| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XVIII/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 10 lipca 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XX/132/2012 z dnia 30 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

w sprawie: stwierdzenia nieważności w   części uchwały Rady Miejskiej w   Pszowie   Nr XX/132/2012 z   dnia 30 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w   sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i   sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i   prawnych ze środków budżetu Miasta, w   tym pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.  

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 4   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność   uchwały Rady Miejskiej w   Pszowie Nr XX/132/2012 z   dnia 30 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w   sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i   sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i   prawnych ze środków budżetu Miasta, w   tym pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska   w części   dotyczącej:  

-   § 2   w zakresie zapisu – „§5 otrzymuje brzmienie: 1. Likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest będzie prowadził uprawniony podmiot gospodarczy, zwany dalej Wykonawcą, wyłoniony corocznie przez Miasto zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych”,  

-   załącznika Nr 1   do uchwały zmieniającego Wzór umowy na udzielenie dotacji w   zakresie zapisu w   § 3   pkt 1   „… wyboru wykonawcy dokona Dotująca zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych”  

z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o   wyborze przez gminę Pszów podmiotu gospodarczego jako wykonawcy zadania polegającego na likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest mimo, że należy to do obowiązków dotowanego.  

Stanowi to naruszenie art. 403 ust. 4   i ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) w   związku z   art. 3   ust. 1   pkt 1   i art. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r., Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.) oraz art. 251 ust 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Uzasadnienie

.W dniu 18 czerwca 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach wpłynęła uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 30 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i   sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i   prawnych ze środków budżetu Miasta, w   tym pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.  

              Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach Uchwałą Nr 196/XVII/2012 z   dnia 28 czerwca 2012 roku wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały.  

              W trakcie postępowania nadzorczego w   sprawie przedłożonej uchwały Rady Miejskiej w   Pszowie Kolegium Izby zważyło co następuje.  

              Badaną uchwałą Rada Miejska w   Pszowie postanowiła m.in., że realizacją zadania polegającego na likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest będzie się zajmował uprawniony podmiot wybierany corocznie przez miasto zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych. Stosowny zapis wprowadzony został w   § 5   pkt 1   Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania i   rozliczania dotacji na zadania w   zakresie przedsięwzięć ekologicznych związanych z   odpadami oraz § 3   pkt 1   Wzoru umowy na udzielenie dotacji stanowiącego załącznik Nr 1   do badanej uchwały.  

              W związku z   tym Kolegium Izby zwraca uwagę, że zgodnie z   art. 403 ust. 4   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) finansowanie zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej może polegać na udzieleniu z   budżetu gminy dotacji celowej w   rozumieniu ustawy o   finansach publicznych. Według art. 403 ust. 5   kryteria wyboru zadań do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w   sprawie udzielenia dotacji i   sposobu jej rozliczania określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w   drodze uchwały. Tryb postępowania o   udzielenie dotacji nie obejmuje kwestii wyboru wykonawcy, gdyż należy to do obowiązków dotowanego, który bezpośrednio zleca wykonanie określonego zadania. Istota udziału gminy  przy współfinansowaniu zadań z   zakresu ochrony środowiska polega na udzieleniu dotacji w   sposób i   na warunkach określonych w   uchwale podjętej przez organ stanowiący.  

              Na podstawie ww. przepisów Rada Miejska w   Pszowie podjęła w   marcu 2011 roku stosowną uchwałę  
w sprawie zasad udzielenia dotacji dla osób fizycznych i   prawnych z   przeznaczeniem na zadania z   zakresu ochrony środowiska naturalnego, która została zmieniona m. in. badaną uchwałą Nr XX/132/2012 z   dnia 30 maja 2012 roku. Ustalone zasady stanowią, że po rozpatrzeniu wniosków zgodnie z   przyjętą procedurą gmina przekazuje przyznane środki podmiotowi, który spełnia wymogi określone w   uchwale Rady Miejskiej. Zgodnie z   § 3   pkt 1   wzoru umowy na udzielenie dotacji stanowiącej załącznik Nr 1   do badanej uchwały środki pochodzące z   dotacji stanowiącej 80% kosztu całkowitego zadania gmina przekaże na rachunek wykonawcy prac na podstawie wystawionej przez niego faktury. Jest to równoznaczne z   tym, że zleceniodawcą prac polegających na likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest jest dotowany, a   udział gminy w   realizacji zadania ma charakter tylko finansowy. W   rozpatrywanym przypadku wykorzystanie dotacji jak stanowi art. 251 ust 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) następuje poprzez zapłatę za wykonane prace wykonawcy wybranemu we własnym zakresie przez dotowanego.  

              Trzeba wyraźnie podkreślić, że gmina nie jest w   tym przypadku zamawiającym, który jako podmiot, o   którym mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 1   ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.) byłby zobowiązany do stosowania ustawy przy wyborze wykonawcy prac, które sfinansowane zostaną przez dotowanego ze środków własnych i   pochodzących z   dotacji. Gmina Pszów nie udziela tutaj zamówienia publicznego w   rozumieniu art. 2   pkt 13 ww. ustawy, a   wybór wykonawcy prac należy do obowiązków dotowanego, który po otrzymaniu dotacji dysponuje środkami niezbędnymi do zapłaty wynagrodzenia.  

              W świetle powyższego stwierdzić należy, że ustalenie przez Radę Miejską w   Pszowie zasad udzielania dotacji jako sposobu realizacji zadań z   zakresu ochrony środowiska naturalnego pozostaje w   sprzeczności z   jednoczesnym zachowaniem kompetencji gminy do wyboru wykonawcy prac związanych z   likwidacją azbestu (§ 2   badanej uchwały i   § 3   pkt 1   załącznika do uchwały).  

              W tym stanie rzeczy postanowienie Rady Miejskiej w   Pszowie o   tym, że miasto będzie corocznie wybierać wykonawcę zadania polegającego na likwidacji azbestu stanowi istotne naruszenie obowiązujących przepisów prawa wskazanych w   sentencji uchwały.  

W związku z   tym Kolegium Izby orzekło o   nieważności w   części badanej uchwały Rady Miejskiej w   Pszowie.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w   Pszowie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach – w   terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  

Daniel Kołodziej  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »