| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/215/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.   18, ust. 2   pkt   5, art.   40 ust.   1, art.   41 ust. 1   ustawy z   dnia 08   marca 1990   roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.   U. z   2001   roku, Nr   142, poz.   1591, z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art.   20 ust. 1   i   art.   29 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003   roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.   U. z   2003   roku, Nr   80, poz.   717, z   późniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu, że miejscowy plan nie narusza   ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska (Załącznik nr 1   do Uchwały Nr   XLII/387/2009 Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej z   dnia 1   października 2009 roku),  

Rada Miejska w   Kuźni Raciborskiej uchwala:   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.  

1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany w   dalszej części niniejszej uchwały planem, obejmuje obszar stanowiący:  część działki nr 160/2, działkę nr 160/1 oraz część działki nr 1172 w   Kuźni Raciborskiej, o   łącznej powierzchni 0,31 ha.  

2.   Granice planu określone zostały Uchwałą Nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej z   dnia 22 czerwca 2011 roku, w   sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

§   2.  

1.   Plan składa się z   tekstu planu, który stanowi treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu będącego załącznikiem nr 1   do uchwały, którego ustalenia graficzne zostały przedstawione na aktualnej mapie zasadniczej w   skali 1   : 1000,  oraz który zawiera wyrys ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska.  

2.   Do niniejszej uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części:  

1)   rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu w   trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w   formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2   do niniejszej uchwały;  

2)   rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych, zapisane w   formie tekstowej i   stanowiące załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

3.   Przedmiot planu stanowią ustalenia wyrażone w   postaci:  

1)   obowiązujących ustaleń tekstowych stanowiących:  

a)   przepisy ogólne - Rozdział 1,  

b)   przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, maksymalnej i   minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i   sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i   gabarytów obiektów - Rozdział 2,  

c)   przepisy dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, w   tym sposobu usytuowania obiektów budowlanych w   stosunku do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowalnych oraz pokrycia dachów, zasad i   warunków sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych, a   także standardów jakościowych ogrodzeń - Rozdział 3,  

d)   przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego - Rozdział 4,  

e)   przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego - Rozdział 5,  

f)   przepisy dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości - Rozdział 6,  

g)   przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakazu zabudowy - Rozdział 7,  

h)   przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów infrastruktury technicznej - Rozdział 8,  

i)   przepisy dotyczące sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów - Rozdział 9,  

j)   przepisy dotyczące stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy   - Rozdział 10,  

k)   przepisy końcowe - Rozdział 11;  

2)   obowiązujących ustaleń graficznych na rysunku planu, określających:  

a)   granicę obszaru objętego planem,  

b)   linie rozgraniczające tereny objęte planem, o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c)   symbole literowe identyfikujące tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi:  

-   MW   - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

-   ZP   - teren zieleni urządzonej,  

d)   linię zabudowy,  

e)   oznaczenie zasięgu wydzielonych, w   ramach obszaru objętego planem, stref podlegających ochronie na mocy ustaleń planu - stref technicznych od istniejących sieci infrastruktury technicznej - przewodów kablowych nN.  

4.   Rysunek planu, obok obowiązujących ustaleń graficznych, o   których mowa w   ustępie 3, punkcie 2, zawiera oznaczenia informacyjne, w   których mieszczą się:  

1)   skala rysunku planu w   formie liczbowej i   liniowej;  

2)   oznaczenie obszaru Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", obejmującego w   całości obszar objęty planem;  

3)   istniejące urządzenia infrastruktury technicznej:  

a)   przewody kablowe nN,  

b)   przewody kablowe oświetlenia ulicznego nN,  

c)   przewody i   urządzenia wodociągowe,  

d)   przewody i   urządzenia teletechniczne,  

e)   przewody i   urządzenia kanalizacji ogólnospławnej,  

f)   przewody i   urządzenia ciepłownicze;  

4)   kierunki obsługi komunikacyjnej.  

5.   Nie określa się na obszarze objętym planem w   formie ustaleń tekstowych:  

1)   zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na obszarze objętym planem nie występują zabytki oraz dobra kultury współczesnej w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 roku, Nr 80, poz. 717, z   późniejszymi zmianami);  

2)   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - na obszarze objętym planem nie występują przestrzenie publiczne w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 roku, Nr 80, poz. 717, z   późniejszymi zmianami);  

3)   granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych - terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, a   także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;  

4)   zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji - na obszarze objętym planem nie ustala się terenów dróg publicznych.  

6.   Nie określa się na obszarze objętym planem w   formie ustaleń graficznych granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - na obszarach objętych planem nie występują.  

§   3.  

Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:  

1)   uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej, której treść stanowi część tekstową planu i   której integralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu oraz wymagane rozstrzygnięcia;  

2)   terenie – należy przez to rozumieć wydzielony w   planie teren, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi (obejmujący nieruchomości gruntowe lub ich części), oznaczony symbolem;  

3)   przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć rodzaje form zagospodarowania przeznaczenia podstawowego i   uzupełniającego, które jako jedyne są dopuszczone na terenach objętych planem;  

4)   przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi, które powinno dominować na danym terenie, w   sposób określony w   ustaleniach planu i   stanowić nie mniej niż 51% terenu;  

5)   przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają lub usprawniają funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu w   sposób określony w   ustaleniach planu, albo stanowią element zagospodarowania konieczny do uwzględnienia, który może współistnieć z   przeznaczeniem podstawowym;  

6)   kondygnacji – należy przez to rozumieć definicję kondygnacji, zgodnie z   § 3   punktem 16 Działu I   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 roku w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.   690, z   późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;  

7)   kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgodnie z   § 3   punktem   17 Działu I   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 roku w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75, poz.   690, z   późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;  

8)   wysokości zabudowy (budynku lub jego części służącej do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku) – należy przez to rozumieć definicję wysokości budynku, zgodnie z   § 6   Działu I   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 roku w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.   690, z   późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;  

9)   powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć definicję powierzchni zabudowy, zgodnie z   punktem 5   Metody obliczeń i   wykaz wskaźników dotyczących przestrzennego kształtowania budynku, podpunktem 5.1.1., Polskiej Normy, Właściwości użytkowe w   budownictwie, PN – ISO – 9836, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;  

10)   linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię regulującą usytuowanie zabudowy na działce budowlanej, wrysowaną na rysunku planu, do której ściana frontowa powinna przylegać na całej długości, z   dopuszczeniem: cofnięcia części elewacji frontowej (maksymalnie 50% na długości frontu elewacji łącznie) oraz wysunięcia przed nią wykuszy, ganków wejściowych, schodów zewnętrznych, balkonów;  

11)   istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć zabudowę zrealizowaną w   obszarze objętym planem, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;  

12)   urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć definicję urządzeń, zgodnie z   art.   143 ust. 2   rozdziału 7   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z   2010   roku, Nr   102, poz.   651,  z   późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;  

13)   strefach technicznych - należy przez to rozumieć strefy kontrolowane od sieci infrastruktury technicznej, obejmujące pas terenu wzdłuż sieci,  po obu jej stronach,  pozwalający na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a   w przypadku awarii na jej usunięcie (szerokość tej strefy ustala się na podstawie rodzaju sieci, średnicy, głębokości posadowienia);  

14)   gospodarowaniu odpadami, w   tym komunalnymi i   niebezpiecznymi, zgodnie z   ustanowionymi, odrębnymi przepisami – należy przez to rozumieć gospodarowanie odpadami, w   tym niebezpiecznymi, w   szczególności, zgodnie z   ustawą z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2005   r. Nr   236, poz.   2008, z   późniejszymi zmianami) oraz ustawą z   dnia 27   kwietnia 2001 roku o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2010   roku, Nr   185, poz.   1243, z   późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;  

15)   barwie o   niskim stopniu nasycenia – należy przez to rozumieć barwę nieintensywną (pastelową);  

16)   barwie o   wysokim stopniu nasycenia – należy przez to rozumieć barwę intensywną.  

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, maksymalnej i   minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i   sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i   gabarytów obiektów  

§   4.  

1.   Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren i   oznacza symbolem   13MW   .  

2.   Dla terenu oznaczonego symbolem   13MW   , ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  

2)   przeznaczenie uzupełniające:  

a)   drogi wewnętrzne,  

b)   miejsca do parkowania, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych i   służb specjalnych,  

c)   ścieżki piesze,  

d)   zieleń urządzona,  

e)   urządzenia małej architektury,  

f)   urządzenia infrastruktury technicznej.  

3.   Dla terenu z   podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego symbolem   13MW   , ustala się:  

1)   zachowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego;  

2)   przebudowa, remont istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie z   wyznaczoną na rysunku planu, linią zabudowy,  na zasadach:  

a)   parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenu:  

-   powierzchnia całkowitej zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej, stanowiącej teren oznaczony symbolem   13MW   nie więcej niż 40% i   nie mniej niż 10%,  

-   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, stanowiącej teren oznaczony symbolem   13MW   nie mniej niż 30%,  

b)   parametry i   wskaźniki kształtowania istniejącego budynku:  

-   maksymalna wysokość budynku nie więcej niż 5   kondygnacji nadziemnych i   nie więcej niż 18 m,  

-   geometria dachu - dach płaski,  

-   zachowanie szerokości elewacji frontowej (z wejściami do budynku), z   dopuszczeniem 5% tolerancji,  

c)   ilość miejsc do parkowania nie mniej niż 1   miejsce do parkowania na 10 mieszkań.  

§   5.  

1.   Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren i   oznacza symbolem   13ZP   .  

2.   Dla terenu oznaczonego symbolem   13ZP   ,  ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona, w   formie skupisk drzew i   krzewów mających charakter parku;  

2)   przeznaczenie uzupełniające - przewody infrastruktury technicznej.  

3.   Dla terenu z   podstawowym przeznaczeniem dla zieleni urządzonej, wydzielonej na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i   oznaczonego symbolem   13ZP   ,  ustala się:  

1)   dopuszcza się wycinkę drzew, z   zastrzeżeniem zachowania co najmniej dwóch skupisk drzew i   krzewów;  

2)   nasadzenia drzew i   krzewów, zgodnie z   siedliskiem, w   tym, w   celu odbudowy okrajka leśnego, osiągających niższe rozmiary niż istniejący drzewostan na przyległej nieruchomości stanowiącej las (o średniej wysokości  25 m).  

Rozdział 3.
Przepisy dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, w   tym sposobu usytuowania obiektów budowlanych w   stosunku do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów, zasad i   warunków sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych, a   także standardów jakościowych ogrodzeń  

§   6.  

1.   Dla obszaru objętego planem, dopuszcza się sytuowanie budowli (realizowanych w   ramach przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego), w   tym w   szczególności przewodów infrastruktury technicznej, w   granicy działki budowlanej, z   zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, kiedy przyległa nieruchomość stanowi las.  

2.   Dla terenu oznaczonego symbolem   13MW   , ustala się wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych istniejącego budynku:  

1)   kolorystyka budynku: stosowanie dla tynku bieli, barw o   niskim stopniu nasycenia;  

2)   dopuszcza sie dla małych płaszczyzn elewacji stosowanie barw nasyconych;  

3)   kolorystyka detalu architektonicznego, w   tym balustard balkonów, rynien dachowych:  

a)   stosowanie barw achormatyczncyh (neutralnych): bieli, szarości, czerni,  

b)   dopuszcza się stosowanie barw o   tym samym odcieniu jak na tynku, ale o   wyższym stopniu nasycenia.  

3.   Dla terenu oznaczonego symbolem   13MW   ,  ustala się zasady i   warunki dotyczące sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych:  

1)   zakazuje się umieszczania tablic i   urządzeń reklamowych:  

a)   na drzewach, za wyjątkiem znaków informacji związanych z   opisem drzewa,  

b)   bezpośrednio na połaci dachowej,  

c)   w formie wielkogabarytowej, typu bilboard , o   powierzchni ekspozycyjnej powyżej 9   m 2 ;  

2)   dopuszcza się umieszczanie tablic i   urządzeń reklamowych, bez ograniczeń powierzchni ekspozycyjnej:  

a)   czasowych reklam remontowo-budowlanych na elewacji budynku, stosowanych tylko w   trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych,  

b)   czasowych reklam, związanych z   okolicznościowymi imprezami, w   szczególności na nośnikach tekstylnych.  

4.   Dla obszaru objętego planem, ustala się standardy jakościowe ogrodzeń - zakaz stosowania prefabrykowanych płotów.  

Rozdział 4.
Przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   7.  

Dla obszaru objetego planem, ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego, respektujące obowiązujące zasady i   kierunki działania na terenie Parku Krajobrazowego " Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich":  

1)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i   potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane lub może być wymagane, z   zastrzeżeniem infrastruktury technicznej, w   tym inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej;  

2)   w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem:  

a)   na terenie oznaczonym symbolem   13MW   nakaz utwardzania placów, miejsc do parkowania,  z   dopuszczeniem stosowania nawierzchni przepuszczalnych oraz instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i   roztopowe przed odprowadzeniem ich do odbiornika, w   sytuacji kiedy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi,  

b)   zakaz wprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych bezpośrednio do gruntu;  

3)   w zakresie ochrony powierzchni ziemi, nakazuje sie gromadzenie mas ziemnych stanowiących grunt rodzimy, w   związku z   realizacją zagospodarowania zgodnie z   przeznaczeniem terenu i   ponowne wykorzystanie poprzez rozplantowanie, w   tym dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania terenu;  

4)   w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na środowisko - dopuszczalne poziomy pól elektromegnetycznych charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

5)   w zakresie ochrony przed hałasem - rodzaje terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w   środowisku, określone wskaźnikami hałasu (zgodnie z   ustanowionymi, odrębnymi przepisami): teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem   13MW   , jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe;  

6)   w zakresie zieleni na terenie oznaczonym symbolem   13MW   utrzymanie istniejącej zieleni, z   dopuszczeniami:  

a)   cięć sanitarnych, wycinki zieleni, w   tym w   sytuacji konieczności wprowadzenia niezbędnych rozwiązań z   zakresu infrastruktury technicznej,  

b)   wprowadzenia nasadzeń drzew i   krzewów, zgodnie z   siedliskiem, przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i   rozłożystości.  

Rozdział 5.
Przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

§   8.  

W granicach obszaru objętego planem, w   przypadku natrafienia, przy wykonywaniu prac ziemnych, na pozostałości archeologiczne, ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych w   celu udokumentowania znalezisk, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.  

Rozdział 6.
Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości  

§   9.  

W przypadku przystąpienia do scalania i   podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych, obowiązują zasady i   warunki podziału nieruchomości:  

1)   powierzchnia wydzielonej nieruchomości, stanowiącej działkę budowlaną z   istniejącym budynkiem mieszkalnym, winna być nie mniejsza niż 1500 m 2 ,  

2)   szerokość frontu nieruchomości nie mniejsza niz 60 m,  

3)   kąt położenia granic nieruchomości w   stosunku do pasa drogowego (drogi publicznej - ul. Świerczewskiego, położonej poza granicami obszaru objętego planem) w   przedziale  90 °   ÷   120 ° .  

Rozdział 7.
Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakazu zabudowy  

§   10.  

Dla terenu oznaczonego symbolem   13ZP   , ustala się zakaz realizacji budynków i   budowli, w   tym urządzeń i   budowli służących rekreacji i   wypoczynkowi, z   zastrzeżeniem przewodów infrastruktury technicznej.  

Rozdział 8.
Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   11.  

Dla terenu oznaczonego symbolem   13MW   , ustala się zaopatrzenie w   wodę oraz uzbrojenie terenów w   sieć wodociągową (uwzględniające potrzebę ochrony przeciwpożarowej), na zasadach:  

1)   zaopatrzenie w   wodę z   ujęcia wody głębinowej "Kuźnia Raciborska", usytuowanego poza granicami obszaru objętego planem;  

2)   utrzymanie istniejących przewodów i   urządzeń wodociągowych, dopuszczając ich przebudowę i   remont oraz budowę nowych przewodów i   urządzeń wodociągowych.  

§   12.  

Dla terenu oznaczonego symbolem   13MW   , ustala się uzbrojenie terenów w   przewody i   urządzenia kanalizacji ogólnospławnej, na zasadach:  

1)   utrzymanie istniejących przewodów i   urządzeń sieci kanalizacji ogólnospławnej, dopuszczając ich przebudowę i   remont oraz budowę nowych przewodów i   urządzeń kanalizacji ogólnospławnej;  

2)   odprowadzanie ścieków bytowo – gospodarczych do istniejącej w   Kuźni Raciborskiej oczyszczalni ścieków bytowych, usytuowanej poza granicami obszaru objętego planem.  

§   13.  

Dla terenu oznaczonego symbolem   13MW   ,  ustala się wyposażenie w   przewody telekomunikacyjne, na   zasadach:  

1)   utrzymanie istniejących przewodów i   urządzeń telekomunikacyjnych z   dopuszczeniem ich przebudowy i   rozbudowy;  

2)   budowę  nowych przewodów i   urządzeń telekomunikacyjnych.  

§   14.  

1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   13MW   , ustala się uzbrojenie w   przewody i   urządzenia elektroenergetyczne na   zasadach:  

1)   zasilanie z   GPZ 110/15   kV „Kuźnia Raciborska”, zlokalizowanego poza granicami obszaru objętego planem, poprzez sieć średniego napięcia;  

2)   utrzymanie istniejących przewodów kablowych niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego, dopuszczając ich przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych urządzeń i   przewodów kablowych.  

2.   Ustala się strefy techniczne przewodów kablowych niskiego napięcia o   o   szerokości 4   m, po 2   m   mierząc poziomo i   prostopadle od osi przewodu.  

3.   Dla stref technicznych, o   których mowa w   ust. 2   ustala się zakaz realizacji budynków i   nasadzeń drzew.  

§   15.  

Dla terenu oznaczonego symbolem   13MW   , ustala się wyposażenie w   przewody i   urządzenia ciepłownicze, na   zasadach:  

1)   zaopatrzenie w   ciepło z   kotłowni zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem;  

2)   utrzymanie istniejących przewodów i   urządzeń ciepłowniczych, z   dopuszczeniem ich przebudowy i   rozbudowy.  

§   16.  

Dla terenu oznaczonego symbolem   13MW   , ustala się gospodarkę odpadami na następujących zasadach:  

1)   gospodarowanie odpadami, w   tym komunalnymi i   niebezpiecznymi, zgodnie z   ustanowionymi, odrębnymi przepisami;  

2)   gospodarka odpadami winna być prowadzona z   uwzględnieniem segregacji odpadów.  

Rozdział 9.
Przepisy dotyczące sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów  

§   17.  

Do czasu zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem   13ZP   , zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym, ustanowionym w   przepisach niniejszej uchwały, teren objęty planem pozostanie w   dotychczasowym zagospodarowaniu i   użytkowaniu.  

Rozdział 10.
Przepisy dotyczące stawki  procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o   której mowa w   art.   36 ust. 4   ustawy  

§   18.  

Dla terenów w   obszarze objętym planem ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 10%.  

Rozdział 11.
Przepisy końcowe  

§   19.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w   Kuźni Raciborskiej.  

§   20.  

Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.  

§   21.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/215/2012  
Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część działki nr 160/2, działkę nr 160/1 oraz częśc działki nr 1172 w   Kuźni Raciborskiej  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVIII/215/2012  
Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W   KUŹNI RACIBORSKIEJ O   SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG, WNIESIONYCH DO NINIEJSZEGO PLANU, W   TRAKCIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU.  

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo (obejmującego część działki nr 160/2, działkę nr 160/1 oraz część działki nr 1172 w   Kuźni Raciborskiej), w   trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, nie zgłoszono żadnych uwag,  nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania i   podejmowania stosownych rozstrzygnięć.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVIII/215/2012  
Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W   KUŹNI RACIBORSKIEJ O   SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W   PLANIE INWESTYCJI Z   ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z   PRZEPISAMI O   FINANSACH PUBLICZNYCH.  

1.   W/w rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej dotyczy następujących, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:  

1)   utrzymania istniejących przewodów i   urządzeń wodociągowych, ich przebudowy i   remontu oraz budowy nowych przewodów i   urządzeń wodociągowych;  

2)   utrzymania istniejących przewodów i   urządzeń sieci kanalizacji ogólnospławnej, ich przebudowy i   remontu oraz budowy  nowych przewodów i   urządzeń kanalizacji ogólnospławnej.  

2.   Plan nie ustala inwestycji z   zakresu utrzymania, przebudowy, budowy dróg publicznych gminnych, w   związku z   powyższym, w/w rozstrzygnięcie nie dotyczy zadań z   w/w zakresu.  

Sposób finansowania w/w zadań (w sytuacji ich realizacji) nastąpi w   oparciu o   obowiązujące przepisy i   procedury prawne ze   środków własnych gminy, z   ewentualnym wsparciem, pozyskanym ze środków zewnętrznych, w   tym   ze środków z   funduszy pomocowych Unii Europejskiej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »