| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/28/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 18 czerwca 2012r.

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   200 1   r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.)  
w związku z   art. 9   ust. 1   i ust. 2   , oraz art. 13 ust. 1   i ust. 2, art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia  
25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.  
z 2012 r. poz. 406)  

Rada Gminy Mszana uchwala:  

§   1.   Przyjąć statut Gminnego Ośrodka Kultury i   Rekreacji w   Mszanie w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/28/2012  
Rady Gminy Mszana    
z dnia 18 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I   REKREACJI W   MSZANIE  

I.   Przepisy ogólne  

§   1.   Gminny Ośrodek Kultury i   Rekreacji w   Mszanie, zwany dalej GOKiR działa na zasadach określonych w:  

1)   ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z   2012 r. poz. 406),  

2)   ustawie z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.),  

3)   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.,  

4)   niniejszym statucie.  

§   2.   1.   GOKiR jest samorządową instytucją kultury.  

2.   Siedziba GOKiR znajduje się w   Mszanie.  

3.   Terenem działania GOKiR jest Gmina Mszana.  

4.   GOKiR używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu, adresem siedziby, NIP, REGON oraz numerem telefonu.  

§   3.   1.   Organizatorem GOKiR jest Gmina Mszana, zwana dalej Organizatorem.  

2.   Organizator zapewnia środki niezbędne do rozpoczęcia i   prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w   których ta działalność jest prowadzona.  

3.   Bezpośredni nadzór nad GOKiR w   zakresie organizacji i   funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy Mszana.  

§   4.   1.   GOKiR jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.  

2.   GOKiR posiada osobowość prawną.  

II.   Cel i   przedmiot działania  

§   5.   1.   GOKiR prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i   zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i   promocję lokalnych inicjatyw kulturalnych i   turystycznych.  

2.   Do podstawowych zadań GOKiR należy w   szczególności:  

1)   organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i   wychowania przez sztukę  
i folklor,  

2)   stwarzanie możliwości uczestnictwa w   kulturze profesjonalnej i   amatorskiej,  

3)   stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i   zespołów, rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

4)   organizowanie spektakli, koncertów, festynów, przeglądów, wystaw, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych i   sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek,  

5)   koordynowanie na terenie gminy imprez kulturalnych i   sportowo-rekreacyjnych,  

6)   nadzorowanie i   organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,  

7)   współdziałanie z   instytucjami i   organizacjami społecznymi oraz szkołami w   zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,  

8)   prowadzenie współpracy kulturalnej z   zagranicą, a   w szczególności z   gminami partnerskimi,  

9)   gromadzenie, dokumentowanie i   tworzenie dóbr kultury,  

10)   prowadzenie działalności wydawniczej,  

11)   współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i   organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na rzecz kultury i   sztuki,  

12)   organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i   młodzieży,  
w szczególności w   okresie ferii i   wakacji letnich.  

3.   GOKiR świadczy odpłatnie lub nieodpłatnie usługi w   zakresie:  

1)   różnorodnych form nabywania wiedzy i   umiejętności w   obrębie kultury życia codziennego,  

2)   wybranych form kursów specjalistycznych, zawodowych i   wiedzy praktycznej,  

3)   imprez kulturalnych o   charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i   turystycznym,  

4)   prowadzenie impresariatu artystycznego,  

5)   prowadzenie innych form działalności gospodarczej: usługowych i   handlowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w   celu wspomagania działalności merytorycznej uzyskanymi w   ten sposób środkami finansowymi.  

III.   Zarządzanie i   organizacja  

§   6.   1.   Dyrektora GOKiR powołuje i   odwołuje Wójt Gminy Mszana na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Bezpośrednim przełożonym Dyrektora GOKiR jest Wójt Gminy Mszana.  

§   7.   1.   W GOKiR tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora GOKiR.  

2.   Zastępcę Dyrektora GOKiR powołuje i   odwołuje Dyrektor GOKiR po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Mszana.  

§   8.   W GOKiR nie działają organy doradcze.  

IV.   Zasady gospodarki finansowej  

§   9.   1.   GOKiR prowadzi działalność finansową w   ramach własnych planów działalności opracowanych i   zatwierdzonych przez Dyrektora GOKiR, ze środków pochodzących z:  

1)   dotacji z   budżetu gminy w   ramach środków na pokrycie kosztów działalności kulturalnej,  

2)   darowizn i   środków przekazywanych przez osoby fizyczne i   prawne,  

3)   opłat i   dochodów z   własnej działalności,  

4)   z innych źródeł.  

§   10.   GOKiR prowadzi własną obsługę finansowo-księgową.  

§   11.   1.   W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i   sprzętu GOKiR może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej.  

2.   Dochód z   działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe GOKiR.  

V.   Postanowienia końcowe  

§   12.   Zmiany niniejszego statutu dokonywane mogą być w   trybie i   na zasadach określonych dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »