| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/275/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznegp

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 w   związku  
z   art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r.  
Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Traci moc Uchwała Nr XXXV/330/05 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia  
26 października 2005 r. w   sprawie zatwierdzenia nowego Statutu Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego z   siedzibą w   Pszczynie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 150, poz 4430 z   dnia 16 grudnia 2005 r.)  

§   2.   Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Terapeutycznemu z   siedzibą w   Pszczynie, który otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/275/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 24 maja 2012 r.  
 

S T A   T U   T  

Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny zwany dalej POR-T jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. POR-T jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w   rozumieniu art. 4   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej działającym na podstawie:  

1)   Uchwały Rady Miejskiej w   Pszczynie nr 13/98 z   dnia 9   grudnia 1998 roku w   sprawie przekształcenia Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego dla Dzieci i   Młodzieży w   samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uzupełnionej Uchwałą Rady Miejskiej w   Pszczynie nr 62/99 z   dnia 24 lutego 1999 roku.  

2)   niniejszego Statutu POR-T,  

3)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r.  
Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Podmiotem tworzącym POR-T jest Gmina Pszczyna.  

2.   Siedzibą POR-T jest Pszczyna.  

3.   POR-T posiada osobowość prawną.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania POR-T  

§   3.   1.   Celem POR-T jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących:  

1)   zachowaniu lub przywracaniu albo poprawie zdrowia pacjentów,  

2)   poprawie rozwoju psychofizycznego pacjentów.  

2.   Do zadań POR-T należy w   szczególności orzekanie o   stanie zdrowia oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

1)   rehabilitacji,  

2)   psychologii,  

3)   zdrowia psychicznego,  

4)   logopedii,  

5)   wad postawy,  

6)   medycyny sportowej,  

7)   profilaktyki i   promocji zdrowia.  

3.   POR-T może prowadzić działalność inną niż określoną w   ust. 1   polegającą na:  

1)   wynajmowaniu pomieszczeń,  

2)   wydzierżawianiu nieruchomości,  

3)   prowadzeniu praktyk studenckich i   szkolnych,  

4)   organizowaniu szkoleń, konferencji, festynów i   wystaw związanych z   promocją zdrowia,  

5)   organizowaniu zajęć zmierzających do zwiększenia aktywności ruchowej i   poprawy sprawności fizycznej,  

6)   udzielaniu świadczeń i   zabiegów wpływających na przyspieszenie regeneracji organizmu.  

Rozdział 3.
Organy POR-T  

§   4.   Organami POR-T są:  

1)   Rada Społeczna,  

2)   Dyrektor POR-T.  

§   5.   1.   W POR-T działa Rada Społeczna powoływana przez Gminę Pszczyna.  

2.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym Gminy Pszczyna oraz organem doradczym Dyrektora POR-T.  

§   6.   1.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.  

2.   Rada Społeczna składa się z   4 członków.  

3.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   jako przewodniczący - Burmistrz Pszczyny lub osoba przez niego wyznaczona,  

2)   jako członkowie:  

a)   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

b)   dwóch przedstawicieli wybranych przez Radę Miejską w   Pszczynie.  

4.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowanie uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Gminę Pszczyna.  

§   7.   1.   Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.  

2.   Członkowie Rady Społecznej mogą być odwołani przed upływem kadencji przez podmiot tworzący w   przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków.  

3.   Mandat członka Rady Społecznej wygasa w   razie:  

a)   śmierci,  

b)   upływu kadencji,  

c)   odwołania ze składu Rady Społecznej.  

§   8.   1.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor POR-T.  

2.   W posiedzeniu Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele organizacji związkowych działających w   POR-T.  

3.   Obsługę biurową Rady Społecznej prowadzi pracownik POR-T wyznaczony przez Dyrektora POR-T.  

§   9.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   przedstawianie podmiotowi tworzącemu, wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności POR-T,  

c)   przyznawania Dyrektorowi POR-T nagród,  

d)   odwołania, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem POR-T,  

e)   regulaminu organizacyjnego POR-T,  

2)   przedstawianie Dyrektorowi POR-T wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   wykonania planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych lub dotacji,  

d)   podziału zysku.  

3)   uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedłożenie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w   Pszczynie.  

4)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych POR-T, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

§   10.   1.   Rada Społeczna przedstawia wnioski i   opinie, których mowa w   art. 48  
ust. 2   ustawy o   działalności leczniczej w   terminie 14 dni od dnia przedłożenia sprawy na posiedzeniu Rady Społecznej bądź w   terminie 14 dni od dnia przekazania sprawy jej członkom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w   inny sposób.  

2.   Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi POR-T przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w   Pszczynie.  

Dyrektor POR-T  

§   11.   1.   Dyrektor POR-T jest wyłaniany w   drodze konkursu ogłaszanego przez podmiot tworzący.  

2.   Dyrektor POR-T świadczy pracę na podstawie powołania albo umowy o   pracę albo umowy cywilnoprawnej zawartej z   Burmistrzem Pszczyny działającym w   imieniu podmiotu tworzącego.  

3.   Dyrektor POR-T kieruje pracą POR-T, reprezentuje go na zewnątrz i   ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności POR-T.  

4.   Dyrektor POR-T jest przełożonym wszystkich pracowników POR-T i   pełni wobec nich funkcję osoby uprawnionej do dokonywania czynności w   sprawach z   zakresu prawa pracy w   rozumieniu art. 3¹ ustawy z   dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

5.   W razie nieobecności Dyrektora POR-T lub czasowej niemożności wykonywania przez niego czynności służbowych, działalnością POR-T kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz, wyznaczony przez Dyrektora POR-T pracownik POR-T w   zakresie powierzonych mu kompetencji.  

6.   Do zadań Dyrektora POR-T należy w   szczególności:  

1)   stały nadzór nad wykonywaniem zadań przez POR-T,  

2)   wydawanie przepisów wewnętrznych POR-T w   formie pism okólnych, instrukcji, regulaminów i   zarządzeń,  

3)   ustalanie regulaminu organizacyjnego POR-T w   drodze zarządzenia, po uprzednim przedstawieniu projektu Radzie Społecznej,  

4)   ustalanie planu finansowego POR-T, w   tym planu inwestycyjnego po uprzednim przedstawieniu projektu planu Radzie Społecznej,  

5)   decydowanie o   podziale zysku, po uprzednim przedstawieniu propozycji podziału zysku Radzie Społecznej,  

6)   organizowanie i   kierowanie pracą pracowników POR-T,  

7)   podejmowanie decyzji w   sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i   zwalniania pracowników POR-T,  

8)   ustalanie zasad wynagradzania pracowników POR-T,  

9)   ustalanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek po zasięgnięciu opinii:  

a)   kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w   regulaminie organizacyjnym,  

b)   przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i   położnych działających na terenie POR-T.  

7.   Dyrektor POR-T może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań POR-T, ustanawiając każdorazowo zakres i   czas ich umocowania.  

8.   Dyrektorowi POR-T podlegają bezpośrednio:  

1)   Zastępca Dyrektora POR-T ds. Lecznictwa  

2)   Główny Księgowy  

3)   Dział Administracyjno - Gospodarczy  

4)   ustanowieni przez niego pełnomocnicy  

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna POR-T  

§   12.   1.   W POR-T wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne i   samodzielne stanowiska:  

1)   Zastępca Dyrektora POR-T ds. Lecznictwa  

2)   Główny Księgowy  

3)   Dział Administracyjno - Gospodarczy  

4)   Poradnia Rehabilitacyjna  

5)   Poradnia Wad Postawy  

6)   Poradnia Logopedyczna  

7)   Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i   Młodzieży  

8)   Poradnia Zdrowia Psychicznego  

9)   Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci do 7   – go roku życia  

10)   Ośrodek Rehabilitacji Dziennej  

11)   Poradnia Medycyny Sportowej  

12)   Dział Fizjoterapii  

13)   Poradnia Psychologiczna  

14)   Poradnia Neurologiczna  

2.   Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i   samodzielnych stanowisk w   POR-T oraz organizację i   porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w   POR-T określa Regulamin Organizacyjny POR-T ustalony przez Dyrektora POR-T.  

3.   Schemat struktury organizacyjnej POR-T stanowi załącznik do niniejszego Statutu.  

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa  

§   13.   1.   POR-T prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   szczególności w   przepisach ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej, ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z   2009 Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.), ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm. ).  

2.   Podstawą gospodarki finansowej POR-T jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora POR-T, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Społecznej.  

3.   POR-T:  

a)   pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i   reguluje zobowiązania,  

b)   decyduje o   podziale zysku,  

c)   sporządza bilans i   ustala wynik finansowy swojej działalności i   we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy swojej działalności.  

4.   POR-T może uzyskiwać środki finansowe między innymi z:  

1)   działalności leczniczej określonej w   § 3   ust. 1   i 2   niniejszego Statutu,  

2)   działalności określonej w   § 3   ust. 3   niniejszego Statutu,  

3)   dotacji otrzymanych w   szczególności na:  

a)   remonty,  

b)   inwestycje, w   tym zakup aparatury i   sprzętu medycznego,  

c)   realizację programów wieloletnich,  

4)   opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej,  

5)   odsetek od wierzytelności oraz środków na rachunkach bankowych,  

6)   otrzymanych darowizn, zapisów, spadków, nawiązek i   ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.  

§   14.   POR-T gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem Gminy Pszczyna oraz majątkiem własnym.  

§   15.   Zbycie aktywów trwałych POR-T, oddanie go w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   16.   1.   Nadzór nad POR-T sprawuje Gmina Pszczyna za pośrednictwem Burmistrza Pszczyny.  

2.   Burmistrz Pszczyny dokonuje kontroli i   oceny działalności POR-T oraz pracy Dyrektora POR-T.  

3.   Kontrola i   ocena, o   których mowa w   ust. 2, obejmuje w   szczególności:  

1)   realizację zadań określonych w   regulaminie organizacyjnym i   statucie, dostępność i   jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,  

2)   prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,  

3)   gospodarkę finansową.  

4.   Tryb i   zasady przeprowadzania kontroli reguluje ustawa z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej.  

5.   Burmistrz Pszczyny, z   upoważnienia podmiotu tworzącego, w   razie stwierdzenia niezgodnych z   prawem działań Dyrektora POR-T wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora POR-T do ich zmiany lub cofnięcia. W   przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań przez Dyrektora POR-T w   wyznaczonym terminie Burmistrz Pszczyny, z   upoważnienia podmiotu tworzącego, może odwołać Dyrektora POR-T lub rozwiązać z   Dyrektorem POR-T stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną.  

§   17.   Każdego roku w   listopadzie pracownicy POR-T obchodzą rocznicę powstania POR-T. Dzień obchodów wyznacza w   drodze zarządzenia Dyrektor POR-T.  

§   18.   W sprawach nieuregulowanych w   Statucie POR-T mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

§   19.   1.   Statut POR-T nadaje podmiot tworzący.  

2.   Zmiany w   Statucie POR-T mogą być wprowadzone w   trybie właściwym do jego uchwalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Załącznik Nr 1   Statutu PORT  

infoRgrafika

 


Uzasadnienie

W dniu 1   lipca 2011 r. weszła w   życie ustawa z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654). Zgodnie z   art. 204 ust. 2   tej ustawy publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów prawa, które stają się podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami, zobowiązane są w   terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w   życie ustawy dostosować swoją działalność, statut oraz regulamin organizacyjny do przepisów ustawy o   działalności leczniczej.  

W związku z   powyższym zaistniała potrzeba dostosowania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego z   siedzibą w   Pszczynie do obecnie obowiązujących przepisów prawa poprzez uchylenie dotychczasowego i   nadanie nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POR-T zatwierdzonego Uchwałą nr XXXV/330/05 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 października  
2005 r.  

Projekt uchwały w   okresie od 5   maja do 15 maja 2012 jako akt prawa miejscowego objęty został konsultacjami społecznymi zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3  
ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »