| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/155/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach

Na podstawie art. 40 ust. ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 14 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   Uchylić Uchwałę Nr XX/193/04 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 25 listopada 2004 r. w   sprawie: nadania   Statutu Gminnemu Zakładowi Kanalizacyjnemu w   Gorzycach oraz Uchwałę Nr VIII/61/11 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 22 czerwca 2011 w   sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w   Gorzycach.  

§   2.   Nadać nowy Statut Gminnemu Zakładowi Kanalizacyjnemu w   Gorzycach w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 


Załącznik   do Uchwały Nr XX/155/12    
Rady Gminy Gorzyce    
z dnia 28 maja 2012 r.  
 

Statut  
GMINNEGO ZAKŁADU KANALIZACYJNEGO  
W GORZYCACH  


PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   1.   Gminny Zakład Kanalizacyjny w   Gorzycach z   siedzibą w   Bełsznicy, zwany dalej "Zakładem" utworzony został na mocy uchwały Nr XX/192/04 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 25 listopada 2004 roku w   sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w   Gorzycach.  

2.   Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Gorzyce, powołanym w   celu wykonywania jej zadań własnych.  

§   2.   Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności:  

1) ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.),  

2) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  

3) ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 roku o   gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z   2011 r., Nr 45, poz.236 ze zm.),  

4) ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 roku o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu                 ścieków (Dz .U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),  

5) ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (t. j. z   2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),  

6) uchwały Rady Gminy Gorzyce, o   której mowa w   ust.1,  

7) niniejszego Statutu  

§   3.   1.   Pełna nazwa Zakładu brzmi: "Gminny Zakład Kanalizacyjny w   Gorzycach".  

2.   Zakład może używać nazwy skróconej: "GZK w   Gorzycach"  

3.   Siedziba Zakładu znajduje się w   Bełsznicy przy ul. Wałowej 9a.  

§   4.   Zakład działa na terenie Gminy Gorzyce i   obejmuje obszar zlewni kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków Bełsznica.  

§   5.   1.   Zakład podlega Radzie Gminy Gorzyce.  

2.   Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy Gorzyce.  

§   6.   Zakład używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę Zakładu w   pełnym brzmieniu wraz z   adresem jego siedziby.  

PRZEDMIOT I   ZAKRES DZIAŁANIA  

§   7.   1.   Przedmiotem działalności Zakładu jest:  

1) przyjmowanie ścieków i   ich oczyszczanie zgodnie z   pozwoleniem wodno – prawnym oraz wymogami ochrony środowiska,  

2) eksploatacja i   utrzymywanie urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków oraz oczyszczalni ścieków, w   tym bieżąca konserwacja, remonty oraz inwestycje,  

3) pobieranie opłat za przyjmowane ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w   tym zakresie,  

4) pobieranie opłat za usługi odpowiadające profilowi działalności Zakładu oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w   tym zakresie,  

5) udział w   programowaniu i   koordynacji rozwoju kanalizacji i   oczyszczalni ścieków na terenie działania Zakładu.  

2.   Zadania wymienione w   ust.1 Zakład wykonuje przy wykorzystaniu własnego potencjału lub przy zaangażowaniu podwykonawców.  

ZARZĄDZANIE I   ORGANIZACJA  

§   8.   1.   Zakładem kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Zakładu, jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Zakładu, wyniki pracy, dobór pracowników i   gospodarkę finansową.  

2.   Dyrektora Zakładu powołuje Wójt, który wykonuje wobec Dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy i   jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

3.   Pracowników Zakładu zatrudnia i   zwalnia Dyrektor, który jest dla nich zwierzchnikiem służbowym.  

4.   Dyrektor składa w   imieniu Zakładu oświadczenia woli i   reprezentuje go na zewnątrz.  

5.   Dyrektor dokonuje czynności prawnych w   imieniu Zakładu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.  

6.   Czynności prawnych w   imieniu Zakładu dokonuje Dyrektor lub jego pracownik w   granicach pełnomocnictwa.  

7.   Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik Zakładu.  

8.   Organizację wewnętrzną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, pozasięgnięciu opinii Wójta.  

MIENIE I   GOSPODARKA FINANSOWA  

§   9.   1.   Mienie Zakładu jest mieniem Gminy Gorzyce.  

2.   Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oddanym decyzją Wójta Gminy w   trwały zarząd oraz otrzymanym do eksploatacji, na podstawie dowodów „PT – przekazanie środka trwałego” oraz mieniem przekazanym na podstawie innych umów.  

§   10.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący:  

1) przychody z   działalności, o   której mowa w   § 7,  

2) dotacje z   budżetu gminy,  

3) pozostałe przychody,  

4) koszty, w   tym wynagrodzenia i   pochodne wynagrodzeń, pozostałe koszty bieżącej działalności, koszty inwestycji,  

5) stan zobowiązań i   należności oraz stan środków obrotowych na początek i   koniec okresu,  

6) rozliczenia z   budżetem gminy.  

3.   Plan finansowy zatwierdza Dyrektor Zakładu dostosowując go do uchwały budżetowej.  

4.   Zakład stosuje w   planowaniu, rachunkowości, ewidencji operacji gospodarczych i   sprawozdawczości zasady określone dla samorządowych zakładów budżetowych.  

5.   Dyrektor Zakładu przedstawia Wójtowi informacje oraz sprawozdania w   terminach i   na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

§   11.   Miejscem prowadzenia i   przechowywania ksiąg rachunkowych oraz archiwizowania dokumentów Zakładu jest budynek stanowiący własność gminy Gorzyce położony w   Bełsznicy przy ul. Raciborskiej 53.  

§   12.   Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. Z   rachunku Zakładu można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.  

PRZEPISY KOŃCOWE  

§   13.   Zmiany w   statucie mogą być dokonywane w   trybie określonym dla jego nadania.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »