| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/472/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6a i   16, art. 18 ust. 2   pkt 15   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 22a ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006r. Nr 139 poz. 992 z   późn. zm.)  

Rada Miejska  

p o   s t a   n a   w i   a  

§   1.   1.   Z tytułu urodzenia trojga lub więcej żywych dzieci podczas jednego porodu, przyznaje się jednorazową zapomogę z   budżetu Miasta Bielska-Białej - zwaną dalej "zapomogą" w   wysokości 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w   roku narodzin dzieci, na każde dziecko urodzone po dniu 1   listopada 2011r.  

2.   Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z   rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Miasta Bielska-Białej bez przerwy przez 9   miesięcy przed dniem narodzin i   w   dniu złożenia wniosku o   zapomogę.  

3.   Uprawnionymi do zapomogi są rodzice dzieci wspólnie lub ten rodzic, pod opieką którego pozostają dzieci.  

4.   Zapomoga, przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej.  

5.   Zapomoga,   nie przysługuje jeżeli:  

1)   rodzice lub jedno z   rodziców uzyskało lub ubiega się w   innej gminie o   zapomogę z   tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały rady gminy wydanej w   oparciu o   art. 22a ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych;  

2)   dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z   jakichkolwiek przyczyn w   dniu złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą żadnego z   rodziców.  

§   2.   1.   Wniosek o   wypłatę zapomogi składa się w   Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w   Bielsku-Białej, w   terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.  

2.   Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:  

1)   wnioskodawcy, w   tym: imię i   nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i   numer dowodu osbistego, adres zamieszkania;  

2)   dzieci, w   związku z   których urodzeniem się przyznawana jest zapomoga, w   tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania.  

3.   Do wniosku należy dołączyć:  

1)   kserokopię dowodu osobistego osoby składającej wniosek;  

2)   skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci;  

3)   oświadczenie o   zamieszkiwaniu wnioskodawcy na terenie Miasta Bielska-Białej od co najmniej 9   miesięcy przed urodzeniem się dzieci oraz w   dniu składania wniosku;  

4)   oświadczenie, że z   tytułu urodzenia się dzieci nie była przyznana zapomoga, o   której mowa w   art. 22a ustawy o   świadczeniach rodzinnych, finansowana z   budżetu innej gminy oraz że rodzice nie ubiegają się w   innej gminie o   przyznanie takiej zapomogi.  

4.   W przypadku złożenia wniosków osobno przez każdego z   rodziców, zapomoga przyznawana jest temu z   rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa. W   przypadku zaistnienia w   tym zakresie wątpliwości Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bielsku-Białej przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Jarosław   Klimaszewski

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stucke

Kancelaria Prawa Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »