| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pyskowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 2   pkt. 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 13 ust. 1   i 2, art. 15 ust. 1   i 8   ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z   2001r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.), działając na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska w   Pyskowicach  
uchwala  

§   1.   Nadać statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i   Sportu w   Pyskowicach w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXXIII/319/05 Rady Miejskiej w   Pyskowicach z   dnia 31 sierpnia 2005r. w   sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury w   Pyskowicach i   ustalenia jego statutu oraz uchwała Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w   Pyskowicach z   dnia 28 listopada 2007r. w   sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury i   Sportu w   Pyskowicach.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Jolanta   Drozd

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/140/2012    
Rady Miejskiej w   Pyskowicach    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury i   Sportu w   Pyskowicach  

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Miejski Ośrodek Kultury i   Sportu w   Pyskowicach, zwany w   dalszej części Ośrodkiem, jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, utworzoną na mocy Decyzji Nr 8/78 Naczelnika Miasta Pyskowice z   dnia 26.06.1978 r. Ośrodek działa na podstawie ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.), oraz niniejszego Statutu.  

§   2.   1.   Siedziba Ośrodka znajduje się w   Pyskowicach przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27.  

2.   Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren miasta Pyskowice.  

3.   Organizatorem Ośrodka jest Gmina Pyskowice.  

4.   Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Pyskowice  

5.   Ośrodek posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Pyskowice pod numerem 2.  

6.   Ośrodek używa pieczęci zawierającej w   swej treści nazwę w   pełnym brzmieniu, adres siedziby, numer Regon, numer NIP, numer telefonu i   faks-u.  

7.   Nadzór nad organizacją i   funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice.  

II.   CELE I   ZADANIA OŚRODKA  

§   3.   1.   Podstawowymi celami Ośrodka są:  

1)   zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców Miasta Pyskowice,  

2)   promowanie kultury i   organizowanie działalności w   dziedzinie kultury oraz  

tworzenie odpowiednich warunków materialnych i   technicznych dla jej rozwoju,  

3)   zapewnienie rozwoju kultury i   współtworzenie jej wartości we współpracy ze  

społecznym ruchem kulturalnym,  

4)   organizowanie imprez sportowych i   rekreacyjnych,  

5)   udostępnianie bazy na działalność sportowo- rekreacyjną,  

6)   upowszechnianie wartości historycznych nauki i   kultury.  

2.   Cele wymienione w   ust. 1. są realizowane w   formie:  

1)   ośrodka kultury,  

2)   świetlicy osiedlowej,  

3)   zespołów i   sekcji zainteresowań,  

4)   muzeum,  

5)   obiektów sportowych.  

3.   Ośrodek może prowadzić inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki kulturalnej.  

4.   Ośrodek utrzymuje w   należytym stanie technicznym obiekty, w   których prowadzi swoją działalność poprzez bieżące remonty pomieszczeń, modernizację i   adaptację oraz remonty kapitalne.  

§   4.   Do podstawowych zadań Ośrodka należą:  

1.   Wychowanie poprzez sztukę i   edukację kulturalną społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i   młodzieży,  

2.   Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a   także rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

3.   Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i   udostępnianie dóbr kultury,  

4.   Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i   sztuką,  

5.   Rozpoznawanie, rozbudzanie i   zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,  

6.   Przygotowanie do odbioru i   tworzenia wartości kulturalnych,  

7.   Organizowanie różnych form kulturalnego wypoczynku dzieci i   młodzieży,  

8.   Inspirowanie, organizowanie i   koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i   festiwali na własnym terenie,  

9.   Współpraca ze stowarzyszeniami artystów i   twórców,  

10.   Współpraca z   placówkami oświatowymi,  

11.   Organizowanie imprez sportowych i   rekreacyjnych,  

12.   Udostępnianie obiektów sportowych na działalność sportowo - rekreacyjną i   kulturalną,  

13.   Przy wykonywaniu swoich zadań Ośrodek współpracuje ze stowarzyszeniami i   innymi instytucjami, do których zadań statutowych należy prowadzenie działalności kulturalnej i   sportowej,  

14.   Podejmowanie innych zadań wynikających z   potrzeb różnorodnych środowisk z   terenu miasta Pyskowice,  

15.   Podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych oraz wypracowywanie dochodów własnych z   posiadanego mienia lub prowadzenie działalności gospodarczej z   przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe.  

§   5.   Zakres działania Ośrodka obejmuje również:  

1.   Organizowanie spektakli, seansów filmowych, koncertów, wystaw, konkursów, prelekcji,  

2.   Inspirowanie, organizowanie i   nadzorowanie imprez kulturalnych, sportowych, spotkań, festynów, spotkań literackich, biesiad, festiwali, przeglądów, konkursów na terenie miasta,  

3.   Prowadzenie programów edukacji kulturalnej oraz prelekcji i   szkoleń dla dzieci młodzieży i   dorosłych w   Ośrodku, szkołach i   przedszkolach,  

4.   Organizowanie imprez zleconych przez zakłady pracy i   inne instytucje,  

5.   Promowanie amatorskich zespołów artystycznych i   sportowych,  

6.   Prowadzenie impresariatu artystycznego,  

7.   Organizowanie szkoleń i   kursów w   różnych dziedzinach kultury i   sportu,  

8.   Organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej i   sportowej,  

9.   Udostępnianie pomieszczeń dla prezentacji przedstawień, filmów, widowisk, koncertów oraz innych imprez artystycznych i   sportowych,  

10.   Współdziałanie z   instytucjami upowszechniania kultury i   sportu, ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w   zakresie rozwoju i   zaspokajania kulturalnych, oświatowych i   sportowych potrzeb społeczeństwa,  

11.   Doskonalenie zawodowe pracowników i   animatorów kultury i   sportu,  

12.   Doskonalenie form i   metod pracy i   obsługi poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w   tej dziedzinie,  

13.   Promowanie miasta Pyskowice,  

14.   Prowadzenie współpracy krajowej i   międzynarodowej w   dziedzinie kultury i   sztuki oraz sportu,  

15.   Wspieranie działalności kulturalnej i   sportowej realizowanej przez inne podmioty na terenie Miasta,  

16.   Wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty (w tym szczególnie instytucje kultury i   sportu) poza granicami Miasta,  

17.   Prowadzenie działalności informacyjnej i   wydawniczej w   dziedzinie kultury i   sztuki oraz sportu, w   szczególności poprzez aktywne wykorzystanie mediów lokalnych,  

18.   Organizowanie dla mieszkańców Pyskowic wycieczek oraz innych form poznawania kultury polskiej, a   także kultury innych krajów,  

19.   Gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i   udostępnianie dóbr kultury związanych z   dziedzictwem kulturowym regionu,  

20.   Gromadzenie i   przechowywanie dóbr kultury w   następującym zakresie:  

1)   historii miasta Pyskowice,  

2)   tradycji, zwyczajów, obrzędów regionu śląskiego,  

3)   historii kolejnictwa, kinematografii,  

4)   geologii, numizmatyki,  

5)   i inne,  

21.   Katalogowanie zgromadzonych zbiorów,  

22.   Urządzanie wystaw, udostępnianie zbiorów do celów naukowych i   edukacyjnych,  

zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i   korzystania ze zbiorów.  

III.   ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁANIA  

§   6.   1.   Dyrektor zarządza Ośrodkiem i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Do zadań Dyrektora Ośrodka należą w   szczególności:  

1)   kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,  

2)   wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy, które dotyczą  

zatrudnionych przez niego pracowników,  

3)   wydawanie w   obowiązującym trybie instrukcji, zarządzeń i   regulaminów  

wewnętrznych.  

§   7.   1.   Dyrektora Ośrodka powołuje i   odwołuje Burmistrz Miasta Pyskowice w   trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2.   Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

3.   Dyrektor może zarządzać Ośrodkiem przy pomocy jednego zastępcy.  

4.   Na uzasadniony wniosek Dyrektora, Burmistrz Miasta Pyskowice może powołać zastępcę Dyrektora.  

5.   Odwołanie zastępcy Dyrektora następuje w   tym samym trybie, co powołanie.  

§   8.   Ośrodek prowadzi swoją działalność w   następujących placówkach i   miejscach:  

1.   Miejski Ośrodek Kultury i   Sportu, Pyskowice, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27,  

2.   Świetlica Osiedlowa, Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 3,  

3.   Budynek Ratusza, Pyskowice, Rynek 1,  

4.   Hala Widowiskowo - Sportowa im. Huberta Wagnera, Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 1A,  

5.   Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny, Pyskowice, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,  

6.   Stadion Sportowy, Pyskowice, ul.Gen. Władysława Sikorskiego 79,  

7.   Boisko Sportowe, Dzierżno, ul. Piaskowa.  

IV.   ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

§   9.   1.   Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia.  

2.   Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w   obowiązujących przepisach, w   ramach posiadanych środków, w   oparciu o   plan finansowy, kierując się zasadami efektywności, celowości i   rzetelności ich wykorzystania.  

3.   Plan finansowy ustala Dyrektor.  

4.   Przychodami Ośrodka są dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatora, a   także wpływy z   innych źródeł zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

5.   Dyrektor corocznie, w   terminie 3   miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.  

§   10.   1.   Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z   obowiązującymi przepisami, polegającą na:  

1)   organizacji imprez rocznicowych, okolicznościowych,  

2)   usługach poligraficznych i   kserograficznych,  

3)   wynajmie i   dzierżawie składników majątkowych,  

4)   organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych i   sportowych,  

5)   organizacji kursów, konferencji, seminariów,  

6)   usługach fotograficznych i   fonograficznych,  

7)   wypożyczaniu i   udostępnianiu sprzętu technicznego,  

8)   usługach gastronomicznych,  

9)   prowadzeniu impresariatu artystycznego.  

2.   Dochód z   prowadzonej działalności gospodarczej oraz usług wykonywanych przez Ośrodek przeznaczony jest na cele statutowe.  

V.   PRZEPISY KOŃCOWE  

§   11.   Niniejszy Statut może być zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej, w   trybie właściwym dla jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »