| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/189/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 13 czerwca 2012r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Hecznarowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami) w   związku z   art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1   i 6, art. 62 ust. 1   i 3, art. 79 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zmianami),   Rada Miejska w   Wilamowicach   uchwala:  

§   1.  

1.   Z dniem 1   września 2012 r. utworzyć Zespół Szkolno - Przedszkolny w   Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 110, w   którego skład wchodzą:  

1)   Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w   Hecznarowicach, ul. Krakowska 110,  

2)   Przedszkole Publiczne w   Hecznarowicach, ul. Stawowa 8.  

2.   Siedzibą utworzonego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w   Hecznarowicach jest budynek w   Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 110.  

§   2.  

Granice obwodu dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w   Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 110 określone Uchwałą Nr VI/29/99 Rady Miejskiej w   Wilamowicach z   dnia 02 marca 1999 r. w   sprawie przekształcenia szkół podstawowych w   Gminie Wilamowice – nie ulegają zmianie.  

§   3.  

Z dniem utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w   Hecznarowicach, tj. 1   września 2012 r. prawa i   obowiązki, w   tym wynikające ze stosunków pracy pracowników oraz mienie Szkoły Podstawowej i   Przedszkola Publicznego przejmuje Zespół Szkolno - Przedszkolny w   Hecznarowicach.  

§   4.  

Zespół Szkolno - Przedszkolny w   Hecznarowicach jest jednostką budżetową Gminy Wilamowice.  

§   5.  

Nadać Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w   Hecznarowicach Statut stanowiący załącznik do uchwały.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.  

§   7.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   poprzez rozplakatowanie w   siedzibie Urzędu Gminy w   Wilamowicach oraz w   miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   Nycz

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/189/12    
Rady Miejskiej w   Wilamowicach    
z dnia 13 czerwca 2012 r.  
 

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W   HECZNAROWICACH  

Ilekroć w   dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1.   Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 110.  

2.   Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w   Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 110.  

3.   Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w   Hecznarowicach przy ul. Stawowej 8.  

4.   Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty /Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz.2572 z   późn. zm./.  

5.   Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu.  

§   2.  

1.   Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Hecznarowicach.  

2.   Siedzibą Zespołu jest budynek położony w   Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 110.  

3.   W skład Zespołu wchodzą:  

1)   Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w   Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 110,  

2)   Przedszkole Publiczne w   Hecznarowicach przy ul. Stawowej 8.  

.  

§   3.  

1.   Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Wilamowice.  

2.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w   Katowicach.  

§   4.  

1.   Zespół realizuje cele i   zadania określone w   ustawie koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej.  

2.   Szczegółowe cele i   zadania Szkoły i   Przedszkola określają ich statuty.  

ORGANY ZESPOŁU ORAZ ICH KOMPETENCJE  

§   5.  

1.   Zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców Przedszkola i   Szkoły.  

2.   Organami Zespołu są:  

1)   Dyrektor Zespołu,  

2)   Rada Pedagogiczna Przedszkola,  

3)   Rada Pedagogiczna Szkoły,  

4)   Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,  

5)   Rada Rodziców uczniów Szkoły.  

3.   Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty szkoły i   przedszkola wchodzących w   skład Zespołu.  

4.   Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami Zespołu w   I instancji prowadzi dyrektor Zespołu. W   przypadkach spornych organom przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny.  

§   6.  

1.   Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły i   Przedszkola.  

2.   Zespołem kieruje Dyrektor oraz wicedyrektor jeżeli został powołany zgodnie z   odrębnymi przepisami.  

3.   Dyrektor Zespołu realizuje zadania wynikające z   art. 39 ustawy oraz z   innych przepisów a   w   szczególności:  

1)   kieruje bieżącą działalnością Zespołu i   reprezentuje Zespół na zewnątrz,  

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny,  

3)   odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną i   opiekuńczą Zespołu,  

4)   przewodniczy Radzie Pedagogicznej Przedszkola i   Radzie Pedagogicznej Szkoły,  

5)   realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w   ramach ich kompetencji,  

6)   wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z   przepisami prawa i   niezwłocznie powiadamia o   tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,  

7)   powierza stanowisko wicedyrektora i   odwołuje go z   niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rad Pedagogicznych,  

8)   przyznaje nagrody i   wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom,  

9)   występuje z   wnioskami po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w   sprawie odznaczeń, nagród i   innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników,  

10)   dysponuje środkami finansowymi określonymi w   planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez Rady Pedagogiczne oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

11)   zatrudnia i   zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obsługowych,  

12)   organizuje administracyjną obsługę Zespołu,  

13)   dba o   powierzone mienie,  

14)   wykonuje inne zadania wynikające z   przepisów szczególnych.  

4.   Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i   odwołuje z   niego Burmistrz Wilamowic.  

§   7.  

1.   W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i   obsługi, szczegółowy zakres ich zadań określają statuty szkoły i   przedszkola.  

2.   Zasady zatrudniania nauczycieli i   innych pracowników o   których mowa w   ust. 1   określają odrębne przepisy.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   8.  

1.   Szkoła i   Przedszkole wchodzące w   skład Zespołu posiadają odrębne statuty.  

2.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i   opieki Przedszkola i   Szkoły w   danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany na dany rok szkolny zgodnie z   obowiązującymi przepisami przez Dyrektora Zespołu.  

3.   Zasady rekrutacji uczniów do szkoły i   dzieci do przedszkola oraz ich prawa i   obowiązki określają ich własne statuty.  

§   9.  

Zespół używa pieczęci i   stempli zgodnie z   odrębnymi przepisami.  

§   10.  

1.   Zespół prowadzi i   przechowuje dokumentację na zasadach określonych w   odrębnych przepisach.  

2.   Zespół prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o   przepisy ustawy o   finansach publicznych.  

3.   Obsługę finansową księgową Zespołu zapewnia Zakład Obsługi Szkół i   Przedszkoli Gminy Wilamowice.  

§   11.  

Organem właściwym do dokonania zmian w   statucie Zespołu jest zespół złożony z   Rady Pedagogicznej Przedszkola i   Rady Pedagogicznej Szkoły.  

§   12.  

Sprawy nie uregulowane w   niniejszym Statucie reguluje statut Szkoły i   statut Przedszkola.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »