| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/155/2012 Rada Gminy Miedźna

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli

Na podstawie podstawie art. 7   ust. 1   pkt. 9, art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 2   pkt. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z   2012 r. Nr 406) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami.  

Rada Gminy Miedźna  
uchwala  

§   1.   Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w   Miedźnej z   siedzibą w   Woli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna  


mgr inż.   Stanisław   Karbowy

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/155/2012    
Rady Gminy Miedźna    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  
 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W MIEDŹNEJ Z   SIEDZIBĄ W   WOLI  

I.   PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Gminny Ośrodek Kultury w   Miedźnej z   siedzibą w   Woli zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury działającą w   szczególności na podstawie:  

-   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.: Dz. U. z   2012 r. poz.406),  

-   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.),  

-   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Siedzibą Ośrodka jest Dom Kultury w   Woli ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola.  

2.   Terenem działalności Ośrodka jest gmina Miedźna.  

§   3.   1.   Organizatorem Ośrodka jest Gmina Miedźna.  

2.   Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Miedźna.  

3.   Ośrodek posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1/2002.  

4.   Ośrodek używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby.  

II.   CELE I   ZADANIA OŚRODKA  

§   4.   1.   Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność w   dziedzinie edukacji, rozwoju i   upowszechniania kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej.  

2.   Do podstawowych zadań Ośrodka należy:  

1)   rozpoznawanie, rozwijanie i   zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Miedźna oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego,  

2)   edukacja kulturalna i   wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i   młodzieży,  

3)   organizowanie stałych form konfrontacji dorobku i   osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego,  

4)   organizowanie wystaw, konkursów, spektakli, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych,  

5)   pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego,  

6)   wprowadzanie i   realizowanie projektów dotyczących aktywizacji społeczności lokalnej.  

7)   nawiązywanie i   rozwijanie krajowych międzynarodowych kontaktów w   zakresie wymiany kulturalnej, w   tym z   miastami i   gminami partnerskimi,  

8)   gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i   udostępnianie dóbr kultury,  

9)   prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej;  

3.   Ośrodek może prowadzić inne formy działalności, mające na celu upowszechnianie kultury.  

4.   Dla realizacji zadań statutowych Ośrodek może nawiązywać współpracę z   osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.  

III.   ZARZĄDZANIE I   ORGANIZACJA  

§   5.   1.   Organem zarządzającym Ośrodkiem jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i   reprezentuje instytucje na zewnątrz.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Wójt Gminy Miedźna w   trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

3.   Dyrektor jest uprawniony do składania oświadczeń woli w   imieniu ośrodka w   zakresie praw i   obowiązków majątkowych i   finansowych.  

§   6.   Dyrektor Ośrodka powołuje Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy w   składzie od trzech do pięciu członków wewnętrznym zarządzeniem.  

§   7.   1.   Ośrodek zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.  

2.   Stosunki pracy z   pracownikami nawiązuje i   rozwiązuje Dyrektor.  

3.   W miarę potrzeb Dyrektor GOK może zatrudniać specjalistów z   określonych dziedzin artystycznych, związanych bezpośrednio z   działalnością Ośrodkiem.  

§   8.   Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w   trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Miedźna.  

IV.   GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA  

§   9.   1.   Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Ośrodka, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

2.   Przychodami Ośrodka są przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze składników majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

3.   Organizator przekazuje Ośrodkowi środki finansowe w   postaci dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów oraz w   formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz w   formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i   programów.  

4.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w   przepisach dotyczących finansów i   rachunkowości.  

5.   Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków publicznych w   ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z   budżetu gminy, darowizn, przychodów z   odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i   prawnych i   innych źródeł.  

§   10.   1.   Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w   oparciu o   właściwe przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej.  

2.   Przychody z   działalności Ośrodka o   której mowa w   ust. 1, przeznaczone będą na realizację celów statutowych i   pokrywanie kosztów działalności bieżącej.  

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   11.   1.   Statut Ośrodka nadawany jest uchwałą Rady Gminy Miedźna.  

2.   Zmiany w   statucie mogą być dokonane w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »