| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/275/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznegp

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 w   związku  
z   art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r.  
Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Traci moc Uchwała Nr XXXV/330/05 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia  
26 października 2005 r. w   sprawie zatwierdzenia nowego Statutu Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego z   siedzibą w   Pszczynie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 150, poz 4430 z   dnia 16 grudnia 2005 r.)  

§   2.   Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Terapeutycznemu z   siedzibą w   Pszczynie, który otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/275/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 24 maja 2012 r.  
 

S T A   T U   T  

Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny zwany dalej POR-T jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. POR-T jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w   rozumieniu art. 4   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej działającym na podstawie:  

1)   Uchwały Rady Miejskiej w   Pszczynie nr 13/98 z   dnia 9   grudnia 1998 roku w   sprawie przekształcenia Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego dla Dzieci i   Młodzieży w   samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uzupełnionej Uchwałą Rady Miejskiej w   Pszczynie nr 62/99 z   dnia 24 lutego 1999 roku.  

2)   niniejszego Statutu POR-T,  

3)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r.  
Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Podmiotem tworzącym POR-T jest Gmina Pszczyna.  

2.   Siedzibą POR-T jest Pszczyna.  

3.   POR-T posiada osobowość prawną.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania POR-T  

§   3.   1.   Celem POR-T jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących:  

1)   zachowaniu lub przywracaniu albo poprawie zdrowia pacjentów,  

2)   poprawie rozwoju psychofizycznego pacjentów.  

2.   Do zadań POR-T należy w   szczególności orzekanie o   stanie zdrowia oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

1)   rehabilitacji,  

2)   psychologii,  

3)   zdrowia psychicznego,  

4)   logopedii,  

5)   wad postawy,  

6)   medycyny sportowej,  

7)   profilaktyki i   promocji zdrowia.  

3.   POR-T może prowadzić działalność inną niż określoną w   ust. 1   polegającą na:  

1)   wynajmowaniu pomieszczeń,  

2)   wydzierżawianiu nieruchomości,  

3)   prowadzeniu praktyk studenckich i   szkolnych,  

4)   organizowaniu szkoleń, konferencji, festynów i   wystaw związanych z   promocją zdrowia,  

5)   organizowaniu zajęć zmierzających do zwiększenia aktywności ruchowej i   poprawy sprawności fizycznej,  

6)   udzielaniu świadczeń i   zabiegów wpływających na przyspieszenie regeneracji organizmu.  

Rozdział 3.
Organy POR-T  

§   4.   Organami POR-T są:  

1)   Rada Społeczna,  

2)   Dyrektor POR-T.  

§   5.   1.   W POR-T działa Rada Społeczna powoływana przez Gminę Pszczyna.  

2.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym Gminy Pszczyna oraz organem doradczym Dyrektora POR-T.  

§   6.   1.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.  

2.   Rada Społeczna składa się z   4 członków.  

3.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   jako przewodniczący - Burmistrz Pszczyny lub osoba przez niego wyznaczona,  

2)   jako członkowie:  

a)   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

b)   dwóch przedstawicieli wybranych przez Radę Miejską w   Pszczynie.  

4.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowanie uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Gminę Pszczyna.  

§   7.   1.   Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.  

2.   Członkowie Rady Społecznej mogą być odwołani przed upływem kadencji przez podmiot tworzący w   przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków.  

3.   Mandat członka Rady Społecznej wygasa w   razie:  

a)   śmierci,  

b)   upływu kadencji,  

c)   odwołania ze składu Rady Społecznej.  

§   8.   1.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor POR-T.  

2.   W posiedzeniu Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele organizacji związkowych działających w   POR-T.  

3.   Obsługę biurową Rady Społecznej prowadzi pracownik POR-T wyznaczony przez Dyrektora POR-T.  

§   9.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   przedstawianie podmiotowi tworzącemu, wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności POR-T,  

c)   przyznawania Dyrektorowi POR-T nagród,  

d)   odwołania, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem POR-T,  

e)   regulaminu organizacyjnego POR-T,  

2)   przedstawianie Dyrektorowi POR-T wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   wykonania planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych lub dotacji,  

d)   podziału zysku.  

3)   uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedłożenie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w   Pszczynie.  

4)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych POR-T, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

§   10.   1.   Rada Społeczna przedstawia wnioski i   opinie, których mowa w   art. 48  
ust. 2   ustawy o   działalności leczniczej w   terminie 14 dni od dnia przedłożenia sprawy na posiedzeniu Rady Społecznej bądź w   terminie 14 dni od dnia przekazania sprawy jej członkom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w   inny sposób.  

2.   Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi POR-T przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w   Pszczynie.  

Dyrektor POR-T  

§   11.   1.   Dyrektor POR-T jest wyłaniany w   drodze konkursu ogłaszanego przez podmiot tworzący.  

2.   Dyrektor POR-T świadczy pracę na podstawie powołania albo umowy o   pracę albo umowy cywilnoprawnej zawartej z   Burmistrzem Pszczyny działającym w   imieniu podmiotu tworzącego.  

3.   Dyrektor POR-T kieruje pracą POR-T, reprezentuje go na zewnątrz i   ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności POR-T.  

4.   Dyrektor POR-T jest przełożonym wszystkich pracowników POR-T i   pełni wobec nich funkcję osoby uprawnionej do dokonywania czynności w   sprawach z   zakresu prawa pracy w   rozumieniu art. 3¹ ustawy z   dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

5.   W razie nieobecności Dyrektora POR-T lub czasowej niemożności wykonywania przez niego czynności służbowych, działalnością POR-T kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz, wyznaczony przez Dyrektora POR-T pracownik POR-T w   zakresie powierzonych mu kompetencji.  

6.   Do zadań Dyrektora POR-T należy w   szczególności:  

1)   stały nadzór nad wykonywaniem zadań przez POR-T,  

2)   wydawanie przepisów wewnętrznych POR-T w   formie pism okólnych, instrukcji, regulaminów i   zarządzeń,  

3)   ustalanie regulaminu organizacyjnego POR-T w   drodze zarządzenia, po uprzednim przedstawieniu projektu Radzie Społecznej,  

4)   ustalanie planu finansowego POR-T, w   tym planu inwestycyjnego po uprzednim przedstawieniu projektu planu Radzie Społecznej,  

5)   decydowanie o   podziale zysku, po uprzednim przedstawieniu propozycji podziału zysku Radzie Społecznej,  

6)   organizowanie i   kierowanie pracą pracowników POR-T,  

7)   podejmowanie decyzji w   sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i   zwalniania pracowników POR-T,  

8)   ustalanie zasad wynagradzania pracowników POR-T,  

9)   ustalanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek po zasięgnięciu opinii:  

a)   kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w   regulaminie organizacyjnym,  

b)   przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i   położnych działających na terenie POR-T.  

7.   Dyrektor POR-T może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań POR-T, ustanawiając każdorazowo zakres i   czas ich umocowania.  

8.   Dyrektorowi POR-T podlegają bezpośrednio:  

1)   Zastępca Dyrektora POR-T ds. Lecznictwa  

2)   Główny Księgowy  

3)   Dział Administracyjno - Gospodarczy  

4)   ustanowieni przez niego pełnomocnicy  

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna POR-T  

§   12.   1.   W POR-T wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne i   samodzielne stanowiska:  

1)   Zastępca Dyrektora POR-T ds. Lecznictwa  

2)   Główny Księgowy  

3)   Dział Administracyjno - Gospodarczy  

4)   Poradnia Rehabilitacyjna  

5)   Poradnia Wad Postawy  

6)   Poradnia Logopedyczna  

7)   Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i   Młodzieży  

8)   Poradnia Zdrowia Psychicznego  

9)   Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci do 7   – go roku życia  

10)   Ośrodek Rehabilitacji Dziennej  

11)   Poradnia Medycyny Sportowej  

12)   Dział Fizjoterapii  

13)   Poradnia Psychologiczna  

14)   Poradnia Neurologiczna  

2.   Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i   samodzielnych stanowisk w   POR-T oraz organizację i   porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w   POR-T określa Regulamin Organizacyjny POR-T ustalony przez Dyrektora POR-T.  

3.   Schemat struktury organizacyjnej POR-T stanowi załącznik do niniejszego Statutu.  

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa  

§   13.   1.   POR-T prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   szczególności w   przepisach ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej, ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z   2009 Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.), ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm. ).  

2.   Podstawą gospodarki finansowej POR-T jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora POR-T, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Społecznej.  

3.   POR-T:  

a)   pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i   reguluje zobowiązania,  

b)   decyduje o   podziale zysku,  

c)   sporządza bilans i   ustala wynik finansowy swojej działalności i   we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy swojej działalności.  

4.   POR-T może uzyskiwać środki finansowe między innymi z:  

1)   działalności leczniczej określonej w   § 3   ust. 1   i 2   niniejszego Statutu,  

2)   działalności określonej w   § 3   ust. 3   niniejszego Statutu,  

3)   dotacji otrzymanych w   szczególności na:  

a)   remonty,  

b)   inwestycje, w   tym zakup aparatury i   sprzętu medycznego,  

c)   realizację programów wieloletnich,  

4)   opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej,  

5)   odsetek od wierzytelności oraz środków na rachunkach bankowych,  

6)   otrzymanych darowizn, zapisów, spadków, nawiązek i   ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.  

§   14.   POR-T gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem Gminy Pszczyna oraz majątkiem własnym.  

§   15.   Zbycie aktywów trwałych POR-T, oddanie go w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   16.   1.   Nadzór nad POR-T sprawuje Gmina Pszczyna za pośrednictwem Burmistrza Pszczyny.  

2.   Burmistrz Pszczyny dokonuje kontroli i   oceny działalności POR-T oraz pracy Dyrektora POR-T.  

3.   Kontrola i   ocena, o   których mowa w   ust. 2, obejmuje w   szczególności:  

1)   realizację zadań określonych w   regulaminie organizacyjnym i   statucie, dostępność i   jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,  

2)   prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,  

3)   gospodarkę finansową.  

4.   Tryb i   zasady przeprowadzania kontroli reguluje ustawa z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej.  

5.   Burmistrz Pszczyny, z   upoważnienia podmiotu tworzącego, w   razie stwierdzenia niezgodnych z   prawem działań Dyrektora POR-T wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora POR-T do ich zmiany lub cofnięcia. W   przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań przez Dyrektora POR-T w   wyznaczonym terminie Burmistrz Pszczyny, z   upoważnienia podmiotu tworzącego, może odwołać Dyrektora POR-T lub rozwiązać z   Dyrektorem POR-T stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną.  

§   17.   Każdego roku w   listopadzie pracownicy POR-T obchodzą rocznicę powstania POR-T. Dzień obchodów wyznacza w   drodze zarządzenia Dyrektor POR-T.  

§   18.   W sprawach nieuregulowanych w   Statucie POR-T mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

§   19.   1.   Statut POR-T nadaje podmiot tworzący.  

2.   Zmiany w   Statucie POR-T mogą być wprowadzone w   trybie właściwym do jego uchwalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Załącznik Nr 1   Statutu PORT  

infoRgrafika

 


Uzasadnienie

W dniu 1   lipca 2011 r. weszła w   życie ustawa z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654). Zgodnie z   art. 204 ust. 2   tej ustawy publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów prawa, które stają się podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami, zobowiązane są w   terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w   życie ustawy dostosować swoją działalność, statut oraz regulamin organizacyjny do przepisów ustawy o   działalności leczniczej.  

W związku z   powyższym zaistniała potrzeba dostosowania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego z   siedzibą w   Pszczynie do obecnie obowiązujących przepisów prawa poprzez uchylenie dotychczasowego i   nadanie nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POR-T zatwierdzonego Uchwałą nr XXXV/330/05 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 października  
2005 r.  

Projekt uchwały w   okresie od 5   maja do 15 maja 2012 jako akt prawa miejscowego objęty został konsultacjami społecznymi zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3  
ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »