| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 12 czerwca 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 w   związku z   art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 42 ust. 7   pkt 3   i art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674) Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: W   = (x 1 + x 2 ) : [ (x 1 : y 1 ) + (x 2 : y 2 )] gdzie: x 1 , x 2 – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w   arkuszu organizacji szkoły, y 1 ,y 2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w   art. 42 ust. 3   ustawy - Karta Nauczyciela.  

§   2.   Wymiar o   którym mowa w   § 1, przyjmuje się w   pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a   godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic i   dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Krzanowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 r.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XXXIX/336/2010 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 25 maja 2010 r. w   sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych nauczucieli zatrudnionych w   szkołach prowadzonych przez Gminę Krzanowice realizujących etat łączony.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka


Uzasadnienie

Uwzględniając związany z   niżem demograficznym spadek liczby oddziałów, a   co za tym idzie spadek liczby godzin zajęć w   ramach pensum określonego w   art. 42 ust 3   KN, zachodzi konieczność łączenia przez nauczycieli w   ramach stosunku pracy zajęć o   różnym wymiarze pensum.  

Kompetencje do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin na mocy art. 42 ust. 7   pkt 3   KN otrzymał organ prowadzący szkołę.  

Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią zgodnie z   art. 35 ust. 2   KN – godziny ponadwymiarowe.  

Zasadę powyższą ilustrują następujące przykłady:  

1)   Nauczyciel realizuje 9   godz. wg. pensum 18 godzinnego i   13 godz. wg. pensum 26 godzinnego  

W = (9 + 13) :[(9:18) + (13:26)]  

W = 22 : 1   = 22  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 22 – brak godzin ponadwymiarowych.  

2)   Nauczyciel realizuje 15 godz. wg. pensum 18 godzinnego i   13 godz. wg. pensum 26 godzinnego  

W = (15+13) : [(15:18) + (13:26)]  

W = 26 : 1.33  

W = 19.54 = 20  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 20 + 6   godzin ponadwymiarowych.  

3)   Nauczyciel realizuje 6   godz. wg. pensum 18 godzinnego i   10 godz. wg. pensum 26 godzinnego  

W + (6+10) : [(6:18) + (10:26)]  

W = 16 : 0.68  

W = 23.52 = 24  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 24, zaś nauczyciel realizuje 16 godzin – 16/24.  

4)   Nauczyciel realizuje 10 godz. wg. pensum 20 godzinnego i   8 godz. wg. pensum 26 godzinnego.  

W= (10+8) : [(10:20) + (8:26)]  

W= 18: 0.8  

W= 22,5 = 22  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 22, zaś nauczyciel realizuje 18 godzin – 18/22.  

W świetle powyższego, podjęcie przez Radę Miejską w   Krzanowicach niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »