| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.5.30.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gaszowice

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm), w   związku z   art. 14 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004r Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z   uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i   opiekę nad dzieckiem w   wymiarze 5   godzin dziennie.  

2.   Ustala się opłatę w   wysokości 1,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i   opieki nad dzieckiem w   czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń, określonych w   § 1   ust.1.  

§   2.   Liczbę godzin nauki, wychowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem przez publiczne przedszkola, o   których mowa w   § 1   ust.1, określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a   rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.  

§   4.   Traci moc uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr BR.0007.4.19.2011 z   dnia 28 kwietnia 2011r. w   sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gaszowice.  

§   5.   Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz publikuje w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »