W   stosunku do roku 2010 odnotowano wzrost dochodów razem o   kwotę 5   632 495,76 zł co stanowi 12,16 % wykonania z   roku 2010. Dochody bieżące zostały w   2011 r. wykonane w   94,95 % tj. na planowane 53 101 945,64 zł wykonano 50   421   075,70   zł, zaś dochody majątkowe na zaplanowane 1   951 390,00 zł wykonano 1   530 958,59 zł, co stanowi 78,45 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i   wykonanych w   2011 r. stanowi załącznik nr 1   do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności pozostałych do zapłaty i   skutków udzielonych ulg, zwolnień i   obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają sprawozdania Rb 27S – w   pełnej szczegółowości i   Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych.  

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:  

-   dochody własne zrealizowane na kwotę 33 612 806,70 zł - wzrost w   stosunku do roku ubiegłego o   12,99%,  

-   subwencja na kwotę 10 211 210,00 zł - wzrost w   stosunku do roku ubiegłego o   3,68%,  

-   dotacje celowe z   budżetu państwa, funduszy celowych, innych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki z   bezzwrotnej pomocy zagranicznej zwane dalej dotacjami celowymi na kwotę 8   128 017,59 zł - wzrost w   stosunku do roku ubiegłego o   20,89%.  

Wśród dochodów własnych można wydzielić cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w   roku 2011 grupy dochodów:  

-   dochody z   podatków, w   tej grupie wykonano w   2011 roku dochody na łączną kwotę: 11 435 158,06 zł;  

-   dochody z   opłat wykonane na kwotę 2   208 261,63 zł;  

-   udziały w   podatkach dochodowych 14 198 363,86 zł;  

-   bieżące dochody z   majątku gminy 932 373,65 zł;  

-   dochody majątkowe z   mienia komunalnego 424 919,51 zł.  

Pozostałe dochody własne wykonano na łączną kwotę 4   413 729,99 zł.  

Strukturę wykonanych w   2011 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:  

infoRgrafika

Analizę realizacji dochodów w   poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w   porównaniu z   kwotą dochodów należnych, w   celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania niektórych należności. W   tym celu zsumowano zaległości inne niż odsetki. Suma tych zaległości wyniosła na koniec 2011 roku 4   204 562,19 zł. Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji budżetowej, w   których zaległości na koniec 2011 r. przekroczyły 20 000 zł. We wszystkich pozostałych pozycjach klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości (innych niż odsetki) wyniosła na koniec 2011 r. 85   511,98   zł co stanowi 2,03 % ogółu nieodsetkowych zaległości.  

1.   W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” § 0750 „Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze” na planowane 542   400,00   zł, wykonano 527 162,37 zł. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec 2011 roku 587 754,56 zł. W   tej pozycji sklasyfikowane są dochody z   czynszów za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Większość starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z   tego tytułu.  

2.   W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska” § 0570 „Grzywny, mandaty i   inne kary pieniężne od osób fizycznych” na zaplanowane 145 000,00 zł wykonano 79   424,70   zł. Zaległości na koniec 2011 r. wyniosły 59 455,00 zł.  

3.   W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem”:  

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z   podatku dochodowego od osób fizycznych” § 0350 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w   formie karty podatkowej” na planowane 15 000,00 zł wykonano 14 199,50 zł. Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 25 417,70 zł.  

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i   opłat lokalnych od osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych” § 0310 „Podatek od nieruchomości” na planowane 10 770 000,00 zł, wykonano 7   982 322,91 zł. Na koniec 2011 roku odnotowano zaległości podatników na łączną kwotę 2   477 772,91 zł. W   tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest bardzo trudne a   ponadto toczące się postępowanie w   sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości.  

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w   § 0340 „Podatek od środków transportowych” zaplanowano 175 000,00 zł dochodów, wykonano 192 508,98 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosił 145 085,62 zł. Dzięki prowadzonemu postępowaniu egzekucyjnemu udało się zmniejszyć odnotowywane w   tej pozycji na koniec roku zaległości o   ponad 45   000   zł.  

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i   darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i   opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości” na planowane 1   800 000,00 zł, wykonano 2   334 941,12 zł. Znaczne, bo wynoszące 578   758,66   zł, zaległości wynikają z   faktu, iż w   drugiej połowie roku zaktualizowana została baza ewidencji gruntów prowadzona przez Starostę Wodzisławskiego co z   jednej strony wpłynęło na wzrost dochodów wykonanych jednak również spowodowało wzrost zaległości. Podjęte działania egzekucyjne są mało skuteczne, na co wpływ mają przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny prywatnych nieruchomości oraz duża grupa podatników zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania.  

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w   § 0340 „Podatek od środków transportowych” na zaplanowane 170 000,00 zł wykonano 135 303,76 zł. Zaległości wyniosły na koniec roku 244 805,76 zł. Prowadzona egzekucja należności w   tej pozycji również spowodowała spadek o   ponad 43   000   zł odnotowanych na koniec roku zaległości.  

W roku 2011 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio:  

1) z budżetu państwa,  

2) z funduszy celowych i   innych osób prawnych sektora finansów publicznych,  

3) na zadania realizowane z   udziałem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,  

4) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego  

w podziale na dochody bieżące i   majątkowe.  


Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:  

§   2001   - Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich, cyfra 1   oznacza środki bezzwrotne pochodzące z   Unii Europekskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na realizację programów, których beneficjentem był Urząd Miasta oraz Gimnazjum Nr 1   – pozyskana kwota to 130 487,27 zł.  

§   2007   - Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich, cyfra 7   oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki przeznaczone były na realizację programów, których beneficjentami były szkoły, Przedszkole nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarki Komunalnej – pozyskana kwota to 1   345 706,03 zł.  

§   2009   - Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich, cyfra 9   oznacza iż chodzi o   środki pochodzące z   budżetu państwa. Środki zaplanowano i   pozyskano na te same zadania co w   § 2007. Wielkość dochodów z   tego źródła wyniosła 162 259,21 zł.  

§   2010   - Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W   paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3   973 503,50 zł dochodów na realizację zadań z   zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców, spisu rolnego, zwrotu akcyzy dla rolników, przeprowadzenia wyborów do Sejmu i   Senatu oraz na niszczenie dokumentów po wyborach do samorządu terytorialnego.  

§   2020   - Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej. W   paragrafie tym uzyskaliśmy dotację w   wysokości 10 792,00 zł odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2   000,00 zł oraz na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest - 8   792,00 zł.  

§   2030   - Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). W   paragrafie tym sklasyfikowano środki w   kwocie 1   380 658,14 zł, przyznane na zadania z   zakresu pomocy społecznej oraz oświaty i   wychowania, w   tym na pomoc udzielaną uczniom.  

§   2310   - Dotacje celowe otrzymane z   gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W   paragrafie tym klasyfikowane są dotacje otrzymane z   gmin, które na podstawie zawartego porozumienia obsługuje nasza Straż Miejska. Kwota pozyskanej dotacji to 79 177,52 zł.  

§   2317   - Dotacje celowe otrzymane z   gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Cyfra 7   oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskana kwota dotacji wyniosła w   2011 roku 7   261,37 zł.  

§   2319   - Dotacje celowe otrzymane z   gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Cyfra 9   oznacza, że chodzi o   środki krajowe na zadania realizowane z   udziałem środków z   Unii Europejskiej. Pozyskana kwota dotacji wyniosła w   2011 roku 1   281,35 zł.  

§   2320   - Dotacje celowe otrzymane z   powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W   paragrafie tym klasyfikowane są dochody pozyskane z   powiatu na utrzymanie dróg powiatowych, na zadania z   Obrony Cywilnej oraz na prowadzenie dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. Łączna kwota pozyskanych w   tym paragrafie w   2011 roku dotacji wyniosła 266   992,00   zł.  

§   2460   - Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących pozyskano w   roku 2011 na kwotę 23   070,00   zł.  

§   2707   - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskano w   kwocie 21   031,20   zł.  

§   6207   - Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich. Cyfra 7   oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki w   wysokości 97 014,32 zł przeznaczone były na realizację programu, którego beneficjentem był Zakład Gospodarki Komunalnej.  

§   6209   - Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich. Cyfra 9   oznacza, iż chodzi o   środki pochodzące z   budżetu państwa. Środki zaplanowano i   pozyskano na te same zadanie co w   § 6207. Wielkość dochodów z   tego źródła wyniosła 17 120,18 zł.  

§   6260   - Dotacje otrzymane z   państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów iwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. W   paragrafie tym pozyskano środki z   Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę 123 190,00 zł.  

§   6330   - Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Wykonane dochody w   tym paragrafie wyniosły 834 643,02 zł i   dotyczyły realizacji zadania w   ramach Narodowego Programu Modernizacji Dróg Lokalnych oraz w   ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".  

§   6620   - Dotacje celowe otrzymane z   powiatu na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonane dochody w   tym paragrafie wyniosły 5   929,70 zł i   dotyczyły zadania związanego z   likwidacją i   unieszkodliwianiem azbestu.  

B.   Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2011 wykonano w   90,85   % tj. na planowane 61   522   181,49   zł wydatkowano 55   892   988,98   zł. Wydatki budżetu miasta spadły w   stosunku do roku 2010 o   4,56   %. Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i   wykonanych w   2011 r. stanowi załącznik nr 2   do niniejszego sprawozdania. Ponadto zestawienie wydatków budżetowych w   pełnej klasyfikacji budżetowej z   uwzględnieniem zaangażowania środków budżetowych oraz poziomu zobowiązań stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i   inne jednostki budżetowe miasta dzieli się na wydatki bieżące i   majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano w   86,41   % planu, a   wydatki bieżące w   91,91   % planu. Uwzględniając powyższy podział, można przedstawić zaplanowane i   zrealizowane wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:  

infoRgrafika

Wydatki bieżące wzrosły w   stosunku do wykonania roku 2010 o   7,45 %, zaś wydatki majątkowe spadły o   36,34% w   porównaniu z   wykonanymi w   roku 2010 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w   budżecie w   trakcie roku plan wydatków majątkowych zamknął się kwotą 11 837 728,98 zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 10 229 322,17 zł. Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w   kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050, 6057 i   6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” jest to paragraf, w   którym klasyfikowane są przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6067 i   6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych jak również zakupy gruntów; 6220, 6230 i   6300 odpowiednio „Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”, "Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" oraz   „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w   91 45 % tj. na planowane 10 752 413,73 zł wykonano 9   833   466,83   zł. Nie wykonano planu jedynie dla czterech zadań tj.:  

1.   Sklasyfikowanej w   dziale 600 - „Transport i   łączność", rozdziale 60017 - „Drogi wewnętrzne": „Modernizacji odcinka drogi bocznej ul. Romualda Traugutta” na którą zaplanowano 75 600,00 zł, wydatkowano zaś w   2011 roku zaledwie 2   460,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, wydatki zostały poniesione jedynie na prace projektowe.  

2.   W dziale 801 „Oświata i   wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano na „Kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3” kwotę 635 123,41 zł, wydatkowano zaś 19 690,51 zł. Wyłoniony w   drodze przetargu wykonawca odstąpił od realizacji zadania. Poniesiono jedynie wydatki na prace projektowe.  

3.   W dziale 900 „Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność" zaplanowano 5   000,00 zł na „Śląski System Informacji Turystycznej - Infokiosk" i   nie wydatkowano żadnych środków.  

4.   W dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 "Pozostała działalność" zaplanowano 85 063,86 zł na "Tereny rekreacyjne ul. A. Mickiewicza", zaś wydatkowano w   2011 roku jedynie 7   626,00 zł.  

Drugą grupę wydatków - zakupy inwestycyjne można podzielić na dwie części: zakupy gruntów i   zakupy pozostałych środków trwałych. Na zakupy gruntów zaplanowano w   2011 roku 546 000,00 zł zaś wydatkowano 60 767,15 zł, co stanowi 11,13 % planu. Zakupy pozostałych środków trwałych wykonano w   56,24 % tj. na planowane 381 815,25 zł wydatkowano 214 728,72 zł.  

Ostatnią grupą wydatków majątkowych są dotacje inwestycyjne. W   budżecie roku 2011 zaplanowano siedem dotacji inwestycyjnych. Dwie z   nich miały charakter pomocy odpowiednio dla powiatu rybnickiego i   wodzisławskiego. Udzielono również dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w   Wodzisławiu Śląskim oraz dla publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ponadto z   budżetu udzielone zostały dotacje celowe na likwidację i   unieszkodliwianie azbestu oraz na wymianę źródeł ciepła. Nie udzielono dotacji celowej na modernizację obiektów Ośrodka Edukacji Ekologicznej.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został w   klasyfikacji budżetowej, konkretnie w   działach tej klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z   edukacją   tj. sklasyfikowane w   działach 801 „Oświata i   wychowanie”, 803 „Szkolnictwo wyższe” i   854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, wydatki te wykonano w   roku 2011 na łączną kwotę 20 049 114,33 zł, co stanowiło 94,71 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w   stosunku do wykonania z   roku 2010 o   8,82 %.  

Drugą grupę stanowią wydatki związane z   technicznym utrzymaniem   infrastruktury komunalnej   . Zaliczono tu wydatki sklasyfikowane w   działach 600 „Transport”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i   900 „Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska”, wykonano je na kwotę 6   785 470,97 zł tj. w   89,32 % w   stosunku do planu. W   tej grupie wydatków odnotowano wzrost o   4,23 % w   stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w   dziale 852 „   Pomoc społeczna   ”, wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 7   893 225,48 zł co stanowiło 96,42 % planu. W   tej pozycji odnotowano wzrost w   stosunku do roku poprzedniego o   5,40 %.  

W grupie wydatków   administracyjnych   ujęto wydatki sklasyfikowane w   dziale 750 „Administracja publiczna”. W   tej grupie wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6   018 173,16 zł - plan wykonano w   87,47 %. W   tej pozycji odnotowano spadek wydatków o   0,69 % w   stosunku do wykonania w   roku poprzednim.  

Kolejną grupą wydatków są nakłady poniesione na   ochronę zdrowia, kulturę i   sport   . Do tej grupy zaliczono wydatki sklasyfikowane w   działach 851 „Ochrona zdrowia”, 921 „Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna i   sport”. Omawiane wydatki wykonano na łączną kwotę 2   919 720,09 zł tj. w   93,80% w   stosunku do planu. W   tej grupie wydatków odnotowano wzrost w   stosunku do roku 2010 o   23,46 %.  

Pozostałe wydatki bieżące wykonane w   roku 2011 na łączną kwotę 1   997 962,78 zł stanowią niespełna 4,37 % ogółu wydatków bieżących. Wykonanie wyniosło tu 72,89 % planu rocznego. Tak niskie wykonanie w   tej grupie wydatków wynika z   ich specyfiki. Klasyfikowane są tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia wykorzystania nigdy nie wykazują wykonania, jak również potencjalne wydatki z   tytułu udzielonego poręczenia. W   całej grupie, nazwanej   inne wydatki bieżące   , odnotowano wzrost wykonania w   stosunku do roku poprzedniego - współczynnik wzrostu wyniósł 21,04 %.  

infoRgrafika

Część wydatków bieżących została sfinansowana z   dotacji z   budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ze środków pochodzących z   bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa w   całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z   obowiązującym prawem została sfinansowana z   innych środków celowych takich jak np. wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i   zwalczania narkomanii z   opłat za koncesje alkoholowe albo wydatki na ochronę środowiska z   opłat za korzystanie ze środowiska. Zmniejszając poniesione w   roku 2011 nakłady bieżące o   te właśnie wielkości możemy przekonać się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:  

infoRgrafika

W roku 2011 z   budżetu gminy przekazano w   formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom środki finansowe na łączną kwotę 4   187 789,18 zł. Kwoty 697 800,00 zł i   1 093 000,00 zł przekazano w   formie dotacji podmiotowych funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i   Rydułtowskiemu Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i   szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w   oparciu o   kwotę wydatków ponoszonych w   placówkach publicznych. Łączna kwota przekazanych i   rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w   2011 roku 798 781,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 3   171,20 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację na łączną kwotę 27 000,00 zł.  

Zgodnie z   przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2   % z   podatku rolnego w   wysokości 2   009,78 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z   przyjętymi w   poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na łączną kwotę 1   067 788,06 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na realizację zadań w   zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony zdrowia, w   tym w   ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z   zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę 471 334,44 zł. Zasady przyznawania dotacji w   roku 2011 określone były w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z   późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 29   października 2003 r. w   sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o   wykonanie zadania publicznego i   wzoru sprawozdania z   wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w   uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i   rozliczonych dotacji przedstawia poniższa tabela.  

 

Rodzaj działalności  

Kwota przyznanych dotacji  

Liczba dotowanych projektów  

Zadania z   zakresu kultury  

101 524,00 zł  

12  

Zadania z   zakresu kultury fizycznej  

i sportu wśród dzieci i   młodzieży  

280 000,00 zł  

12  

Zadania z   zakresu opieki społecznej  

20 000,00 zł  

1  

Zadania w   ramach programu profilaktyki antyalkoholowej  

60 000,00 zł  

4  

Zadania z   zakresu ochrony przeciwpożarowej  

8 060,44 zł  

2  

Inne zadania z   zakresu ochrony zdrowia  

1 750,00 zł  

1  

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w   umowie. W   przypadku, gdy dotacja uruchamiana jest w   ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej. Jeżeli z   rozliczenia wynika konieczność zwrotu części dotacji, a   zwrot następuje po zakończeniu roku 2011, to zwrócona kwota zaliczana jest na dochody roku 2012.  

C.   Jako wydatki budżetu miasta wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i   wykonania należy zaliczyć zadania zlecone i   inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten cel dotacji i   zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w   pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe rozliczenie dotacji i   wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  

W związku z   realizacją zadań zleconych osiągnięto 140   381,58   zł dochodów, z   których zgodnie z   obowiązującymi przepisami 91 056,87 zł odprowadzono do budżetu państwa a   kwota 49 324,71 zł stanowiła dochód jednostek samorządu terytorialnego z   czego 39 299,24 zł stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera sprawozdanie Rb 27ZZ.  

Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z   administracją rządową (§ 2020 – dochodów) realizowano w   roku 2011 dwa zadania: utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2   000,00 zł oraz inwentaryzację wyrobów azbestowych w   ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z   terenu miasta Rydułtowy z   dotacją z   budżetu państwa na kwotę 8   792,00 zł.  

Miasto Rydułtowy w   porozumieniu z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań. Wspólnie z   gminami Gaszowice i   Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż Miasta. W   porozumieniu ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego realizowane było zadanie z   zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w   100 % zrealizowane.  

D.   Budżet w   2011 r. zamknął się deficytem w   kwocie 3   940 954,69 zł mimo, iż planowany deficyt wynosił 6   468   845,85   zł. Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał wysoki poziom (94,37 % w   stosunku do planu) wykonania dochodów oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w   90,85 % w   stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w   sprawozdaniu Rb NDS. W   roku 2011 spłacono 2   757 451,05 zł rat kredytów i   pożyczek - różnica w   stosunku do planu wyniosła 2   zł i   wynikała z   różnic kursowych. Pula wolnych środków możliwych do wykorzystania w   latach następnych wzrosła o   kwotę 2   527 893,16 zł tj. do kwoty 4   862 491,96 zł.  

E.   Na stan zobowiązań miasta z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2011 r. – wykazany w   sprawozdaniu Rb Z   - wpływ mają zarówno kredyty i   pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2011 jak i   kredyty jakie miasto zaciągnęło w   roku 2011.  

1.   Do kredytów i   pożyczek zaciągniętych przed 2011 r. należą następujące pozycje:  

1) Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i   Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w   2005 roku kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w   EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice kursowe (które w   roku 2011 wyniosły 76 506,02 zł) spowodowały, że stan zadłużenia z   tego tytułu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 487 161,64 zł. W   2012 roku przewidziano spłatę tego kredytu.  

2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w   wysokości 2   550 000,00 zł. Spłata zakończy w   2016 r. Stan zobowiązań z   tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 1   345 839,00 zł.  

3) Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i   Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w   2007 r. w   wysokości 1   000 000,00 zł spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2011 wyniósł 200 000,00 zł.  

4) Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w   wysokości 490 000,00 zł również zaciągnięto w   2007 roku. Spłatę zaplanowano do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2011 r. wyniósł 294 000,00 zł.  

5) Również w   2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4   na potrzeby Biblioteki i   placówek wychowania pozaszkolnego” w   wysokości 1   991 805,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 r. to 398 361,00 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku.  

6) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju MŚP w   rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w   latach 2007 – 2008 pożyczkę w   kwocie 1   519 491,00 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 r. Stan zobowiązań z   tego tytułu na koniec 2011 r. wyniósł 998 522,00 zł.  

7) Również z   WFOŚiGW w   2007 r. zaciągnięto pożyczkę na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4   na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań na koniec grudnia 2011 r. to 189 375,84 zł.  

8) Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2   zaciągnięto w   2007 r. pożyczkę z   WFOŚiGW na kwotę 680 589,00 zł. Stan zadłużenia z   tego tytułu na koniec 2011 r. wyniósł 453 729,00 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

9) Pożyczkę z   WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w   roku 2007, 2008 i   2009 na kwoty odpowiednio 1   291 094,65 zł, 527 929,16 zł i   480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w   2017, 2018 i   2019 roku. Stan zobowiązań z   tych tytułów na koniec 2011 roku wynosił odpowiednio 836 736,00 zł, 399 504,00 zł i   413 819,00 zł.  

10) W roku 2008 zaciągnięto z   WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację przedszkoli nr 2, 3   i 4. Wysokość pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958,00 zł, 328 695,00 zł i   142 639,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2011 roku z   tego tytułu wyniósł odpowiednio 97 944,00 zł, 255 640,00 zł, 110 936,00 zł. Spłatę zaplanowano na rok 2018.  

11) W roku 2010 zaciągnięto dwa kredyty na zrównoważenie budżetu na kwotę odpowiednio 7   000 000,00 zł i   4   500 000,00 zł z   okresem spłaty do końca 2025 roku. Stan zadłużenia na koniec 2011 roku wyniósł odpowiednio 6   533 332,00 zł i   4 200 000,00 zł.  

2.   W roku 2011 zaciągnięto:  

1) Dwa kredyty na zrównoważenie budżetu roku 2011, każdy na kwotę 4   000 000,00 zł z   okresem spłaty do końca 2025 roku.  

2) Kolejne transze preferencyjnego kredytu na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu na łączną kwotę 995 263,05 zł. Stan zadłużenia na koniec 2011 roku wyniósł 1   043 338,75 zł.  

Reasumując stan zobowiązań z   tytułu zaciągniętych do końca 2011 roku kredytów i   pożyczek wyniósł 26   258   238,23   zł. Uwzględniając zrealizowane w   2011 roku dochody na kwotę 51 952 034,29 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec 2011 roku 50,54% (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %).  

Jak już wspomniano w   roku 2011 spłacono 2   757 451,05 zł rat kredytów i   pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i   WFOŚiGW odsetki na łączną sumę 865 934,35 zł wskaźnik spłaty wyniósł w   2011 roku 6,97 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F.   Zmiany w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.   5 ust. 1   pkt 2   i 3   dokonane w   trakcie roku budżetowego.  

 

Zadanie  

Plan pierwotny  

Plan końcowy  

Edukacja kluczem do lepszej przyszłości  

240 425,70  

236 371,70  

Zielony Staż  

427 320,15  

415 822,15  

Więcej Lepiej  

416 970,00  

424 203,23  

Jesteśmy bezpieczni na drodze (1)

26 060,00  

26 060,00  

Uczenie się przez całe życie - wyjazdy indywidualne uczniów (2)

20 000,00  

34 135,21  

Uczenie się przez całe życie - Sztuka i   Sport (2)

14 833,67  

13 193,20  

Culture Change (3)

16 674,00  

16 674,00  

Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze Comeniusa (4)

2 100,00  

2 100,00  

Tereny rekreacyjne przy ul. Adama Mickiewicza w   Rydułtowach  

277 826,86  

85 063,86  

Czyste powietrze (5)

540 953,15  

0,00  

(1) wprowadzono do budżetu uchwałą nr V/33/2011 z   28 stycznia 2011 roku  

(2) wprowadzono do budżetu uchwałą nr 12.85.2011 z   26 sierpnia 2011 roku  

(3) wprowadzono do budżetu uchwałą nr 14.106.2011 z   28 października 2011 roku  

(4) wprowadzono do budżetu uchwałą nr 16.118.2011 z   16 grudnia 2011 roku  

(5) przesunięto termin realizacji zadania na rok 2012  

Dla zadań "Razem łatwiej", "Sprawny Samorząd", "Uczenie się przez całe życie" i   "Równym krokiem w   lepszą przyszłość" zmiany w   planie dokonane w   trakcie roku nie spowodowały zmian w   kwotach ogółem.  

G.   Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujęto w   tabeli stanowiącej załącznik nr 3   do niniejszego Sprawozdania.  

H.   Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w   roku 2011 wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie osiągniętych dochodów i   wydatków nimi sfinansowanych.  

 

1.     Szkoła Podstawowa nr 1  

dochody  

260   673,75    

wydatki  

260   673,75    

2.     Szkoła Podstawowa nr 3  

dochody  

125   182,34    

wydatki  

125   182,34    

3.     Gimnazjum nr 1  

dochody  

180   116,38    

wydatki  

180   116,38    

4.     Zespół Szkół  

dochody  

218   381,48    

wydatki  

218   381,48    

5.     Przedszkole nr 1  

dochody  

85   989,11    

wydatki  

85   989,11    

6.     Przedszkole nr 2  

dochody  

114   159,98    

wydatki  

114   159,98    

7.     Przedszkole nr 3  

dochody  

137   007,57    

wydatki  

137   007,57    

8.     Przedszkole nr 4  

dochody  

119   821,36 zł  

wydatki  

119   821,36 zł  

9.     Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

dochody  

12   128,78    

wydatki  

12   128,78    

10.   Państwowe Ognisko Plastyczne  

dochody  

1   822,72    

wydatki  

1   822,72    

Szczegółowe sprawozdania z   wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w   formie sprawozdania Rb 34.  

I.   Do niniejszego sprawozdania dołącza się jako załącznik nr 4   sprawozdania roczne z   wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje kultury.  

 

Skarbnik Miasta  


mgr   Bernard   Labusek

Burmistrz Miasta  


mgr   Kornelia   Newy

 


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów  

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie wydatków  

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zaawansowanie programów wieloletnich  

Załącznik Nr 4A do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik4A.pdf

Sprawozdanie Biblioteki  

Załącznik Nr 4B do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik4B.pdf

Sprawozdanie Rydułtowskiego Centrum Kultury  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »