| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XVIII/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 10 lipca 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XX/132/2012 z dnia 30 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

w sprawie: stwierdzenia nieważności w   części uchwały Rady Miejskiej w   Pszowie   Nr XX/132/2012 z   dnia 30 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w   sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i   sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i   prawnych ze środków budżetu Miasta, w   tym pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.  

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 4   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność   uchwały Rady Miejskiej w   Pszowie Nr XX/132/2012 z   dnia 30 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w   sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i   sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i   prawnych ze środków budżetu Miasta, w   tym pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska   w części   dotyczącej:  

-   § 2   w zakresie zapisu – „§5 otrzymuje brzmienie: 1. Likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest będzie prowadził uprawniony podmiot gospodarczy, zwany dalej Wykonawcą, wyłoniony corocznie przez Miasto zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych”,  

-   załącznika Nr 1   do uchwały zmieniającego Wzór umowy na udzielenie dotacji w   zakresie zapisu w   § 3   pkt 1   „… wyboru wykonawcy dokona Dotująca zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych”  

z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o   wyborze przez gminę Pszów podmiotu gospodarczego jako wykonawcy zadania polegającego na likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest mimo, że należy to do obowiązków dotowanego.  

Stanowi to naruszenie art. 403 ust. 4   i ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) w   związku z   art. 3   ust. 1   pkt 1   i art. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r., Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.) oraz art. 251 ust 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Uzasadnienie

.W dniu 18 czerwca 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach wpłynęła uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 30 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i   sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i   prawnych ze środków budżetu Miasta, w   tym pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.  

              Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach Uchwałą Nr 196/XVII/2012 z   dnia 28 czerwca 2012 roku wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały.  

              W trakcie postępowania nadzorczego w   sprawie przedłożonej uchwały Rady Miejskiej w   Pszowie Kolegium Izby zważyło co następuje.  

              Badaną uchwałą Rada Miejska w   Pszowie postanowiła m.in., że realizacją zadania polegającego na likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest będzie się zajmował uprawniony podmiot wybierany corocznie przez miasto zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych. Stosowny zapis wprowadzony został w   § 5   pkt 1   Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania i   rozliczania dotacji na zadania w   zakresie przedsięwzięć ekologicznych związanych z   odpadami oraz § 3   pkt 1   Wzoru umowy na udzielenie dotacji stanowiącego załącznik Nr 1   do badanej uchwały.  

              W związku z   tym Kolegium Izby zwraca uwagę, że zgodnie z   art. 403 ust. 4   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) finansowanie zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej może polegać na udzieleniu z   budżetu gminy dotacji celowej w   rozumieniu ustawy o   finansach publicznych. Według art. 403 ust. 5   kryteria wyboru zadań do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w   sprawie udzielenia dotacji i   sposobu jej rozliczania określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w   drodze uchwały. Tryb postępowania o   udzielenie dotacji nie obejmuje kwestii wyboru wykonawcy, gdyż należy to do obowiązków dotowanego, który bezpośrednio zleca wykonanie określonego zadania. Istota udziału gminy  przy współfinansowaniu zadań z   zakresu ochrony środowiska polega na udzieleniu dotacji w   sposób i   na warunkach określonych w   uchwale podjętej przez organ stanowiący.  

              Na podstawie ww. przepisów Rada Miejska w   Pszowie podjęła w   marcu 2011 roku stosowną uchwałę  
w sprawie zasad udzielenia dotacji dla osób fizycznych i   prawnych z   przeznaczeniem na zadania z   zakresu ochrony środowiska naturalnego, która została zmieniona m. in. badaną uchwałą Nr XX/132/2012 z   dnia 30 maja 2012 roku. Ustalone zasady stanowią, że po rozpatrzeniu wniosków zgodnie z   przyjętą procedurą gmina przekazuje przyznane środki podmiotowi, który spełnia wymogi określone w   uchwale Rady Miejskiej. Zgodnie z   § 3   pkt 1   wzoru umowy na udzielenie dotacji stanowiącej załącznik Nr 1   do badanej uchwały środki pochodzące z   dotacji stanowiącej 80% kosztu całkowitego zadania gmina przekaże na rachunek wykonawcy prac na podstawie wystawionej przez niego faktury. Jest to równoznaczne z   tym, że zleceniodawcą prac polegających na likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest jest dotowany, a   udział gminy w   realizacji zadania ma charakter tylko finansowy. W   rozpatrywanym przypadku wykorzystanie dotacji jak stanowi art. 251 ust 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) następuje poprzez zapłatę za wykonane prace wykonawcy wybranemu we własnym zakresie przez dotowanego.  

              Trzeba wyraźnie podkreślić, że gmina nie jest w   tym przypadku zamawiającym, który jako podmiot, o   którym mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 1   ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.) byłby zobowiązany do stosowania ustawy przy wyborze wykonawcy prac, które sfinansowane zostaną przez dotowanego ze środków własnych i   pochodzących z   dotacji. Gmina Pszów nie udziela tutaj zamówienia publicznego w   rozumieniu art. 2   pkt 13 ww. ustawy, a   wybór wykonawcy prac należy do obowiązków dotowanego, który po otrzymaniu dotacji dysponuje środkami niezbędnymi do zapłaty wynagrodzenia.  

              W świetle powyższego stwierdzić należy, że ustalenie przez Radę Miejską w   Pszowie zasad udzielania dotacji jako sposobu realizacji zadań z   zakresu ochrony środowiska naturalnego pozostaje w   sprzeczności z   jednoczesnym zachowaniem kompetencji gminy do wyboru wykonawcy prac związanych z   likwidacją azbestu (§ 2   badanej uchwały i   § 3   pkt 1   załącznika do uchwały).  

              W tym stanie rzeczy postanowienie Rady Miejskiej w   Pszowie o   tym, że miasto będzie corocznie wybierać wykonawcę zadania polegającego na likwidacji azbestu stanowi istotne naruszenie obowiązujących przepisów prawa wskazanych w   sentencji uchwały.  

W związku z   tym Kolegium Izby orzekło o   nieważności w   części badanej uchwały Rady Miejskiej w   Pszowie.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w   Pszowie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach – w   terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  

Daniel Kołodziej  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »