| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/262/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła - Kubalonka"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1, ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z   2003 r. poz. 717 ze zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Wisły po stwierdzeniu zgodności planu z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły przyjętego Uchwałą Nr XIII/185/2011 Rady Miasta Wisły z   dnia 22 grudnia 2011 r.  

RADA MIASTA WISŁY  
uchwala:  
PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY OBSZAR „WISŁA – KUBALONKA”  


składający się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  


ROZDZIAŁ 1   - PRZEPISY OGÓLNE:  

1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  


ROZDZIAŁ 2   - PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM  

1.   Przeznaczenie podstawowe terenów  

2.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

3.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

4.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

5.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

6.   Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

7.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

8.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

9.   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

10.   Sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania terenów  


ROZDZIAŁ 3   - PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU – dopuszczenia i   zakazy, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy:  

1.   Tereny sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową  

2.   Tereny sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi  

3.   Tereny lasów i   zadrzewień  


ROZDZIAŁ 4   - PRZEPISY KOŃCOWE  


 

ROZDZIAŁ1.
USTALENIA OGÓLNE  

§   1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem regulacji przepisami planu są tereny o   łącznej powierzchni około 62,6 ha obejmujące tereny w   Wiśle – Kubalonka wskazane dla rozwoju ośrodka narciarstwa biegowego i   biathlonu.  

2.   Regulacje, o   których mowa w   ust. 1   wyrażone są przepisami określającymi przeznaczenie terenów i   zasady ich zagospodarowania, ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej.  

3.   Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1   w skali 1:2000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

1)   granic opracowania planu,  

2)   granic jednostek strukturalnych,  

3)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

4)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

5)   nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.  

4.                 Zastosowane na rysunku planu, o   którym mowa w   ust. 3   symbole cyfrowe i   literowe oznaczają:  

1)   oznaczenie literowe na początku symbolu – oznaczenie jednostki strukturalnej,  

2)   oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w   zbiorze przeznaczenia podstawowego wydzielonego liniami rozgraniczającymi w   ramach jednostki strukturalnej objętej planem,  

3)   oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.  

5.   Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:  

1)   Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,  

2)   Nr 3   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”.  

6.   Oznaczenia literowe, o   których mowa w   ust. 4   pkt 1   oznaczają położenie terenów w   jednostce strukturalnej K – Głębce i   O – Czarne.  

§   2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

              Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych jest większe niż 20 0 ,  

2)   dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o   jednakowym kącie nachylenia połaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w   osi (osiach) głównej bryły budynku,  

3)   infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i   związane z   nimi obiekty budowlane służące w   szczególności do zaopatrzenia w   wodę, ciepło, energię elektryczną, gaz, odprowadzenia ścieków usuwania odpadów telekomunikacji, radiokomunikacji i   radiolokacji oraz służące do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych w   zaśnieżaniu tras narciarskich wraz ze   zbiornikami retencji wody,  

4)   kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w   zakresie ustalonym w   tekście uchwały, jednakowy dla poszczególnych połaci dachu,  

5)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

6)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w   ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,  

7)   nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z   gruntem urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji,  

8)   terenach obsługi komunikacji drogowej – należy przez to rozumieć obiekty i   urządzenia typu: stacje paliw płynnych i   gazowych, stacje obsługi samochodów, myjnie samochodowe,  

9)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

10)   powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni obiektów budowlanych w   obrysie murów zewnętrznych, mierzonych przy gruncie,  

11)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe nie powodując z   nim kolizji,  

12)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,  

13)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:2000,  

14)   terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i   opisany symbolem,  

15)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wisły,  

16)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

17)   wolnostojących obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże i   wszelkiego rodzaju obiekty usługowe (typu: małe pawilony handlowe), które towarzyszą obiektom o   funkcji podstawowej usługowej i   mieszkaniowej,  

18)   osuwisku – należy przez to rozumieć warstwy k Q określone tak na Mapie Geologicznej Polski w   skali 1:50000 ark. Wisła (iły, gliny, gliny z   gruzem skalnym oraz głazami i   blokami, pakiety osuniętego fliszu – koluwialne) oraz tereny określone w   „Katalogu osuwisk województwa katowickiego” z   1975 r. jako osuwiska aktywne w   momencie rejestracji, osuwiska zagrażające i   osuwiska nieczynne bądź ustabilizowane,  

19)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i   rozporządzeń obowiązujących na dzień uchwalenia planu.  

20)   nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane po wejściu w   życie niniejszego planu.  

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM  

§   3.   Przeznaczenie podstawowe terenów  

Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów opisanych następującymi symbolami:  

1)   US1   – tereny sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową,  

2)   US2   – tereny sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi,  

3)   ZL   – tereny lasów i   zadrzewień,  

4)   KD   – tereny komunikacji, w   tym:  

a)   KDD   – publiczna droga klasy „dojazdowa”,  

b)   KDX   – publiczny ciąg pieszojezdny,  

c)   KDP   – teren parkingu.  

§   4.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

1.   Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   nakazuje się stosowanie dachów spadzistych,  

2)   kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w   gamie kolorów czerwieni, brązu i   grafitu,  

3)   zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z   oznaczeniami graficznymi na rysunku planu.  

2.   Zabrania się:  

1)   realizacji dachów budynków z   przesunięciem poziomu połaci w   kalenicy,  

2)   umieszczania nośników reklamowych i   bilbordów w   granicach opracowania planu, poza terenem o   symbolu   K1US1   .  

3.   Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i   przebudowy budynków istniejących oraz wymianę kubatury zgodnie z   ustaleniami planu.  

§   5.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

1.   W granicach planu występują następujące obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:  

1)   obszar Natura 2000 „Beskid Śląski” kod PLH 240005,  

2)   Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego,  

3)   Rezerwat „Wisła”.  

2.   Granice obszarów o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 1÷3 pokazano graficznie na rysunku planu.  

3.   Dla obszarów o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 1÷3 należy respektować powołujące je rozporządzenia i   uchwały.  

4.   Ustala się ochronę środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

1)   nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w   ciepło istniejącej i   planowanej zabudowy przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,  

2)   zakaz zabudowy w   strefie do 20 m od granicy lasów,  

3)   sposób postępowania z   odpadami winien być zgodny z   planami gospodarki odpadami i   przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień.  

5.   W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w   przepisach odrębnych, przy czym tereny o   symbolach   US1   i   US2   należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.  

§   6.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

W granicach opracowania planu nie występują:  

1)   obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,  

2)   obiekty zabytkowe ujęte w   wojewódzkiej i   gminnej ewidencji zabytków,  

3)   strefy ochrony konserwatorskiej,  

4)   stanowiska archeologiczne.  

§   7.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

1.   Ustala się, że przestrzeń publiczną obszaru opracowania poza terenami dróg publicznych w   ich liniach rozgraniczających stanowiły będą tereny opisane na rysunku planu następującymi symbolami o   następującym przeznaczeniu:  

1)   US1   i   US2   – jako tereny sportowo-rekreacyjne,  

2)   KDP   – jako tereny publicznych parkingów.  

2.   Na terenach o   symbolach   ZL, KDD, KDX   i   US2   ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamy i   bilbordów.  

3.   Na terenach o   symbolach   K1KDP   i   K1US1   dopuszcza się możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych i   technicznych funkcjonujących w   trakcie organizacji imprez i   uroczystości.  

§   8.   Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

1.   Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i   podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Miasto Wisła.  

2.   Określa się zasady scalania i   podziału nieruchomości przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek:  

1)   na terenach o   symbolu   US1   – 600 m 2 ,  

2)   na terenach o   symbolu   US2   – 5000 m 2 .  

§   9.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

1.   W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się:  

1)   zachowanie istniejącej drogi o   symbolu   O1KDD   dla publicznej drogi klasy „dojazdowa”,  

2)   zachowanie istniejącej drogi o   symbolu   K1KDX   jako publicznego ciągu pieszojezdnego,  

3)   możliwość budowy parkingu na terenie o   symbolu   K1KDP   .  

2.   Ustala się następujące szerokości terenów w   liniach rozgraniczających dróg:  

1)   dla drogi o   symbolu   O1KDD   – 10,0 m,  

2)   dla ciągu pieszojezdnego o   symbolu   K1KDX   – 6,0 m.  

3.   Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc:  

1)   dla biur – 30 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej,  

2)   dla obiektów sportowo-rekreacyjnych – 30 miejsc na 100 użytkowników.  

§   10.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

1.   W zakresie przebiegu i   lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:  

1)   na obszarze objętym planem możliwość realizacji sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej,  

2)   na obszarze planu możliwość uwzględnienia istniejącej sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami izolacyjnymi i   sanitarnymi określonymi odrębnymi przepisami,  

3)   dopuszcza się możliwość modernizacji, przebudowy i   rozbudowy sieci i   urządzeń.  

2.   W zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się możliwość dostawy wody z   sieci wodociągowej lub z   ujęć lokalnych.  

3.   W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:  

1)   z zastrzeżeniem pkt 2   możliwość odprowadzenia ścieków bytowych do ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej,  

2)   w przypadku braku możliwości rozwiązania, o   którym mowa w   pkt 1   możliwość gromadzenia ścieków w   osadnikach z   czasowym ich opróżnianiem oraz możliwość budowy lokalnych oczyszczalni ścieków.  

4.   W zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się możliwość zaopatrzenia terenów w   gaz płynny.  

5.   W zakresie zaopatrzenia w   energię elektroenergetyczną ustala się możliwość zachowania przebiegu i   możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia z   możliwością ich modernizacji, oraz możliwością realizacji nowych w   formie napowietrznej i   kablowej.  

6.   W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i   urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w   ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.  

§   11.   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  
 

1.   W granicach występującego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 348 ustala się zakaz wprowadzania ścieków do gruntu oraz konieczność podłączenia zabudowy do projektowanej kanalizacji po jej realizacji. Do czasu realizacji kanalizacji sieciowej dopuszcza się gromadzenie ścieków w   szczelnych zbiornikach, okresowo opróżnianych.  

2.   Na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.  

3.   Na obszarze objętym planem występują osuwiska, pokazane graficznie na rysunku planu uznane przez organ administracji geologicznej jako szczególnie niebezpieczne i   jako tereny zdegradowane wymagające rekultywacji.  

4.   Na terenach o   których mowa w   ust. 3   ustala się:  

1)   zakaz zabudowy, za wyjątkiem zabudowy zgodnej z   oceną warunków geologicznych przeprowadzoną w   oparciu o   stosowne dokumenty wynikające z   przepisów odrębnych lub w   przypadku przeprowadzenia rekultywacji osuwisk jako terenów zdegradowanych,  

2)   przekształcenie terenu jedynie w   sposób zachowujący w   maksymalnym stopniu naturalne ukształtowanie oraz niegenerujący odtworzenia ruchów osuwiskowych,  

3)   nakaz stosowania rozwiązań technicznych i   technologicznych zapewniających stabilność podłoża w   szczególności przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i   komunikacyjnych,  

4)   nakaz takiego kształtowania powierzchni terenu, który nie spowoduje stagnacji wód opadowych,  

5)   nakaz odprowadzania wód opadowych szczelnym systemem rowów,  

6)   zakaz wprowadzania wód opadowych i   ścieków bezpośrednio do gruntu,  

7)   zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej zielenią dobrze wiążącą grunt.  

5.   Na obszarze objętym planem nie występują złoża, obszary i   tereny górnicze.  

§   12.   Sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania terenów  

1.   Ustala się możliwość dotychczasowego sposobu użytkowania terenów do czasu ich zmiany zgodnie z   ustaleniami planu.  

2.   Na terenie o   symbolu   K1KDP   ustala się możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych i   gastronomicznych w   czasie organizacji imprez sportowych i   rekreacyjnych.  

ROZDZIAŁ3.
USTALENIA DLA ZBIORÓW TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

dopuszczenia i   zakazy, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz agospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy  

§   13.   Tereny sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową  

Dla terenów o   symbolach   US1   o podstawowym przeznaczeniu dla usług sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową z   zastrzeżeniem § 11 ust. 3   i ust. 4   ustala się:  

1)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   obiekty i   urządzenia obsługi terenów sportowych, rekreacyjnych i   imprez okolicznościowych, w   tym usługi gastronomiczne i   handlowe,  

b)   zieleń parkowa, zadrzewienia, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

c)   dojazdy, chodniki,  

d)   obiekty tymczasowe związane z   organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych,  

e)   sieci i   obiekty infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   obiektów i   urządzeń o   funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,  

b)   obiektów i   urządzeń produkcji rolniczej, zwierzęcej i   ogrodniczej,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   maksymalna wysokość budynków i   budowli nie może być większa niż 9,0 m,  

b)   maksymalna wysokość obiektów małej architektury nie może być większa niż 6,0 m,  

c)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 40%,  

d)   w ramach działki przeznaczonej do zabudowy zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej,  

e)   przy lokalizacji zabudowy i   urządzeń należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy pokazane na rysunku planu.  

§   14.   Tereny sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi  

Dla zbiorów terenów o   symbolach   US2   o podstawowym przeznaczeniu dla sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi ustala się:  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   urządzenia i   sieci infrastruktury technicznej,  

b)   utwardzenie narciarskich tras biegowych (w celu dostosowania ich do eksploatacji w   okresie letnim),  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   nowych budynków,  

b)   budowli nie związanych ze sportem i   rekreacją oraz infrastrukturą telekomunikacyjną,  

c)   drogi, miejsca parkingowe,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   wysokość zabudowy nie może być większa niż:  

-   budowle na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m. – 14,5 m,  

-   budowle na terenach położonych powyżej 550 m n.p.m. – 9,0 m,  

b)   powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić minimum 80 % powierzchni działki przeznaczonej do zabudowy.  

§   15.   Tereny lasów i   zadrzewień  

Dla zbiorów terenów o   symbolach   ZL   , których przeznaczenie podstawowe to lasy i   zadrzewienia. Dla tych terenów z   zastrzeżeniem § 11 ust. 3   i ust. 4   ustala się:  

1)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   istniejące dojazdy do nieruchomości, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i   ścieżki spacerowe w   miejscach wyznaczonych,  

b)   urządzenia i   obiekty małej architektury związane z   obsługą turystyki rowerowej oraz urządzenia i   obiekty służące gospodarce leśnej,  

c)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych trwale związanych z   gruntem, za wyjątkiem budynków i   budowli związanych z   gospodarką leśną,  

b)   dróg o   trwałej nawierzchni, parkingów, utwardzonych placów,  

3)   maksymalna wysokość obiektów małej architektury i   obiektów służących gospodarce leśnej – 6,0 m.  

ROZDZIAŁ4.
USTALENIA KOŃCOWE  

§   16.   Dla terenów objętych planem ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).  

§   17.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Wisły.  

§   18.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   19.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/262/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/262/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/262/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie


 

Zgodnie z   analizą zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła – Kubalonka” (załącznik Nr 2   do uchwały Rady Miasta Wisły Nr   XLII/507/2010 z   dnia 25 lutego 2010 roku) w   planie umożliwiono dostosowanie konfiguracji tras biegowych w   obszarze Kubalonki – do zmienionych w   2008 roku przepisów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS.  

W planie ustalono też możliwość utwardzenia i   oświetlenia tras narciarskich w   celu dostosowania ich do eksploatacji również w   okresie letnim (np. dla korzystania z   tras przy pomocy nartorolek).  

Na części terenów objętych planem umożliwiono rozbudowę istniejących obiektów i   budowę nowych przy uwzględnieniu wymogów związanych z   występującym zagrożeniem osuwania się mas ziemnych.  

Plan jest zgodny ze studium, ponieważ zaplanowane możliwości przekształceń terenów znajdują się w   jednostce urbanistycznej – „U3 – sportowo-rekreacyjnej” w   ramach której założono w   studium rozwój ośrodka narciarstwa biegowego „Kubalonka”.  

Dla rozwoju tego ośrodka w   procedurze sporządzania planu uzyskano odpowiednią decyzję Ministra Środowiska, w   której wyraził zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.  

W planie nie zamieszczono ustaleń dotyczących procedury scalania i   podziału nieruchomości w   zakresie ustalenia szerokości frontów działek oraz określenia kąta położenia działek w   stosunku do pasa drogowego. Wynika to ze stanu faktycznego obszaru objętego planem, który nie daje podstaw do zamieszczenia tych ustaleń w   planie, ponieważ nie przewiduje się wydzielenia nowych działek budowlanych.  

Rysunek planu będący załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały sporządzono w   skali 1:2000. Wynika   to ze znacznej powierzchni obszaru objętego planem, którą stanowią grunty leśne wyłączone z   możliwości zabudowy. Zasadniczym przedmiotem planu jest inwestycja liniowa tras narciarskich, co również uzasadnia możliwość sporządzenia rysunku planu w   skali 1:2000.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »