| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/138/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 17 maja 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. "Nowo-Piekarskiej" (nazwa robocza), przyjętego uchwałą Nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 jednolity tekst z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z dnia 21 grudnia 1999 roku, z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska

u c h w a l a

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza), przyjętego uchwałą Nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku (ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2640 z 14.08.2006 r.)

w następujący sposób:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Zmiana uchwały Nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2640 z 14.08.2006 r.) obejmuje teren o powierzchni 2,8 ha, położony w obrębie Lipnik, między ul. Komorowicką, ul. Rzeźniczą, rzeką Białą i torami kolejowymi, w granicach według załącznika graficznego nr 1, o którym mowa w paragrafie 2.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 2000;

2) załącznik nr 1a - Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000;

3) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

4) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

§ 7a. Dla jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami 138_UPn-1 i 138_UPn-2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

a) zabudowa usługowa, rzemieślnicza i produkcyjna, nieuciążliwa - w tym: usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 , gastronomii, kultury, sportu i rekreacji, rzemiosła, obsługi turystyki i transportu drogowego, administracji i zarządzania oraz ośrodki badawcze i wdrożeniowe nowych technologii,

b) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej, szpitali, domów opieki społecznej, oraz budynków ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz innych usług objętych ochroną przed hałasem,

c) dopuszczenie trwałej adaptacji istniejącej zabudowy dla funkcji wyznaczonych w planie,

d) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami szczególnymi, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

e) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko może być wymagany, z wyjątkiem garaży i parkingów, rurociągów do przesyłu wody, gazu, ciepłej wody, stacji paliw, stacji obsługowo- remontowych środków transportu, inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

f) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii, zgodnie z przepisami odrębnymi;

g) dopuszcza się lokalizację dwupoziomowego skrzyżowania ul. „Nowo-Piekarskiej” z ul. Komorowicką;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) zakaz prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny,

b) zakaz realizacji instalacji mogących spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zalecenie utrzymania i ochrony różnych form istniejącej zieleni,

d) obowiązek zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska (preferuje się gaz ziemny, energię elektryczną, olej opałowy, podłączenie do miejskiej sieci),

e) nakaz utwardzenia dróg placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,

f) obowiązek prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami, zgodnie z przyjętym na terenie miasta planem gospodarki odpadami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,

g) obowiązek wyposażenia terenu intensywnego ruchu pieszego w kosze na śmieci oraz wyposażenie posesji w pojemniki na odpady;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) obejmuje się ochroną obiekty zabytkowe zespołu dawnej rzeźni miejskiej: budynku biurowego przy ulicy Rzeźniczej, budynków dwóch połączonych hal przy północno-wschodniej granicy zespołu, parterowych budynków nad rzeką przy zachodniej granicy zespołu, parterowego budynku i hali z dachami dwuspadowymi,

b) w stosunku do obiektów zabytkowych wymienionych w lit. a) określa się warunki ochrony:

- uwzględnienie walorów zabytkowych w ewentualnych projektach adaptacyjnych zespołu z zachowaniem charakterystycznych cech elewacji zewnętrznych (ceglane lico z detalem architektonicznym – lizeny, nadokienniki z kluczami, gzymsy)

- dopuszczenie wkomponowania obiektów i ich części w nową zabudowę, jako reliktów historycznego zespołu rzeźni miejskiej,

- dopuszczenie wyburzenia budynków zabytkowych kolidujących z budową ulicy zbiorczej oraz budynków, które utraciły wartości zabytkowe, po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, zgodnie z wymogami organu właściwego do spraw ochrony zabytków;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla lokalizacji obiektów kubaturowych zgodnie z rysunkiem planu,

b) części obiektów istniejących, przekraczające wyznaczone linie zabudowy adaptuje się, bez prawa nadbudowy i rozbudowy przekraczającej 30 % powierzchni użytkowej,

c) dopuszczenie na terenach przeznaczonych pod zabudowę sytuowania ściany budynku, nie posiadającej otworów okiennych lub drzwiowych, w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy – pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa pożarowego,

d) maksymalna, nieprzekraczalna wysokość budynków nowych, rozbudowywanych i nadbudowywanych:

- nie więcej niż 17 m dla budynków z dachami o spadku głównych połaci ponad 25º,

- nie więcej niż 15 m dla budynków z dachami płaskimi,

e) dopuszczenie stosowania dachów płaskich 0 - 10º i spadzistych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 25º - 35º,

f) wymóg przeznaczenia co najmniej 10% terenu zabudowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne, z wyjątkiem działek trwale zabudowanych;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) podział nieruchomości powinien być zgodny z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu oraz powinien wynikać z projektowanego zagospodarowania działek, zgodnego z przeznaczeniem ustalonym w planie,

b) konfiguracja działek powinna uwzględniać istniejący stan zagospodarowania, w szczególności ukształtowanie i zainwestowanie terenu,

c) dostępność komunikacyjna, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, powinna być zapewniona poprzez służebność drogową lub wydzielone drogi i ciągi pieszo-jezdne o szerokości min. 6,0m;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) w jednostce 138_UPn-1 - zakaz wykonywania robót ziemnych i wznoszenia budynków i budowli w odległości mniejszej niż 10,0 m od granicy terenu kolejowego i 20,0 m od osi skrajnego toru,

b) warunki zabudowy obiektami kubaturowymi w strefach technicznych infrastruktury - zgodnie z warunkami dysponentów uzbrojenia oraz obowiązującymi przepisami i normami,

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) konieczność lokalizacji parkingów na terenie posesji dla obiektów i pomieszczeń na pobyt ludzi, w ilości co najmniej 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni użytkowej, lub w wypadku funkcji produkcyjno - magazynowych – co najmniej 2 stanowiska na 10 pracowników,

b) dopuszczalna i uzasadniona lokalizacja parkingów wielopoziomowych,

c) dostępność komunikacyjna funkcji poprzez bezpośrednie lub pośrednie włączenia do dróg publicznych,

d) należy projektować nowe włączenia drogowe przede wszystkim do ulic lokalnych, ograniczając przypadki włączeń do ulic zbiorczych do niezbędnego minimum,

e) dla infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg § 19;

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

a) utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu

b) dopuszczenie zmiany sposobu użytkowania budynków i zagospodarowania terenu, pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją planowaną,

c) zakaz zabudowy budynkami prowizorycznymi o nietrwałej konstrukcji, w tym drobno kubaturowymi obiektami handlowymi i gospodarczymi;

9) stawki procentowe, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem:

- w granicach jednostek oznaczonych symbolem 138_UPn-1 i 138_UPn-2 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości objętych planem.;

2) w § 12 :

a) zdanie: „Dla jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolem Z-01 do Z- 10 ustala się:” zastępuje się zdaniem: „Dla jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami 138_Z-1, Z-01, Z-02, Z-03, Z-04, Z-07, Z-09, Z-10 ustala się:”,

b) w punkcie 1 uchyla się lit. f, g, natomiast oznaczenia liter h, i, j zastępuje się odpowiednio oznaczeniami f, g, h,

c) w punkcie 2, lit. b, oznaczenie „Z-05” zastępuje się oznaczeniem „138_Z-1”,

d) w punkcie 4, lit. c, uchyla się oznaczenia „Z-06, Z-08”,

e) w punkcie 5, lit. b, oznaczenie „Z-05” zastępuje się oznaczeniem „138_Z-1”,

f) w punkcie 10, po słowie „planem” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje „z wyjątkiem jednostki 138_Z-1, dla której ustala się stawkę w wysokości 30%”;

3) w § 16 :

a) punkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „KDZ-02, KDZ-02A - budowa i ul. „Nowo-Piekarskiej” klasy drogi zbiorczej, dwu - jezdniowej, na odcinku od ul. Warszawskiej, do ul. Komorowickiej o szerokości w liniach rozgraniczających: 40 m (na odcinku projektowanej estakady nad torami kolejowymi- o szerokości w liniach rozgraniczających 30 m)”,

b) w punkcie 7, lit. a, po przecinku dodaje się: „z uwzględnieniem lit. b i c”,

c) punkt 7, lit. b otrzymuje brzmienie: „dopuszcza się bieżące remonty istniejących budynków, położonych w liniach rozgraniczających ulic, ponadto w jednostce KDZ-02A dopuszcza się przebudowę, zmianę sposobu użytkowania oraz rozbudowę i nadbudowę zwiększającą powierzchnię użytkową budynku maksymalnie o 30 %”,

d) w punkcie 7 dodaje się lit. c, o brzmieniu: „w jednostce KDZ-02A dopuszcza się wymianę kubatury polegającą na budowie w miejsce istniejącego obiektu, budynku o powierzchni użytkowej nie większej niż 130 % istniejącego.”,

e) w punkcie 10, po słowie „planem” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje „z wyjątkiem jednostki KDZ-02A, dla której ustala się stawkę w wysokości 30%”;

4) w § 17 :

a) zdanie „Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL-01 do KDL-08 ustala się” zastępuje się zdaniem „Dla jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL-01 do KDL-03, KDL-05 do KDL-08 oraz 138_KDD-1 ustala się:”

b) punkt 1, lit. d otrzymuje brzmienie: „138_KDD-1 - adaptacja ul. Rzeźniczej w istniejących liniach rozgraniczających ok. 11 m dopuszczalne i zalecane docelowe wykorzystanie jako łącznicy dwupoziomowego skrzyżowania ul. Komorowickiej i ul. Piekarskiej”,

c) punkt 8, lit. a, otrzymuje brzmienie: „ulice lokalne i dojazdowe stanowią fragment układu dróg miejskich zapewniający obsługę komunikacyjną terenów śródmiejskich”,

d) w punkcie 10, po oznaczeniu „KDL” dodaje się „i KDD”, a po słowie „planem” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje „z wyjątkiem jednostki 138_KDD-1, dla której ustala się stawkę w wysokości 30%”.


Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/138/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik1.jpg

załącznik nr 1 - rysunek planu

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VII/138/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik1a.jpg

załącznik 1a - wyrys ze Studium

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/138/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/138/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 -rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »