| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.246.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 lipca 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/79/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy w 2012 roku

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XV/79/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy w 2012 roku w całości, jako niezgodnej z art. 11a ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 29 maja 2012r. Rada Gminy Bojszowy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy w 2012 roku. Jako podstawę prawną podjęcia uchwały wskazano art. 11a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym "rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt". W myśl art. 11a ust. 2 ustawy program taki obejmuje:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3. odławianie bezdomnych zwierząt,

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6. usypianie ślepych miotów,

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Z powyższego przepisu wynika, że wymienione elementy stanowią numerus clausus , na co wskazuje użycie słów "program obejmuje" oraz enumeratywne wyliczenie składników programu. Podkreślić przy tym należy, iż są to elementy obligatoryjne, do określenia których rada, podejmując uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, jest zobowiązana.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy postanowień niniejszego programu, organ nadzoru stwierdził, iż Rada nie wykonała w pełni dyspozycji wynikającej z art. 11a ust. 2 pkt 7 ustawy, to jest nie wskazała gospodarstwa rolnego, które zostało wyznaczone do zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Poprzez "wskazanie gospodarstwa rolnego (…)" należy rozumieć wskazanie konkretnego podmiotu, możliwego do zidentyfikowania na podstawie podanych danych. A zatem gospodarstwo takie powinno zostać w programie doprecyzowane i wprost wymienione. Rada gminy przy podejmowaniu uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt powinna przestrzegać zakresu upoważnienia jej przez ustawę, niepełna jego realizacja ma bowiem istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu i w konsekwencji skutkuje nieważnością całej uchwały.

Zauważyć należy, że Rada Gminy Bojszowy mocą § 3 uchwały zadecydowała o konieczności publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Tymczasem w opinii organu nadzoru materia przedmiotowej uchwały nie należy do żadnej z kategorii aktów prawnych ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym, wymienionych w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Regulacja ta określa zamknięty katalog aktów, które podlegają ogłoszeniu w tymże publikatorze. W katalogu tym znajdują się dwie kategorie aktów stanowionych przez radę gminy podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym tj.:

a. akty prawa miejscowego stanowione przez radę gminy,

b. inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Przedmiotowa uchwała nie może jednak zostać zakwalifikowana do żadnej z wyżej wymienionych kategorii, w szczególności nie może być uznana za akt prawa miejscowego. Z tego powodu nie istnieje obowiązek jej publikacji oraz uzależnienia wejścia jej w życie od ustanowienia vacatio legis odpowiedniego dla stanowionego przepisu powszechnie obowiązującego.

W świetle powyższego uzasadnienia należy uznać, iż uchwała Nr XV/79/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy w 2012 roku została podjęta z naruszeniem obowiązującego prawa, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności w całości.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy Bojszowy

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. Wojewody Śląskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »