| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 10 lipca 2012r.

o współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnienie przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S 2338"

1.   mgr inż. Joachima Smyłę - Starostę Lublinieckiego  

2.   mgr Tadeusza Koninę - Wicestarostę Lublinieckiego  

zwanym dalej „Zarządem Powiatu”  

a Gminą Woźniki reprezentowaną przez:  

1.   Alojzego Cichowskiego - Burmistrza Woźnik  

zwanym dalej „Burmistrzem”.  

§   1  

Na podstawie Porozumienia z   dnia 23 lutego 2011 r. zawartego na okoliczność przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi ustala się między stronami następujące warunki przygotowania, realizacji oraz finansowania zadania   „Budowa chodnika wraz z   odwodnienie przy ul. Ligockiej w   Lubszy w   ciągu DP S 2338   , zwanego dalej „zadaniem”.  

§   2  

1.   Prowadzenie zadania, o   którym mowa w   § 1, powierza się „Burmistrzowi”.  

2.   Burmistrz zobowiązuje się przygotować niezbędną dokumentację techniczną realizacji zadania wraz z   załatwieniem spraw formalnoprawnych oraz zobowiązuje się przeprowadzić przetarg na   wykonanie zadania, o   którym mowa w   § 1.  

3.   Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość wglądu w   dokumentację przetargową na   realizację zadań przez swoich przedstawicieli w   osobach: przedstawiciela Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i   Transportu Starostwa Powiatowego w   Lublińcu lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru.  

§   3  

Umowę z   wykonawcą zadania zobowiązany jest podpisać „Burmistrz”.  

§   4  

Nadzór techniczny nad realizacją zadania prowadzić będzie „Burmistrz”, przy udziale upoważnionych przedstawicieli „Zarządu Powiatu”.  

§   5  

Zarząd Powiatu przekaże Gminie Woźniki kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w   formie dotacji na dofinansowanie zadania wymienionego w   §   1, na   konto   nr   BS   Myszków O/Woźniki 37827910230200013020020001. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60014 § 6610.  

§   6  

1.   Kwota wskazana w   § 5   zostanie przekazana na konto Urzędu Miejskiego Woźniki, w   terminie do   dnia 20 listopada 2012 roku.  

2.   Na wniosek „Burmistrza”, dopuszcza się możliwość wcześniejszego przekazania środków wymienionych w   § 5.  

§   7  

1.   Zadanie zostanie zakończone i   rozliczone przez „Burmistrza” do 30 listopada 2012 r., a   rozliczenie zadania będzie jednocześnie rozliczeniem dotacji otrzymanej w   drodze porozumienia z   dnia 2   lipca 2012 r. od   Gminy Woźniki.  

2.   Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu Lublinieckiego o   numerze 23 1020 1664 0000 3002 0186 4867 nie   później niż do   10   grudnia 2012 r.  

3.   W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z   porozumieniem bądź pobranych w   nadmiernej wysokości Starosta Lubliniecki podejmie decyzję o   kwocie zwrotu dotacji wraz z   odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia stwierdzenia przedmiotowych okoliczności.  

4.   We wszystkich czynnościach odbiorczych „Burmistrz” zapewni udział przedstawicieli „Zarządu Powiatu” w   osobach: Wydziału Budownictwa i   Architektury oraz przedstawiciela Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i   Transportu Starostwa Powiatowego w   Lublińcu.  

§   8  

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§   9  

Porozumienie zostało sporządzone w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla   każdej ze stron oraz dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Zarząd Powiatu:                                                                                                     Burmistrz :  

 

 

Starosta Lubliniecki  


mgr inż.   Joachim   Smyła


Wicestarosta Lubliniecki  


mgr   Tadeusz   Konina

Burmistrz  


Alojzy   Cichowski

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »