| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.269.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 lipca 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/154/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XX/154/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice w częściach określonych w ust. 11 pkt 2 i 3 Załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) w związku z art. 7 Konstytucji RP.

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Gierałtowice podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 8 czerwca 2012r.

Podstawą prawną do przyjęcia przedmiotowej uchwały jest m.in. art. 15 ust.2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który stanowi, że określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała podjęta na podstawie art. 15 ust. 2 zawiera normy powszechnie obowiązujące, co kwalifikuje ją do aktów prawa miejscowego.

Ustawodawca, kształtując upoważnienie rady do wydania przedmiotowej uchwały, wskazał, które kwestie pozostawił regulacji jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać. Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) rada musi respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu, powstrzymując się od wypełniania ich treści postanowieniami ustawy (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Należy również podnieść, że ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Tymczasem Rada Gminy Gierałtowice w ust. 11 Załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały określiła zobowiązania wobec przedsiębiorcy korzystającego z przystanku. W pkt 2 Rada Gminy ustaliła, iż przedsiębiorca jest zobligowany do każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i zmianie ilości przystanków, z których korzysta. Zdaniem organu nadzoru takie uregulowanie wykracza poza delegacje określoną w art. 15 ust. 2 ustawy. Co więcej, obowiązek zgłaszania właściwemu organizatorowi zmiany dotyczących rozkładu jazdy spoczywa na przewoźniku na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.). W związku z tym, ponowna regulacja tej materii w uchwale stanowi niedopuszczalne powtarzanie normy znajdującej się w akcie prawnym wyższego rzędu.

Niezależnie od powyższego, w Załączniku Nr 1 do przedmiotowej uchwały określony został również przepis wykraczający poza delegację określoną w art. 15 ust. 2 ustawy. Mianowicie ust. 11 pkt 3 Załącznika stanowi, że przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Zdaniem organu nadzoru przepis ten nie powinien mieć miejsca w uchwale rady gminy, lecz w umowie między jednostką samorządu terytorialnego a przewoźnikiem.

Tym samym uchwałę nr XX/154/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 maja 2012r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

1) Rada Gminy Gierałtowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »