| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany statutu sołectwa Puńców

Na podstawie art. 35 ust.1 i   art.40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j .Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy Goleszów po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami w   zakresie organizacji działania sołectw uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   uchwale Rady Gminy w   Goleszowie nr XVII/167/04 z   dnia 1   czerwca 2004 roku w   sprawie statutu sołectwa Puńców (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 62, poz. 1932 z   dnia 19 lipca 2004 r.) w   ten sposób, że:  

1.   W § 11 ust.1:  

1)   skreśla się pkt 8)  

2)   dodaje się pkt 10) w   brzmieniu:  

10)   współdziałanie z   organami Gminy w   organizowaniu i   przeprowadzaniu konsultacji społecznych. .

2.   § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Sołtys korzysta z   prawno - karnej ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym na następujących zasadach:”  

3.   W § 15:  

1)   ust.7 otrzymuje brzmienie:  

7.   Karty do głosowania opatrzone są pieczątką Urzędu Gminy Goleszów. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwiska i   imiona kandydatów w   kolejności alfabetycznej. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2   lub 2   a do statutu. ;

2)   po ust. 9   dodaje się ust.9 a   w   brzmieniu:  

9 a. W   przypadku głosowania na jednego kandydata wyborca głosuje na kandydata stawiając znak X w   kratce oznaczonej słowem TAK z   prawej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku X w   kratce oznaczonej słowem NIE z   prawej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na sołtysa. ;

3)   po ust.11 dodaje się ust.11 a   i 11 b w   brzmieniu:  

11 a.   Jeżeli zgłoszony zostanie tylko jeden kandydat, wybory przeprowadza się, z   tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w   głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów TAK. .

11 b. W   przypadku gdy kandydat, o   którym mowa w   pkt 11 a, nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru sołtysa dokonuje się ponownie na kolejnym zebraniu wiejskim zwołanym w   trybie określonym w   niniejszym statucie. .

4.   W § 16 ust.12 otrzymuje brzmienie :  

12.   Złożenie rezygnacji, śmierć lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez sołtysa lub członka rady sołeckiej spowoduje zarządzenie przez radę gminy wyborów uzupełniających na wymienione funkcje, przy odpowiednim zastosowaniu przepisu § 6   niniejszego statutu. .

5.   Skreśla się rozdział X .  

§   2.   Wzór karty do głosowania – załącznik nr 2   a do statutu – stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

 


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof   Kohut

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 36/2012    
Rady Gminy Goleszów    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

Załącznik nr 2   a do statutu  

infoRgrafika

             

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »