| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach

Na podstawie art. 40 ust .2 pkt 2, art. 41 ust.1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172), art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   Uchylić Uchwałę Nr XVIII/164/08 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 17 kwietnia 2008 roku w   sprawie: Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w   Gorzycach.  

§   2.   Nadać nowy Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w   Gorzycach w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/154/12    
Rady Gminy Gorzyce    
z dnia 28 maja 2012 r.  
 

STATUT  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   GORZYCACH  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Gminna Biblioteka Publiczna w   Gorzycach jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Nr XVI/62/86 Gminnej Rady Narodowej w   Gorzycach z   dnia 28.11.1986r. i   uzyskała osobowość prawną z   dniem wpisania do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, tj. od 2.01.1992 r.  

§   2.   Gminna Biblioteka Publiczna w   Gorzycach działa na zasadach określonych w   obowiązujących przepisach prawa, a   w szczególności na podstawie:  

1) ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.)  

2) ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 z   późn. zm.);  

3) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zm.)  

4) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

5) ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (t. j. z   2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.)  

6) niniejszego statutu.  

§   3.   Ilekroć w   niniejszym statucie jest mowa o:  

1) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Gorzyce.  

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gorzyce.  

3) Biblioteka – należy przez to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczną w   Gorzycach.  

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w   Gorzycach.  

5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gorzyce.  

§   4.   1.   Organizatorem Biblioteki w   rozumienie ustawy jest Gmina Gorzyce.  

1.   Siedziba Biblioteki mieści się w   Rogowie, ul. Szkolna 3a.  

2.   Terenem działania Biblioteki jest Gmina.  

3.   W ramach Biblioteki mogą być tworzone filie i   punkty biblioteczne.  

4.   Biblioteka może współpracować z   innymi instytucjami na terenie całego kraju, jak i   poza granicami kraju.  

5.   Biblioteka używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby.  

§   5.   Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjno - metodycznej i   szkoleniowej udziela Miejska i   Powiatowa Biblioteka Publiczna w   Wodzisławiu Śl. oraz Biblioteka Śląska w   Katowicach.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Biblioteki  

§   6.   Biblioteka jest publiczną biblioteką Gminy, zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy, służy rozwijaniu i   zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i   informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy i   nauki, rozwojowi kultury, dba o   sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i   systemu informacyjnego na terenie Gminy.  

§   7.   1.   Do zakresu działania Biblioteki należy :  

1)               gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczegółnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,  

2)               pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie Gminy,  

3)               współpraca z   biblioteką miejsko-powiatową w   zakresie organizacji sprawnej sieci informacyjnej na terenie całego powiatu,  

4)               udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i   niepełnosprawnych,  

5)               organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo,  

6)               współdziałanie z   bibliotekami wchodzącymi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,  

7)               współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, z   instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i   stowarzyszeniami w   zakresie rozwijania i   zaspokajania kulturalnych i   oświatowych potrzeb społeczeństwa,  

8)               doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej.  

2.   Do zakresu działania filii należy :  

1)               gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibiotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,  

2)               pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie Gminy,  

3)               udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i   niepełnosprawnych,  

4)               organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo,  

5)               doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej.  

3.   Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy.  

Rozdział 3.
Organizacja Biblioteki  

§   8.   1.   Biblioteką kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności instytucji, jest odpowiedzialny za wyniki pracy, dobór pracowników i   gospodarkę finansową.  

2.   Dyrektora Biblioteki powołuje Wójt, który wykonuje wobec Dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy i   jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

3.   Pracowników Biblioteki zatrudnia i   zwalnia Dyrektor, który jest dla nich zwierzchnikiem służbowym.  

4.   Dyrektor składa w   imieniu Biblioteki oświadczenia woli i   reprezentuje go na zewnątrz.  

5.   Czynności prawnych w   imieniu biblioteki dokonuje Dyrektor lub jego pracownik w   granicach pełnomocnictwa.  

6.   Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik Biblioteki.  

7.   Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta.  

§   9.   W skład Biblioteki wchodzą :  

1) Gminna Biblioteka Publiczna w   Gorzycach z   siedzibą w   Rogowie, ul. Szkolna 3a  

2) Filia Nr 1   w Olzie, ul. Szkolna 7  

3) Filia Nr 2   w Turzy Śl., ul. Powstańców 40  

4) Filia nr 3   w Gorzycach, ul. Kopernika 8  

5) Filia nr 4   w Czyżowicach, ul. Strażacka 8  

Rozdział 4.
Majątek i   gospodarka finansowa Biblioteki  

§   10.   1.   Majątek Biblioteki stanowi mienie komunalne gminy przekazane Dyrektorowi na podstawie umowy użyczenia oraz majątek nabyty w   ramach prowadzonej działalności.  

2.   Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków.  

3.   Działalność statutowa Biblioteki finansowana jest z   dotacji z   budżetu gminy, przychodów własnych oraz innych źródeł.  

4.   Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki stanowi roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, z   uwzględnieniem dotacji organizatora zgodnie z   uchwałą budżetową Gminy nadany rok budżetowy.  

5.   Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Dyrektor.  

6.   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

7.   Dyrektor Biblioteki przedstawia Wójtowi informację o   przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki za pierwsze półrocze oraz sprawozdanie roczne z   wykonania planu finansowegojednostki w   terminach i   na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

8.   Biblioteka zobowiązana jest do przedłożenia Radzie Gminy sprawozdań finansowych celem zatwierdzenia w   terminach i   na zasadach określonych w   ustawie o   rachunkowości.  

§   11.   1.   Biblioteka może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą, z   której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności i   utrzymania obiektów.  

2.                 Biblioteka może wynajmować pomieszczenia oraz składniki majątku ruchomego innym podmiotom. Dochody z   najmu przeznacza się na realizację celów statutowych Biblioteki oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności i   utrzymania obiektów.  

3.                 Działalność, o   której mowa w   ust. 1, nie może kolidować z   realizacją zadań statutowych Biblioteki.  

§   12.   Biblioteka może uzyskiwać przychody z:  

1)               dotacji z   budżetu Gminy,  

2)               wpływów uzyskiwanych z   prowadzonej działalności statutowej i   gospodarczej,  

3)               najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

4)               dobrowolnych wpłat, darowizn, spadków, zapisów osób prawnych i   fizycznych,  

5)               odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,  

6)               opłat (za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych),  

7)               funduszy pozyskiwanych z   źródeł zewnętrznych,  

8)               innych źródeł.  

§   13.   Biblioteka posiada wyodrębniony rachunek bankowy.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   14.   Zmiany niniejszego statutu dokonywane mogą być w   trybie i   na zasadach określonych dla jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »