| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/227/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ustawy z   dnia 28 lipca 2005 r. o   lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i   obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o   gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z   2005 r. Nr 167 poz. 1399 z   późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Uzdrowiskowej  

Rada Miasta Ustroń   uchwala:  

§   1.  

W uchwale nr XXVII/311/2008 Rady Miasta Ustroń z   dnia 27 listopada 2008 r. w   sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W   § 2   wyraz "ochronne" zastępuje się wyrazami "ochrony uzdrowiskowej".  

2.   § 3   otrzymuje brzmienie:  

W celu ochrony funkcji leczniczej uzdrowiska określa się:  

1.   Formy prowadzenia punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o   podobnym charakterze jako tymczasowe obiekty budowlane w   rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o   konstrukcji drewnianej i   powierzchni do 10 m 2 .  

2.   Miejsce prowadzenia punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o   podobnym charakterze w   strefie uzdrowiskowej „A” przy ulicy Szpitalnej w   obrębie działek nr 3569/6, 3553/3, 4936/6 oraz w   rejonie ulic Sanatoryjnej i   Gościradowiec na działce nr 3319/40.  

3.   Formy i   miejsca lokalizacji tablic reklamowych i   urządzeń reklamowych na nieruchomościach (działkach gruntowych i   budynkach) w   miejscach, w   których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zabrania ich lokalizacji, zachowując spójną formę nie zaburzającą walorów estetycznych i   architektonicznych krajobrazu .

3.   § 4   skreśla się   .  

4.   § 8   otrzymuje brzmienie:  

Załącznikami graficznymi do statutu są:  

1)   mapa strefy "A" ochrony uzdrowiskowej w   skali 1:5 000 z   zaznaczonymi ulicami, terenami zieleni, zakładami lecznictwa uzdrowiskowego i   urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego  

2)   mapa strefy "B" ochrony uzdrowiskowej w   skali 1:10 000  

3)   mapa strefy  "C" ochrony uzdrowiskowej i   obszaru górniczego w   skali 1:25 000 .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/227/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Mapy strefy "A" ochrony uzdrowiskowej  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/227/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa strefy "B" ochrony uzdrowiskowej  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/227/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Mapa strefy "C" ochrony uzdrowiskowej i   obszaru górniczego  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »