| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 123/XXI/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. nr 175 z   2009 r. poz.1362 z   późn. zm.) uchwala się co następuje:  

§   1.   Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Rady Gminy i   Miasta w   Koziegłowach Nr 184/XX/04 z   dnia 30 listopada  2004 r. w   sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Koziegłowy.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 123/XXI/2012    
Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

I.   Warunki przyznawania usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych.  

1.   Pomoc w   formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z   powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a   są jej pozbawione, może być również przyznana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a   rodzina, a   także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

2.   W przypadku szczególnych potrzeb wynikających z   rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osobie przysługują specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

3.   Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.  

II.   Warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

1.   Osoby korzystające z   usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w   zależności od posiadanego dochodu na osobę w   rodzinie, według tabeli nr 1   i tabeli nr 2.  

1)   Zwolnione od opłat za usługi są osoby, u   których dochód osoby lub rodziny jest równy lub niższy niż kryterium dochodowe osoby lub rodziny ustalony zgodnie z   art. 8   z dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009r. nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.).  

  Tabela nr 1   - odpłatność dla osób samotnie gospodarujących   .  

 

Udział dochodu osoby  
do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  

Procentowa wysokość odpłatności  
za 1   godzinę usługi  

101% do 200%  

od 3% do 50%  

201% do 300%  

od 50% do 100%  

301% i   więcej  

100%  

Tabela nr 2   - odpłatność dla osób w   rodzinie (w gospodarstwach wieloosobowych).  

 

  Udział dochodu na osobę w   rodzinie do kryterium dochodowego na osobę w   rodzinie  

Procentowa wysokość odpłatności  
za 1   godzinę usługi  

101% do 200%  

od 10% do 70%  

201% do 250%  

od 70% do 100%  

251 % i   więcej  

100 %  

III.   Warunki zwolnień częściowych lub całkowitych od opłat za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności lub pracownika socjalnego może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z   ponoszenia opłat na czas określony lub nieokreślony ze względu na:  

1.   konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedna osobą wymagająca pomocy w   formie usług opiekuńczych w   rodzinie,  

2.   korzystanie, z   co najmniej dwóch rodzajów usług,  

3.   konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków na leki, leczenie, rehabilitację,  

4.   obłożną chorobę klienta korzystającego z   usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,  

5.   wiek powyżej 85 roku życia,  

6.   inne uzasadnione i   udokumentowane okoliczności.  

IV.   Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

1.   Płatność za usługi w   rozliczeniach miesięcznych należy wpłacać  
na  konto bankowe Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem osoby świadczącej  usługi lub osobiscie przez świadczeniobiorcę do 15 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »