| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/221/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 235), art.12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Łaziskach Górnych  
uchwala:  

§   1.  

W Statucie Żłobka Miejskiego w   Łaziskach Górnych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 25 października 2011 r. w   sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w   Łaziskach Górnych wprowadza się następującą zmianę:  

1)   § 10 ust. 3   otrzymuje brzmienie: „Opłaty za pobyt dziecka w   Żłobku oraz za wyżywienie wnoszone są przez rodziców za dany miesiąc z   dołu. Szczegóły wnoszenia i   rozliczania opłat określa umowa cywilnoprawna z   dyrektorem Żłobka”.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne i   Dyrektorowi Żłobka Miejskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Tadeusz   Król


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/221/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zgodnie a   art. 11 ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 235) podmiot, który utworzył żłobek, ustala jego statut. W   związku z   faktem, iż organem tworzącym Żłobek Miejski w   Łaziskach Górnych jest Rada Miejska Łaziska Górne, zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w   Łaziskach Górnych dokonuje się w   tym samym trybie co jego uchwalenie.  

              Przedłożona zmiana została przygotowana na wniosek dyrektora Żłobka Miejskiego w   Łaziskach Górnych i   dotyczy wnoszenia przez rodziców za dany miesiąc opłat z   dołu zamiast z   góry.  

              Projekt uchwały Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych w   sprawie zmian w   załączniku do Uchwały Nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 25 października 2011 r. w   sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w   Łaziskach Górnych zostanie w   trybie art. 5   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tj. Dz. U   z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) skonsultowany z   organizacjami pozarządowymi.  

W związku z   powyższym, zasadne jest podjęcie stosownej uchwały w   przedmiotowej sprawie.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »