| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/28/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 18 czerwca 2012r.

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   200 1   r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.)  
w związku z   art. 9   ust. 1   i ust. 2   , oraz art. 13 ust. 1   i ust. 2, art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia  
25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.  
z 2012 r. poz. 406)  

Rada Gminy Mszana uchwala:  

§   1.   Przyjąć statut Gminnego Ośrodka Kultury i   Rekreacji w   Mszanie w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/28/2012  
Rady Gminy Mszana    
z dnia 18 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I   REKREACJI W   MSZANIE  

I.   Przepisy ogólne  

§   1.   Gminny Ośrodek Kultury i   Rekreacji w   Mszanie, zwany dalej GOKiR działa na zasadach określonych w:  

1)   ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z   2012 r. poz. 406),  

2)   ustawie z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.),  

3)   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.,  

4)   niniejszym statucie.  

§   2.   1.   GOKiR jest samorządową instytucją kultury.  

2.   Siedziba GOKiR znajduje się w   Mszanie.  

3.   Terenem działania GOKiR jest Gmina Mszana.  

4.   GOKiR używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu, adresem siedziby, NIP, REGON oraz numerem telefonu.  

§   3.   1.   Organizatorem GOKiR jest Gmina Mszana, zwana dalej Organizatorem.  

2.   Organizator zapewnia środki niezbędne do rozpoczęcia i   prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w   których ta działalność jest prowadzona.  

3.   Bezpośredni nadzór nad GOKiR w   zakresie organizacji i   funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy Mszana.  

§   4.   1.   GOKiR jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.  

2.   GOKiR posiada osobowość prawną.  

II.   Cel i   przedmiot działania  

§   5.   1.   GOKiR prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i   zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i   promocję lokalnych inicjatyw kulturalnych i   turystycznych.  

2.   Do podstawowych zadań GOKiR należy w   szczególności:  

1)   organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i   wychowania przez sztukę  
i folklor,  

2)   stwarzanie możliwości uczestnictwa w   kulturze profesjonalnej i   amatorskiej,  

3)   stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i   zespołów, rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

4)   organizowanie spektakli, koncertów, festynów, przeglądów, wystaw, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych i   sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek,  

5)   koordynowanie na terenie gminy imprez kulturalnych i   sportowo-rekreacyjnych,  

6)   nadzorowanie i   organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,  

7)   współdziałanie z   instytucjami i   organizacjami społecznymi oraz szkołami w   zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,  

8)   prowadzenie współpracy kulturalnej z   zagranicą, a   w szczególności z   gminami partnerskimi,  

9)   gromadzenie, dokumentowanie i   tworzenie dóbr kultury,  

10)   prowadzenie działalności wydawniczej,  

11)   współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i   organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na rzecz kultury i   sztuki,  

12)   organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i   młodzieży,  
w szczególności w   okresie ferii i   wakacji letnich.  

3.   GOKiR świadczy odpłatnie lub nieodpłatnie usługi w   zakresie:  

1)   różnorodnych form nabywania wiedzy i   umiejętności w   obrębie kultury życia codziennego,  

2)   wybranych form kursów specjalistycznych, zawodowych i   wiedzy praktycznej,  

3)   imprez kulturalnych o   charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i   turystycznym,  

4)   prowadzenie impresariatu artystycznego,  

5)   prowadzenie innych form działalności gospodarczej: usługowych i   handlowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w   celu wspomagania działalności merytorycznej uzyskanymi w   ten sposób środkami finansowymi.  

III.   Zarządzanie i   organizacja  

§   6.   1.   Dyrektora GOKiR powołuje i   odwołuje Wójt Gminy Mszana na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Bezpośrednim przełożonym Dyrektora GOKiR jest Wójt Gminy Mszana.  

§   7.   1.   W GOKiR tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora GOKiR.  

2.   Zastępcę Dyrektora GOKiR powołuje i   odwołuje Dyrektor GOKiR po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Mszana.  

§   8.   W GOKiR nie działają organy doradcze.  

IV.   Zasady gospodarki finansowej  

§   9.   1.   GOKiR prowadzi działalność finansową w   ramach własnych planów działalności opracowanych i   zatwierdzonych przez Dyrektora GOKiR, ze środków pochodzących z:  

1)   dotacji z   budżetu gminy w   ramach środków na pokrycie kosztów działalności kulturalnej,  

2)   darowizn i   środków przekazywanych przez osoby fizyczne i   prawne,  

3)   opłat i   dochodów z   własnej działalności,  

4)   z innych źródeł.  

§   10.   GOKiR prowadzi własną obsługę finansowo-księgową.  

§   11.   1.   W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i   sprzętu GOKiR może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej.  

2.   Dochód z   działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe GOKiR.  

V.   Postanowienia końcowe  

§   12.   Zmiany niniejszego statutu dokonywane mogą być w   trybie i   na zasadach określonych dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »