| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 10 lipca 2012r.

o współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnienie przy ul. Ligockiej w Lubszy w ciągu DP S 2338"

1.   mgr inż. Joachima Smyłę - Starostę Lublinieckiego  

2.   mgr Tadeusza Koninę - Wicestarostę Lublinieckiego  

zwanym dalej „Zarządem Powiatu”  

a Gminą Woźniki reprezentowaną przez:  

1.   Alojzego Cichowskiego - Burmistrza Woźnik  

zwanym dalej „Burmistrzem”.  

§   1  

Na podstawie Porozumienia z   dnia 23 lutego 2011 r. zawartego na okoliczność przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi ustala się między stronami następujące warunki przygotowania, realizacji oraz finansowania zadania   „Budowa chodnika wraz z   odwodnienie przy ul. Ligockiej w   Lubszy w   ciągu DP S 2338   , zwanego dalej „zadaniem”.  

§   2  

1.   Prowadzenie zadania, o   którym mowa w   § 1, powierza się „Burmistrzowi”.  

2.   Burmistrz zobowiązuje się przygotować niezbędną dokumentację techniczną realizacji zadania wraz z   załatwieniem spraw formalnoprawnych oraz zobowiązuje się przeprowadzić przetarg na   wykonanie zadania, o   którym mowa w   § 1.  

3.   Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość wglądu w   dokumentację przetargową na   realizację zadań przez swoich przedstawicieli w   osobach: przedstawiciela Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i   Transportu Starostwa Powiatowego w   Lublińcu lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru.  

§   3  

Umowę z   wykonawcą zadania zobowiązany jest podpisać „Burmistrz”.  

§   4  

Nadzór techniczny nad realizacją zadania prowadzić będzie „Burmistrz”, przy udziale upoważnionych przedstawicieli „Zarządu Powiatu”.  

§   5  

Zarząd Powiatu przekaże Gminie Woźniki kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w   formie dotacji na dofinansowanie zadania wymienionego w   §   1, na   konto   nr   BS   Myszków O/Woźniki 37827910230200013020020001. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60014 § 6610.  

§   6  

1.   Kwota wskazana w   § 5   zostanie przekazana na konto Urzędu Miejskiego Woźniki, w   terminie do   dnia 20 listopada 2012 roku.  

2.   Na wniosek „Burmistrza”, dopuszcza się możliwość wcześniejszego przekazania środków wymienionych w   § 5.  

§   7  

1.   Zadanie zostanie zakończone i   rozliczone przez „Burmistrza” do 30 listopada 2012 r., a   rozliczenie zadania będzie jednocześnie rozliczeniem dotacji otrzymanej w   drodze porozumienia z   dnia 2   lipca 2012 r. od   Gminy Woźniki.  

2.   Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu Lublinieckiego o   numerze 23 1020 1664 0000 3002 0186 4867 nie   później niż do   10   grudnia 2012 r.  

3.   W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z   porozumieniem bądź pobranych w   nadmiernej wysokości Starosta Lubliniecki podejmie decyzję o   kwocie zwrotu dotacji wraz z   odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia stwierdzenia przedmiotowych okoliczności.  

4.   We wszystkich czynnościach odbiorczych „Burmistrz” zapewni udział przedstawicieli „Zarządu Powiatu” w   osobach: Wydziału Budownictwa i   Architektury oraz przedstawiciela Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i   Transportu Starostwa Powiatowego w   Lublińcu.  

§   8  

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§   9  

Porozumienie zostało sporządzone w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla   każdej ze stron oraz dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Zarząd Powiatu:                                                                                                     Burmistrz :  

 

 

Starosta Lubliniecki  


mgr inż.   Joachim   Smyła


Wicestarosta Lubliniecki  


mgr   Tadeusz   Konina

Burmistrz  


Alojzy   Cichowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »