| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Pawonków

z dnia 28 czerwca 2012r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA 2011 ROK

Budżet gminy na 2011r został uchwalony dnia 28 grudnia 2010r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr III/7/2010 w   następujących wysokościach:  

• Dochody budżetowe 18.966,731,00 zł • Wydatki budżetowe 22.399.725,00 zł • Przychody 4.817.410,00 zł • Rozchody 1.384.416,00 zł  

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i   na 31 grudnia 2011r wyniosły:  

• Dochody 19.936.745,09 zł • Wydatki 24.098.030,09 zł • Przychody 5.260.921,00 zł • Rozchody 1.099.636,00 zł  

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:  

• Zwrot podatku VAT 850.000,00 • Zwrot nienależnie pobranych dotacji i   odsetki 27.400,00 • Dotacja celowa na zadania związane ze spisem powszechnym 24.440,00 • Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe 147.84 • Środki z   tytułu korzystania z   obiektów 7.000,00 • Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 26.618,00 • Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” 50.790,00 • Dotacja celowa z   przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 219.441,23 • Dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej 4.355,00 • Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 202.289,00 • Środki z   Konkursu Wolontarystycznego 3.000,00 • Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z   pomocy społecznej 18.495,00 • Dotacja celowa na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej 225,00 • Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z   innych źródeł 9,00 • Dotacja na budowę sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w   Pawonkowie 400.000,00 • Dotacja na działalność świetlicy 13.096,00 • Odszkodowanie za zniszczony przystanek 2.000,00 • Dotacja na finansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I   – III w   gminie Pawonków” 150.000,00 • Darowizna dla Gimnazjum w   Pawonkowie 11.660,28 • Środki za wynajem Sali komputerowej w   SP Łagiewniki Małe 6.200,00 • Dofinansowanie do zakupu podręczników 9.395,00 • Zwrot wydatków w   ramach funduszu sołeckiego 48.138,74 • Dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli 90,00 • Dofinansowanie do „Programu usuwania azbestu” 11.600,00 • Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i   senatu RP 15.305,00 • Dotacja na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z   pomocy społecznej 1.173,00 • Dotacja na wypłatę zasiłków i   pomoc w   naturze 1.129,00 • Dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 6.990,00 • Dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2.000,00 • Dotacja na realizację projektu w   ramach konkursu organizowanego przez Fundację J.K. Steczkowskiego 10.000,00 Razem zwiększenia planu dochodów 2.122.987,09 zł  

Zmniejszenia:  

• Zmniejszenie subwencji oświatowej 46.972,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę wodociągu 50.000,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę dróg – ul. Cegielnia Pawonków 285.000,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę świetlicy w   Pawonkowie 77.604,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę świetlicy w   Łagiewnikach Wielkich 434.371,00 • Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych 3.261,00 • Zmniejszenie dotacji w   ramach NPPDL 41.400,00 • Zmniejszenie dotacji z   zakresu ochrony zdrowia 10,00 • Zmniejszenie dotacji z   tytułu świadczeń rodzinnych 140.000,00 • Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków i   pomoc w   naturze 5.118,00 • Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z   pomocy społecznej 215,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę sito piaskownika 69.022,00 Razem zmniejszenia 1.152.973,00 zł  

Wykonanie budżetu w   ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:  

infoRgrafika

W trakcie uchwalania budżetu na 2011r zagospodarowano część wolnych środków z   2010r w   wysokości 1.000000,00 zł, które zostały powiększone o   następujące pozycje wydatków:  

- zagospodarowanie wolnych środków w   związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej 46.972,00 - budowa świetlicy Pawonków 265.974,00 - zmiana konstrukcji dachu Lisowice 58.800,00 - zabezpieczenie środków na animatora na „Orliku” 9.000,00 - zakup sprzętu na „Orlika” 3.000,00 - dotacja na prace konserwatorskie – Kościół św. Katarzyny Pawonków 10.000,00 - wyjazd drużyny na ogólnopolskie zawody „Piłkarska kadra czeka” 3.000,00 - zakup samochodu OSP Solarnia 25.000,00 - dotacja na organizację dożynek wojewódzkich 3.000,00 - środki na wyposażenie świetlicy Gwoździany 5.800,00 - roboty dodatkowe SP Lisowice 45.350,00 - środki na realizację projektu przez LKS Łagiewniki Wielkie 2.000,00 - modernizacja budynku na świetlicę - Łagiewniki Wielkie 42.940,00 - wypłata diet dla radnych 7.460,00 - zwiększenie zakresu robót ul. Nowa Gwoździany 5.100,00 - wkład własny – stypendia 5.115,00 Razem zwiększenia 538.511,00  

W budżecie na 2011r uchwalono rezerwę na wydatki bieżące w   wysokości 116.800,00 zł w   tym 31.075,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe, którą uchwałą zmieniającą budżet zwiększono do kwoty 227.438,74 zł.  

Rezerwę częściowo rozdysponowano na następujące zadania:  

- podłączenie do sieci świetlicy Pawonków 6.784,00 - zakup kosiarki na boisko w   Pawonkowie 5.000,00 - zakup koszy betonowych na boisko w   Gwoździanach 743,00 - zagospodarowanie terenu na boisku w   Pawonkowie 665,00 - zakup gaśnic świetlica Pawonków 1.025,00 - organizacja „Europejskiego Tygodnia Sportu” 5.000,00 - opłata weryfikacyjna w   konkursie „Sportowa gmina 2011” 2.460,00 - sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań 18.450,00 - przegląd obiektów mostowych 7.000,00 - remont nawierzchni ul. Dębowej w   Łagiewnikach Wielkich 5.000,00 - usunięcie awarii lamp oświetlenia ulicznego w   Dralinach 6.155,00 - dokończenie budowy studni 5.373,00 - opłata sądowa 6.469,00 - projekt zabudowy sito piaskownika wraz z   nadzorem 22.500,00 - wkład własny do „Projektu usuwania azbestu” 2.900,00 - zakup usług dla OSP 7.500,00 - dodatki mieszkaniowe 9.000,00 - zakup szafek dla OSP Pawonków 3.000,00 - osuszenie ścian kapliczki w   Łagiewnikach Małych 1.200,00 - wymiana okien OSP Solarnia 7.900,00 - wykonanie zaleceń pokontrolnych SP Lisowice 9.155,00 - organizacja turnieju „Sławomir Szmal zaprasza” 3.000,00 - zakup materiałów i   usług dla OSP 10.445,00 - zakup siatki ogrodzeniowej Przedszkole Pawonków 2.000,00 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych 3.976,00 - organizacja turniejów sportowych 624,00 - diety radnych 2.180,00 - badania lekarskie OSP 3.500,00 Razem rozdysponowano 159.004,00  

Dochody ogółem zrealizowano w   wysokości 18.230.247,78 zł co stanowi 91,44% planu w   tym dochody bieżące 101,54% a   dochody majątkowe 40,23%. W   strukturze dochodów subwencje stanowiły 45,92%, dotacje na zadania bieżące 12.94%, dotacje na inwestycje 7,24%, dochody podatkowe 19,78% a   pozostałe dochody gminy 14,12%.  

Uzyskano ponadplanowe środki z   tytułu: - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 106,77%, - wpływy z   karty podatkowej 290,55% - opłat za zarząd i   użytkowanie wieczyste 196,97% - podatków od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny, transportowy) 108,22% -podatków od osób prawnych (nieruchomość, rolny, leśny, transportowy) 115,85% - podatku od spadków i   darowizn 211,38% -wpływów za korzystanie ze środowiska 152,67%  

Na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w   wysokości 1.673.447,56 zł z   przeznaczeniem na finansowanie zadań z   zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie spisu powszechnego oraz zwrot podatku akcyzowego.  

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 351.460,09 zł i   została przeznaczona na zadania z   zakresu pomocy społecznej oraz pomoc materialną dla uczniów, dofinansowanie programu usuwania azbestu.  

Gmina otrzymała również dotacje na zadania inwestycyjne w   kwocie 978.742,00 zł z   przeznaczeniem na budowę dróg i   budowę sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków oraz jako zwrot wydatków funduszu sołeckiego.  

Wpływ na wysokość dochodów miało niskie wykonanie dochodów w   dziale rolnictwo i   łowiectwo, gdzie trwa realizacja zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji i   oczyszczalni ścieków w   Gwoździanach został złożony wniosek o   płatność jednak środki dotacji nie wpłynęły do budżetu gminy. Nie wpłynęły również planowane środki z   tytułu zwrotu podatku VAT.  

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 504.854,26 zł w   tym: -podatek od nieruchomości osoby prawne 110.237,58 zł -podatek od środków transportowych osoby prawne 12.924,00 zł -podatek od nieruchomości osoby fizyczne 360.250,68 zł -podatek od środków transportowych osoby fizyczne 21.442,00 zł.  

Ulgi udzielone przez Radę gminy w   zakresie podatku od nieruchomości to kwota 140.535,00 zł, a   decyzje wydane przez organ podatkowy w   sprawie umorzenia podatku rolnego, leśnego i   od nieruchomości to kwota 3.092,30 w   tym podatek rolny osoby fizyczne 910,00 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.178,30 zł i   podatek leśny osoby fizyczne 4,00 zł  

Analiza dochodów pozwala stwierdzić, że w   poszczególnych rodzajach dochodów występują zaległości mające bezpośredni wpływ na wynik budżetu:  

-opłata za wodę 25.737,05 zł -czynsz dzierżawny 425,91 zł -czynsz mieszkalny 36.404,65 zł -wpływy z   usług CO 7.993,29 zł -podatek płacony w   formie karty podatkowej 5.343,15 zł -podatek od nieruchomości osoby prawne 51.666,04 zł -podatek od nieruchomości osoby fizyczne 146.693,61 zł -podatek rolny osoby fizyczne 16.068,57 zł -podatek leśny osoby fizyczne 1.048,50 zł -podatek od środków transportowych osoby fizyczne 3.160,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 174,00zł -opłata za ścieki 3.915,29 zł.  

Na ogólny plan wydatków 24.098.030,09 wykonano 22.022.675,54 co stanowi 91,38% planu. Wydatki bieżące wykonano w   95,04% zaś inwestycyjne w   85,24% – jest to związane z   trwającymi zadaniami  

-trwa budowa kanalizacji i   oczyszczalni ścieków w   Gwoździanach - zakończono budowę świetlicy społeczno – kulturalnej w   Pawonkowie łącznie z   parkingiem - w   miesiącu lipcu podpisano umowę z   Urzędem Marszałkowskim na modernizację budynku na świetlicę społeczno – kulturalna w   Łagiewnikach Wielkich, zrealizowano zadanie , rozliczenie przewidziano do końca I   kwartału 2012r - zrealizowano zadanie dotyczące budowy dróg gminnych, w   ramach NPPDL przebudowano ul. Cegielnia w   Pawonkowie, w   ramach FOGR ul Napłatki w   Lisowicach, ze środków własnych ul. Nową w   Gwoździanach. - zakończono budowę chodnika w   Lisowicach - zakończono budowę wodociągu w   Pawonkowie -zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Solarnia -zakończono przebudowę konstrukcji dachu w   SP Lisowice, -zrealizowano zakładany etap budowy garażu OSP Kośmidry; -przeprowadzono remont dachu na budynku Urzędu Gminy -zakupiono 3   wiaty przystankowych oraz traktor-kosiarkę -zrealizowano etap budowy oświetlenia ulicznego w   Koszwicach oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego Pawonków, Lisowice i   Skrzydłowice.  

Stan zobowiązań na 31-12-2011r wynosi 8.776.629,01 zł z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów, stan należności wymagalnych 453.878,03 zł.  

Sprawozdanie z   realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych w   zakresie środków otrzymanych z   budżetu gminy jak i   dochodów własnych przedstawiona jest w   odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek.  


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z   BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z   ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z   BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMIN  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z   BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011R  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDZETU GMINY ZA 2011R  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z   UDZIAŁEM ŚRODKÓW O   KTÓRYCH MOWA W   ART. 5   UST. 1, PKT 2, 3.  

1)   Zarządzenie Nr 57a/2011 z   30-09-2011 Wójta Gminy Pawonków - zmiana klasyfikacji budżetowej  

2)   Zarządzenie Nr 80/2011 z   30-11-2011 Wójta Gminy Pawonków - zmiana klasyfikacji budżetowej  

3)   Zarządzenie Nr 85/2011 z   20-12-2011 Wójta Gminy Pawonków - zmiana klasyfikacji budżetowej  

4)   Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Pawonków z   01-03-2011 – zwiększenie planu dochodów i   wydatków – kanalizacja Gwoździany  

5)   Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Pawonków z   29-03-2011 – zwiększenie planu przychodów i   wydatków w   celu zabezpieczenia realizacji zadania – świetlica Pawonków  

6)   Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Pawonków z   24-05-2011 – zwiększenie planu przychodów i   wydatków w   celu zabezpieczenia realizacji zadania – świetlica Pawonków  

7)   Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Pawonków z   09-08-2011 – zmiana dochodów, wydatków, przychodów budżetu gminy w   związku z   umorzeniem pożyczek z   WFOŚiGW – kanalizacja Gwoździany oraz zmiany kwoty dotacji – świetlica Pawonków  

8)   Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Pawonków z   30-09-2011 – zwiększenie planu dochodów i   wydatków udział w   projekcie „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I   – III w   gminie Pawonków - POKL  

9)   Uchwała Nr XII/66 z   29-11-2011 – zmniejszenie dochodów i   wydatków na realizację zadania „Modernizacja budynku na świetlicę społeczno – kulturalną w   Łagiewnikach Wielkich wraz z   zagospodarowaniem przyległego terenu”.  


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  

1)   Budowa oczyszczalni i   kanalizacji sanitarnej Gwoździany , całkowity koszt inwestycji 9.300.00,00 zł, wydatkowano 2010r 638.203,86, 2011r 3.954.252,26.  

2)   Budowa wodociągu Pawonków – Cegielnia, zadanie zakończono , koszt 2010r 36.600,00, 2011r 277.858.,08.  

3)   Modernizacja budynku na świetlice społeczno – kulturalną w   Łagiewnikach Wielkich wraz z   zagospodarowaniem przyległego terenu, rozliczenie zadania do końca I   kwartału 2012r, wydatkowano 2010r – 20.130,00, 2011r 294.167,46zł.  

4)   Budowa świetlicy Pawonków – zadanie zakończono i   rozliczono 2010r 440.293,44, 2011r – 590.218,10zł.  

5)   Przebudowa dróg gminnych ul. Cegielnia Pawonków – zadanie zakończone, koszt 887.292,03zł w   tym 428.000,00 dotacja NPPDL Ul. Nowa Gwoździany – zadanie zakończone – koszt 120.231,03 zł Ul. Napłatki Lisowice – zadanie zakończone - koszt 547.816,02 w   tym 205.655,00 dotacja FOGR  

6)   Przebudowa konstrukcji dachu Lisowice zadanie zakończone – koszt 2010r 91.246,63, 2011r – 260.148,86 zł  

7)   Budowa oświetlenia ulicznego 2011 zakończono założony etap  


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

INFORMACJA O   KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O   PROJEKTACH, PROGRAMACH I   ZADANIACH WIELOLETNICH  

Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w   sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 28 grudnia 2010r. Wartości przyjęte w   WPF zgodne były z   wartościami przyjętymi w   uchwale budżetowej i   wyniosły:  

• Dochody budżetowe 18.966,731,00 zł • Wydatki budżetowe 22.399.725,00 zł • Przychody 4.817.410,00 zł • Rozchody 1.384.416,00 zł  

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i   na 31 grudnia2011r wyniosły:  

• Dochody 19.936.745,09 zł • Wydatki 24.098.030,09 zł • Przychody 5.260.921,00 zł • Rozchody 1.099.636,00 zł  

Dochody bieżące wzrosły o   kwotę 1.513.893,00 zł, o   543.879,00 zł zmniejszyły się dochody majątkowe, o   793.392,09 zł wzrosły wydatki bieżące i   o 904.913,00 zł wydatki majątkowe. Wzrost dochodów ma związek z   planowanym odzyskaniem podatku VAT od inwestycji oraz zwiększeniem dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego, finansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników, zadania z   zakresu pomocy społecznej, USC oraz spis powszechny, natomiast wzrost wydatków majątkowych związany jest z   realizacją zadań inwestycyjnych.  

W ramach programów, projektów i   zadań majątkowych na lata 2011 – 2014 zwiększono wydatki na zadanie „Budowa oczyszczalni i   kanalizacji sanitarnej w   Gwoździanach o   850.000,00 zł, zadanie jest w   trakcie realizacji złożono pierwszy wniosek o   płatność.  

O 188.370,00 zł zwiększono wydatki na „Budowę świetlicy społeczno kulturalnej w   Pawonkowie”, jest to związane z   niższym niż zakładano wykonaniem zadania w   roku 2010, zadanie to zostało zakończone i   rozliczone.  

Zadanie „Przebudowa konstrukcji dachu w   SP Lisowice”, zostało ukończone i   rozliczone.  

Przeprowadzono modernizację dróg gminnych z   dofinansowaniem NPPDL i   FOGR, wybudowano wodociąg, zrealizowano zakładany etap budowy oświetlenia ulicznego.  

Przeprowadzono „Modernizację budynku na świetlicę społeczno – kulturalną” w   Łagiewnikach Wielkich – zadanie przewidziane do rozliczenia do końca i   kwartału 2012r.  


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

S P R W   O Z   D A   N I   E Z   DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   PAWONKOWIE w   okresie od 1.01.2011r do 31. 12.2011r.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Pawonkowie działa w   oparciu o   ustawę o   pomocy społecznej z   dnia 12 marca 2004r. /Dz.U.z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn.zm./ oraz Ustawę o   świadczeniach rodzinnych z   dnia 28 XI 2003r. /Dz.U. 2006r. nr 139, poz. 992 z   późn.zm./ oraz ustawę z   dnia 7   września 2007r. o   Pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. z   2009, Nr 1, poz. 7   z późn.zm./.  

Zgodnie z   tymi ustawami Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie przez Wojewodę oraz zadania własne/ w   tym o   charakterze obowiązkowym/ oraz realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, realizuje zadania wynikające z   ustawy o   promocji zatrudnienia i   instytucjach rynku pracy oraz z   ustawy o   rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  

Ogółem w   na dzień 31.12.2012r ze środków z   pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz pomocy usługowej skorzystało 168 rodzin naszej Gminy – dotyczy to realizacji ustawy o   Pomocy Społecznej.  

Realizując zadania wynikające z   ustawy o   pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w   roku 2011 kwotę: 495 760zł  

Z tego: I   Realizacja zadań własnych gminy finansowanych przez budżet państwa: w   ramach tej kwoty zrealizowano: 182 927 zł  

1)   Zasiłki stałe - 15 osób na kwotę: 52 457 zł / 130 świadczeń/  

2)   2. Zasiłki okresowe – 19 osób na kwotę: 30 036 zł/ 121 świadczeń/  

3)   Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne: 18 osób na kwotę: 6   855 zł / 9   % podstawy zasiłku stałego tj. kwoty 444,00 lub kwoty św. Pielęgn. 520,00/  

4)   Dożywianie uczniów w   szkołach podstawowych i   gimnazjum w   formie gorącego posiłku - 167 osoby przez okres 10 miesięcy na kwotę: 93 579zł  

I Realizacja zadań własnych finansowanych z   budżetu gminy: 312 833 zł  

w ramach tej kwoty zrealizowano:  

dożywianie uczniów w   szkole- 167 uczniów na kwotę 67 995 zł , zasiłki celowe i   pomoc w   naturze dla 130 osób na kwotę 101 552 zł. Zasiłki celowe były przyznawane rodzinom na zakup żywności i   leków. Pomoc w   naturze realizowana była w   formie zakupu opału oraz wykupu żywności w   sklepie, pomoc na częściowe pokrycie kosztów zdarzenia losowego tj pożar 3000  

opłata kosztów pobytu w   domu pomocy społecznej: dla 9   osób na kwotę: 99 865 zł , opłacenie usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania dla osób pozbawionych pomocy rodziny, a   niezdolnych do samoobsługi dla 5   osób na kwotę 43 421  

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z   ustawy o   świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania wynikające z   tych ustaw są zadaniami zleconymi finansowane z   budżetu państwa. Z   pomocy udzielonej w   formie świadczeń rodzinnych skorzystało ok. 370 rodzin w   naszej gminie.  

Z pomocy udzielonej w   ramach ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało: 35 dzieci z   17 rodzin  

Ogólna suma przyznanych i   wypłaconych świadczeń z   realizacji zadań wynikających z   wymienionych wyżej ustaw stanowi kwota : 1   365 231 zł .  

Z tego: I   Świadczenia rodzinne zrealizowane zgodnie z   ustawą z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych: 1   282 126 zł  

II Świadczenia alimentacyjne realizowane zgodnie z   ustawą o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 83 105 zł.  


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIEZ DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   PAWONKOWIE za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Pawonkowie podaje poniżej zrealizowane dochody w   2011roku Łączna kwota dochodów – 33 136,46  

Dochody JST-GMINA PAWONKÓW - 26 343,74  

852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z   fundusz alimentacyjnego 17 276,42 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

0920 – Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3   379,30 0970 – Wpływy z   różnych dochodów-nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z   lat ubiegłych 10 716,70 0970 - Dochody z   tytułu ściągniętych należności zaliczek alimentacyjnych 1   211,47 0980 – Dochody z   tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego 1   960,15 0690 - Wpływy z   różnych opłat - koszty upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej 8,80 852 85228 Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi 2   208,00 opiekuńcze 0830- wpływy z   usług za świadczone usługi opiekuńcze 2   208,00 przez zatrudnione opiekunki GOPS u   chorych w   domu 852 85214 Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na 6   859,32 ubezpieczenia emerytalne i   rentowe 0690 - wpływy z   wpłat za pobyt podopiecznych z   terenu naszej gminy w   Domu Pomocy Społecznej 6   859,32  

Dochody BUDŻETU PAŃSTWA  

852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z   fundusz alimentacyjnego 5   936,63 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego 0920 – Odsetki od spłacanych należności funduszu alimentacyjnego 500,83 0970 - Dochody z   tytułu ściągniętych należności zaliczek alimentacyjnych 1   211,54 0980 – Dochody z   tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego 4   224,26  

Dochody JST -GMINY DŁUŻNIKA  

852 85212 980 – Dochody z   tytułu ściągniętychnależności Funduszu alimentacyjnego  


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE LOKALNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W   LISOWICACH ZA ROK 2011  

Styczeń   Koncert świąteczny – koncert zorganizowany już po raz czwarty zgromadził ponad 100 osób, które spędziły czas w   towarzystwie muzyki granej na żywo oraz pięknych prac wykonanych przez mieszkańców naszej gminy. Pierwszym punktem programu był występ warszawskiego zespołu Mr Gil, następnie zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursu pt.: Anioł bożonarodzeniowy. Goście przybyli na koncert przyznali także nagrodę publiczności i   wzięli udział w   Quizie rodzinnym o   Złotą Bombkę. Ferie zimowe – w   czasie ferii dzieci i   młodizez z   Lisowic i   okolicy miały okazję uczestniczyć w   różnych zajęciach: gry towarzyskie (bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, rzutki, gry planszowe), zajęcia plastyczne, bal przebierańców.  

Luty   Finał Rozgrywek Bilardowych – rozgrywki rozpoczęły się w   listopadzie 2010 r. A   ich finał odbył się 16 lutego. Zostały wręczone puchary i   nagrody w   trzech kategoriach. Pozyskano kilku sponsorów nagród: właściciele "Oberży pod orzechem" ufundowali kolację dla dwóch osób; właściciel Kręgielni w   Lublińcu – ufundował grę w   kręgle; mieszkańcy Lisowic: pani Irena Koza, pan Andrzej Sleziona, pan Stanisław Koza – ufundowali nagrody rzeczowe. Dyktando o   Złote Pióro – z   okazji Dnia Języka Ojczystego zorganizowaliśmy Dyktando, które miało na celu propagowanie kultury języka ojczystego, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i   umiejętności ortograficznych. Dyktando odbyło się w   trzech kategoriach, a   do udziału w   nim zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy gminy.  

Marzec   Dzień Kobiet – z   okazji Dnia Kobiet zorganizowany został "Marszobieg dla Kobiet", w   którym wzięło udział 31 pań, maszerując z   kijkami Nordic Walking ulicami Lisowic. Po marszu panie otrzymały upominek w   postaci tulipana oraz zostały zaproszone na poczęstunek. Współorganizatorem spotkania był pan Krzysztof Brol. Turniej warcabowy – z   okazji Pierwszego Dnia Wiosny zorganizowany został turniej warcabowy dla dzieci, młodzieży i   dorosłych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom. Narodowy Dzień Życia – z   okazji NDŻ, wystawa, która w   roku 2010 pokazana została w   LCSK, GOPSie i   Gimnazjum w   Pawonkowie, wypożyczona została do Koszęcina. Dzięki współpracy z   Fundacją św. Józefa Opiekuna z   Koszęcina, 12 plakatów stanowiących wystawę pt.: "Ojciec Święty w   sprawie najmłodszych" mogły obejrzeć kolejne osoby.  

Kwiecień   Dzień Książki – z   okazji Dnia Książki obchodzonego w   marcu, przygotowany został konkurs internetowy, dotyczący znajomości książek i   autorów z   zakresu polskiej literatury pięknej.  

Czerwiec   Dzień Dziecka w   muzeum – na 1   i 2   czerwca przygotowaliśmy specjalną ofertę dla dzieci. Oprócz zwiedzania zaproponowaliśmy również różne inne zajęcia. Noc w   muzeum – przy okazji Kwietnego Biegu zorganizowana została Noc w   muzeum, podczas której można było zwiedzać naszą wystawę paleontologiczną między 18:00 a   24:00. Letnie Kino Plenerowe - w   tym roku pierwsza projekcja w   ramach LKP odbyła się już w   czerwcu. Letnie Kino Plenerowe polega na projekcji filmów w   plenerze – na boisku sportowym. Otwarcie wystawy pt.: "Tropami śląskich dinozaurów" – podczas otwarcia wystawy odbyła się konferencja paleontologiczna poprowadzona przez dr Tomasza Suleja i   doktoranta Grzegorza Niedźwiedzkiego, odsłonięcie modelu Smoka – pierwszego polskiego dinozaura oraz koncert smyczkowy.  

Lipiec   Letnie Kino Plenerowe – kolejne dwa pokazy w   piątkowe wieczory lipca.  

Sierpień   Wykopaliska – przez cały sierpień dolne sale budynku zajmowali studenci biorący udział w   wykopaliskach paleontologicznych w   cegielni Lipie Śląskie. Spotkanie paleontologiczne – w   kolejną rocznicę otwarcia Muzeum Paleontologicznego odbyło się spotkanie paleontologiczne, na które zaproszeni zostali mieszkańcy całego powiatu. Paleontolodzy biorący udział w   wykopaliskach przygotowali dwie prezentacje (o pterozaurach i   o kamieniach szlachetnych), dla dzieci zostały przygotowane zabawy, a   na zakończenie spotkania rozpaliliśmy ognisko, przy którym można było jeszcze porozmawiać z   paleontologami. Rożek pierwszoklasisty "Tyta" – pod koniec sierpnia mamy z   dziećmi, które we wrześniu po raz pierwszy poszły do szkoły, zostały zaproszone do własnoręcznego przygotowania tzw. tyty. Zgłosiła się tylko jedna para.  

Listopad   Rozpoczęcie Rozgrywek Bilardowych – czwarta edycja rozgrywek dla wszystkich chętnych (trzy kategorie wiekowe). Rozpoczęcie Rozgrywek Piłkarzykowych – po raz pierwszy, podobnie jak Rozgrywki Bilardowe zorganizowane zostąły zawody gry w   piłkarzyki. Gimnastyka i   Aerobic – zorganizowane zostąły zapisy na zajęcia sportowe dla pań. Grudzień  

Grudzień   Konkurs pt.: "Anioł Bożonarodzeniowy" – po raz drugi został zorganizowany konkurs na Anioła Bożonarodzeniowego, dla mieszkańców całej gminy. Wcześniej przez 3   lata konkurs świąteczny dotyczył szopek bożonarodzeniowych.  

Zajęcia codzienne:  

Kawiarenka internetowa Gry świetlicowe – bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki, gry planszowe ZajęciA plastyczne Pomoc w   nauce Siłownia Muzeum  


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z   wykonania planów finansowych dochodów i   wydatków jednostek organizacyjnych oświaty w   gminie Pawonków za 2011 r.  

DOCHODY Plan dochodów i   jego wykonanie w   2011 roku przedstawiał się następująco:  

infoRgrafika

Zainkasowane dochody stanowiły następujące pozycje  

infoRgrafika

WYDATKI  

Plan wydatków i   jego wykonanie w   2011 roku przedstawiał się następująco:  

infoRgrafika

Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy kształtowało się na następującym poziomie: -gimnazjum 33,15 etatów -szkoły podstawowe 56,36 etatów -przedszkola 28,83 etatów -zespół ekonomiczno - administracyjny szkół 4,08 etaty  

Na wynagrodzenia i   pochodne oraz świadczenia socjalne w/w wydatkowano kwotę: 5.860.879,78zł  

Przeprowadzono następujące remonty i   modernizacje na terenie szkół: Gimnazjum   w Łagiewnikach Wielkich    doprowadzenie ciepłej wody do kuchni 2.175,17 zł - wykonanie portierni i   zamknięcie przestrzeni pod schodami 24.210,09 zł - serwis pomp ciepła 1.230,00 zł - monitoring 7.617,39 zł  

Przedszkole w   Łagiewnikach Małych   - odnowiono ściany w   sali (płyty g-k, malowanie), wymiana drzwi i   grzejników – koszt materiałów 3.019,23 zł - wymiana wykładziny w   jadalni i   dywanów w   sali 1.118,86 zł - kostka brukowa 3.419,55 zł  

Przedszkole w   Pawonkowie   - wykonano projekt strony internetowej 1.222,99 zł - ogrodzenie terenu 4.372,99 zł - remont podłóg 6.940,02 zł - odnowienie mebli 1.500,00 zł - remont kancelarii 3.621,65 zł  

Szkoła Podstawowa w   Gwoździanach   - wykładziny i   dywan 3.530,20 zł - prace remontowe 2.736,00 zł - okna i   parapety z   montażem 17.151,84 zł - żaluzje pionowe i   rolety materiałowe z   montażem 3.109,99 zł  

Szkoła Podstawowa w   Kośmidrach   - ułożenie kostki wokół boiska 6.961,69 zł - usługi malarskie 13.110,00 zł - materiały do remontu 4.256,96 zł - remont kominów 900,00 zł - rolety 1.440,33 zł - wykonanie strony internetowej 1.230,00 zł  

Szkoła Podstawowa Pawonków   - materiały do remontu gabinetu dyrektora i   klatki schodowej 4.112,41zł  

Szkoła Podstawowa Łagiewniki Małe - usługi remontowe 2.240,00 zł  drzwi 1.171,06 zł - materiały do remontu 1.563,93 zł - materiały do remontu dachu 9.963,00 zł  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Lisowicach   - remont posadzki w   sali gimnastycznej 15.818,19 zł - wykonanie instalacji elektrycznej sali gimnastycznej wraz przyległymi pomieszczeniami socjalnymi 13.899,00 zł - remont schodów gospodarczych 9.000,00 zł - zmiana konstrukcji dachu – dalszy etap (wydatek majątkowy) 260.148,86 zł - wykonanie daszku nad wejściem i   komunikacji kominiarskiej 9.155,00 zł - wykonanie parkingu 5.965,50 zł  

Wyposażono placówki w   następujące sprzęty: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Pawonków  

- meble 1.123,46 zł - narzędzia dla konserwatora 1.897,47 zł  

Gimnazjum w   Łagiewnikach Wielkich - meble, stoliki, ławki, krzesła, wieszaki 22.906,80 zł - gabloty 2.662,95 zł - projektor i   montaż 4.563,30 zł - stroje sportowe 1.790,00 zł - telewizor 2.050,00 zł  

Przedszkole w   Gwoździanach   - laptop 2.700,00 zł - meblościanka 2.197,24 zł - telewizor i   DVD 1.370,00 zł  

Przedszkole w   Kośmidrach   zmywarka 1.400,00 zł - sprzęt na plac zabaw 2.659,26 zł  

Przedszkole w   Łagiewnikach Małych   - kserokopiarka 1.869,60 zł - sprzęt na plac zabaw 8.767,09 zł  

Przedszkole w   Łagiewnikach Wielkich   - sprzęt na plac zabaw 1.628,00 zł  

Przedszkole w   Pawonkowie   - chłodziarka, odkurzacz 1.513,42 zł - dywan i   wykładzina dywanowa 1.929,82 zł - regały, biurka, szafki 5.483,50 zł  

Szkoła Podstawowa w   Gwoździanach   - radia z   CD 1.268,00 zł - rzutnik multimedialny, ekran i   telefaks 2.152,54 zł - zestawy komputerowe i   drukarka 8.540,00 zł  szafy, stoliki, biurka i   krzesła 7.641,99 zł  

Szkoła Podstawowa w   Kośmidrach   - drukarka laserowa kolorowa 1.511,69 zł - projektor i   laptop 3.874,50 zł - szafy i   biurko 3.013,50 zł  

Szkoła Podstawowa w   Pawonkowie   - kosiarka i   kosa spalinowa 2.059,47 zł - meble, krzesła i   ławki 13.942,92 zł  

Szkoła Podstawowa w   Łagiewnikach Małych   -komputery 2.772,00 zł - radio z   CD i   wieże 908,00 zł - projektor i   ekran 1.879,00zł - stół betonowy do tenisa stołowego 3.450,00zł - krzesła 1.488,30 zł  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Lisowicach   - tablica interaktywna 5.000,00 zł - zestawy komputerowe 5.490,00 zł - meble i   wyposażenie sal i   łazienek 6.131,55 zł  

Na zakupy książek, pomocy dydaktycznych i   zabawek wydano kwotę 78.743,57 zł Dowożenie uczniów do szkół stanowiło koszt ogółem 240.184,78 zł w   tym: - wynajem autobusu w   PKS Lubliniec 122.183,31zł Uzyskane środki na wyżywienie zostały przeznaczone na zakup żywności 146.603,94 zł Wypłacono stypendia socjalne dla dzieci z   rodzin o   niskich dochodach z   dysfunkcjami społecznymi 25.571,97 zł Wypłacono stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych i   gimnazjum za wyniki w   nauce i   osiągnięcia sportowe 5.626,00 zł Wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół w   ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” 8.961,98 zł Wypłacono pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 182.490,50 zł Pozostałe wydatki były związane z   bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych tj. energia, woda, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, środki czystości, artykuły gospodarcze, delegacje, okresowe badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP, itp.  


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

INFORMACJA O   PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   PAWONKOWIE ZA 2011 ROK  

Stan rachunków bankowych na początek roku równy był „0”zł. Plan przychodów ogółem wynosił 208.950,50 z   tego: -200.000zł dotacja organizatora - 6.250zł dotacja ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - 640,45 dotacja z   Fundacji Orange w   programie „Akademia Orange dla bibliotek” - 2.033,55 darowizna w   postaci książek od studentów hobbystów paleontologii - 26,50 darowizna w   postaci książek od czytelników Pozostałe środki na rachunku bankowym z   niewykorzystanej dotacji Urzędu Gminy w   wysokości 13,45 zwrócono organizatorowi dn. 31-12-2011r.  

infoRgrafika

Koszty w   2011 roku w   wysokości 208.937,05 dotyczyły: - 28.412,61 amortyzacja - 21.434,77 zużycie materiałów - 5.978,81 zużycie energii - 9.145,86 usługi obce - 120.386,90 wynagrodzenia - 19.793,88 składki Z.U.S. i   F.P. - 3.555,24 odpis na Z.F.Ś.S. - 228,98 inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, odzież ochronna)  

infoRgrafika

Zarówno przychody jak i   wydatki w   2011 roku zrealizowane zostały w   100%. Na koniec okresu sprawozdawczego w   Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania i   należności.  

infoRgrafika

infoRgrafika

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok zamknęła się wynikiem finansowym równym „0”zł, ponieważ przychody równe były poniesionym kosztom.  


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

INFORMACJA O   MIENIU KOMUNALNYM GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2011wg stanu na dzień 31.12.2011r.  

Mieniem komunalnym jest własność i   inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. W   zasobach komunalnych gminy Pawonków znajdują się po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i   zbycia w   Gminie Pawonków wg stanu na 31.12.2011r. nieruchomości o   łącznej powierzchni 128,4281ha, z   tego oddane w   użytkowanie wieczyste 2,2632 ha.  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

W 2012r. do zasobu mienia komunalnego planuje się przejąć głównie grunty stanowiące własność Skarbu Państwa. Obecnie złożonych jest 14 wniosków o   nabycie nieruchomości na podstawie ustawy z   dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o   samorządzie terytorialnym i   ustawę o   pracownikach samorządowych oraz 4   wnioski o   nabycie na podstawie ustawy z   19.10.1991r. o   gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w   Skrzydłowicach przy ul. Brzozowej.  

infoRgrafika

Wg stanu na 31.12.2011r . powierzchnia gruntów oddanych w   użytkowanie wieczyste wynosiła 2,2632 ha, w   tym:  osobom fizycznym o   łącznej powierzchni 1,7051 ha ,  osobom prawnym o   łącznej powierzchni 0,5581 ha. Mienie komunalne oddane w   użytkowanie wieczyste w   stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o   0,1684 ha w   związku z   przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w   prawo własność. W   2012r. planuje się zmniejszenie gruntów oddanych w   użytkowaniu wieczystym, w   związku ze złożonym przez użytkowników wieczystych wniosku o   przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w   prawo własność.  

infoRgrafika

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o   mieniu komunalnym do zasobu Gminy przybyło 22,3084ha. Gmina Pawonków nabyła na własność: 1. nieodpłatnie z   mocy prawa – decyzja Wojewody Śląskiego :  na podstawie ustawy z   dnia 19.10.1991r. o   gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – 9   działek rolnych o   łącznej powierzchni 2,8929 ha  na podstawie ustawy z   dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o   samorządzie terytorialnym i   ustawę o   pracownikach samorządowych (komunalizacja) - 52 działki zajęte pod drogi gminne, o   łącznej powierzchni 19,1109 ha 2. z   mocy prawa na podstawie podziału geodezyjnego nieruchomości Gmina Pawonków stała się właścicielem 5   działek o   łącznej powierzchni 0,3046 ha, przeznaczonych pod drogi gminne i   poszerzenie istniejących dróg  

infoRgrafika

infoRgrafika

Gmina Pawonków posiada 111 km dróg. Zdecydowana większość w/w gruntów to nie urządzone drogi kategorii gminnej. Spośród dróg urządzonych można wymienić:  drogi asfaltowe droga Solarnia - Draliny Pawonków: ul. Kośmiderska, ul. Kościuszki, ul. Damrota, ul. Dolna, droga do Domu Przedpogrzebowego, łączniki ul. Skrzydłowicką - ul. Kościuszki, - ul. Zawadzkiego, ul. Kwiatowa, ul. Pietraszowicka, droga do gimnazjum, ul. Cegielnia Kośmidry: ul. Szkolna, ul. Podleśna, łącznik ul. Lubliniecka - ul. Podleśna, ul. Zielona, ul. Kuźnicka Koszwice: ul. Strażacka Lisowice: ul. Nowa , ul. Cegielniana, ul. Słowackiego, ul. Słowackiego łącznik Łagiewniki Wielkie ul. Lompy, ul. Strażacka, ul. Szkolna,ul. Pietruchowa Gwoździany : droga do cmentarza Skrzydłowice: ul. Strażacka, ul. Łączna, ul. Wyzwolenia, Łagiewniki Małe: ul. Przyjaźni, ul. Wyzwolenia, ul. Dobrodzieńska, ul. Nowa, ul. Powstańców, ul. Polna część Solarnia: ul. Strażacka ul. Lubliniecka, Draliny: ul. Wiejska,  drogi powierzchniowo- utrwalone Lisowice ul. Ogrodowa; Łagiewniki Wielkie ul. Topolowa; Draliny ul. Kanuska; Łagiewniki Małe ul. Szkolna, ul. Odrodzenia; Koszwice ul. Polna; Pawonków ul. Ogrodowa; Kośmidry część ul. Podleśnej, Polnej.  

Ogółem długość sieci wodociągowej w   gminie Pawonków wynosi 87.64 km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w   gminie wynosi ogółem 16,94 km. Gmina Pawonków jest właścicielem budowli stanowiących elementy lub urządzenia infrastruktury. Są to przede wszystkim:  oczyszczania ścieków w   Pawonkowie  przepompownia ścieków w   Skrzydłowicach  przepompownia wody w   Skrzydłowicach  most w   Solarni  boisko sportowe w   Kośmidrach  boisko sportowe „Orlik” Pawonków  wiaty przystankowe  oświetlenie uliczne.  

Budynki to składniki majątku rzeczowego. Gmina Pawonków posiada 28 budynki komunalne, w   tym 8   mieszkalnych, 18 użytkowych i   2 użytkowo-mieszkalne. Administrację i   zarządzanie tymi budynkami sprawuje Urząd Gminy.  

Budynki mieszkalne: w   Pawonkowie -budynek czynszowy (mały Coll), budynek czynszowy (duży Coll), Agronomówka  w   Gwoździanach -b.czynszowy (Haryniok), b. czynszowy ul. Lubliniecka 6    w   Dralinach -budynek czynszowy ul. Pawonkowska 7    w   Skrzydłowicach -Agromonówka, budynek mieszkalny ul. Brzozowa  

Budynki mieszkalno-użytkowe:  w   Pawonkowie - GOPS, Urząd Gminy  

Budynki użytkowe:  w   Pawonkowie - Urząd Stanu Cywilnego, Świetlica Społeczno-Kulturalna ,garaże przy Coll, garaże przy GOPS-ie, gimnazjum, hala sportowa  w   Gwoździanach - remiza OSP, sala  w   Lisowicach - remiza OSP, Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne, budynek byłej betoniarni  w   Kośmidrach - remiza OSP  w   Dralinach - remiza OSP  w   Łagiewnikach Małych - remiza OSP  w   Skrzydłowicach - remiza OSP  w   Łagiewnikach Wielkich - remiza OSP  w   Koszwicach - remiza OSP  w   Solarni - remiza OSP  

Jednostka budżetowa tj. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w   swojej ewidencji wartościowej posiada pozostałe budynki (budynki szkół, przedszkoli, Domy Nauczycieli).  

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W   EWIDENCJI URZĘDU GMINY  

Środki transportu SAMOCHODY I   ŚRODKI TRANSPORTOWE (OSP) Samochód pożarniczy Star 244 OSP Łagiewniki Małe – CZA – 392 U   Samochód pożarniczy Żuk A   13 OSP Draliny – CZA 155 S Samochód pożarniczy Star 29 OSP Skrzydłowice STEYR SLU 60TG Samochód pożarniczy Żuk A   156 B OSP Kośmidry SLU H323 Samochód pożarniczy Mercedes OSP Solarnia - SLU 8E44 Samochód pożarniczy Jelcz 004 OSP Gwoździany – CEE 8621 Samochód ratownictwa technicznego Polonez DC EKO OSP Lisowice – CEM 2225 Samochód pożarniczy IFA OSP Pawonków – SLU E103 Samochód pożarniczy Żuk A   156 OSP Koszwice SLU N112 Samochód pożarniczy Star 244 005 OSP Łagiewniki Wielkie SLU Y687 Fiat Ducato SLU 42NP Motopompa pływająca 21 szt. Pompa szlamowa 6   szt. Agregat prądotwórczy 7   szt. Motopompa PO5 2   szt. Agregat oddymiający 1   szt. Przecinarka 1   szt. Pilarka spalinowa 13 szt. Holmatro – ratownictwo-techniczne 1   szt.  

Inne środki trwałe URZĄD GMINY komputery wraz z   wyposażeniem kserokopiarka fax kasa pancerna komputery osobiste centrala telefoniczna projektor, ekran kosiarka  


Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 28 czerwca 2012 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011r.  

Szkoły  

PAWONKÓW   Budynki i   budowle Budynek szkolny Pawonków Ogrodzenie SP Pawonków Inne środki trwałe Pracownia internetowa  

GWOŹDZIANY   Budynki i   budowle Budynek szkolny Gwożdziany Budynek gosp.Gwoździany Ustępy Gwoździany Ogrodzenie SP Gwoździany Urządzenia techniczne Piec CO Gwoździany Inne środki trwałe Kserokopiarka  

SKRZYDŁOWICE   Budynki i   budowle Budynek szkolny Skrzydłowice Budynek gosp.Skrzydłowice Budynek pomocn.Skrzydłowice Ustępy Skrzydłowice  

LISOWICE   Budynki i   budowle Budynek szkolny Lisowice Budynek szkolny nr 2   Lisowice Budynek gosp.Lisowice Szopa na drewno Lisowice Ogrodzenie SP Lisowice Urządzenia techniczne Kotły CO Inne środki trwałe Kserokopiarka  

KOŚMIDRY   Budynki i   budowle Budynek szkolny Kośmidry Budynek mieszkalny Kośmidry  

KOSZWICE   Budynki i   budowle Dom Nauczyciela Koszwice  

ŁAGIEWNIKI MAŁE   Budynki i   budowle Budynek szkolny Łag.Małe Budynek szkolny nr 2   Łag.Małe Budynek gosp.Łag.Małe Szopa na węgiel Łag.Małe Urządzenia techniczne Kotły CO Łag.Małe  

SOLARNIA   Budynki i   budowle Budynek szkolny Solarnia Budynek gosp.Solarnia Ustępy drewn.Solarnia Ogrodzenie SP Solarnia  

GZEAS   Inne środki trwałe Serwer Środki transportu Osinobus Gimbus  

GIMNAZJUM PAWONKÓW   Budynki i   budowle Szkoła Łag.Wielkie z   DN St.budynek gosp.Łag.Wielkie Urządzenia techniczne Kotły SP Łag.Wielkie Inne środki trwałe Pracownia internetowa Maszyna myjąca (hala)  

Przedszkola  

PAWONKÓW   Budynki i   budowle Budynek przedszkola Pawonków Ogrodzenie przedszkola Pawonków Bramy i   furtki przedszkola Pawonków Inne środki trwałe Kserokopiarka  

KOŚMIDRY   Budynki i   budowle Budynek przedszkola Kośmidry Budynek gospodarczy, kotłownia  

ŁAGIEWNIKI MAŁE   Budynki i   budowle Budynek przedszkola Łag.Małe  

ŁAGIEWNIKI WIELKIE   Budynki i   budowle Budynek przedszkola Łag.Wielkie  

 

 

WÓJT GMINY PAWONKÓW  


mgr.inż   Henryk   Swoboda

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »