| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 134/XVIII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Iskrzyczyn i Dębowiec, Gmina Dębowiec

§   1.   1.   Obszar planu obejmuje tereny o   łącznej powierzchni około 7,62 ha stanowiące parcele gruntowe nr 449/1, 449/2, 443/1, 443/2 i   761 położone w   obrębie Iskrzyczyn oraz parcele nr 1375 w   obrębie Dębowiec.  

2.   Częściami uchwały są następujące załączniki:  

1)   integralnie związany z   uchwałą rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   skali 1:2000 wraz z   wyrysem ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec, stanowiący załącznik nr 1;  

2)   rozstrzygnięcia w   sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2.  

Rozdział II
Ustalenia wstępne  

§   2.   1.   Na rysunku planu zawarto następujące ustalenia:  

1)   granice planu;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)   granice obrębów;  

5)   oznaczenia identyfikacyjne terenów;  

6)   informacje dotyczące obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych.  

2.   Przez teren rozumie się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o   jednakowym przeznaczeniu i   zasadach zagospodarowania.  

3.   Każdy teren oznaczono symbolem cyfrowo - literowym, który stanowi tzw. symbol terenu. Pierwsza liczba oznacza numer obrębu (1 – Dębowiec, 3   – Iskrzyczyn), druga numer porządkowy planu, następnie symbole literowe oznaczają przeznaczenie terenu i   ostatnia liczba oznacza kolejny numer terenu w   ramach danego przeznaczenia.  

§   3.   1.   Wyjaśnienie pojęć użytych w   niniejszym planie.  

1)   nieprzekraczalne linie zabudowy   - linie, których nie należy przekraczać przy lokalizacji ścian nowych budynków oraz rozbudowie istniejących; dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy części obiektu (np.: w   postaci ryzalitu, wykusza, balkonu, loggi lub innej) o   kubaturze nie większej niż 40 m 3 , jednak wysunięcie to nie może być większe niż 1,5 m;  

2)   wielkość powierzchni zabudowy   – stosunek procentowy powierzchni zabudowy wszystkich budynków znajdujących się na danej działce budowlanej do powierzchni tej działki;  

3)   wskaźniki parkingowe   - wymagana minimalna ilość miejsc postojowych, którą należy zapewnić na terenie działki budowlanej;  

4)   przepisy odrębne   - przepisy prawa, które obowiazują w   dniu uchwalenia planu  

Rozdział III
Przeznaczenie terenów  

§   4.   1.   Ustala się następujące przeznaczenia terenu:  

1)   tereny usług zdrowia   oznaczone na rysunku symbolem   3.1.UZ   – tereny usług zdrowia (np.: szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie, itp);  

2)   tereny rolnicze   – tereny oznaczono symbolem   3.1.R-1   ;  

3)   tereny komunikacji   oznaczone symbolem   3.1.KDL   oraz   1.1.KDL   - publiczne drogi lokalne;  

2.   Istniejącą zabudowę gospodarstwa rolnego uznaje się za zgodną z   planem. Dopuszcza się możliwość realizacji nowych obiektów oraz rozbudowy i   modernizacji istniejących w   ramach istniejącego siedliska.  

Rozdział IV
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

§   5.   1.   Ustala się zasady kształtowania zabudowy poprzez:  

1)   wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

2)   ograniczenie wysokości zabudowy;  

3)   określenie zasad kształtowania i   kolorystki dachów przez ograniczenie kąta nachylenia połaci dachowej dachów spadzistych do: 25-40°oraz ograniczenie kolorystyki dachów spadzistych do odcieni czerwieni, brązów i   szarości oraz czarnego;  

4)   określenie zasad stosowania kolorystyki i   materiałów elewacji budynków przez:  

a)   nakaz stosowania pastelowych kolorów tynku;  

b)   zakaz stosowania tynków w   kolorach intensywnych i   jaskrawych: brązowego, czerwonego, pomarańczowego, cytrynowego, zielonego, seledynowego, niebieskiego, fioletowego, różowego i   purpurowego oraz w   kolorze czarnym;  

c)   nakaz utrzymania jednakowej kolorystyki dla poszczególnych elementów elewacji budynku, takich jak: cokół, pilastry, stolarka okienna, balustrady;  

d)   zakaz stosowania materiałów refleksyjnych, dających dokładne, lustrzane odbicie otoczenia;  

§   6.   1. Ustala się zasady następujące zasady stosowania ogrodzeń:  

1)   od strony dróg - w   liniach rozgraniczających tych dróg, z   dopuszczeniem miejscowego wycofania w   głąb działki w   miejscach istniejących przeszkód, tj. infrastruktury technicznej, drzew itp. i   w miejscach sytuowania bram wjazdowych;  

2)   maksymalna wysokość ogrodzeń: 2,0 m nad poziom terenu, z   cokołem do wysokości 40 cm, powyżej cokołu ażurowe w   minimum 30%;  

3)   zakaz realizacji ogrodzeń z   prefabrykowanych elementów betonowych; dopuszcza się betonowe słupki ogrodzeniowe;  

§   7.   1.   Ustala się zasady rozmieszczania nośników reklamowych polegające na:  

1)   dopuszczeniu realizacji reklam w   formie tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, reklamy świetlnej lub podświetlanej o   całkowitej powierzchni ekspozycyjnej maksymalnie:  

a)   6m 2 włącznie na terenie   3.1.UZ   ;  

2.   umieszczaniu reklamy na ścianie budynku jest możliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i   wielkości do kompozycji architektonicznej całej ściany, z   uwzględnieniem funkcji budynku;  

Rozdział V
Zasady ochrony środowiska, przyrody, i   krajobrazu kulturowego  

§   8.   1.   W całym obszarze wprowadza się obowiązek:  

1)   zagospodarowanie działek w   sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i   drogi przed spływem wód,  

2)   zakaz odprowadzania wód opadowych i   roztopowych na zbocza skarp.  

3)   ogrzewania budynków z   lokalnych źródeł ciepła z   zaleceniem stosowania technologii i   paliw ekologicznych,  

4)   skablowania nowych linii telekomunikacyjnych i   elektroenergetycznych niskiego i   średniego napięcia.  

Rozdział VI
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   9.   1.   Na obszarze planu nie występują obiekty ani obszary podlegające ochronie  

Rozdział VII
Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   10.   1.   Dla terenów dróg publicznych, które należą do przestrzeni publicznych należy przewidzieć obiekty małej architektury, urządzenie zieleni oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,  

2.   W terenach dróg dopuszcza się obiekty związane z   obsługą ruchu m.in.: budki telefoniczne, wiaty przystankowe,  

3.   Na terenach dróg publicznych obowiązuje zakaz umieszczania reklam.  

Rozdział VIII
Parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

§   11.   1.   Dla terenu   3.1.UZ   . ustala się następujące wskażniki zabudowy:  

1)   nieprzekracalne linie zabudowy – zgodnie z   rysunkiem planu,  

2)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30%,  

3)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 %,  

4)   wysokość zabudowy – max. 12 m,  

5)   dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o. o   równym nachyleniu głównych połaci dachu o   kącie nachylenia 25-45 o ;  

2.   Nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy oraz udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach rolniczych oraz na terenach komunikacji;  

Rozdział IX
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podtsawie przepisów odrębnych  

§   12.   1.   Dopuszczalne poziomy hałasów dla terenów przeznaczonych pod szpitale i   domy opieki społecznej na terenie usług zdrowia   3.1.UZ   określają przepisy odrębne.  

2.   Przez obszar planu przebiega gazociąg wysokoprężny ø250 i   ø125,  

3.   Cały obszar planu znajduje się w   granicach obszaru i   terenu górniczego „Dębowiec Śląski”; działalność inwestycyjna (dot. procesów budowlanych) powinna uwzględniać aktualne czynniki geologiczno-górnicze panujące na danym terenie.  

Rozdział X
Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   13.   1.   Dla terenu   3.1.UZ   . ustala się następujące warunki scalania i   podziału:  

1)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki pod zabudowę – 2000 m 2 ,  

2)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 30 m;  

2.   Ustala się minimalny kąt 70 o położenia granic wydzielanych działek budowlanych w   stosunku do pasa drogowego bądź do granic działki stanowiącej dojazd.  

Rozdział XI
Szczególne warunki zagospodarowania terenów  

§   14.   1.   Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów, ograniczeń w   użytkowaniu terenów oraz terenów objętych zakazem zabudowy.  

Rozdział XII
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej  

§   15.   1.   Zasady obsługi w   zakresie komunikacji:  

1)   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemu komunikacji:  

a)   publiczne drogi lokalne   3.1.KDL   oraz   1.1.KDL   stanowią główne elementy układu komunikacyjnego obszaru objętego planem; plan obejmuje istniejące działki drogowe;  

2)   Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:  

a)   dojazd do terenu   3.1.UZ   – od drogi lokalnej   3.1.KDL   , dopuszcza się urządzenie dojazdu przez teren   3.1.R-1   od istniejących dróg poza planem;  

b)   dojazd do terenu   3.1.R-1   – od drogi lokalnej   3.1.KDL   przez teren   3.1.UZ   oraz od istniejących dróg poza planem;  

2.   Warunki w   zakresie urządzania miejsc parkingowych:  

1)   obowiązują następujące minimalne wskaźniki parkingowe:  

a)   szpitale, kliniki: 6   miejsc na 10 łóżek;  

b)   przychodnie, gabinety lekarskie: 3   miejsca na 100 m 2 pow. użytkowej;  

c)   domy dziennego i   stałego pobytu dla osób starszych: 1,3 miesjca na 15 łóżek;  

d)   obiekty handlu detalicznego: 2,5 miejsca na 100 m 2 pow. sprzedaży;  

e)   obiekty gastronomii: 2   miejsca na 10 miejsc konsumpcji;  

f)   inne obiekty nie wymienione w   powyższym wykazie: 3   miejsca na 100 m 2 pow. użytkowej;  

2)   obliczoną za pomocą wskaźników ilość miejsc parkingowych, należy zaokrąglić w   górę do pełnej liczby.  

§   16.   1.   Zasady obsługi w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemu infrastruktury technicznej:  

a)   dopuszcza się lokalizację sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich terenach (w tym powiązań z   układem zewnętrznym), np.: wodociągów, sieci elektrycznych niskich, średnich i   wysokich napięć, gazowych niskiego, średniego i   wysokiego ciśnienia, ciepłowniczych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i   innych.  

2)   realizację nowych obiektów należy skoordynować z   uzbrojeniem terenu w   infrastrukturę techniczną:  

a)   woda - z   sieci wodociągowej,  

b)   elektryczność - z   sieci elektrycznej,  

c)   gaz - z   sieci gazowej,  

d)   ogrzewanie - z   indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła,  

e)   ścieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się inne rozwiązania zgodnie z   przepisami odrębnymi (np. przydomowe oczyszczalnie ścieków),  

f)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w   szczelne systemy kanalizacyjne lub rowy przydrożne, pochodzące z   powierzchni utwardzonych wymagają oczyszczenia w   przypadku przekroczenia dopuszczalnych określonych przepisami stężeń zanieczyszczeń – stosuje się przepisy prawa wodnego, do czasu realizacji sieci dopuszcza się inne rozwiązania zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

g)   gospodarka odpadami - należy stworzyć warunki segregacji odpadów komunalnych oraz odbioru odpadów z   nieruchomości (w celu dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania), gospodarka pozostałymi odpadami zgodnie z   przepisami odrębnymi.  

Rozdział XIII
Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania  

§   17.   1.   Na obszarze planu nie występują tereny wymagające określenia sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania.  

2.   Do czasu realizacji inwestycji na terenie   3.1.UZ   dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania i   użytkowania terenów.  

Rozdział XIV
Stawki procentowe  

§   18.   1.   Zgodnie z   art. 15 ust. 2   pkt 12, art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w   wysokości 30% dla terenu   3.1.UZ   . Dla pozostałych terenów ustala się stawkę procentową w   wysokości 0%.  

Rozdział XV
Ustalenia końcowe  

§   19.   1.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty jej głoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 134/XVIII/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   skali 1:2000 wraz z   wyrysem ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 134/XVIII/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 maja 2012 r.

rozstrzygnięcia w   sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej  

§   1.   Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z   art. 143 ust. 2   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.) budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i   telekomunikacyjnych.  

§   2.   Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w   tym m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz sprawy wodociągów i   zaopatrzenia w   wodę, kanalizacji, zaopatrzenia w   energię elektryczną i   cieplną oraz gaz stanowią, zgodnie z   art. 7   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2011 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), zadania własne gminy.  

§   3.   Sposób realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej w   zakresie planowania, wykonania i   eksploatacji, określają obowiązującą przepisy szczególne, w   tym:  

1)   Art. 18 ust. 1   i art. 7   ust. 4. Ustawy z   dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z   2006 r. Nr 89, poz. 625 z   późn. zm.) określa, iż do zadań własnych gminy w   zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną, ciepło i   paliwa gazowe należy:  

-   planowanie i   organizacja zaopatrzenia w   ciepło, energię elektryczną i   paliwo gazowe na obszarze gminy,  

-   planowanie oświetlenia miejsc publicznych i   dróg znajdujących się na terenie gminy,  

-   finansowanie oświetlenia ulic, placów i   dróg znajdujących się na terenie gminy, natomiast przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesłaniem i   dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację i   finansowanie budowy i   rozbudowy sieci;  

2)   art. 3. ust 1   ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z   2006 Nr 123, poz. 858 z   późn. zm.) określa, iż zbiorowe zaopatrzenie w   wodę i   zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.  

§   4.   1.   Finansowanie inwestycji, o   których mowa w   § 2   podlega przepisom szczególnym w   tym m.in.: ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.), ustawie z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz ustawie z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.).  

2.   Wydatki inwestycyjne finansowane z   budżetu gminy (w tym inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy) ujmowane są w   uchwale budżetowej Rady Gminy Dębowiec.  

3.   Zadania w   zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie z   obowiązującymi przepisami i   zawartymi umowami, z   budżetu gminy i   ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in.: ze środków własnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i   telekomunikacyjnych, kredytów i   pożyczek, funduszy unijnych i   innych.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »