| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 12 czerwca 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 w   związku z   art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 42 ust. 7   pkt 3   i art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674) Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: W   = (x 1 + x 2 ) : [ (x 1 : y 1 ) + (x 2 : y 2 )] gdzie: x 1 , x 2 – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w   arkuszu organizacji szkoły, y 1 ,y 2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w   art. 42 ust. 3   ustawy - Karta Nauczyciela.  

§   2.   Wymiar o   którym mowa w   § 1, przyjmuje się w   pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a   godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic i   dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Krzanowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 r.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XXXIX/336/2010 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 25 maja 2010 r. w   sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych nauczucieli zatrudnionych w   szkołach prowadzonych przez Gminę Krzanowice realizujących etat łączony.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka


Uzasadnienie

Uwzględniając związany z   niżem demograficznym spadek liczby oddziałów, a   co za tym idzie spadek liczby godzin zajęć w   ramach pensum określonego w   art. 42 ust 3   KN, zachodzi konieczność łączenia przez nauczycieli w   ramach stosunku pracy zajęć o   różnym wymiarze pensum.  

Kompetencje do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin na mocy art. 42 ust. 7   pkt 3   KN otrzymał organ prowadzący szkołę.  

Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią zgodnie z   art. 35 ust. 2   KN – godziny ponadwymiarowe.  

Zasadę powyższą ilustrują następujące przykłady:  

1)   Nauczyciel realizuje 9   godz. wg. pensum 18 godzinnego i   13 godz. wg. pensum 26 godzinnego  

W = (9 + 13) :[(9:18) + (13:26)]  

W = 22 : 1   = 22  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 22 – brak godzin ponadwymiarowych.  

2)   Nauczyciel realizuje 15 godz. wg. pensum 18 godzinnego i   13 godz. wg. pensum 26 godzinnego  

W = (15+13) : [(15:18) + (13:26)]  

W = 26 : 1.33  

W = 19.54 = 20  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 20 + 6   godzin ponadwymiarowych.  

3)   Nauczyciel realizuje 6   godz. wg. pensum 18 godzinnego i   10 godz. wg. pensum 26 godzinnego  

W + (6+10) : [(6:18) + (10:26)]  

W = 16 : 0.68  

W = 23.52 = 24  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 24, zaś nauczyciel realizuje 16 godzin – 16/24.  

4)   Nauczyciel realizuje 10 godz. wg. pensum 20 godzinnego i   8 godz. wg. pensum 26 godzinnego.  

W= (10+8) : [(10:20) + (8:26)]  

W= 18: 0.8  

W= 22,5 = 22  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 22, zaś nauczyciel realizuje 18 godzin – 18/22.  

W świetle powyższego, podjęcie przez Radę Miejską w   Krzanowicach niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »