| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 242/XXII/12 Rady Miasta Żory

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystościi porządku w   gminach  
(tekst jednolity Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012r., poz. 391), rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  
się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych  
(Dz. U. z   2012r. Nr 58 poz. 299)oraz art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

RADA MIASTA  
u c h w   a l a:  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia  
na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, w   zakresie:  

a)                 wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,  

b)   zaplecza techniczno-biurowego,  

c)                 zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,  

d)   miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.  

§   2.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien posiadać wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji zadań, w   szczególności:  

a)   pojazdy asenizacyjne, zapewniające możliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych bez względu na trudności związane z   dojazdem do zbiornika,spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych określone w   odrębnych przepisach,  

b)   pojazdy zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu oraz oznakowane w   sposób trwały i   czytelny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi tj. nazwą firmy oraz danymi adresowymi i   numerem telefonu przedsiębiorcy prowadzącego działalność,  

c)   pojazdy zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem sięna zewnątrz nieczystości ciekłych, podczas opróżniania zbiorników a   także ich transportu.  

2.   W zakresie zaplecza techniczno-biurowego należy zapewnić, aby:  

a)   miejsce postoju pojazdów spełniało wymogi przepisów prawa budowlanegoi przepisów ochrony środowiska oraz było zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,  

b)   zaplecze biurowe wyposażone było w   środki komunikacji oraz zapewniało prowadzenie dokumentacji prowadzonej działalności,  

c)   część biurowa umożliwiała obsługę klienta, prowadzenie ewidencji umów, sporządzanie i   przekazywanie danych sprawozdawczych zgodnie z   przepisami oraz przechowywaniearchiwalnych dokumentów przez okres minimumjednego roku.  

3.   W zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami należy zapewnić, aby:  

a)   działalność była prowadzona w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życiai zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,  

b)   pojazdy asenizacyjne były poddawane myciu, odkażaniu i   dezynfekcjiz częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego,nie rzadziej niż 1   raz na tydzień,  

c)   na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżniane z   nieczystości płynnych oraz parkowane na terenie zaplecza technicznego w   sposób nie powodujący uciążliwości dla osób trzecich.  

4.   W zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca winien wskazaći udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 483/XLIV/10 Rady Miasta Żory z   dnia 11.02.2010r. w   sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych oraz uchwała Nr 542/L/10 Rady Miasta Żory z   dnia 29 lipca 2010r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr 483/XLIV/10 Rady Miasta Żory z   dnia 11.02.2010r. dotyczącej wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   5.   Uchwała podlega rozplakatowaniu na dostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Żory  
oraz umieszczeniu w   formie elektronicznej na stronie internetowej w   Biuletynie Informacji Publicznej miasta Żory.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »