| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/365/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Bielskiej w granicach działki 963/11

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591, z   późniejszymi zmianami), art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 68 z   2007 r., poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1   i art. 29 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z   2003 r., poz. 717), w   związku z   Uchwałą Nr XLVI/941/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 25 maja 2010 r., po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Bielskiej w   granicach działki 963/11 z   ustaleniami „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa”, przyjętego uchwałą Nr XX/247/99 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 14 grudnia 1999 r. zmienionego uchwałą Nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 28 czerwca 2005 r, na wniosek Burmistrza Miasta Mikołowa  

Rada Miejska Mikołowa  

uchwala:  

§   1.   Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/464/2005 z   dnia 22 lutego 2005 r. (ogłoszoną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 38, poz. 1050 z   08   kwietnia   2005 r.) dla terenu położonego przy ul.   Bielskiej w   granicach działki 963/11, zwany dalej „Planem”, obejmującym obszar, którego granice określone są na rysunku zmiany Planu, zwanym dalej „Rysunkiem Planu”.  

§   2.   1.   Ustaleniami Planu są:  

1)   Tekst Planu, stanowiący treść niniejszej uchwały,  

2)   Rysunek Planu w   skali 1:1000, wymieniony w   § 1, który obowiązuje w   zakresie określonym niniejszą uchwałą i   jest jej integralną częścią stanowiąc Załącznik Nr   1.  

2.   Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:  

1)   Załącznik Nr 2   - rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Planu,  

2)   Załącznik Nr 3   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   Planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.        

3.   Rysunek Planu, o   którym mowa w   par.2 pkt. 1   ppkt 2), zawiera następujące ustalenia Planu:  

1)   granice obszaru objętego Planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z   symbolami identyfikacyjnymi tych terenów;  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy.  

4.   Rysunek Planu, o   którym mowa w   par.2 pkt. 1   ppkt 2), zawiera następujące informacje, nie stanowiące ustaleń Planu:  

1)   Wyrys ze „Studium Uwarunkowań i   Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa” z   oznaczoną granicą obszaru objętego Planem - przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr   XX/247/99 z   dnia 14/12/1999 r, wraz ze zmianą przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr   XXXV/540/2005 z   dnia 28.06.2005 r.;  

2)   powiązania komunikacyjne według ustaleń planów miejscowych w   terenach przyległych;  

3)   Istniejące elementy infrastruktury:  

a)   linie kablowe średniego napięcia 20 kV,  

b)   linie napowietrzne niskiego napięcia nN,  

c)   linie kablowe niskiego napięcia nN.  

§   3.   1.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:  

1)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,  

2)   obszarze   – należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte Planem,  

3)   terenie   – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, wyznaczone na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi,  

4)   przeznaczeniu   – należy przez to rozumieć ustalony w   Planie sposób przeznaczenia terenu,  

5)   nakazie, zakazie   – należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń Planu,  

6)   dopuszczeniu   – należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń Planu,  

7)   nieprzekraczalnej linii zabudowy   – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania,  

8)   wskaźniku intensywności zabudowy –   należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni zabudowy (liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek w   stanie wykończonym) do powierzchni działki budowlanej,  

9)   komunikacji wewnętrznej   – należy przez to rozumieć rozwiązania zapewniające obsługę ruchu kołowego lub pieszego na terenie takie, jak: dojazd wewnętrzny, plac manewrowy, rampa, podjazd, a   także chodnik i   ścieżka rowerowa,  

10)   liczbie kondygnacji   – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych, w   tym poddasze użytkowe,  

11)   miejscach postojowych   – należy przez to rozumieć zrealizowane w   formie budynków garażowych, garaży wbudowanych, parkingów terenowych i   podziemnych, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych,  

12)   reklamie   – należy przez to rozumieć dowolnego rodzaju, kształtu i   wielkości nośnik treści reklamowych i   informacyjnych, nie będący znakiem w   rozumieniu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 31 lipca 2002 r. w   sprawie znaków i   sygnałów drogowych (Dz. U. z   2002 r. Nr 170, poz. 1393 z   późniejszymi zmianami), znakiem informacyjnym o   obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, w   jakiejkolwiek materialnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniami, będący konstrukcją samodzielną lub mocowany na zewnętrznych elementach innych obiektów budowlanych. Reklamą są również treści reklamowe i   informacyjne naniesione bezpośrednio na powierzchnię ściany zewnętrznej budynku,  

13)   reklamie małoformatowej   – należy przez to rozumieć reklamę nie będącą reklamą wielkoformatową lub reklamą średnioformatową, z   wyjątkiem słupów plakatowych,  

14)   reklamie wielkoformatowej   – należy przez to rozumieć reklamę o   powierzchni powyżej 10m 2 lub taką, której jeden z   wymiarów przekracza 4   m, nie wliczając w   to gabarytowych elementów konstrukcyjnych,  

15)   reklamie średnioformatowej   – należy przez to rozumieć reklamę o   powierzchni od 5   do 10m 2 włącznie  

16)   szyldzie   – należy przez to rozumieć reklamę małoformatową, której obrys wraz z   elementami konstrukcyjnymi, nie jest większy niż kwadrat o   boku 100 cm,  

17)   zieleni urządzonej     należy przez to rozumieć roślinność komponowaną pod względem funkcjonalnym i   plastycznym, urozmaiconą gatunkowo i   wysokościowo.  

2.   Sformułowania nie wymienione w   ust. 1   należy rozumieć zgodnie z   ich definicjami ustalonymi w   źródłach prawa, a   w przypadku braku takich definicji, zgodnie z   ich potocznym rozumieniem.  

§   4.   1.   W wyodrębnionym liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:               1P                         tereny obiektów produkcyjnych i   magazynów               2KG                     tereny drogi głównej.  

2.   W obszarze Planu obowiązują następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego:  

1)   Dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania i   istniejącej   zabudowy z   możliwością rozbudowy, nadbudowy i   przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków i   lokali, z   zachowaniem ustaleń Planu.  

2)   Obowiązują ustalone na Rysunku Planu nieprzekraczalne linie zabudowy.  

3)   W pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a   linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i   dojść do budynków, parkingów, zieleni oraz elementów infrastruktury technicznej.  

4)   W granicach terenów dla których nie wyznaczono graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zabudowę należy realizować zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 156, poz. 1118 z   późniejszymi zmianami) oraz przepisami ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   1985 r. Nr 14, poz. 60 z   późniejszymi zmianami).  

5)   Zakazuje się realizacji napowietrznej sieci i   przyłączy energetycznych.  

6)   Dopuszcza się realizację reklam z   uwzględnieniem następujących zasad:  

a)   Reklama wielkoformatowa oraz reklama średnioformatowa nie może być realizowana inaczej niż jako:  

-   Reklama wolnostojąca,  

-   Reklama umieszczona na ścianie budynku,  

-   Reklama na rusztowaniu związanym z   prowadzonymi pracami budowlanymi;  

b)   Reklama małoformatowa nie może być realizowana inaczej niż, jako:  

-   Słup plakatowy,  

-   Gablota na ścianie zewnętrznej budynku,  

-   Moduł kasetonowy podświetlany, jednostronny lub dwustronny,  

-   Szyld na ogrodzeniu posesji,  

-   Szyld na ścianie zewnętrznej w   parterze budynku;  

c)   Reklama nie może być sytuowana w   odległości mniejszej niż 1m od tabliczek informacyjnych z   nazwą ulicy, znaków informacyjnych o   obiektach użyteczności publicznej, wstawianych przez gminę;  

d)   Reklama nie może wykraczać poza obrys ściany lub ogrodzenia na którym jest umieszczona;  

e)   Dopuszcza się umieszczenie na ścianie więcej niż jednej reklamy, jeżeli zachowane będą te same wymiary oraz ujednolicone kolorystyka widocznych elementów konstrukcyjnych wszystkich reklam;  

f)   Oświetlenie reklamy oraz reklama ruchoma nie może powodować uciążliwości dla użytkowników budynku, na którym jest umieszczona, lub użytkowników budynków sąsiednich;  

g)   W przypadku realizacji szyldów obowiązują następujące zasady:  

-   zakaz umieszczania powyżej linii gzymsu parteru,  

-   zakaz umieszczania powyżej wysokości dolnej linii okien pierwszego piętra,  

-   zakaz umieszczania powyżej 30 cm licząc w   dół od krawędzi okapu,  

-   szyld nie może odstawać od lica ściany zewnętrznej o   więcej niż 80 cm,  

-   lokalizacja szyldu nie może utrudniać ruchu pieszych.  

3.   W obszarze Planu obowiązują następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z   wyjątkiem przedsięwzięć inwestycyjnych celu publicznego związanych z   uzbrojeniem terenu oraz przedsięwzięć ustalonych i   dopuszczonych Planem.  

2)   Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu pojazdów, a   także nawierzchnie parkingów należy utwardzić materiałem nieprzepuszczalnym, a   wody opadowe lub roztopowe z   tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, z   tych nawierzchni, do ziemi   na warunkach określonych ustawą z   dnia 27   kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późniejszymi zmianami) oraz ustawą z   dnia 18   lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z   2001 r. Nr 115, poz. 1229).  

3)   Przeznaczenie terenu ustalone w   Planie nie należy do kategorii podlegających ochronie przed hałasem, tj. dla których, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w   rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007 r w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku (Dz. U. z   2007 r. Nr 120, poz. 826).  

4)   Zakazuje się utwardzania i   niwelacji terenów przy użyciu odpadów należących do określonych w   przepisach ustawy z   dnia 27   kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późniejszymi zmianami) kategorii odpadów niebezpiecznych oraz odpadów mineralnych pochodzenia górniczego, energetycznego, hutniczego itp.  

5)   Nakazuje się zagospodarowanie wtórne warstwy humusowej.  

4.   W obszarze Planu obowiązują następujące zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   Nakazuje się dokonywanie scaleń i   podziałów z   uwzględnieniem ustalonych w   Planie linii rozgraniczających tereny.  

2)   Granice nowo wydzielanych działek należy wyznaczać pod kątem prostym w   stosunku do osi pasa drogowego lub do linii rozgraniczających tereny dróg publicznych z   dopuszczeniem odstępstwa plus/minus 10 stopni, oraz z   dopuszczeniem innego kąta w   stosunku do pasa drogowego w   przypadku, gdy pozostałe podziały działek położonych przy tej samej drodze i   tej samej stronie drogi, są inne i   nie podlegają zmianom. W   tym przypadku dopuszcza się wyznaczenia przedmiotowych granic równolegle lub prostopadle do istniejących podziałów własnościowych z   dopuszczeniem odstępstwa plus/minus 10 stopni.  

3)   Szerokość frontu działek, od strony, z   której realizowany jest wjazd na działki, nie może być mniejsza niż 40 m.  

4)   Powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 2000m 2 , z   dopuszczeniem odstępstw w   przypadku wydzielania działek pod drogi oraz obiekty infrastruktury technicznej.  

5.   W obszarze Planu obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   Adaptuje się istniejące elementy infrastruktury technicznej z   dopuszczeniem ich przebudowy i   rozbudowy.  

2)   Dopuszcza się lokalizację nowych sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

3)   Nakazuje się realizację nowych sieci infrastruktury technicznej w   systemie podziemnym z   ich lokalizowaniem w   maksymalnym zbliżeniu do krawędzi dróg, linii rozgraniczających oznaczonych na Rysunku Planu, granic własności lub do istniejących sieci z   uwzględnieniem warunków technicznych ich realizacji.  

4)   Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę z   miejskiej sieci wodociągowej, w   tym zapotrzebowanie do celów technologicznych i   przeciwpożarowych.  

5)   Ustala się docelowe zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z   oddzielnym odprowadzaniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i   roztopowych.  

6)   Nie dopuszcza się odprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, ani wód z   odwadniania gruntów.  

7)   Nakazuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych do systemu kanalizacji sanitarnej, a   do czasu jej realizacji gromadzenie w   zbiornikach bezodpływowych z   wywozem do oczyszczalni.  

8)   Ustala się zaopatrzenie w   energię cieplną z   zastosowaniem systemów grzewczych zdalaczynnych, indywidualnych urządzeń grzewczych o   sprawności nie niższej niż 80% lub kolektorów słonecznych i   pomp ciepła.  

9)   Ustala się zaopatrzenie w   gaz z   sieci gazowej.  

10)   Ustala się zaopatrzenie w   energię elektryczną z   sieci elektroenergetycznej.  

11)   Dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych telefonii komórkowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jednolity Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późniejszymi zmianami).  

6.   W obszarze Planu obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji:  

1)   Zakazuje się realizacji bezpośrednich wjazdów z   działek budowlanych na drogę wojewódzką nr 928.  

2)   Ustala się powiązanie terenów z   drogami publicznymi poprzez drogę klasy L przylegającą do obszaru Planu od strony południowo-zachodniej.  

3)   Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wydzielonych na Rysunku Planu liniami rozgraniczającymi.  

4)   Ustala się szerokość dróg wewnętrznych, służących zapewnieniu dostępu działki budowlanej do drogi publicznej, minimum 5,0 m.  

5)   Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych w   formie ciągów pieszo – jezdnych.  

7.   Obszar Planu może być tymczasowo zadrzewiony do czasu zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania zgodnie z   Planem.  

8.   W obszarze Planu nie ustanowiono form ochrony przyrody na podstawie przepisów ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 151 poz. 1220 z   późniejszymi zmianami).  

9.   W obszarze Planu nie występują zabytki, ani dobra kultury współczesnej wymagające ochrony.  

10.   Obszar objęty Planem położony jest w   granicach terenu górniczego „Łaziska II” Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w   Łaziskach Górnych, utworzonego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego.  

11.   W obszarze Planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

§   5.   1.   Teren, wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na Rysunku Planu symbolem identyfikacyjnym   1P -   tereny obiektów produkcyjnych i   magazynów   , przeznacza się pod:  

1)   zabudowę przemysłową i   magazynową wraz z   towarzyszącą jej infrastrukturą,  

2)   stacje obsługi i   remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu,  

3)   instalacji do pakowania i   puszkowania produktów roślinnych i   zwierzęcych,  

4)   obiekty biurowe,  

5)   komunikację wewnętrzną i   miejsca postojowe,  

6)   zieleń urządzoną,  

7)   sieci, obiekty i   urządzenia infrastruktury technicznej, stanowiące niezbędne techniczne wyposażenie terenu dla potrzeb dopuszczonego przeznaczenia.  

2.   W terenie wymienionym w   ustępie 1:  

1)   Zakazuje się lokalizacji otwartych placów składowych oraz obiektów skupu złomu.  

2)   Nakazuje się zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej w   formie zieleni urządzonej.  

3)   W pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a   linią rozgraniczającą teren wzdłuż ul.   Bielskiej nakazuje się wprowadzenie zieleni urządzonej w   formie zwartego ciągu krzewów lub drzew i   krzewów. Dopuszcza się lokalizację parkingów i   dojazdów z   obowiązkiem urządzenia zieleni wysokiej i   niskiej.  

4)   Obowiązują następujące parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a)   Wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 50%,  

b)   Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 10%,  

c)   Maksymalna wysokość zabudowy – 25m,  

d)   Dopuszczalną formą dachu są dachy płaskie, których kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%,  

e)   Gabaryty budynków powinny mieścić się w   proporcji 1:3 stosunku wysokości budynku do jego szerokości liczonej w   maksymalnym wymiarze poziomym ściany zewnętrznej budynku w   stanie wykończonym, z   dopuszczeniem odstępstw ± 20%.  

5)   Nakazuje się realizację miejsc postojowych w   ilości zapewniającej obsługę obiektów zlokalizowanych na działce, tj. w   ilości nie mniejszej niż 1   miejsce parkingowe na 100m 2 powierzchni użytkowej obiektów zlokalizowanych na tej działce.  

6)   Oddziaływanie obiektów i   realizowane zagospodarowanie nie może wykraczać poza granice terenu.  

7)   Ścieki technologiczne, przed ich zrzutem do kanalizacji sanitarnej muszą zostać podczyszczone do uzyskania parametrów spełniających warunki określone przepisami ustawy z   dnia 27   kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późniejszymi zmianami) oraz ustawy z   dnia 18   lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z   2001 r. Nr 115, poz. 1229).  

8)   Dopuszcza się zadrzewienie terenu do czasu zagospodarowania zgodnego z   ustaleniami Planu.  

§   6.   1.   Teren, wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na Rysunku Planu symbolem identyfikacyjnym   2KG -   teren drogi głównej   , będący przestrzenią publiczną, przeznacza się pod:  

1)   realizację włączenia w   drogę główną – ul. Bielską,  

2)   sieci, obiekty i   urządzenia infrastruktury technicznej, stanowiące niezbędne techniczne wyposażenie terenu dla potrzeb dopuszczonego przeznaczenia.  

2.   W terenie wymienionym w   ustępie 1:  

1)   Zakazuje się lokalizacji zabudowy oraz miejsc postojowych dla pojazdów.  

2)   Dopuszcza się utwardzenie 100% powierzchni terenu bez konieczności pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej.  

3)   Dopuszcza się realizację chodnika.  

4)   Zakazuje się sytuowania reklam wolnostojących oraz słupów plakatowych.  

§   7.   W obszarze Planu, ustala się 30% (trzydzieści %) stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem Planu.  

§   8.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołowa.  

§   9.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/365/2012    
Rady Miejskiej Mikołowa    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

Rysunek Planu  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIX/365/2012    
Rady Miejskiej Mikołowa    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Działając zgodnie z   art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z   późniejszymi zmianami) Rada Miejska w   Mikołowie postanawia co następuje: ze względu na brak uwag dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Bielskiej w   granicach działki 963/11 – nie dokonuje się rozstrzygnięć o   sposobie ich rozpatrzenia.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XIX/365/2012    
Rady Miejskiej Mikołowa    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA  
o sposobie realizacji zapisanych w   zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania,  zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

Działając zgodnie z   art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z   późniejszymi zmianami) Rada Miejska w   Mikołowie ustala: ze względu na to, że zmiana  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Bielskiej w   granicach działki 963/11 , nie przewiduje nowych inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie dokonuje się rozstrzygnięć o   sposobie realizacji i   zasadach ich finansowania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »