| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.42.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13)  

Rada Gminy Lyski  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1)   Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski.  

2)   Wykaz przystanków, o   których mowa powyżej, stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3)   Określa się Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Lyski, stanowiący załącznik nr 2.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lyski  


inż.   Krystian   Widenka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr RG.0007.42.2012    
Rady Gminy Lyski    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski    

 

L.p.  

Miejscowość  

Ulica  

Nazwa przystanku  

1  

Adamowice  

Rybnicka  

Adamowice Centrum  

2  

Adamowice  

Rybnicka  

Adamowice Las  

3  

Bogunice  

Raciborska  

Bogunice Centrum  

4  

Bogunice  

Raciborska  

Bogunice Bączkowiec  

5  

Dzimierz  

Rzuchowska  

Dzimierz  

6  

Lyski  

Dworcowa  

Lyski Rondo  

7  

Lyski  

Rybnicka  

Lyski Blazel  

8  

Lyski  

Sikorskiego  

Lyski UPT  

9  

Lyski  

Dworcowa  

Lyski Las  

10  

Nowa Wieś  

Rybnicka  

Nowa Wieś  

11  

Pstrążna  

Wyzwolenia  

Pstrążna Centrum  

12  

Pstrążna  

Wyzwolenia  

Pstrążna Borek  

13  

Raszczyce  

Rybnicka  

Raszczyce I  

14  

Raszczyce  

Rybnicka  

Raszczyce kościół  

15  

Raszczyce  

Raciborska  

Raszczyce Centrum  

16  

Raszczyce  

Szkolna  

Raszczyce Szkoła  

17  

Raszczyce  

Raciborska  

Raszczyce Ośrodek Zdrowia  

18  

Sumina  

Rybnicka  

Sumina Centrum  

19  

Zwonowice  

Sumińska  

Zwonowice Szkoła  

20  

Zwonowice  

Sumińska  

Zwonowice Centrum  

21  

Zwonowice  

Wyzwolenia  

Zwonowice Wyzwolenia  

22  

Zwonowice  

Wyzwolenia  

Zwonowice Classen  

23  

Żytna  

Rybnicka  

Żytna Centrum  

24  

Żytna  

Budzińska  

Żytna Budzin  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr RG.0007.42.2012    
Rady Gminy Lyski    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

1.   Regulamin określa warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski.    

2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   przystanku - należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski,  

2)   przewoźniku - należy przez to rozumieć przewoźników, będących operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

3)   Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lyski.  

3.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy.  

4.   Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a   Gminą,  

5.   Umowa o   której mowa w   ust. 4   zawierana jest na wniosek przewoźnika składanego do Gminy wraz z   załącznikami zawierajacymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

6.   Wniosek, o   którym mowa powyżej, zawiera następujące informacje:  

1)   Pełną nazwę przewoźnika wraz z   podaniem dnych osoby (osób) upoważnionej do podejmowania decyzji w   jego imieniu,  

2)   Adres przewoźnika,  

3)   Numer NIP przewoźnika,  

4)   Dane kontaktowe - numer telefonu, faksu, poczty elektronicznej,  

5)   Proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w   wykazie stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały ,  

6)   Numer, datę i   wyszczególnienie organu wydającego dokument potwierdzającego możliwość wykonywania przewozu osób wraz z   podaniem terminu obowiązywania,  

7)   Oświadczenie, iż dane podane we wniosku są zgodne z   prawdą.  

§   2.  

1.   Korzystanie z   przystanków jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Lyski w   drodze uchwały.  

2.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę w   cyklu miesięcznym zgodnie z   postanowieniami umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a   Gminą,  

3.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz na przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone tym celu określone miejsca.  

§   3.  

1.   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   następujących przypadkach:  

1)   Uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m. in. blokowanie wjazdu do zatoki,  

2)   Z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   powodów opisanych w   ust. 2.  

2.   Umowa na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

1)   Nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków innych przewoźników,  

2)   Niepłacenia należnosci za korzystanie z   przystanków przez dwa kolejne okresy płatnicze,  

3)   Wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

4)   Stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m. in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,  

5)   Niepowiadomienia Gminy o   zmianie rozkładu jazdy lub modyfikacji trasy przejazdu,  

6)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

3.   Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Gminy o   zaistniałych sytuacjach, które mają wpływ na informacje zawarte we wniosku i   umowie, o   których mowa w   § 1   ust. 4   - 6.  

4.   Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  

5.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »