| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.271.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 lipca 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/267/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XVIII/267/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu w całości, jako niezgodnej z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19. poz. 115 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Piekary Śląskie zaliczyła 273 drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustaliła ich przebieg. Jako podstawę prawną wskazano m.in. art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19. poz. 115 z późn. zm.), dalej jako "ustawa". Zgodnie z powyższymi przepisami "zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu", jak również "ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy."

Zdaniem organu nadzoru uchwała powyższa w sposób istotny narusza przepis art. 7 ust. 2 uchwały z uwagi bowiem na fakt, iż wszystkie z wymienionych w Załączniku do przedmiotowej uchwały drogi zostały uprzednio zaliczone do kategorii dróg gminnych następującymi uchwałami:

- Nr XX/161/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r.;

- Nr XXXIII/304/01 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 września 2001 r.;

- Nr XVI/173/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2007 r.;

- Nr XXVII/293/08 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 września 2008 r.

Wskazać bowiem należy, iż na mocy art. 7 ust. 1 ustawy "do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych." Przepisy ustawy o drogach publicznych zezwalają zatem na zaliczenie do odpowiedniej kategorii dróg - w przedmiotowej sprawie kategorii dróg gminnych, jedynie dróg nie zaliczonych uprzednio do żadnej z kategorii dróg, lub też dróg, które zostały uprzednio pozbawione swej dotychczasowej kategorii na mocy art. 10 ustawy.

Organ nadzoru zatem uznaje za niedopuszczalne działanie Rady polegające na ponownym zaliczeniu do kategorii dróg gminnych, tych dróg, które w dacie podejmowania uchwały taką kategorię już posiadały.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż uchylenie przez Radę Miasta Piekary Śląskie mocą
§ 2 uchwały, wszystkich wymienionych wyżej uchwał o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych stanowi istotne naruszenie prawa jako działanie bez podstawy prawnej. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy dnia 29 grudnia 2009 r. (sygn. akt II SA/Bd 655/09, www.orzeczenia.nsa.gov.pl) zgodnie z którym: "przepisy ustawy o drogach publicznych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych dają radzie gminy kompetencje jedynie do podjęcia uchwały w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Rada gminy nie posiada natomiast kompetencji do uchylenia podjętej już uchwały o zaliczeniu drogi. Przepisy ustawy o drogach publicznych, po podjęciu uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych wskazują inne rozwiązania prawne wynikające z art.10 tej ustawy, umożliwiające pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii."

Ponadto należy stanowczo podkreślić, że Rada Miasta nie jest uprawniona do uchylenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej, które tak jak uchwała Nr XX/161/87 dotyczą całego obszaru właściwości tego organu, a nie tylko terenu gminy Piekary Śląskie.

Tym samym uchwałę Nr XVIII/267/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Miasta Piekary Śląskie

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »