| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.5.29.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), w   związku z   art. 42 ust. 7, pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z   uchwałą Nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i   po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe - Zarząd Oddziału ZNP i   Zarząd MOZ NSZZ "Solidarność"  

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zsumować wszystkie wymiary godzin obowiązujące na tych stanowiskach, na których pracuje dany nauczyciel i   podzielić przez ilość stanowisk.  

2.   Otrzymana liczba będzie określała ilość tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla danego nauczyciela.  

§   2.   Ustala się obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i   doradców zawodowych w   wymiarze 25 godzin tygodniowo.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa   Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

2.   Uchwała podlega również publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  
Gminy.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.  

§   5.   Traci moc uchwała NR LV/346/06 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 29 czerwca 2006 r. w   sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kazimierz Pawlik

Radca prawny, ekspert w zakresie prawa administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »