| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 205/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 15 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.)  

Rada Miejska w   Kłobucku uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 59/VII/2007 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 26.04.2007 r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku zmienionego uchwałą Nr 208/XXIV/08 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 28.10.2008 r. w   sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku, uchwałą Nr 281/XXXIII/09 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 23.06.2009 r. w   sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku oraz uchwałą Nr 409/XLIV/2010 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 25.05.2010 r. w   sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłobucku,  

wprowadza się   następujące zmiany   :  

1)   w § 1   ust. 2   pkt 1   otrzymuje brzmienie:,,1) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.)”  

2)   w § 1   ust. 2   pkt 2   otrzymuje brzmienie:,,2) ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn.zm.)”  

3)   w § 1   ust. 2   pkt 4   otrzymuje brzmienie:,,4) ustawy z   dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o   samorządzie terytorialnym i   ustawę o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z   późn.zm.)”  

4)   w § 1   ust. 2   pkt 5   otrzymuje brzmienie:,,5) ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z   późn. zm.)”  

5)   w   § 1   ust. 2   pkt 6   otrzymuje brzmienie:,,6) ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późn.zm.)”  

6)   w   § 1   ust. 2   pkt 7   otrzymuje brzmienie:,,7) ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z   2009 r. Nr 1, poz. 7   z późn.zm.)”  

7)   w   § 1   ust. 2   dodaje się pkt 11 w   brzmieniu:,,11) ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z   późn.zm.)”  

8)   w   § 1   ust. 2   dodaje się pkt 12 w   brzmieniu:,,12) ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn.zm.)”  

9)   w   § 3   po ust. 4   dodaje się ust. 5   w brzmieniu:,,5. Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego na podstawie ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie.”  

10)   w   § 3   po ust. 5   dodaje się ust. 6   w brzmieniu:,,6. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej, określone w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Józef   Batóg

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »