| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 144/XIX/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 406) Rada Gminy Dębowiec uchwala:  

§   1.   Nadać statut Gminnej Bibliotece Publicznej w   Dębowcu w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej Uchwały traci moc załącznik do Uchwały Nr 103/XI/2003 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 30 grudnia 2003 r. w   sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w   Dębowcu.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 


Załącznik do Uchwały Nr 144/XIX/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

STATUT  

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   DĘBOWCU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Gminna Biblioteka Publiczna w   Dębowcu zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą nr 89/IX/2003 Rady Gminy w   Dębowcu z   dnia 14 października 2003 r. w   sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej biblioteki działającej w   Gminie Dębowiec.  

§   2.   Biblioteka działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. Poz. 642 ),  

2)   ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 406) zwana dalej Ustawą,  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.),  

4)   postanowień niniejszego statutu.  

§   3.   1.   Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działająca w   ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.  

2.   Siedzibą biblioteki jest lokal w   budynku przy ul. Szkolnej 3   w Dębowcu.  

3.   Terenem działania Biblioteki jest gmina Dębowiec  

4.   Biblioteka prowadzi gromadzenie, wypożyczanie i   udostępnianie zbiorów bibliotecznych.  

5.   Biblioteka może tworzyć filie swojej placówki.  

§   4.   Organizatorem Biblioteki jest Gmina Dębowiec, która zapewnia warunki jej działalności i   rozwoju, na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i   wymogom współczesności.  

§   5.   Biblioteka posiada osobowość prawną i   jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.  

§   6.   Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa w   Cieszynie. Biblioteka korzysta też z   pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej w   Katowicach, w   zakresie wykraczającym poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej.  

§   7.   Biblioteka używa pieczątki z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   8.   Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i   kulturalnych mieszkańców gminy Dębowiec.  

§   9.   Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowanie, ochrona i   aktualizacja zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.  

2)   pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej.  

3)   udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz uwzględniając potrzeby wszystkich mieszkańców, także chorych i   niepełnosprawnych.  

4)   organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo.  

5)   współdziałanie z   bibliotekami wchodzącymi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz i   dla dobra społeczeństwa i   użytkowników biblioteki.  

6)   ustawiczne dokształcanie kadry i   doskonalenie form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.  

§   10.   1.   Biblioteka może podejmować inne działania niż wymienione w   § 9   pkt 4, mające na celu zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i   kulturalnych mieszkańców gminy Dębowiec.  

2.   Zasadnicza część działalności Biblioteki jest nieodpłatna.  

3.   Biblioteka może pobierać opłaty za wstęp i   udział w   imprezach, o   których mowa w   ust. 1. Opłaty te nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.  

Rozdział 3.
Organy zarządzające i   doradcze oraz sposób ich powoływania  

§   11.   1.   Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza Biblioteką i   reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora powołuje i   odwołuje Wójt Gminy. Dyrektor może być wyłoniony w   drodze konkursu. O   przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.  

2.   Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

3.   Do obowiązków Dyrektora należy w   szczególności:  

1)   sporządzanie rocznego planu pracy Biblioteki,  

2)   sporządzenie rocznego planu finansowego,  

3)   przedkładanie Organizatorowi, w   terminie do 30 marca sprawozdania z   działalności Biblioteki za rok poprzedni,  

4)   wykonywanie wobec pracowników Biblioteki czynności z   zakresu prawa pracy.  

4.   W uzgodnieniu z   organizatorem pod nieobecność dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez dyrektora pracownik, w   zakresie przez niego określonym.  

§   12.   1.   W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.  

2.   Dyrektor i   pracownicy działalności podstawowej oraz administracji powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i   wykonywanych zadań.  

3.   Wynagrodzenia pracowników ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.  

§   13.   Szczegółową organizacje wewnętrzna Biblioteki określa regulamin organizacyjny Biblioteki nadany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora.  

§   14.   1.   Organem doradczym dyrektora Biblioteki jest Gminna Rada Biblioteczna zwana dalej Radą.  

2.   Rada składa się z   3 członków, powoływanych przez Radę Gminy na 5   letnią kadencję spośród osób dysponujących dużą wiedzą w   zakresie działalności Biblioteki, w   szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i   prowadzeniem działalności kulturalnej.  

3.   Członkowie Rady powołują i   odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

4.   Rada opiniuje roczne program działalności Biblioteki i   plany działalności Biblioteki oraz wyraża opinię o   ważniejszych zamierzeniach Biblioteki.  

5.   Rada może z   własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i   opinie do Dyrektora oraz organów Gminy w   zakresie funkcjonowania Biblioteki oraz organizowania i   prowadzenia działalności bibliotecznej.  

6.   Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o   których mowa w   § 11 ust. 3   pkt 3   oraz projekt regulaminu organizacyjnego i   jego zmian.  

7.   Za udział w   pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.  

8.   Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec.  

9.   W trakcie pierwszego posiedzenia, członkowie Rady wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i   sekretarza Rady.  

10.   Rada może przyjąć regulamin ustalający zasady jej działania.  

§   15.   1.   Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora i   zaopiniowany przez Radę.  

2.   Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i   przedsięwzięcia do zrealizowania w   danym roku.  

3.   Biblioteka wykonuje także zadania z   zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.  

Rozdział 4.
Źródła finansowania  

§   16.   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);  

2)   ustawy z   dnia 29 września 2004 r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.);  

3)   komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z   dnia 16 grudnia 2009 r. – standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).  

§   17.   Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

§   18.   1.   Biblioteka otrzymuje z   budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w   wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w   tym w   szczególności na:  

a)   wyposażenie,  

b)   prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,  

c)   doskonalenie zawodowe pracowników,  

d)   wynagrodzenia pracowników,  

e)   utrzymanie i   eksploatację majątku.  

2.   Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:  

1)   wpływów, o   których mowa w   § 10 ust. 3,  

2)   dotacji z   budżetu państwa,  

3)   wpływów z   najmu i   dzierżawy składników majątku,  

4)   spadków, zapisów i   darowizn od osób fizycznych i   prawnych,  

5)   innych źródeł.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora i   zaopiniowany przez Radę.  

4.   Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

§   19.   Za całość gospodarki finansowej Biblioteki jest odpowiedzialny Dyrektor.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   20.   1.   Statut nadaje Rada Gminy Dębowiec.  

2.   Zmiana statutu może nastąpić wyłącznie w   formie uchwały Rady Gminy Dębowiec.  

§   21.   Likwidacja Biblioteki albo jego połączenie z   inną instytucja kultury prowadzącą działalność w   innej formie organizacyjnej niż Ośrodek następuje zgodnie z   zasadami określonymi w   Ustawie.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »