| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 205/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 15 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.)  

Rada Miejska w   Kłobucku uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 59/VII/2007 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 26.04.2007 r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku zmienionego uchwałą Nr 208/XXIV/08 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 28.10.2008 r. w   sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku, uchwałą Nr 281/XXXIII/09 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 23.06.2009 r. w   sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku oraz uchwałą Nr 409/XLIV/2010 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 25.05.2010 r. w   sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku,  

wprowadza się   następujące zmiany   :  

1)   w § 1   ust. 2   pkt 1   otrzymuje brzmienie:,,1) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.)”  

2)   w § 1   ust. 2   pkt 2   otrzymuje brzmienie:,,2) ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn.zm.)”  

3)   w § 1   ust. 2   pkt 4   otrzymuje brzmienie:,,4) ustawy z   dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o   samorządzie terytorialnym i   ustawę o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z   późn.zm.)”  

4)   w § 1   ust. 2   pkt 5   otrzymuje brzmienie:,,5) ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z   późn. zm.)”  

5)   w   § 1   ust. 2   pkt 6   otrzymuje brzmienie:,,6) ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późn.zm.)”  

6)   w   § 1   ust. 2   pkt 7   otrzymuje brzmienie:,,7) ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z   2009 r. Nr 1, poz. 7   z późn.zm.)”  

7)   w   § 1   ust. 2   dodaje się pkt 11 w   brzmieniu:,,11) ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z   późn.zm.)”  

8)   w   § 1   ust. 2   dodaje się pkt 12 w   brzmieniu:,,12) ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn.zm.)”  

9)   w   § 3   po ust. 4   dodaje się ust. 5   w brzmieniu:,,5. Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego na podstawie ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie.”  

10)   w   § 3   po ust. 5   dodaje się ust. 6   w brzmieniu:,,6. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej, określone w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Józef   Batóg

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »