| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/463/12 Pełniącego funkcje organów Miasta Bytom działającego za Radę Miejską

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany statutu Śląskiego Teatru Tańca z siedzibą w Bytomiu przy pl. Karin Stanek 1

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 10 ust. 2   ustawy z   dnia 31 sierpnia 2011 r. o   zmianie ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011 r. nr 207, poz. 1230) w   związku z   art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt   2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów prawnych i   innych aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28 czerwca 2012 r. pełniącego funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   Statut Śląskiego Teatru Tańca, nadany uchwałą nr XVI/250/03 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 listopada 2003 r. w   sprawie nadania statutu Śląskiemu Teatrowi Tańca z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Żeromskiego 27 otrzymuje nowe brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XVI/250/03 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 listopada 2003 r. w   sprawie nadania statutu Śląskiemu Teatrowi   Tańca z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Żeromskiego 27.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniący funkcje organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/463/12    
Pełniącego funkcje organów Miasta Bytom działającego za Radę Miejską    
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
 

Statut Śląskiego Teatru Tańca  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Śląski Teatr Tańca, zwany w   dalszej części statutu „Teatrem” jest gminną samorządową instytucją artystyczną, działającą na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn: Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 z   późń. zm.);  

2)   aktu o   jego utworzeniu, tj. uchwały Rady Miejskiej w   Bytomiu nr XXIX/231/92 z   dnia 28 stycznia 1992   r. w   sprawie zmiany nazwy i   zakresu działania Miejskiego Domu Kultury w   Bytomiu, ul.   Żeromskiego 27 z   późniejszymi zmianami;  

3)   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Siedzibą Teatru jest miasto Bytom. Adres Teatru: 41-902 Bytom, pl. Karin Stanek 1.  

2.   Terenem działania Teatru jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a   w uzasadnionych przypadkach obszar innych państw.  

3.   Teatr używa pieczątki podłużnej o   treści: Śląski Teatr Tańca, 41-902 Bytom, pl. Karin Stanek 1.  

§   3.   Teatr jest samorządową gminną instytucją artystyczną o   charakterze publicznym, posiadającą osobowość prawną z   chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, gospodarującą samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzącą samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się   efektywnością ich wykorzystania.  

§   4.   Działalność Teatru organizowana jest w   oparciu o   sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się 1   września, a   kończy 31 sierpnia następnego roku.  

§   5.   1.   Funkcje organizatora instytucji pełniącego czynności kontrolno-nadzorcze nad Teatrem wykonuje Gmina Bytom, poprzez swoje organy.  

2.   Gmina Bytom poprzez swoje organy posiada uprawnienia w   zakresie:  

1)   przekształcania i   likwidacji instytucji oraz uchwalania i   dokonywania zmian w   statucie (Rada Miejska w   Bytomiu);  

2)   powoływania i   odwoływania dyrektora Teatru oraz sprawowania merytorycznego i   finansowego nadzoru i   kontroli nad działalnością Teatru (Prezydent Miasta).  

3.   Teatr jest wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Bytom, prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w   Bytomiu pod numerem 3.  


 

Rozdział 2.
Cele i   zadania Teatru  

§   5.   Celem Teatru jest tworzenie i   upowszechnianie dóbr kultury, a   w szczególności:  

1)   tworzenie i   wystawianie oryginalnych spektakli i   projektów twórczych w   dziedzinie tańca współczesnego zgodnie z   planem repertuarowym;  

2)   wspomaganie warunków rozwoju tańca współczesnego, w   tym szkolenie nowej generacji tancerzy, choreografów i   pobudzanie aktywności środowisk artystycznych i   młodzieżowych w   duchu polityki równych szans i   rozwoju regionalnego;  

3)   rozwijanie i   umacnianie wartości kulturowych w   oparciu o   istotę tańca, w   tym budowanie więzi społecznych i   identyfikacji kulturowej;  

4)   upowszechnianie tańca współczesnego w   Polsce i   za granicą, zwłaszcza koncepcji wykreowanych przez Teatr z   rodzimego kontekstu kulturowego, etnicznego i   historycznego w   formie unikatowych spektakli, warsztatów artystycznych i   społecznych oraz projektów twórczych;  

5)   kreowanie polskiej techniki i   stylu tańca współczesnego z   rodzimego kontekstu kulturowego, etnicznego i   historycznego;  

6)   organizację i   prowadzenie przestrzeni sprzyjajacej udoskonalaniu warsztatu zawodowego artystów tańca, w   szczególności choreografów i   tancerzy.  

§   6.   Cele powyższe Teatr realizuje poprzez:  

1)   produkcję i   marketing wydarzeń artystycznych,   przede wszystkim tworzonych przez Teatr spektakli;  

2)   produkcję i   marketing projektów twórczych i   programów edukacyjnych;  

3)   współpracę z   podmiotami zajmującymi się finansowaniem i   organizacją życia kulturalnego, w   tym szczególnie z   jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi itp.;  

4)   organizowanie szkoleń warsztatowych dla nauczycieli i   liderów środowisk twórczych, konferencji, festiwali itp.;  

5)   prowadzenie działalności dydaktycznej w   formie warsztatów tańca współczesnego oraz innych form organizowanych przez Teatr w   oparciu o   współpracę ze szkołami, uczelniami i   innymi instytucjami edukacyjnymi oraz placówkami dydaktycznymi;  

6)   pomoc młodym, niezależnym twórcom i   amatorskim zespołom tańca;  

7)   realizację innych zadań dotyczących różnych form działalności kulturalnej i   uczestnictwa w   kulturze, np. programy i   projekty społeczne;  

8)   prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej, audiowizualnej, w   tym produkcję filmów dokumentalnych i   instrukcyjno-metodycznej biblioteki tańca.  


 

Rozdział 3.
Ogólne zasady zarządzania i   organizacji Teatru  

§   7.   1.   Organem zarządzającym Teatrem i   reprezentującym go na zewnątrz jest dyrektor.  

2.   Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora ds. artystycznych, zastępcy dyrektora ds. Centrum Poszukiwań Choreograficznych i   Ruchowych i   głównego księgowego.  

3.   Dyrektor Teatru powoływany i   odwoływany jest przez Prezydenta Miasta, na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach prawnych z   tego zakresu.  

4.   Zastępców dyrektora Teatru powołuje w   drodze konkursów i   odwołuje Prezydent Miasta.  

5.   Dyrektor może ustanawiać swoich pełnomocników oraz określić granice ich umocowania.  

§   8.   Do zadań dyrektora należy w   szczególności:  

1)   prowadzenie działalności Teatru zgodnej ze statutem;  

2)   opracowywanie przy współpracy z   Radą Teatru przed każdym sezonem artystycznym planów repertuarowych i   przedkładanie ich do wiadomości Prezydentowi Miasta;  

3)   tworzenie warunków do realizacji zadań Teatru określonych w   statucie oraz w   regulaminie organizacyjnym;  

4)   ogólne kierownictwo w   zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych i   ekonomiczno-finansowych;  

5)   dbałość o   mienie i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz posiadanymi środkami;  

6)   przedstawianie właściwym instytucjom i   organom nadzoru planów działalności Teatru, w   tym planów repertuarowych oraz wniosków i   sprawozdań merytorycznych i   finansowych zgodnych z   wymogami organizatora;  

7)   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń wewnętrznych;  

8)   ustalanie zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników.  

§   9.   1.   Teatr może posiadać filie.  

2.   Wykaz adresowy placówek filialnych stanowi załącznik do niniejszego statutu.  

3.   Zadania Teatru z   zakresu określonego w   § 5   pkt 6   statutu wykonuje Centrum Poszukiwań Choreograficznych i   Ruchowych, zwane dalej „Centrum”, będące wyspecjalizowaną jednostką wewnętrzną Teatru (filią).  

4.   Działalnością Centrum kieruje zastępca dyrektora ds. Centrum.  

5.   Filie powołuje dyrektor Teatru po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta.  

§   10.   1.   Przy Teatrze może działać Rada Teatru, jako organ doradczy i   opiniodawczy dyrektora, której skład ustala dyrektor w   uzgodnieniu z   Prezydentem Miasta.  

2.   W skład Rady Teatru powoływani są w   szczególności przedstawiciele środowisk twórczych i   artystycznych.  

3.   Zasady i   tryb działania oraz liczbę członków Rady Teatru określa regulamin nadany przezdyrektora, w   uzgodnieniu z   Prezydentem Miasta.  

§   11.   Pracowników Teatru zatrudnia, zwalnia i   awansuje dyrektor.  

§   12.   Zasady wynagradzania pracowników Teatru ustala dyrektor w   regulaminie wynagradzania.  

§   13.   Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz opinii działających w   Teatrze organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  


 

Rozdział 5.
Mienie i   finanse  

§   14.   Teatr prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   rachunkowości oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujacych.  

§   15.   Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Teatru ustalany przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji udzielanej przez organizatora.  

§   16.   Roczne sprawozdanie finansowe z   wykonania budżetu Teatru zatwierdza Prezydent Miasta.  

§   17.   Źródłami finansowania działalności Teatru są:  

1)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;  

2)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych;  

3)   dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w   szczególności środki przekazane przez organizatora w   formie dotacji:  

a)   podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów;  

b)   celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;  

c)   celowej na realizację wskazanych zadań i   programów.  

4)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

§   18.   1.   Do składania oświadczeń woli w   imieniu Teatru w   zakresie praw i   obowiązków majątkowych i   finansowych uprawniony jest jednoosobowo dyrektor lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.  

2.   Oświadczenia, o   których mowa w   ust. 1   wymagają kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.  


 

Rozdział 6.
Przepisy końcowe  

§   19.   Statut Teatrowi nadaje i   zmienia Rada Miejska w   Bytomiu w   formie uchwały.  

§   20.   Zmiany statutu mogą być dokonywane tylko w   trybie właściwym dla jego nadania.  

 

 

 

Pełniący funkcje organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/463/12
Pełniącego funkcje organów Miasta Bytom działającego za Radę Miejską
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiana aktu o   utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Śląski Teatr Tańca oraz zmiany w   statucie Teatru wynikają z   ustawy z   dnia 31 sierpnia 2011 r. o   zmianie ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2011 r. nr 207, poz. 1230) w   związku z   ustawą z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 z   późń. zm.)  

Z dniem 1   stycznia 2012 r. instytucje kultury, spełniające wymogi określone w   art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej stają się instytucjami artystycznymi. Organizatorzy tych instytucji w   terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w   życie ustawy powinny dostosować akty o   utworzeniu oraz statuty do wymogów ww. przepisów.  

W związku z   powyższym w   wyniku bieżącej analizy działalności Teatru i   doświadczeń w   jego zarządzaniu opracowano projekty uchwał dostosowujących akt o   utworzeniu instytucji oraz wprowadzających stosowne zmiany do statutu.  

Zmiany wprowadzone do statutu Teatru:  

-   określenie statusu teatru jako samorządowej instytucji artystycznej;  

-   wprowadzenie nowego adresu Teatru (zmiana z   ul. Żeromskiego 27 na pl. Karin Stanek 1);  

-   wprowadzenie zapisu opierającego   działalność Teatru o   sezony artystyczne i   plany repertuarowe z   określeniem ich rozpoczęcia i   zakończenia;  

-   sformułowanie zapisu o   powoływaniu dyrektora zgodnie z   właściwymi przepisami prawnymi (odesłanie do ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej);  

-   wskazanie liczby zastępców dyrektora oraz tryb ich powołania i   odwołania;  

-   dodano zapis o   możliwości powołania filii Teatru, określono Centrum Poszukiwań Choreograficznych i   Ruchowych jako filię Teatru;  

-   określenie podstawy gospodarki finansowej oraz źródeł finansowania Teatru zgodnie z   treścią art.   27 ust. 3   oraz art. 28 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej;  

-   dookreślenie sposobu reprezentowania Teatru, wprowadzając możliwość ustanawiania pełnomocników oraz wymóg kontrasygnaty głównego księgowego w   sprawach majątkowych i   finansowych;  

-   wskazanie Rady Teatru jako organu doradczego i   opiniodawczego dyrektora oraz tryb jej powołania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »