| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/472/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6a i   16, art. 18 ust. 2   pkt 15   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 22a ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006r. Nr 139 poz. 992 z   późn. zm.)  

Rada Miejska  

p o   s t a   n a   w i   a  

§   1.   1.   Z tytułu urodzenia trojga lub więcej żywych dzieci podczas jednego porodu, przyznaje się jednorazową zapomogę z   budżetu Miasta Bielska-Białej - zwaną dalej "zapomogą" w   wysokości 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w   roku narodzin dzieci, na każde dziecko urodzone po dniu 1   listopada 2011r.  

2.   Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z   rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Miasta Bielska-Białej bez przerwy przez 9   miesięcy przed dniem narodzin i   w   dniu złożenia wniosku o   zapomogę.  

3.   Uprawnionymi do zapomogi są rodzice dzieci wspólnie lub ten rodzic, pod opieką którego pozostają dzieci.  

4.   Zapomoga, przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej.  

5.   Zapomoga,   nie przysługuje jeżeli:  

1)   rodzice lub jedno z   rodziców uzyskało lub ubiega się w   innej gminie o   zapomogę z   tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały rady gminy wydanej w   oparciu o   art. 22a ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych;  

2)   dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z   jakichkolwiek przyczyn w   dniu złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą żadnego z   rodziców.  

§   2.   1.   Wniosek o   wypłatę zapomogi składa się w   Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w   Bielsku-Białej, w   terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.  

2.   Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:  

1)   wnioskodawcy, w   tym: imię i   nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i   numer dowodu osbistego, adres zamieszkania;  

2)   dzieci, w   związku z   których urodzeniem się przyznawana jest zapomoga, w   tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania.  

3.   Do wniosku należy dołączyć:  

1)   kserokopię dowodu osobistego osoby składającej wniosek;  

2)   skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci;  

3)   oświadczenie o   zamieszkiwaniu wnioskodawcy na terenie Miasta Bielska-Białej od co najmniej 9   miesięcy przed urodzeniem się dzieci oraz w   dniu składania wniosku;  

4)   oświadczenie, że z   tytułu urodzenia się dzieci nie była przyznana zapomoga, o   której mowa w   art. 22a ustawy o   świadczeniach rodzinnych, finansowana z   budżetu innej gminy oraz że rodzice nie ubiegają się w   innej gminie o   przyznanie takiej zapomogi.  

4.   W przypadku złożenia wniosków osobno przez każdego z   rodziców, zapomoga przyznawana jest temu z   rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa. W   przypadku zaistnienia w   tym zakresie wątpliwości Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bielsku-Białej przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Jarosław   Klimaszewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »