| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 110 ust 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.)  
 

Rada Gminy Bojszowy  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bojszowach w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy Bojszowy:  

-   Nr XIV/81/2003 z   dnia 3   grudnia 2003r. w   sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bojszowach  

-   Nr XXXV/178/2005 z   dnia 28 listopada 2005r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2003 Rady Gminy Bojszowy z   dnia 3   grudnia 2003r. w   sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bojszowach.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XV/84/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29 maja 2012 r.

STATUT  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bojszowach  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z   siedzibą w   Bojszowach, ul. Sierpowa 38; 43 – 220 Świerczyniec, zwany dalej „GOPS”, jest jednostką organizacyjną Gminy Bojszowy, działającą w   formie jednostki budżetowej.  

2.   GOPS w   Bojszowach realizuje zadania na potrzeby wspólnoty samorządowej Bojszowy.  

3.   GOPS w   Bojszowach jest jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i   Pieczy Zastępczej Gminny Bojszowy.  

§   2.   GOPS w   Bojszowach działa na podstawie i   w granicach obowiązującego prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym,  

2)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej,  

3)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych,  

i niniejszego Statutu.  

Rozdział 2.
Przedmiot i   zakres działania.  

§   3.   Do działalności GOPS w   Bojszowach należy realizacja zadań własnych i   zleconych Gminie Bojszowy, określonych w   następujących aktach prawnych:  

1)   ustawa z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej, w   tym  

a)   prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa, ukierunkowanej na pomoc osobom i   rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,  

b)   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w   Gminny Bojszowy, w   tym rozbudowywanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

c)   analiza i   ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,  

d)   rozwijanie nowych form pomocy społecznej i   samopomocy w   ramach zidentyfikowanych potrzeb,  

e)   pobudzanie społecznej aktywności w   zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin,  

f)   realizacja projektów społecznych (socjalnych) finansowanych z   różnych źródeł, w   tym ze środków zagranicznych;  

g)   realizacja zadań wynikających z   rozeznanych potrzeb społecznych, rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i   rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków,  

h)   sporządzanie ocen zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę lokalnej sytuacji społecznej i   demograficznej oraz przygotowywanie i   koordynacja realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojszowy,  

i)   udzielanie, przyznawanie i   wypłacanie świadczeń (zasiłków stałych, okresowych, celowych),  

j)   udzielanie schronienia,  

k)   zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  

l)   dożywianie dzieci,  

ł)   sprawianie pogrzebu,  

m)   pomoc uchodźcom,  

n)   organizowanie i   prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,  

o)   zapewnianie usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych,  

p)   udzielanie informacji o   prawach i   uprawnieniach klientów,  

r)   kierowanie mieszkańców Gminy Bojszowy do domów pomocy społecznej i   ponoszenie odpłatności za ich pobyt w   tych domach, organizowanie i   zapewnienie funkcjonowania ośrodków wsparcia.  

2)   ustawa z   dnia 29 grudnia 2005r. o   ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w   zakresie dożywiania", w   tym:  

a)   zapewnienia pomocy w   zakresie dożywiania  

3)   ustawa z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty, w   tym:  

a)   ustalanie prawa i   wypłacanie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych  

4)   ustawa z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych, w   tym:  

a)   ustalanie prawa i   wypłacanie świadczeń rodzinnych,  

5)   ustawa z   dnia 21 czerwca 2001r. o   dodatkach mieszkaniowych, w   tym:  

a)   ustalanie prawa i   wypłacanie dodatków mieszkaniowych  

6)   ustawa z   dnia 7   września 2007r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w   tym:  

a)   wykonywanie zadań związanych z   postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawanie świadczeń z   funduszu alimentacyjnego  

7)   ustawa z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w   tym:  

a)   prowadzenie działań związanych z   profilaktyką i   rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu  

8)   ustawa z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie, w   tym:  

a)   tworzenie i   realizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie  

9)   ustawa z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu narkomanii, w   tym:  

a)   tworzenie i   realizacja gminnego systemu przeciwdziałania narkomanii  

10)   ustawa z   dnia 19 sierpnia 1994r. o   ochronie zdrowia psychicznego, w   tym:  

a)   realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  

11)   ustawa z   dnia 13 października 1998r. o   systemie ubezpieczeń społecznych, w   tym:  

a)   wykonywanie obowiązków płatnika składek dla osób wskazanych ustawą  

12)   ustawa z   dnia 13 czerwca 2003r. o   zatrudnieniu socjalnym, w   tym:  

a)   zatrudnienie socjalne w   rozumieniu ustawy  

13)   ustawa z   dnia 27 sierpnia 2004r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w   tym:  

a)   zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni  

14)   ustawa z   dnia 20 kwietnia 2004r. o   promocji zatrudnienia i   instytucjach rynku pracy,  

a)   łagodzenie skutków bezrobocia  

15)   ustawa z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, w   tym:  

a)   wspieranie rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej.  

§   4.   Celem działania GOPS w   Bojszowach jest podejmowanie działań profilaktycznych, rozwojowych, uzupełniających i   opiekuńczych, zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez:  

1)   umożliwienie osobom i   rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w   stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości,  

2)   wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb,  

3)   umożliwienie osobom i   rodzinom życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka.  

§   5.   1.   GOPS realizuje zadania statutowe współpracując z   organizacjami społecznymi i   pozarządowymi, sądami, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi, ułomnymi osobami prawnymi.  

2.   Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z   jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i   innymi instytucjami w   zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy  

Rozdział 3.
Administracja  

§   6.   1.   Kierownika GOPS w   Bojszowach zatrudnia i   zwalnia Wójt Gminy Bojszowy, który jest równocześnie zwierzchnikiem służbowym.  

2.   Kierownik GOPS w   Bojszowach działa jednoosobowo na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw i   przy pomocy głównego księgowego.  

3.   Wszyscy pracownicy GOPS w   Bojszowach mają status pracowników samorządowych, do których stosuje się m. in. przepisy ustawy o   pracownikach samorządowych.  

§   7.   Kierownik kieruje GOPS, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, w   tym, m. in.:  

1)   podział zadań i   kompetencji oraz właściwy dobór kadr,  

2)   określenie i   wdrażanie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,  

3)   określenie odpowiednich form organizacyjnych i   metod pracy GOPS,  

4)   sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i   potrzeb, w   tym projektów finansowo rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych z   zakresem realizowanych zadań oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych Ośrodka.  

§   8.   Kierownik GOPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z   działalności GOPS oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

Rozdział 4.
Organizacja i   zasady działania jednostki  

§   9.   Wewnętrzną strukturę organizacyjną GOPS w   Bojszowach określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bojszowach.  

§   10.   1.   GOPS w   Bojszowach prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Kierownika i   uchwały budżetowej Gminy Bojszowy na dany rok.  

2.   Źródłem finansowania działalności GOPS w   Bojszowach są środki finansowe przekazywane w   formie dotacji z   budżetu Gminy Bojszowy lub budżetu państwa.  

3.   Wydatki GOPS realizowane są z   uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o   finansach publicznych oraz innych przepisów.  

4.   GOPS prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z   obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   11.   Wszelkie zmiany w   Statucie mogą być dokonywane w   formie przewidzianej dla uchwalenia niniejszego statutu.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »