| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/202/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym  
(t.j. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), art. 5   ust. 2   pkt. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (t.j. z   2010r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), po konsultacjach z   organizacjami pozarządowymi  

Rada Gminy Jasienica  
uchwala, co następuje  

§   1.  

Nadaje Statut Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Tracą moc uchwały Rady Gminy Jasienica:  

1)   Nr XVIII/135/2000 z   dnia 31 maja 2000r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy.  

2)   Nr XXVII/190/2001 z   dnia 19 kwietnia 2001r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy.  

3)   Nr XXXI/224/2001 z   dnia 18 października 2001r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy.  

4)   Nr XXXVIII/272/2002 z   dnia 26 września 2002r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy.  

5)   Nr XII/117/2003 z   dnia 4   grudnia 2003r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy.  

6)   Nr XLIV/459/2006 z   dnia 26 października 2006r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy.  

7)   Nr XLII/391/2009 z   dnia 29 grudnia 2009r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.                

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/202/12    
Rady Gminy Jasienica    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

Statut Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

1.   Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy,   zwany dalej „SGZOZ” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Podmiotem tworzącym i   nadzorującym dla SGZOZ jest Gmina Jasienica, która wykonuje swoje zadania poprzez organy, którymi są Rada Gminy i   Wójt Gminy.  

§   2.  

SGZOZ   działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” i   przepisów wydanych na jej podstawie;  

2)   innych przepisów dotyczących działalności podmiotów leczniczych;  

3)   uchwał Rady Gminy Jasienica.  

§   3.  

1.   Siedzibą SGZOZ jest Gmina Jasienica. Adres siedziby 43-385 Jasienica 845.  

2.   Obszarem działania SGZOZ jest Gmina Jasienica, której teren administracyjny stanowią: wsie Rudzica, Iłownica, Landek, Świętoszówka, Grodziec, Mazańcowice, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Biery, Jasienica, Bielowicko, Roztropice, Wieszczęta, Łazy.  

3.   SGZOZ może prowadzić działalność poza obszarem określonym w   ust. 2   na podstawie odrębnych umów.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania SGZOZ  

§   4.  

1.   Podstawowym celem SGZOZ jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w   zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i   ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, pielęgniarskiej opieki długoterminowej w   domu chorego, oraz profilaktyki i   promocji zdrowia ogółowi ludności na warunkach bezpłatności, częściowej lub pełnej odpłatności, na zasadach określonych w   ustawach, odrębnych przepisach lub umowach cywilnoprawnych.  

2.   Do zadań SGZOZ należy:  

1)   udzielanie porad lekarskich w   ramach zgłaszalności spontanicznej i   porad w   domu chorego bezpłatnie dla osób ubezpieczonych, a   odpłatnie dla osób nieubezpieczonych. Okoliczności te, ani żadne inne nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia i   zdrowia.  

2)   Leczenie w   ramach:  

a)   poradni ogólnej,  

b)   poradni specjalistycznych tj.  

-   poradni Kardiologicznej,  

-   poradni Neurologicznej,  

-   poradni Pulmonologicznej,  

-   poradni Okulistycznej,  

-   poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,  

-   poradni Laryngologicznej,  

-   poradni Onkologicznej,  

-   poradni Nefrologicznej,  

-   poradni Endokrynologicznej,  

c)   Poradni Rehabilitacyjnej wraz z   gabinetami do fizjoterapii,  

d)   Poradnia Medycyny Pracy,  

3)   dokonywanie oceny stanu zdrowia z   rejonu oraz określenie potrzeb w   zakresie ich zaspokajania,  

4)   kierowanie na niezbędne konsultacje specjalistyczne oraz leczenie szpitalne i   uzdrowiskowe,  

5)   opieka pielęgniarska w   zakresie środowiskowym,  

6)   opieka nad zdrowym dzieckiem,  

7)   opieka nad populacją młodzieży szkolnej,  

8)   pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,  

9)   prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w   odniesieniu do populacji:  

a)   chorych z   chorobami społecznymi i   cywilizacyjnymi,  

b)   narażonych na szkodliwość lub uciążliwość środowiska pracy,  

c)   innych chorych i   chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki,  

10)   orzekanie o   stanie zdrowia, a   w tym o   czasie niezdolności do pracy, współdziałanie z   instytucjami orzekającymi i   stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej,  

11)   prowadzenie nadzoru zapobiegawczego i   szerzenie oświaty zdrowotnej w   szczególności prowadzenie szczepień ochronnych, rutynowych i   doraźnych,  

12)   promocja zdrowia,  

13)   prowadzenie zasobu ewidencyjnego – kart chorych,  

14)   organizowanie innych form opieki medycznej w   sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy itp.),  

15)   prowadzenie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w   domu chorego,  

16)   medycyna pracy.  

3.   SGZOZ może podejmować współpracę z   krajowymi i   zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w   zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i   doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności SGZOZ.  

4.   SGZOZ może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w   związku z   prowadzeniem eksperymentu medycznego w   tym badania klinicznego.  

5.   SGZOZ może być członkiem instytucji i   organizacji, o   których mowa w   ust. 3.  

§   5.  

Wykonując swoje zadania SGZOZ współpracuje w   szczególności z   innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami.  

Rozdział 3.
Organy i   struktura organizacyjna SGZOZ  

§   6.  

Organami SGZOZ są:  

1.   Kierownik.  

2.   Rada Społeczna.  

§   7.  

1.   Kierownik kieruje SGZOZ oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Kierownik zarządza SGZOZ oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

3.   Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników SGZOZ i   pełni wobec nich funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

4.   Kierownik może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu SGZOZ przez ustalenie zakresu i   czasu ich umocowania.  

§   8.  

Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata jednak nieprzerwanie do wyłonienia nowego składu Rady Społecznej.  

§   9.  

1.   Rada Społeczna SGZOZ składa się z   minimum 5   osób, jednak w   liczbie nieprzekraczającej 15, w   tym:  

1)   przewodniczący: Wójt Gminy Jasienica lub osoba przez niego wyznaczona,  

2)   członkowie:  

a)   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

b)   minimum 3   osoby wybrane przez Radę Gminy Jasienica.  

2.   Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w   następujących przypadkach:  

1)   śmierci członka Rady Społecznej,  

2)   na wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,  

3)   na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej z   zastrzeżeniem ust. 3,  

4)   na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.  

3.   Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Gminy Jasienica o   odwołanie członka Rady Społecznej, przed upływem kadencji w   następujących przypadkach:  

1)   członek Rady Społecznej nie uczestniczy w   trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,  

2)   członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, określonych w   uchwałach Rady Społecznej.  

§   10.  

1.   §   10   1.   Organizację i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Kierownik SGZOZ w   Jasienicy.  

2.   Kierownikowi podlegają bezpośrednio:  

1)   Zastępca kierownika ds. lecznictwa,  

2)   Kierownicy Ośrodków Zdrowia w:  

a)   Mazańcowicach,  

b)   Rudzicy,  

c)   Międzyrzeczu,  

d)   Grodźcu,  

e)   Jasienicy.  

3)   Zastępca kierownika ds. administracyjno-finansowych.  

3.   Szczegółową strukturę organizacyjną SGZOZ oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika SGZOZ i   przedstawiony podmiotowi tworzącemu.  

4.   Schemat organizacyjny SGZOZ zawiera załącznik nr 1   do Statutu.  

§   11.  

1.   Strukturę SGZOZ tworzą :  

1)   Ośrodek Zdrowia w   Jasienicy:  

a)   Poradnia ogólna dorosłych,  

b)   Poradnia dziecięca,  

c)   Poradnie specjalistyczne (Kardiologiczna, Okulistyczna, Laryngologiczna, Neurologiczna, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pulmonologiczna, Onkologiczna, Nefrologiczna, Endokrynologiczna),  

d)   Poradnia rehabilitacyjna,  

e)   Fizjoterapia,  

f)   Pracownia RTG,  

g)   Pracownia USG,  

h)   Pracownia EKG,  

i)   Laboratorium analityczne,  

j)   Pracownia spirometryczna,  

k)   Gabinety zabiegowe,  

l)   Poradnia Medycyny Pracy,  

2)   Ośrodek Zdrowia w   Rudzicy:  

a)   Poradnia ogólna dla dorosłych,  

b)   Poradnia dziecięca,  

c)   Pracownia USG,  

d)   Gabinet zabiegowy,  

3)   Ośrodek Zdrowia w   Mazańcowicach:  

a)   Poradnia ogólna dla dorosłych,  

b)   Poradnia dziecięca,  

c)   Gabinet zabiegowy,  

4)   Ośrodek Zdrowia w   Międzyrzeczu:  

a)   Poradnia ogólna dla dorosłych,  

b)   Poradnia dziecięca,  

c)   Gabinet zabiegowy,  

5)   Ośrodek Zdrowia w   Grodźcu:  

a)   Poradnia ogólna dla dorosłych,  

b)   Poradnia dziecięca,  

c)   Gabinet zabiegowy,  

6)   Pielęgniarska opieka długoterminowa.  

2.   Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą inne komórki organizacyjne i   stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SGZOZ, wymienione w   schemacie organizacyjnym.  

Rozdział 4.
Forma gospodarki finansowej  

§   12.  

1.   SGZOZ prowadzi gospodarkę finansową w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w   ustawie o   działalności leczniczej, ustawie o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o   finansach publicznych oraz w   ustawie o   rachunkowości.  

2.   Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.  

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe  

§   13.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/202/12
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Schemat organizacyjny Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Jasienicy  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »