| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/135/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 4 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Na podstawie   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 403 ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) Rada Gminy Wielowieś uchwala co następuje:  

§   1.     Określić zasady udzielania dotacji celowej z   budżetu Gminy Wielowieś na realizację zadań związanych z   ochroną środowiska.  

§   2.   1.   Dotację celową mogą otrzymać osoby fizyczne posiadające prawo własności do budynku (lokalu) na terenie Gminy Wielowieś nie działąjące w   celu osiągnięcia zysku na następujące przedsięwzięcia:  

1)   budowa przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie sołectw Gminy Wielowieś nie wyposażonych w   zbiorczy system odprowadzenia ścieków i   w których nie planuje się budowy takiego systemu,  

2)   unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych na terenie Gminy Wielowieś.  

Wykaz sołectw, o   których mowa w   ust. 1   stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Dotacji nie może otrzymać osoba, która korzystała z   dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Wielowsi do budowy oczyszczalni przydomowej do budynku objętego wnioskiem o   dotację.  

§   3.     Wysokość dotacji celowej wynosi:  

1)   Dla przedsięwzięć określonych w   § 2   ust. 1   pkt 1   do 40% kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, jednak nie więcej niż 2000 zł, w   przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości kwota dotacji wynosi do 40% kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, nie więcej jednak niż iloczyn liczby nieruchomości obslugiwanych przez oczyszczalnię i   kwoty 2000 zł, a   w przypadku osób fizycznych tworzących wspólnoty mieszkaniowe kwoty 500 zł na jedno mieszkanie, nie więcej jednak niż 3000 zł.  

2)   Dla przedsięwzięć określonych w   § 2   ust. 1   pkt 2   do 40% kosztów wywozu i   utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

§   4.     Tryb postępowania w   sprawie udzielenia dotacji:  

1)   Dotacji celowej udziala się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w   § 2   złożony przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji.  

2)   Wniosek o   udzielenie dotacji na przedsięwzięcie, o   którym mowa w   § 2   ust. 1   pkt 1   należy złożyć w   Urzędzie Gminy Wielowieś na formularzu stanowiącym załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   Wniosek o   udzielenie dotacji na przedsięwzięcie, o   którym mowa w   § 2   ust. 1   pkt 2   należy złożyć w   Urzędzie Gminy Wielowieś na formularzu stanowiącym załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4)   Do wniosku należy dołączyć:  

a)   dokument określający tytuł prawny do budynku (lokalu),  

b)   zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z   przepisami prawa budowlanego,  

c)   dokumentację techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków.  

5)   Wnioski o   dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków zapewnionych na ten cel w   budżecie gminy. W   przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w   budżecie gminy w   danym roku, wniosek będzie rozpatrzony w   następnym roku kalendarzowym.  

6)   Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i   merytorycznym przez Referat Ekorozwoju Urzędu Gminy Wielowieś.  

7)   Decyzję o   przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.  

8)   Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wielowieś, a   osobą wskazaną w   § 2.  

9)   Umowa winna zawierać co najmniej:  

a)   dokładne oznaczenie stron umowy,  

b)   szczegółowy opis zadania, w   tym cel na jaki dotacja została przyznana,  

c)   wysokość dotacji i   tryb płatności,  

d)   termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,  

e)   tryb kontroli wykonania zadania,  

f)   termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji,  

g)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,  

h)   numer rachunku bankowego i   nazwę banku, na który Gmina przekaże dotację,  

i)   zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli w   zakresie objętym umową,  

j)   zasady odpowiedzialności stron umowy.  

§   5.   1.   Udzielona z   budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i   finansowemu.  

2.   Rozliczenie zadania następuje w   oparciu o   przedstawione faktury i   rachunki wystawione na wnioskodawcę oraz protokół z   wizji lokalnej potwierdzającej wykonanie zadania.  

3.   Dotacje udzielone z   budżetu Gminy Wielowieś pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

§   6.   1.   Gmina przeprowadza bieżącą kontrolę merytoryczną i   finansową wykonania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w   dokumentację związaną z   realizacją zadania.  

2.   Zakres kontroli obejmuje:  

1)   wykonanie zadania zgodnie z   umową,  

2)   udokumentowanie zrealizowanego zadania,  

3)   prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,  

4)   zgodność sposobu realizacji zadania i   wydatkowania środków z   obowiązującymi przepisami i   dokumentacją przedstawioną przez podmiot.  

3.   Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.  

§   7.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.  

§   8.     Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś  


Stefan   Kusz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XV/135/2012    
Rady Gminy Wielowieś    
z dnia 4   czerwca 2012 r.  
 

Wykaz sołectw i   ulic w   których planuje się budowy zbiorczego systemu odbioru i   oczyszczania ścieków komunalnych.  

1. Błażejowice  

2. Czarków  

3. Dąbrówka  

4. Gajowice  

5. Kieleczka  

6. Radonia  

7. Raduń-Borowiany  

8. Sieroty  

9. Wiśnicze  

10. Zacharzowice  

11. Wielowieś  

1)   ul. Jeżmanów  

2)   ul. Kotków  

12. Świbie  

1)   ul. Napłatki  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś  


Stefan   Kusz

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XV/135/2012    
Rady Gminy Wielowieś    
z dnia 4   czerwca 2012 r.  
 

.................................................................                                              ................................................................  

Imię i   Nazwisko                                                                                                                   data  

.................................................................  

ulica  

.................................................................  

kod pocztowy, miejscowość  

.................................................................  

telefon  

WÓJT  GMINY  WIELOWIEŚ  

WNIOSEK  
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na budowę przydomowej  
oczyszczalni ścieków komunalnych polegającej w   szczególności na:  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

w: .........................................................................................................................................................................  

o parametrach:  

przepustowość Q śrd .................................... [m 3 /d]  

ilość mieszkańców obsługiwanych RLM ..............................................  

planowany termin rozpoczęcia i   zakończenia inwestycji: .................................................................................  

wielkość nakładów inwestycyjnych (brutto) ............................................. [zł]  

obecny system gospodarki wodno-ściekowej: ....................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

...................................................  

podpis  

Załączniki:  

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku (lokalu).  

2. Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.  

3. Dokumentacja techniczna oczyszczalni.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś  


Stefan   Kusz

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XV/135/2012    
Rady Gminy Wielowieś    
z dnia 4   czerwca 2012 r.  
 

.................................................................                                              ................................................................  

Imię i   Nazwisko                                                                                                                   data  

.................................................................  

ulica  

.................................................................  

kod pocztowy, miejscowość  

.................................................................  

telefon  

WÓJT  GMINY  WIELOWIEŚ  

WNIOSEK  
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na unieszkodliwianie odpadów  
niebezpiecznych zawierających azbest  

Miejsce powstania odpadów:..............................................................................................................................  

Ilość odpadów:...............................................................[Mg]  

Pochodzenie odpadów:.......................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

Nazwa i   adres firmy, z   którą zostanie podpisana umowa na utylizację odpadów:..........................................  

..........................................................................................................................................................................  

Termin rozpoczęcia i   zakończenia przedsięwzięcia:........................................................................................  

Wielkość nakładów na przedsięwzięcie (brutto):...................................[zł]  

...................................................  

podpis  

Załącznik:  

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku (lokalu).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś  


Stefan   Kusz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »