| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Pawonków

z dnia 28 czerwca 2012r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA 2011 ROK

Budżet gminy na 2011r został uchwalony dnia 28 grudnia 2010r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr III/7/2010 w   następujących wysokościach:  

• Dochody budżetowe 18.966,731,00 zł • Wydatki budżetowe 22.399.725,00 zł • Przychody 4.817.410,00 zł • Rozchody 1.384.416,00 zł  

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i   na 31 grudnia 2011r wyniosły:  

• Dochody 19.936.745,09 zł • Wydatki 24.098.030,09 zł • Przychody 5.260.921,00 zł • Rozchody 1.099.636,00 zł  

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:  

• Zwrot podatku VAT 850.000,00 • Zwrot nienależnie pobranych dotacji i   odsetki 27.400,00 • Dotacja celowa na zadania związane ze spisem powszechnym 24.440,00 • Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe 147.84 • Środki z   tytułu korzystania z   obiektów 7.000,00 • Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 26.618,00 • Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” 50.790,00 • Dotacja celowa z   przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 219.441,23 • Dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej 4.355,00 • Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 202.289,00 • Środki z   Konkursu Wolontarystycznego 3.000,00 • Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z   pomocy społecznej 18.495,00 • Dotacja celowa na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej 225,00 • Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z   innych źródeł 9,00 • Dotacja na budowę sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w   Pawonkowie 400.000,00 • Dotacja na działalność świetlicy 13.096,00 • Odszkodowanie za zniszczony przystanek 2.000,00 • Dotacja na finansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I   – III w   gminie Pawonków” 150.000,00 • Darowizna dla Gimnazjum w   Pawonkowie 11.660,28 • Środki za wynajem Sali komputerowej w   SP Łagiewniki Małe 6.200,00 • Dofinansowanie do zakupu podręczników 9.395,00 • Zwrot wydatków w   ramach funduszu sołeckiego 48.138,74 • Dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli 90,00 • Dofinansowanie do „Programu usuwania azbestu” 11.600,00 • Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i   senatu RP 15.305,00 • Dotacja na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z   pomocy społecznej 1.173,00 • Dotacja na wypłatę zasiłków i   pomoc w   naturze 1.129,00 • Dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 6.990,00 • Dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2.000,00 • Dotacja na realizację projektu w   ramach konkursu organizowanego przez Fundację J.K. Steczkowskiego 10.000,00 Razem zwiększenia planu dochodów 2.122.987,09 zł  

Zmniejszenia:  

• Zmniejszenie subwencji oświatowej 46.972,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę wodociągu 50.000,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę dróg – ul. Cegielnia Pawonków 285.000,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę świetlicy w   Pawonkowie 77.604,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę świetlicy w   Łagiewnikach Wielkich 434.371,00 • Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych 3.261,00 • Zmniejszenie dotacji w   ramach NPPDL 41.400,00 • Zmniejszenie dotacji z   zakresu ochrony zdrowia 10,00 • Zmniejszenie dotacji z   tytułu świadczeń rodzinnych 140.000,00 • Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków i   pomoc w   naturze 5.118,00 • Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z   pomocy społecznej 215,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę sito piaskownika 69.022,00 Razem zmniejszenia 1.152.973,00 zł  

Wykonanie budżetu w   ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:  

infoRgrafika

W trakcie uchwalania budżetu na 2011r zagospodarowano część wolnych środków z   2010r w   wysokości 1.000000,00 zł, które zostały powiększone o   następujące pozycje wydatków:  

- zagospodarowanie wolnych środków w   związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej 46.972,00 - budowa świetlicy Pawonków 265.974,00 - zmiana konstrukcji dachu Lisowice 58.800,00 - zabezpieczenie środków na animatora na „Orliku” 9.000,00 - zakup sprzętu na „Orlika” 3.000,00 - dotacja na prace konserwatorskie – Kościół św. Katarzyny Pawonków 10.000,00 - wyjazd drużyny na ogólnopolskie zawody „Piłkarska kadra czeka” 3.000,00 - zakup samochodu OSP Solarnia 25.000,00 - dotacja na organizację dożynek wojewódzkich 3.000,00 - środki na wyposażenie świetlicy Gwoździany 5.800,00 - roboty dodatkowe SP Lisowice 45.350,00 - środki na realizację projektu przez LKS Łagiewniki Wielkie 2.000,00 - modernizacja budynku na świetlicę - Łagiewniki Wielkie 42.940,00 - wypłata diet dla radnych 7.460,00 - zwiększenie zakresu robót ul. Nowa Gwoździany 5.100,00 - wkład własny – stypendia 5.115,00 Razem zwiększenia 538.511,00  

W budżecie na 2011r uchwalono rezerwę na wydatki bieżące w   wysokości 116.800,00 zł w   tym 31.075,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe, którą uchwałą zmieniającą budżet zwiększono do kwoty 227.438,74 zł.  

Rezerwę częściowo rozdysponowano na następujące zadania:  

- podłączenie do sieci świetlicy Pawonków 6.784,00 - zakup kosiarki na boisko w   Pawonkowie 5.000,00 - zakup koszy betonowych na boisko w   Gwoździanach 743,00 - zagospodarowanie terenu na boisku w   Pawonkowie 665,00 - zakup gaśnic świetlica Pawonków 1.025,00 - organizacja „Europejskiego Tygodnia Sportu” 5.000,00 - opłata weryfikacyjna w   konkursie „Sportowa gmina 2011” 2.460,00 - sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań 18.450,00 - przegląd obiektów mostowych 7.000,00 - remont nawierzchni ul. Dębowej w   Łagiewnikach Wielkich 5.000,00 - usunięcie awarii lamp oświetlenia ulicznego w   Dralinach 6.155,00 - dokończenie budowy studni 5.373,00 - opłata sądowa 6.469,00 - projekt zabudowy sito piaskownika wraz z   nadzorem 22.500,00 - wkład własny do „Projektu usuwania azbestu” 2.900,00 - zakup usług dla OSP 7.500,00 - dodatki mieszkaniowe 9.000,00 - zakup szafek dla OSP Pawonków 3.000,00 - osuszenie ścian kapliczki w   Łagiewnikach Małych 1.200,00 - wymiana okien OSP Solarnia 7.900,00 - wykonanie zaleceń pokontrolnych SP Lisowice 9.155,00 - organizacja turnieju „Sławomir Szmal zaprasza” 3.000,00 - zakup materiałów i   usług dla OSP 10.445,00 - zakup siatki ogrodzeniowej Przedszkole Pawonków 2.000,00 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych 3.976,00 - organizacja turniejów sportowych 624,00 - diety radnych 2.180,00 - badania lekarskie OSP 3.500,00 Razem rozdysponowano 159.004,00  

Dochody ogółem zrealizowano w   wysokości 18.230.247,78 zł co stanowi 91,44% planu w   tym dochody bieżące 101,54% a   dochody majątkowe 40,23%. W   strukturze dochodów subwencje stanowiły 45,92%, dotacje na zadania bieżące 12.94%, dotacje na inwestycje 7,24%, dochody podatkowe 19,78% a   pozostałe dochody gminy 14,12%.  

Uzyskano ponadplanowe środki z   tytułu: - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 106,77%, - wpływy z   karty podatkowej 290,55% - opłat za zarząd i   użytkowanie wieczyste 196,97% - podatków od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny, transportowy) 108,22% -podatków od osób prawnych (nieruchomość, rolny, leśny, transportowy) 115,85% - podatku od spadków i   darowizn 211,38% -wpływów za korzystanie ze środowiska 152,67%  

Na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w   wysokości 1.673.447,56 zł z   przeznaczeniem na finansowanie zadań z   zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie spisu powszechnego oraz zwrot podatku akcyzowego.  

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 351.460,09 zł i   została przeznaczona na zadania z   zakresu pomocy społecznej oraz pomoc materialną dla uczniów, dofinansowanie programu usuwania azbestu.  

Gmina otrzymała również dotacje na zadania inwestycyjne w   kwocie 978.742,00 zł z   przeznaczeniem na budowę dróg i   budowę sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków oraz jako zwrot wydatków funduszu sołeckiego.  

Wpływ na wysokość dochodów miało niskie wykonanie dochodów w   dziale rolnictwo i   łowiectwo, gdzie trwa realizacja zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji i   oczyszczalni ścieków w   Gwoździanach został złożony wniosek o   płatność jednak środki dotacji nie wpłynęły do budżetu gminy. Nie wpłynęły również planowane środki z   tytułu zwrotu podatku VAT.  

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 504.854,26 zł w   tym: -podatek od nieruchomości osoby prawne 110.237,58 zł -podatek od środków transportowych osoby prawne 12.924,00 zł -podatek od nieruchomości osoby fizyczne 360.250,68 zł -podatek od środków transportowych osoby fizyczne 21.442,00 zł.  

Ulgi udzielone przez Radę gminy w   zakresie podatku od nieruchomości to kwota 140.535,00 zł, a   decyzje wydane przez organ podatkowy w   sprawie umorzenia podatku rolnego, leśnego i   od nieruchomości to kwota 3.092,30 w   tym podatek rolny osoby fizyczne 910,00 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.178,30 zł i   podatek leśny osoby fizyczne 4,00 zł  

Analiza dochodów pozwala stwierdzić, że w   poszczególnych rodzajach dochodów występują zaległości mające bezpośredni wpływ na wynik budżetu:  

-opłata za wodę 25.737,05 zł -czynsz dzierżawny 425,91 zł -czynsz mieszkalny 36.404,65 zł -wpływy z   usług CO 7.993,29 zł -podatek płacony w   formie karty podatkowej 5.343,15 zł -podatek od nieruchomości osoby prawne 51.666,04 zł -podatek od nieruchomości osoby fizyczne 146.693,61 zł -podatek rolny osoby fizyczne 16.068,57 zł -podatek leśny osoby fizyczne 1.048,50 zł -podatek od środków transportowych osoby fizyczne 3.160,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 174,00zł -opłata za ścieki 3.915,29 zł.  

Na ogólny plan wydatków 24.098.030,09 wykonano 22.022.675,54 co stanowi 91,38% planu. Wydatki bieżące wykonano w   95,04% zaś inwestycyjne w   85,24% – jest to związane z   trwającymi zadaniami  

-trwa budowa kanalizacji i   oczyszczalni ścieków w   Gwoździanach - zakończono budowę świetlicy społeczno – kulturalnej w   Pawonkowie łącznie z   parkingiem - w   miesiącu lipcu podpisano umowę z   Urzędem Marszałkowskim na modernizację budynku na świetlicę społeczno – kulturalna w   Łagiewnikach Wielkich, zrealizowano zadanie , rozliczenie przewidziano do końca I   kwartału 2012r - zrealizowano zadanie dotyczące budowy dróg gminnych, w   ramach NPPDL przebudowano ul. Cegielnia w   Pawonkowie, w   ramach FOGR ul Napłatki w   Lisowicach, ze środków własnych ul. Nową w   Gwoździanach. - zakończono budowę chodnika w   Lisowicach - zakończono budowę wodociągu w   Pawonkowie -zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Solarnia -zakończono przebudowę konstrukcji dachu w   SP Lisowice, -zrealizowano zakładany etap budowy garażu OSP Kośmidry; -przeprowadzono remont dachu na budynku Urzędu Gminy -zakupiono 3   wiaty przystankowych oraz traktor-kosiarkę -zrealizowano etap budowy oświetlenia ulicznego w   Koszwicach oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego Pawonków, Lisowice i   Skrzydłowice.  

Stan zobowiązań na 31-12-2011r wynosi 8.776.629,01 zł z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów, stan należności wymagalnych 453.878,03 zł.  

Sprawozdanie z   realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych w   zakresie środków otrzymanych z   budżetu gminy jak i   dochodów własnych przedstawiona jest w   odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek.  


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z   BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z   ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z   BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMIN  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z   BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011R  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDZETU GMINY ZA 2011R  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z   UDZIAŁEM ŚRODKÓW O   KTÓRYCH MOWA W   ART. 5   UST. 1, PKT 2, 3.  

1)   Zarządzenie Nr 57a/2011 z   30-09-2011 Wójta Gminy Pawonków - zmiana klasyfikacji budżetowej  

2)   Zarządzenie Nr 80/2011 z   30-11-2011 Wójta Gminy Pawonków - zmiana klasyfikacji budżetowej  

3)   Zarządzenie Nr 85/2011 z   20-12-2011 Wójta Gminy Pawonków - zmiana klasyfikacji budżetowej  

4)   Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Pawonków z   01-03-2011 – zwiększenie planu dochodów i   wydatków – kanalizacja Gwoździany  

5)   Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Pawonków z   29-03-2011 – zwiększenie planu przychodów i   wydatków w   celu zabezpieczenia realizacji zadania – świetlica Pawonków  

6)   Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Pawonków z   24-05-2011 – zwiększenie planu przychodów i   wydatków w   celu zabezpieczenia realizacji zadania – świetlica Pawonków  

7)   Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Pawonków z   09-08-2011 – zmiana dochodów, wydatków, przychodów budżetu gminy w   związku z   umorzeniem pożyczek z   WFOŚiGW – kanalizacja Gwoździany oraz zmiany kwoty dotacji – świetlica Pawonków  

8)   Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Pawonków z   30-09-2011 – zwiększenie planu dochodów i   wydatków udział w   projekcie „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I   – III w   gminie Pawonków - POKL  

9)   Uchwała Nr XII/66 z   29-11-2011 – zmniejszenie dochodów i   wydatków na realizację zadania „Modernizacja budynku na świetlicę społeczno – kulturalną w   Łagiewnikach Wielkich wraz z   zagospodarowaniem przyległego terenu”.  


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  

1)   Budowa oczyszczalni i   kanalizacji sanitarnej Gwoździany , całkowity koszt inwestycji 9.300.00,00 zł, wydatkowano 2010r 638.203,86, 2011r 3.954.252,26.  

2)   Budowa wodociągu Pawonków – Cegielnia, zadanie zakończono , koszt 2010r 36.600,00, 2011r 277.858.,08.  

3)   Modernizacja budynku na świetlice społeczno – kulturalną w   Łagiewnikach Wielkich wraz z   zagospodarowaniem przyległego terenu, rozliczenie zadania do końca I   kwartału 2012r, wydatkowano 2010r – 20.130,00, 2011r 294.167,46zł.  

4)   Budowa świetlicy Pawonków – zadanie zakończono i   rozliczono 2010r 440.293,44, 2011r – 590.218,10zł.  

5)   Przebudowa dróg gminnych ul. Cegielnia Pawonków – zadanie zakończone, koszt 887.292,03zł w   tym 428.000,00 dotacja NPPDL Ul. Nowa Gwoździany – zadanie zakończone – koszt 120.231,03 zł Ul. Napłatki Lisowice – zadanie zakończone - koszt 547.816,02 w   tym 205.655,00 dotacja FOGR  

6)   Przebudowa konstrukcji dachu Lisowice zadanie zakończone – koszt 2010r 91.246,63, 2011r – 260.148,86 zł  

7)   Budowa oświetlenia ulicznego 2011 zakończono założony etap  


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

INFORMACJA O   KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O   PROJEKTACH, PROGRAMACH I   ZADANIACH WIELOLETNICH  

Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w   sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 28 grudnia 2010r. Wartości przyjęte w   WPF zgodne były z   wartościami przyjętymi w   uchwale budżetowej i   wyniosły:  

• Dochody budżetowe 18.966,731,00 zł • Wydatki budżetowe 22.399.725,00 zł • Przychody 4.817.410,00 zł • Rozchody 1.384.416,00 zł  

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i   na 31 grudnia2011r wyniosły:  

• Dochody 19.936.745,09 zł • Wydatki 24.098.030,09 zł • Przychody 5.260.921,00 zł • Rozchody 1.099.636,00 zł  

Dochody bieżące wzrosły o   kwotę 1.513.893,00 zł, o   543.879,00 zł zmniejszyły się dochody majątkowe, o   793.392,09 zł wzrosły wydatki bieżące i   o 904.913,00 zł wydatki majątkowe. Wzrost dochodów ma związek z   planowanym odzyskaniem podatku VAT od inwestycji oraz zwiększeniem dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego, finansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników, zadania z   zakresu pomocy społecznej, USC oraz spis powszechny, natomiast wzrost wydatków majątkowych związany jest z   realizacją zadań inwestycyjnych.  

W ramach programów, projektów i   zadań majątkowych na lata 2011 – 2014 zwiększono wydatki na zadanie „Budowa oczyszczalni i   kanalizacji sanitarnej w   Gwoździanach o   850.000,00 zł, zadanie jest w   trakcie realizacji złożono pierwszy wniosek o   płatność.  

O 188.370,00 zł zwiększono wydatki na „Budowę świetlicy społeczno kulturalnej w   Pawonkowie”, jest to związane z   niższym niż zakładano wykonaniem zadania w   roku 2010, zadanie to zostało zakończone i   rozliczone.  

Zadanie „Przebudowa konstrukcji dachu w   SP Lisowice”, zostało ukończone i   rozliczone.  

Przeprowadzono modernizację dróg gminnych z   dofinansowaniem NPPDL i   FOGR, wybudowano wodociąg, zrealizowano zakładany etap budowy oświetlenia ulicznego.  

Przeprowadzono „Modernizację budynku na świetlicę społeczno – kulturalną” w   Łagiewnikach Wielkich – zadanie przewidziane do rozliczenia do końca i   kwartału 2012r.  


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

S P R W   O Z   D A   N I   E Z   DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   PAWONKOWIE w   okresie od 1.01.2011r do 31. 12.2011r.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Pawonkowie działa w   oparciu o   ustawę o   pomocy społecznej z   dnia 12 marca 2004r. /Dz.U.z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn.zm./ oraz Ustawę o   świadczeniach rodzinnych z   dnia 28 XI 2003r. /Dz.U. 2006r. nr 139, poz. 992 z   późn.zm./ oraz ustawę z   dnia 7   września 2007r. o   Pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. z   2009, Nr 1, poz. 7   z późn.zm./.  

Zgodnie z   tymi ustawami Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie przez Wojewodę oraz zadania własne/ w   tym o   charakterze obowiązkowym/ oraz realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, realizuje zadania wynikające z   ustawy o   promocji zatrudnienia i   instytucjach rynku pracy oraz z   ustawy o   rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  

Ogółem w   na dzień 31.12.2012r ze środków z   pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz pomocy usługowej skorzystało 168 rodzin naszej Gminy – dotyczy to realizacji ustawy o   Pomocy Społecznej.  

Realizując zadania wynikające z   ustawy o   pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w   roku 2011 kwotę: 495 760zł  

Z tego: I   Realizacja zadań własnych gminy finansowanych przez budżet państwa: w   ramach tej kwoty zrealizowano: 182 927 zł  

1)   Zasiłki stałe - 15 osób na kwotę: 52 457 zł / 130 świadczeń/  

2)   2. Zasiłki okresowe – 19 osób na kwotę: 30 036 zł/ 121 świadczeń/  

3)   Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne: 18 osób na kwotę: 6   855 zł / 9   % podstawy zasiłku stałego tj. kwoty 444,00 lub kwoty św. Pielęgn. 520,00/  

4)   Dożywianie uczniów w   szkołach podstawowych i   gimnazjum w   formie gorącego posiłku - 167 osoby przez okres 10 miesięcy na kwotę: 93 579zł  

I Realizacja zadań własnych finansowanych z   budżetu gminy: 312 833 zł  

w ramach tej kwoty zrealizowano:  

dożywianie uczniów w   szkole- 167 uczniów na kwotę 67 995 zł , zasiłki celowe i   pomoc w   naturze dla 130 osób na kwotę 101 552 zł. Zasiłki celowe były przyznawane rodzinom na zakup żywności i   leków. Pomoc w   naturze realizowana była w   formie zakupu opału oraz wykupu żywności w   sklepie, pomoc na częściowe pokrycie kosztów zdarzenia losowego tj pożar 3000  

opłata kosztów pobytu w   domu pomocy społecznej: dla 9   osób na kwotę: 99 865 zł , opłacenie usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania dla osób pozbawionych pomocy rodziny, a   niezdolnych do samoobsługi dla 5   osób na kwotę 43 421  

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z   ustawy o   świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania wynikające z   tych ustaw są zadaniami zleconymi finansowane z   budżetu państwa. Z   pomocy udzielonej w   formie świadczeń rodzinnych skorzystało ok. 370 rodzin w   naszej gminie.  

Z pomocy udzielonej w   ramach ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało: 35 dzieci z   17 rodzin  

Ogólna suma przyznanych i   wypłaconych świadczeń z   realizacji zadań wynikających z   wymienionych wyżej ustaw stanowi kwota : 1   365 231 zł .  

Z tego: I   Świadczenia rodzinne zrealizowane zgodnie z   ustawą z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych: 1   282 126 zł  

II Świadczenia alimentacyjne realizowane zgodnie z   ustawą o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 83 105 zł.  


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIEZ DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   PAWONKOWIE za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Pawonkowie podaje poniżej zrealizowane dochody w   2011roku Łączna kwota dochodów – 33 136,46  

Dochody JST-GMINA PAWONKÓW - 26 343,74  

852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z   fundusz alimentacyjnego 17 276,42 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

0920 – Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3   379,30 0970 – Wpływy z   różnych dochodów-nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z   lat ubiegłych 10 716,70 0970 - Dochody z   tytułu ściągniętych należności zaliczek alimentacyjnych 1   211,47 0980 – Dochody z   tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego 1   960,15 0690 - Wpływy z   różnych opłat - koszty upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej 8,80 852 85228 Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi 2   208,00 opiekuńcze 0830- wpływy z   usług za świadczone usługi opiekuńcze 2   208,00 przez zatrudnione opiekunki GOPS u   chorych w   domu 852 85214 Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na 6   859,32 ubezpieczenia emerytalne i   rentowe 0690 - wpływy z   wpłat za pobyt podopiecznych z   terenu naszej gminy w   Domu Pomocy Społecznej 6   859,32  

Dochody BUDŻETU PAŃSTWA  

852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z   fundusz alimentacyjnego 5   936,63 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego 0920 – Odsetki od spłacanych należności funduszu alimentacyjnego 500,83 0970 - Dochody z   tytułu ściągniętych należności zaliczek alimentacyjnych 1   211,54 0980 – Dochody z   tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego 4   224,26  

Dochody JST -GMINY DŁUŻNIKA  

852 85212 980 – Dochody z   tytułu ściągniętychnależności Funduszu alimentacyjnego  


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE LOKALNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W   LISOWICACH ZA ROK 2011  

Styczeń   Koncert świąteczny – koncert zorganizowany już po raz czwarty zgromadził ponad 100 osób, które spędziły czas w   towarzystwie muzyki granej na żywo oraz pięknych prac wykonanych przez mieszkańców naszej gminy. Pierwszym punktem programu był występ warszawskiego zespołu Mr Gil, następnie zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursu pt.: Anioł bożonarodzeniowy. Goście przybyli na koncert przyznali także nagrodę publiczności i   wzięli udział w   Quizie rodzinnym o   Złotą Bombkę. Ferie zimowe – w   czasie ferii dzieci i   młodizez z   Lisowic i   okolicy miały okazję uczestniczyć w   różnych zajęciach: gry towarzyskie (bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, rzutki, gry planszowe), zajęcia plastyczne, bal przebierańców.  

Luty   Finał Rozgrywek Bilardowych – rozgrywki rozpoczęły się w   listopadzie 2010 r. A   ich finał odbył się 16 lutego. Zostały wręczone puchary i   nagrody w   trzech kategoriach. Pozyskano kilku sponsorów nagród: właściciele "Oberży pod orzechem" ufundowali kolację dla dwóch osób; właściciel Kręgielni w   Lublińcu – ufundował grę w   kręgle; mieszkańcy Lisowic: pani Irena Koza, pan Andrzej Sleziona, pan Stanisław Koza – ufundowali nagrody rzeczowe. Dyktando o   Złote Pióro – z   okazji Dnia Języka Ojczystego zorganizowaliśmy Dyktando, które miało na celu propagowanie kultury języka ojczystego, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i   umiejętności ortograficznych. Dyktando odbyło się w   trzech kategoriach, a   do udziału w   nim zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy gminy.  

Marzec   Dzień Kobiet – z   okazji Dnia Kobiet zorganizowany został "Marszobieg dla Kobiet", w   którym wzięło udział 31 pań, maszerując z   kijkami Nordic Walking ulicami Lisowic. Po marszu panie otrzymały upominek w   postaci tulipana oraz zostały zaproszone na poczęstunek. Współorganizatorem spotkania był pan Krzysztof Brol. Turniej warcabowy – z   okazji Pierwszego Dnia Wiosny zorganizowany został turniej warcabowy dla dzieci, młodzieży i   dorosłych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom. Narodowy Dzień Życia – z   okazji NDŻ, wystawa, która w   roku 2010 pokazana została w   LCSK, GOPSie i   Gimnazjum w   Pawonkowie, wypożyczona została do Koszęcina. Dzięki współpracy z   Fundacją św. Józefa Opiekuna z   Koszęcina, 12 plakatów stanowiących wystawę pt.: "Ojciec Święty w   sprawie najmłodszych" mogły obejrzeć kolejne osoby.  

Kwiecień   Dzień Książki – z   okazji Dnia Książki obchodzonego w   marcu, przygotowany został konkurs internetowy, dotyczący znajomości książek i   autorów z   zakresu polskiej literatury pięknej.  

Czerwiec   Dzień Dziecka w   muzeum – na 1   i 2   czerwca przygotowaliśmy specjalną ofertę dla dzieci. Oprócz zwiedzania zaproponowaliśmy również różne inne zajęcia. Noc w   muzeum – przy okazji Kwietnego Biegu zorganizowana została Noc w   muzeum, podczas której można było zwiedzać naszą wystawę paleontologiczną między 18:00 a   24:00. Letnie Kino Plenerowe - w   tym roku pierwsza projekcja w   ramach LKP odbyła się już w   czerwcu. Letnie Kino Plenerowe polega na projekcji filmów w   plenerze – na boisku sportowym. Otwarcie wystawy pt.: "Tropami śląskich dinozaurów" – podczas otwarcia wystawy odbyła się konferencja paleontologiczna poprowadzona przez dr Tomasza Suleja i   doktoranta Grzegorza Niedźwiedzkiego, odsłonięcie modelu Smoka – pierwszego polskiego dinozaura oraz koncert smyczkowy.  

Lipiec   Letnie Kino Plenerowe – kolejne dwa pokazy w   piątkowe wieczory lipca.  

Sierpień   Wykopaliska – przez cały sierpień dolne sale budynku zajmowali studenci biorący udział w   wykopaliskach paleontologicznych w   cegielni Lipie Śląskie. Spotkanie paleontologiczne – w   kolejną rocznicę otwarcia Muzeum Paleontologicznego odbyło się spotkanie paleontologiczne, na które zaproszeni zostali mieszkańcy całego powiatu. Paleontolodzy biorący udział w   wykopaliskach przygotowali dwie prezentacje (o pterozaurach i   o kamieniach szlachetnych), dla dzieci zostały przygotowane zabawy, a   na zakończenie spotkania rozpaliliśmy ognisko, przy którym można było jeszcze porozmawiać z   paleontologami. Rożek pierwszoklasisty "Tyta" – pod koniec sierpnia mamy z   dziećmi, które we wrześniu po raz pierwszy poszły do szkoły, zostały zaproszone do własnoręcznego przygotowania tzw. tyty. Zgłosiła się tylko jedna para.  

Listopad   Rozpoczęcie Rozgrywek Bilardowych – czwarta edycja rozgrywek dla wszystkich chętnych (trzy kategorie wiekowe). Rozpoczęcie Rozgrywek Piłkarzykowych – po raz pierwszy, podobnie jak Rozgrywki Bilardowe zorganizowane zostąły zawody gry w   piłkarzyki. Gimnastyka i   Aerobic – zorganizowane zostąły zapisy na zajęcia sportowe dla pań. Grudzień  

Grudzień   Konkurs pt.: "Anioł Bożonarodzeniowy" – po raz drugi został zorganizowany konkurs na Anioła Bożonarodzeniowego, dla mieszkańców całej gminy. Wcześniej przez 3   lata konkurs świąteczny dotyczył szopek bożonarodzeniowych.  

Zajęcia codzienne:  

Kawiarenka internetowa Gry świetlicowe – bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki, gry planszowe ZajęciA plastyczne Pomoc w   nauce Siłownia Muzeum  


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z   wykonania planów finansowych dochodów i   wydatków jednostek organizacyjnych oświaty w   gminie Pawonków za 2011 r.  

DOCHODY Plan dochodów i   jego wykonanie w   2011 roku przedstawiał się następująco:  

infoRgrafika

Zainkasowane dochody stanowiły następujące pozycje  

infoRgrafika

WYDATKI  

Plan wydatków i   jego wykonanie w   2011 roku przedstawiał się następująco:  

infoRgrafika

Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy kształtowało się na następującym poziomie: -gimnazjum 33,15 etatów -szkoły podstawowe 56,36 etatów -przedszkola 28,83 etatów -zespół ekonomiczno - administracyjny szkół 4,08 etaty  

Na wynagrodzenia i   pochodne oraz świadczenia socjalne w/w wydatkowano kwotę: 5.860.879,78zł  

Przeprowadzono następujące remonty i   modernizacje na terenie szkół: Gimnazjum   w Łagiewnikach Wielkich    doprowadzenie ciepłej wody do kuchni 2.175,17 zł - wykonanie portierni i   zamknięcie przestrzeni pod schodami 24.210,09 zł - serwis pomp ciepła 1.230,00 zł - monitoring 7.617,39 zł  

Przedszkole w   Łagiewnikach Małych   - odnowiono ściany w   sali (płyty g-k, malowanie), wymiana drzwi i   grzejników – koszt materiałów 3.019,23 zł - wymiana wykładziny w   jadalni i   dywanów w   sali 1.118,86 zł - kostka brukowa 3.419,55 zł  

Przedszkole w   Pawonkowie   - wykonano projekt strony internetowej 1.222,99 zł - ogrodzenie terenu 4.372,99 zł - remont podłóg 6.940,02 zł - odnowienie mebli 1.500,00 zł - remont kancelarii 3.621,65 zł  

Szkoła Podstawowa w   Gwoździanach   - wykładziny i   dywan 3.530,20 zł - prace remontowe 2.736,00 zł - okna i   parapety z   montażem 17.151,84 zł - żaluzje pionowe i   rolety materiałowe z   montażem 3.109,99 zł  

Szkoła Podstawowa w   Kośmidrach   - ułożenie kostki wokół boiska 6.961,69 zł - usługi malarskie 13.110,00 zł - materiały do remontu 4.256,96 zł - remont kominów 900,00 zł - rolety 1.440,33 zł - wykonanie strony internetowej 1.230,00 zł  

Szkoła Podstawowa Pawonków   - materiały do remontu gabinetu dyrektora i   klatki schodowej 4.112,41zł  

Szkoła Podstawowa Łagiewniki Małe - usługi remontowe 2.240,00 zł  drzwi 1.171,06 zł - materiały do remontu 1.563,93 zł - materiały do remontu dachu 9.963,00 zł  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Lisowicach   - remont posadzki w   sali gimnastycznej 15.818,19 zł - wykonanie instalacji elektrycznej sali gimnastycznej wraz przyległymi pomieszczeniami socjalnymi 13.899,00 zł - remont schodów gospodarczych 9.000,00 zł - zmiana konstrukcji dachu – dalszy etap (wydatek majątkowy) 260.148,86 zł - wykonanie daszku nad wejściem i   komunikacji kominiarskiej 9.155,00 zł - wykonanie parkingu 5.965,50 zł  

Wyposażono placówki w   następujące sprzęty: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Pawonków  

- meble 1.123,46 zł - narzędzia dla konserwatora 1.897,47 zł  

Gimnazjum w   Łagiewnikach Wielkich - meble, stoliki, ławki, krzesła, wieszaki 22.906,80 zł - gabloty 2.662,95 zł - projektor i   montaż 4.563,30 zł - stroje sportowe 1.790,00 zł - telewizor 2.050,00 zł  

Przedszkole w   Gwoździanach   - laptop 2.700,00 zł - meblościanka 2.197,24 zł - telewizor i   DVD 1.370,00 zł  

Przedszkole w   Kośmidrach   zmywarka 1.400,00 zł - sprzęt na plac zabaw 2.659,26 zł  

Przedszkole w   Łagiewnikach Małych   - kserokopiarka 1.869,60 zł - sprzęt na plac zabaw 8.767,09 zł  

Przedszkole w   Łagiewnikach Wielkich   - sprzęt na plac zabaw 1.628,00 zł  

Przedszkole w   Pawonkowie   - chłodziarka, odkurzacz 1.513,42 zł - dywan i   wykładzina dywanowa 1.929,82 zł - regały, biurka, szafki 5.483,50 zł  

Szkoła Podstawowa w   Gwoździanach   - radia z   CD 1.268,00 zł - rzutnik multimedialny, ekran i   telefaks 2.152,54 zł - zestawy komputerowe i   drukarka 8.540,00 zł  szafy, stoliki, biurka i   krzesła 7.641,99 zł  

Szkoła Podstawowa w   Kośmidrach   - drukarka laserowa kolorowa 1.511,69 zł - projektor i   laptop 3.874,50 zł - szafy i   biurko 3.013,50 zł  

Szkoła Podstawowa w   Pawonkowie   - kosiarka i   kosa spalinowa 2.059,47 zł - meble, krzesła i   ławki 13.942,92 zł  

Szkoła Podstawowa w   Łagiewnikach Małych   -komputery 2.772,00 zł - radio z   CD i   wieże 908,00 zł - projektor i   ekran 1.879,00zł - stół betonowy do tenisa stołowego 3.450,00zł - krzesła 1.488,30 zł  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Lisowicach   - tablica interaktywna 5.000,00 zł - zestawy komputerowe 5.490,00 zł - meble i   wyposażenie sal i   łazienek 6.131,55 zł  

Na zakupy książek, pomocy dydaktycznych i   zabawek wydano kwotę 78.743,57 zł Dowożenie uczniów do szkół stanowiło koszt ogółem 240.184,78 zł w   tym: - wynajem autobusu w   PKS Lubliniec 122.183,31zł Uzyskane środki na wyżywienie zostały przeznaczone na zakup żywności 146.603,94 zł Wypłacono stypendia socjalne dla dzieci z   rodzin o   niskich dochodach z   dysfunkcjami społecznymi 25.571,97 zł Wypłacono stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych i   gimnazjum za wyniki w   nauce i   osiągnięcia sportowe 5.626,00 zł Wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół w   ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” 8.961,98 zł Wypłacono pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 182.490,50 zł Pozostałe wydatki były związane z   bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych tj. energia, woda, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, środki czystości, artykuły gospodarcze, delegacje, okresowe badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP, itp.  


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

INFORMACJA O   PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   PAWONKOWIE ZA 2011 ROK  

Stan rachunków bankowych na początek roku równy był „0”zł. Plan przychodów ogółem wynosił 208.950,50 z   tego: -200.000zł dotacja organizatora - 6.250zł dotacja ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - 640,45 dotacja z   Fundacji Orange w   programie „Akademia Orange dla bibliotek” - 2.033,55 darowizna w   postaci książek od studentów hobbystów paleontologii - 26,50 darowizna w   postaci książek od czytelników Pozostałe środki na rachunku bankowym z   niewykorzystanej dotacji Urzędu Gminy w   wysokości 13,45 zwrócono organizatorowi dn. 31-12-2011r.  

infoRgrafika

Koszty w   2011 roku w   wysokości 208.937,05 dotyczyły: - 28.412,61 amortyzacja - 21.434,77 zużycie materiałów - 5.978,81 zużycie energii - 9.145,86 usługi obce - 120.386,90 wynagrodzenia - 19.793,88 składki Z.U.S. i   F.P. - 3.555,24 odpis na Z.F.Ś.S. - 228,98 inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, odzież ochronna)  

infoRgrafika

Zarówno przychody jak i   wydatki w   2011 roku zrealizowane zostały w   100%. Na koniec okresu sprawozdawczego w   Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania i   należności.  

infoRgrafika

infoRgrafika

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok zamknęła się wynikiem finansowym równym „0”zł, ponieważ przychody równe były poniesionym kosztom.  


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

INFORMACJA O   MIENIU KOMUNALNYM GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2011wg stanu na dzień 31.12.2011r.  

Mieniem komunalnym jest własność i   inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. W   zasobach komunalnych gminy Pawonków znajdują się po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i   zbycia w   Gminie Pawonków wg stanu na 31.12.2011r. nieruchomości o   łącznej powierzchni 128,4281ha, z   tego oddane w   użytkowanie wieczyste 2,2632 ha.  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

W 2012r. do zasobu mienia komunalnego planuje się przejąć głównie grunty stanowiące własność Skarbu Państwa. Obecnie złożonych jest 14 wniosków o   nabycie nieruchomości na podstawie ustawy z   dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o   samorządzie terytorialnym i   ustawę o   pracownikach samorządowych oraz 4   wnioski o   nabycie na podstawie ustawy z   19.10.1991r. o   gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w   Skrzydłowicach przy ul. Brzozowej.  

infoRgrafika

Wg stanu na 31.12.2011r . powierzchnia gruntów oddanych w   użytkowanie wieczyste wynosiła 2,2632 ha, w   tym:  osobom fizycznym o   łącznej powierzchni 1,7051 ha ,  osobom prawnym o   łącznej powierzchni 0,5581 ha. Mienie komunalne oddane w   użytkowanie wieczyste w   stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o   0,1684 ha w   związku z   przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w   prawo własność. W   2012r. planuje się zmniejszenie gruntów oddanych w   użytkowaniu wieczystym, w   związku ze złożonym przez użytkowników wieczystych wniosku o   przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w   prawo własność.  

infoRgrafika

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o   mieniu komunalnym do zasobu Gminy przybyło 22,3084ha. Gmina Pawonków nabyła na własność: 1. nieodpłatnie z   mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego :  na podstawie ustawy z   dnia 19.10.1991r. o   gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – 9   działek rolnych o   łącznej powierzchni 2,8929 ha  na podstawie ustawy z   dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o   samorządzie terytorialnym i   ustawę o   pracownikach samorządowych (komunalizacja) - 52 działki zajęte pod drogi gminne, o   łącznej powierzchni 19,1109 ha 2. z   mocy prawa na podstawie podziału geodezyjnego nieruchomości Gmina Pawonków stała się właścicielem 5   działek o   łącznej powierzchni 0,3046 ha, przeznaczonych pod drogi gminne i   poszerzenie istniejących dróg  

infoRgrafika

infoRgrafika

Gmina Pawonków posiada 111 km dróg. Zdecydowana większość w/w gruntów to nie urządzone drogi kategorii gminnej. Spośród dróg urządzonych można wymienić:  drogi asfaltowe droga Solarnia - Draliny Pawonków: ul. Kośmiderska, ul. Kościuszki, ul. Damrota, ul. Dolna, droga do Domu Przedpogrzebowego, łączniki ul. Skrzydłowicką - ul. Kościuszki, - ul. Zawadzkiego, ul. Kwiatowa, ul. Pietraszowicka, droga do gimnazjum, ul. Cegielnia Kośmidry: ul. Szkolna, ul. Podleśna, łącznik ul. Lubliniecka - ul. Podleśna, ul. Zielona, ul. Kuźnicka Koszwice: ul. Strażacka Lisowice: ul. Nowa , ul. Cegielniana, ul. Słowackiego, ul. Słowackiego łącznik Łagiewniki Wielkie ul. Lompy, ul. Strażacka, ul. Szkolna,ul. Pietruchowa Gwoździany : droga do cmentarza Skrzydłowice: ul. Strażacka, ul. Łączna, ul. Wyzwolenia, Łagiewniki Małe: ul. Przyjaźni, ul. Wyzwolenia, ul. Dobrodzieńska, ul. Nowa, ul. Powstańców, ul. Polna część Solarnia: ul. Strażacka ul. Lubliniecka, Draliny: ul. Wiejska,  drogi powierzchniowo- utrwalone Lisowice ul. Ogrodowa; Łagiewniki Wielkie ul. Topolowa; Draliny ul. Kanuska; Łagiewniki Małe ul. Szkolna, ul. Odrodzenia; Koszwice ul. Polna; Pawonków ul. Ogrodowa; Kośmidry część ul. Podleśnej, Polnej.  

Ogółem długość sieci wodociągowej w   gminie Pawonków wynosi 87.64 km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w   gminie wynosi ogółem 16,94 km. Gmina Pawonków jest właścicielem budowli stanowiących elementy lub urządzenia infrastruktury. Są to przede wszystkim:  oczyszczania ścieków w   Pawonkowie  przepompownia ścieków w   Skrzydłowicach  przepompownia wody w   Skrzydłowicach  most w   Solarni  boisko sportowe w   Kośmidrach  boisko sportowe „Orlik” Pawonków  wiaty przystankowe  oświetlenie uliczne.  

Budynki to składniki majątku rzeczowego. Gmina Pawonków posiada 28 budynki komunalne, w   tym 8   mieszkalnych, 18 użytkowych i   2 użytkowo-mieszkalne. Administrację i   zarządzanie tymi budynkami sprawuje Urząd Gminy.  

Budynki mieszkalne: w   Pawonkowie -budynek czynszowy (mały Coll), budynek czynszowy (duży Coll), Agronomówka  w   Gwoździanach -b.czynszowy (Haryniok), b. czynszowy ul. Lubliniecka 6    w   Dralinach -budynek czynszowy ul. Pawonkowska 7    w   Skrzydłowicach -Agromonówka, budynek mieszkalny ul. Brzozowa  

Budynki mieszkalno-użytkowe:  w   Pawonkowie - GOPS, Urząd Gminy  

Budynki użytkowe:  w   Pawonkowie - Urząd Stanu Cywilnego, Świetlica Społeczno-Kulturalna ,garaże przy Coll, garaże przy GOPS-ie, gimnazjum, hala sportowa  w   Gwoździanach - remiza OSP, sala  w   Lisowicach - remiza OSP, Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne, budynek byłej betoniarni  w   Kośmidrach - remiza OSP  w   Dralinach - remiza OSP  w   Łagiewnikach Małych - remiza OSP  w   Skrzydłowicach - remiza OSP  w   Łagiewnikach Wielkich - remiza OSP  w   Koszwicach - remiza OSP  w   Solarni - remiza OSP  

Jednostka budżetowa tj. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w   swojej ewidencji wartościowej posiada pozostałe budynki (budynki szkół, przedszkoli, Domy Nauczycieli).  

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W   EWIDENCJI URZĘDU GMINY  

Środki transportu SAMOCHODY I   ŚRODKI TRANSPORTOWE (OSP) Samochód pożarniczy Star 244 OSP Łagiewniki Małe – CZA – 392 U   Samochód pożarniczy Żuk A   13 OSP Draliny – CZA 155 S Samochód pożarniczy Star 29 OSP Skrzydłowice STEYR SLU 60TG Samochód pożarniczy Żuk A   156 B OSP Kośmidry SLU H323 Samochód pożarniczy Mercedes OSP Solarnia - SLU 8E44 Samochód pożarniczy Jelcz 004 OSP Gwoździany – CEE 8621 Samochód ratownictwa technicznego Polonez DC EKO OSP Lisowice – CEM 2225 Samochód pożarniczy IFA OSP Pawonków – SLU E103 Samochód pożarniczy Żuk A   156 OSP Koszwice SLU N112 Samochód pożarniczy Star 244 005 OSP Łagiewniki Wielkie SLU Y687 Fiat Ducato SLU 42NP Motopompa pływająca 21 szt. Pompa szlamowa 6   szt. Agregat prądotwórczy 7   szt. Motopompa PO5 2   szt. Agregat oddymiający 1   szt. Przecinarka 1   szt. Pilarka spalinowa 13 szt. Holmatro – ratownictwo-techniczne 1   szt.  

Inne środki trwałe URZĄD GMINY komputery wraz z   wyposażeniem kserokopiarka fax kasa pancerna komputery osobiste centrala telefoniczna projektor, ekran kosiarka  


Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011r.  

Szkoły  

PAWONKÓW   Budynki i   budowle Budynek szkolny Pawonków Ogrodzenie SP Pawonków Inne środki trwałe Pracownia internetowa  

GWOŹDZIANY   Budynki i   budowle Budynek szkolny Gwożdziany Budynek gosp.Gwoździany Ustępy Gwoździany Ogrodzenie SP Gwoździany Urządzenia techniczne Piec CO Gwoździany Inne środki trwałe Kserokopiarka  

SKRZYDŁOWICE   Budynki i   budowle Budynek szkolny Skrzydłowice Budynek gosp.Skrzydłowice Budynek pomocn.Skrzydłowice Ustępy Skrzydłowice  

LISOWICE   Budynki i   budowle Budynek szkolny Lisowice Budynek szkolny nr 2   Lisowice Budynek gosp.Lisowice Szopa na drewno Lisowice Ogrodzenie SP Lisowice Urządzenia techniczne Kotły CO Inne środki trwałe Kserokopiarka  

KOŚMIDRY   Budynki i   budowle Budynek szkolny Kośmidry Budynek mieszkalny Kośmidry  

KOSZWICE   Budynki i   budowle Dom Nauczyciela Koszwice  

ŁAGIEWNIKI MAŁE   Budynki i   budowle Budynek szkolny Łag.Małe Budynek szkolny nr 2   Łag.Małe Budynek gosp.Łag.Małe Szopa na węgiel Łag.Małe Urządzenia techniczne Kotły CO Łag.Małe  

SOLARNIA   Budynki i   budowle Budynek szkolny Solarnia Budynek gosp.Solarnia Ustępy drewn.Solarnia Ogrodzenie SP Solarnia  

GZEAS   Inne środki trwałe Serwer Środki transportu Osinobus Gimbus  

GIMNAZJUM PAWONKÓW   Budynki i   budowle Szkoła Łag.Wielkie z   DN St.budynek gosp.Łag.Wielkie Urządzenia techniczne Kotły SP Łag.Wielkie Inne środki trwałe Pracownia internetowa Maszyna myjąca (hala)  

Przedszkola  

PAWONKÓW   Budynki i   budowle Budynek przedszkola Pawonków Ogrodzenie przedszkola Pawonków Bramy i   furtki przedszkola Pawonków Inne środki trwałe Kserokopiarka  

KOŚMIDRY   Budynki i   budowle Budynek przedszkola Kośmidry Budynek gospodarczy, kotłownia  

ŁAGIEWNIKI MAŁE   Budynki i   budowle Budynek przedszkola Łag.Małe  

ŁAGIEWNIKI WIELKIE   Budynki i   budowle Budynek przedszkola Łag.Wielkie  

 

 

WÓJT GMINY PAWONKÓW  


mgr.inż   Henryk   Swoboda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »