| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.5.29.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), w   związku z   art. 42 ust. 7, pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z   uchwałą Nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i   po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe - Zarząd Oddziału ZNP i   Zarząd MOZ NSZZ "Solidarność"  

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zsumować wszystkie wymiary godzin obowiązujące na tych stanowiskach, na których pracuje dany nauczyciel i   podzielić przez ilość stanowisk.  

2.   Otrzymana liczba będzie określała ilość tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla danego nauczyciela.  

§   2.   Ustala się obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i   doradców zawodowych w   wymiarze 25 godzin tygodniowo.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa   Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

2.   Uchwała podlega również publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  
Gminy.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.  

§   5.   Traci moc uchwała NR LV/346/06 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 29 czerwca 2006 r. w   sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »