| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/547/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście Mysłowice

Na podstawie art.18 ust.1 i   ust.2 pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr   142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.8 ust.1 a   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz.U. z   2007r. Nr 19, poz.115 z   późn.zm.)  

Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:  

§   1.   Ustala się zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i   przygotowaniu projektów uchwał w   sprawach nadawania nazw ulicom, placom i   drogom wewnętrznym zgodnie z   załącznikiem do   niniejszej uchwały.  

§   2.   Zasady określone w   załącznikach do uchwały mają zastosowanie także w   przypadku zmiany nazwy istniejącej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/547/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 czerwca 2012 r.

1)   Nadanie nazwy ulicy , placowi bądź drodze wewnętrznej następuje w   drodze uchwały Rady Miasta Mysłowice.    

2)   Nazwy nadawane są:  

a)   ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w   granicach miasta w   tym drogi wewnętrzne w   rozumieniu ustawy o   drogach publicznych, pasy komunikacyjne w   obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, wiadukty, węzły drogowe, tunele, bulwary, ciągi piesze itp.,    

b)   placom,przez które rozumie sie również  skwery, ronda, rynki,   zwanym dalej obiektami miejskimi.  

3)   Przy ustalaniu nazwy obiektu miejskiego należy w   szczególności uwzględnić:    

a)   jej  zgodność z   tradycją i   dziejami Mysłowic oraz zasadami pisowni polskiej i   regułami nazewniczymi,    

b)   powinność utrzymania nazw  utrwalonych w   tradycji Miasta oraz uwzględniania cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu,  

c)   powinność zachowania jednolitego charakteru nazewnictwa obiektów miejskich w   danym rejonie,    

d)   powinność wykorzystywania nazw pochodzących od nazw własnych, pospolitych lub   pamiątkowych z   zachowaniem pomiędzy nimi niezbędnej równowagi.  

4)   Proponowane nazwy  

a)   nie mogą być powtórzeniem nazw istniejących ani też nazw o   podobnym znaczeniu, pisowni lub   brzmieniu wyrazów występujących już w   istniejących nazwach,    

b)   nie mogą być trudne w   codziennym użyciu (np. wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące wyrażenia obce),  

c)   nie mogą mieć charakteru ośmieszającego, wulgarnego, poniżającego lub dyskryminującego,  

d)   pochodzące od nazwisk lub pseudonimów osób nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 5   lat od dnia   śmierci upamiętnianej osoby. Dopuszcza sie nadanie nazwy przed upływem 5   lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby, jeżeli z   uzasadnionym wnioskiem o   takie odstępstwo wystąpi Prezydent Miasta Mysłowice.    

5)   Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w   wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.    

6)   W przypadku zmiany nazwy istniejącej informacja o   takiej zmianie powinna zostać ogłoszona w   prasie lokalnej i   na stronach internetowych Urzędu Miasta Mysłowice.    

7)   Wszczęcie procedury nadania nazwy następują na wniosek lub z   urzędu.    

8)   Inicjatywa w   sprawie nadania nazwy przysługuje:  

a)   Prezydentowi Miasta,  

b)   Komisjom Rady Miasta ,    

c)   grupie co najmniej 5   radnych,    

d)   organom jednostek pomocniczych, na których zlokalizowany jest obiekt,  

e)   grupie co najmniej 15 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta, wraz   z   pisemnym poparciem wniosku przez co najmniej 100 mieszkańców Mysłowic,  

f)   osobom prawnym lub jednostkom oragnizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej mającym siedzibę w     Mysłowicach wraz z   pisemnym poparciem wniosku przez co najmniej 100   mieszkańców.  

9)   Wniosek w   sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu powienien zawierać:  

a)   propozycje zmiany,    

b)   wskazanie obiektu do nazwania,  

c)   szkic sytuacyjny z   lokalizacją obiektu do nazwania,  

d)   uzasadnienie wniosku,  

e)   informacje o   charakterze encyklopedycznym, tj.charakterystykę, ważniejsze fakty z   biografii lub   historii, ze     wskazaniem źródła informacji - w   przypadku nadania nazwy odwołującej się  do   osoby lub podmiotu zbiorowego,    

f)   dotychczasową nazwę obiektu w   razie jej zmiany.    

10)   W przypadku wniosku w   sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej nie stanowiącej własności Miasta, do   wniosku należy dołączyć zgodę właściciela lub wszystkich współwłaścicieli tej drogi.  

11)   Wnioski w   sprawie nadania nazwy przekazywane są do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta.    

12)   Podjęcie uchwały Rady Miasta Mysłowice w   sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu, wymaga opinii właściwej miejscowo rady osiedla (dzielnicy). Wystąpienie rady osiedla (dzielnicy) o   nadanie nazwy obiektowi miejskiemu uważa się za pozytywną opinię.  

13)   Właściwa miejscowo rada osiedla (dzielnicy) wyraża opnię, o   ktorej mowa w   punkcie 12   w terminie do   30 dni od daty otrzymania wystąpienia o   wydanie takiej opinii. Nie zajęcie stanowiska  w   przewidzianym terminie uznaje się  za nie wniesienie zastrzeżeń do proponowanej nazwy.    

14)   Prezydent Miasta:    

a)   zapewnia formalno-techniczną obsługę wniosków i   wystąpień z   urzędu o   nadanie nazwy obiektowi, w   tym występuje o   wymagane opinie i   dokumenty,    

b)   występuje o   pisemną zgodę właścicieli gruntów, na których usytuwania jest droga gdy nadanie nazwy dotyczy drogi wewnętrznej stanowiącej własność przywatną -w przypadku gdy nadanie następuje z   urzędu,    

c)   przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta w   sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wraz   z   uzasadnieniem.  

15)   Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w   sprawie nadania nazwy, przedkładany jest do   zaopiniowania właściwej merytorycznie Komisji Rady Miasta Mysłowice.    

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »