| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/463/12 Pełniącego funkcje organów Miasta Bytom działającego za Radę Miejską

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany statutu Śląskiego Teatru Tańca z siedzibą w Bytomiu przy pl. Karin Stanek 1

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 10 ust. 2   ustawy z   dnia 31 sierpnia 2011 r. o   zmianie ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011 r. nr 207, poz. 1230) w   związku z   art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt   2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów prawnych i   innych aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28 czerwca 2012 r. pełniącego funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   Statut Śląskiego Teatru Tańca, nadany uchwałą nr XVI/250/03 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 listopada 2003 r. w   sprawie nadania statutu Śląskiemu Teatrowi Tańca z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Żeromskiego 27 otrzymuje nowe brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XVI/250/03 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 listopada 2003 r. w   sprawie nadania statutu Śląskiemu Teatrowi   Tańca z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Żeromskiego 27.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniący funkcje organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/463/12    
Pełniącego funkcje organów Miasta Bytom działającego za Radę Miejską    
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
 

Statut Śląskiego Teatru Tańca  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Śląski Teatr Tańca, zwany w   dalszej części statutu „Teatrem” jest gminną samorządową instytucją artystyczną, działającą na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn: Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 z   późń. zm.);  

2)   aktu o   jego utworzeniu, tj. uchwały Rady Miejskiej w   Bytomiu nr XXIX/231/92 z   dnia 28 stycznia 1992   r. w   sprawie zmiany nazwy i   zakresu działania Miejskiego Domu Kultury w   Bytomiu, ul.   Żeromskiego 27 z   późniejszymi zmianami;  

3)   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Siedzibą Teatru jest miasto Bytom. Adres Teatru: 41-902 Bytom, pl. Karin Stanek 1.  

2.   Terenem działania Teatru jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a   w uzasadnionych przypadkach obszar innych państw.  

3.   Teatr używa pieczątki podłużnej o   treści: Śląski Teatr Tańca, 41-902 Bytom, pl. Karin Stanek 1.  

§   3.   Teatr jest samorządową gminną instytucją artystyczną o   charakterze publicznym, posiadającą osobowość prawną z   chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, gospodarującą samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzącą samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się   efektywnością ich wykorzystania.  

§   4.   Działalność Teatru organizowana jest w   oparciu o   sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się 1   września, a   kończy 31 sierpnia następnego roku.  

§   5.   1.   Funkcje organizatora instytucji pełniącego czynności kontrolno-nadzorcze nad Teatrem wykonuje Gmina Bytom, poprzez swoje organy.  

2.   Gmina Bytom poprzez swoje organy posiada uprawnienia w   zakresie:  

1)   przekształcania i   likwidacji instytucji oraz uchwalania i   dokonywania zmian w   statucie (Rada Miejska w   Bytomiu);  

2)   powoływania i   odwoływania dyrektora Teatru oraz sprawowania merytorycznego i   finansowego nadzoru i   kontroli nad działalnością Teatru (Prezydent Miasta).  

3.   Teatr jest wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Bytom, prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w   Bytomiu pod numerem 3.  


 

Rozdział 2.
Cele i   zadania Teatru  

§   5.   Celem Teatru jest tworzenie i   upowszechnianie dóbr kultury, a   w szczególności:  

1)   tworzenie i   wystawianie oryginalnych spektakli i   projektów twórczych w   dziedzinie tańca współczesnego zgodnie z   planem repertuarowym;  

2)   wspomaganie warunków rozwoju tańca współczesnego, w   tym szkolenie nowej generacji tancerzy, choreografów i   pobudzanie aktywności środowisk artystycznych i   młodzieżowych w   duchu polityki równych szans i   rozwoju regionalnego;  

3)   rozwijanie i   umacnianie wartości kulturowych w   oparciu o   istotę tańca, w   tym budowanie więzi społecznych i   identyfikacji kulturowej;  

4)   upowszechnianie tańca współczesnego w   Polsce i   za granicą, zwłaszcza koncepcji wykreowanych przez Teatr z   rodzimego kontekstu kulturowego, etnicznego i   historycznego w   formie unikatowych spektakli, warsztatów artystycznych i   społecznych oraz projektów twórczych;  

5)   kreowanie polskiej techniki i   stylu tańca współczesnego z   rodzimego kontekstu kulturowego, etnicznego i   historycznego;  

6)   organizację i   prowadzenie przestrzeni sprzyjajacej udoskonalaniu warsztatu zawodowego artystów tańca, w   szczególności choreografów i   tancerzy.  

§   6.   Cele powyższe Teatr realizuje poprzez:  

1)   produkcję i   marketing wydarzeń artystycznych,   przede wszystkim tworzonych przez Teatr spektakli;  

2)   produkcję i   marketing projektów twórczych i   programów edukacyjnych;  

3)   współpracę z   podmiotami zajmującymi się finansowaniem i   organizacją życia kulturalnego, w   tym szczególnie z   jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi itp.;  

4)   organizowanie szkoleń warsztatowych dla nauczycieli i   liderów środowisk twórczych, konferencji, festiwali itp.;  

5)   prowadzenie działalności dydaktycznej w   formie warsztatów tańca współczesnego oraz innych form organizowanych przez Teatr w   oparciu o   współpracę ze szkołami, uczelniami i   innymi instytucjami edukacyjnymi oraz placówkami dydaktycznymi;  

6)   pomoc młodym, niezależnym twórcom i   amatorskim zespołom tańca;  

7)   realizację innych zadań dotyczących różnych form działalności kulturalnej i   uczestnictwa w   kulturze, np. programy i   projekty społeczne;  

8)   prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej, audiowizualnej, w   tym produkcję filmów dokumentalnych i   instrukcyjno-metodycznej biblioteki tańca.  


 

Rozdział 3.
Ogólne zasady zarządzania i   organizacji Teatru  

§   7.   1.   Organem zarządzającym Teatrem i   reprezentującym go na zewnątrz jest dyrektor.  

2.   Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora ds. artystycznych, zastępcy dyrektora ds. Centrum Poszukiwań Choreograficznych i   Ruchowych i   głównego księgowego.  

3.   Dyrektor Teatru powoływany i   odwoływany jest przez Prezydenta Miasta, na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach prawnych z   tego zakresu.  

4.   Zastępców dyrektora Teatru powołuje w   drodze konkursów i   odwołuje Prezydent Miasta.  

5.   Dyrektor może ustanawiać swoich pełnomocników oraz określić granice ich umocowania.  

§   8.   Do zadań dyrektora należy w   szczególności:  

1)   prowadzenie działalności Teatru zgodnej ze statutem;  

2)   opracowywanie przy współpracy z   Radą Teatru przed każdym sezonem artystycznym planów repertuarowych i   przedkładanie ich do wiadomości Prezydentowi Miasta;  

3)   tworzenie warunków do realizacji zadań Teatru określonych w   statucie oraz w   regulaminie organizacyjnym;  

4)   ogólne kierownictwo w   zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych i   ekonomiczno-finansowych;  

5)   dbałość o   mienie i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz posiadanymi środkami;  

6)   przedstawianie właściwym instytucjom i   organom nadzoru planów działalności Teatru, w   tym planów repertuarowych oraz wniosków i   sprawozdań merytorycznych i   finansowych zgodnych z   wymogami organizatora;  

7)   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń wewnętrznych;  

8)   ustalanie zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników.  

§   9.   1.   Teatr może posiadać filie.  

2.   Wykaz adresowy placówek filialnych stanowi załącznik do niniejszego statutu.  

3.   Zadania Teatru z   zakresu określonego w   § 5   pkt 6   statutu wykonuje Centrum Poszukiwań Choreograficznych i   Ruchowych, zwane dalej „Centrum”, będące wyspecjalizowaną jednostką wewnętrzną Teatru (filią).  

4.   Działalnością Centrum kieruje zastępca dyrektora ds. Centrum.  

5.   Filie powołuje dyrektor Teatru po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta.  

§   10.   1.   Przy Teatrze może działać Rada Teatru, jako organ doradczy i   opiniodawczy dyrektora, której skład ustala dyrektor w   uzgodnieniu z   Prezydentem Miasta.  

2.   W skład Rady Teatru powoływani są w   szczególności przedstawiciele środowisk twórczych i   artystycznych.  

3.   Zasady i   tryb działania oraz liczbę członków Rady Teatru określa regulamin nadany przezdyrektora, w   uzgodnieniu z   Prezydentem Miasta.  

§   11.   Pracowników Teatru zatrudnia, zwalnia i   awansuje dyrektor.  

§   12.   Zasady wynagradzania pracowników Teatru ustala dyrektor w   regulaminie wynagradzania.  

§   13.   Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz opinii działających w   Teatrze organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  


 

Rozdział 5.
Mienie i   finanse  

§   14.   Teatr prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   rachunkowości oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujacych.  

§   15.   Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Teatru ustalany przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji udzielanej przez organizatora.  

§   16.   Roczne sprawozdanie finansowe z   wykonania budżetu Teatru zatwierdza Prezydent Miasta.  

§   17.   Źródłami finansowania działalności Teatru są:  

1)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;  

2)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych;  

3)   dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w   szczególności środki przekazane przez organizatora w   formie dotacji:  

a)   podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów;  

b)   celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;  

c)   celowej na realizację wskazanych zadań i   programów.  

4)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

§   18.   1.   Do składania oświadczeń woli w   imieniu Teatru w   zakresie praw i   obowiązków majątkowych i   finansowych uprawniony jest jednoosobowo dyrektor lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.  

2.   Oświadczenia, o   których mowa w   ust. 1   wymagają kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.  


 

Rozdział 6.
Przepisy końcowe  

§   19.   Statut Teatrowi nadaje i   zmienia Rada Miejska w   Bytomiu w   formie uchwały.  

§   20.   Zmiany statutu mogą być dokonywane tylko w   trybie właściwym dla jego nadania.  

 

 

 

Pełniący funkcje organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/463/12
Pełniącego funkcje organów Miasta Bytom działającego za Radę Miejską
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiana aktu o   utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Śląski Teatr Tańca oraz zmiany w   statucie Teatru wynikają z   ustawy z   dnia 31 sierpnia 2011 r. o   zmianie ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2011 r. nr 207, poz. 1230) w   związku z   ustawą z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 z   późń. zm.)  

Z dniem 1   stycznia 2012 r. instytucje kultury, spełniające wymogi określone w   art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej stają się instytucjami artystycznymi. Organizatorzy tych instytucji w   terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w   życie ustawy powinny dostosować akty o   utworzeniu oraz statuty do wymogów ww. przepisów.  

W związku z   powyższym w   wyniku bieżącej analizy działalności Teatru i   doświadczeń w   jego zarządzaniu opracowano projekty uchwał dostosowujących akt o   utworzeniu instytucji oraz wprowadzających stosowne zmiany do statutu.  

Zmiany wprowadzone do statutu Teatru:  

-   określenie statusu teatru jako samorządowej instytucji artystycznej;  

-   wprowadzenie nowego adresu Teatru (zmiana z   ul. Żeromskiego 27 na pl. Karin Stanek 1);  

-   wprowadzenie zapisu opierającego   działalność Teatru o   sezony artystyczne i   plany repertuarowe z   określeniem ich rozpoczęcia i   zakończenia;  

-   sformułowanie zapisu o   powoływaniu dyrektora zgodnie z   właściwymi przepisami prawnymi (odesłanie do ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej);  

-   wskazanie liczby zastępców dyrektora oraz tryb ich powołania i   odwołania;  

-   dodano zapis o   możliwości powołania filii Teatru, określono Centrum Poszukiwań Choreograficznych i   Ruchowych jako filię Teatru;  

-   określenie podstawy gospodarki finansowej oraz źródeł finansowania Teatru zgodnie z   treścią art.   27 ust. 3   oraz art. 28 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej;  

-   dookreślenie sposobu reprezentowania Teatru, wprowadzając możliwość ustanawiania pełnomocników oraz wymóg kontrasygnaty głównego księgowego w   sprawach majątkowych i   finansowych;  

-   wskazanie Rady Teatru jako organu doradczego i   opiniodawczego dyrektora oraz tryb jej powołania.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »