| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/285/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie

Na podstawie 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.),  
na podstawie art. 11 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   4 lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku  
do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z   późn. zm.).  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W treści Uchwały Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 maja 2011 r. w   sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w   Pszczynie, zmienia się Rozdział IV,  
który otrzymuje brzmienie:  

"Rozdział IV  
Warunki przyjmowania dzieci i   zasady ustalania opłat za pobyt i   wyżywienie w   przypadku nieobecności dziecka  

§   4.   1.   Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które mieszkają na terenie gminy Pszczyna, według kolejności zgłoszeń.  

2.   W szczególnych przypadkach związanych z   trudną sytuacją rodzinną i   zdrowotną dziecka lub inną sytuacją losową może być ono przyjęte poza kolejnością  
po wcześniejszym złożeniu pisemnego wyjaśnienia.  

3.   Rekrutacja odbywa się raz w   roku, w   miesiącu maju.  

4.   Jeżeli Żłobek nie dysponuje wolnymi miejscami, dziecko wpisuje się na listę oczekujących na przyjęcie.  

5.   W przypadku zwolnienia się miejsca w   Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z   kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących jest potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego woli korzystania z   usług Żłobka, w   siedzibie Żłobka, w   terminie do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, w   którym ma miejsce rekrutacja.  

6.   Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do Żłobka określa Dyrektor w   Zarządzeniu w   sprawie zasad prowadzenia rekrutacji w   Żłobku Miejskim  
w   Pszczynie, w   Regulaminie Organizacyjnym oraz w   umowie pomiędzy Żłobkiem a   rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.  

§   5.   1.   Podstawą świadczenia usług opiekuńczych na rzecz dziecka jest umowa zawarta pomiędzy Żłobkiem a   rodzicami dziecka, jego opiekunami prawnymi oraz innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki na dzieckiem.  

2.   Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka lub kontynuowania opieki jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w   szczególności w   sytuacji:  

1)   braku wolnego miejsca w   Żłobku, o   którym mowa w   ust. 4,  

2)   niewniesienia w   terminie określonym w   umowie opłat,  

3)   w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na stan chorobowy dziecka  

4)   konieczności przeprowadzenia prac remontowych  

§   6.   1.   1 Pobyt dziecka w   Żłobku wiąże się z   odpłatnością obejmującą:  

1)   opłatę za pobyt dziecka w   Żłobku;  

2)   opłatę za wyżywienie;  

3)   opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.  

2.   Opłaty za pobyt dziecka w   Żłobku są pobierane, za dni w   których dziecko korzysta z   opieki Żłobka.  

3.   Rozliczenie opłat następuje na koniec danego miesiąca i   jest naliczone do zapłaty w   kolejnym miesiącu.  

4.   Wysokość opłat wskazanych w   § 7   ust. 1   pkt 1-3 ustala Rada Miejska w   Pszczynie w   drodze uchwały."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie

Ustawa z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. z   2011 r. Nr 45,  
poz. 235, z   późn. zm.) wprowadziła nowe formy organizacyjno-prawne sprawowania opieki  
nad dziećmi do lat 3. W   związku z   powyższym, zgodnie z   nową ustawą Rada Miejska w   Pszczynie  
26 maja 2011 r. podjęła Uchwałę Nr VIII/70/11 w   sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w   Pszczynie (Dz. Urz. Woj Śl. Nr 152, poz. 2832 z   dnia 18 lipca 2011 r.). W   uchwale tej w   rozdziale IV „Warunki przyjmowania dzieci i   zasady ustalania opłat za pobyt i   wyżywienie w   przypadku nieobecności dziecka w   Żłobku” nie zostały ujęte szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do żłobka, naliczania opłat.  

Projekt uchwały w   okresie od 11 czerwca do 20 czerwca 2012 r., jako akt prawa miejscowego objęty został konsultacjami społecznymi zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »