| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/293/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji przez Burmistrza Pszczyny oraz zmiany uchwały ustalającej zasady nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążenia na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a   i g, art. 40 ust. 1, art. 41 i   art. 42 ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów oraz akcji w   spółkach prawa handlowego.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce - należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w   której Gmina Pszczyna posiada odpowiednio udziały lub akcje, lub do której zamierza przystąpić,  

2)   udziałach - należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Pszczyna,  

3)   akcjach - należy przez to rozumieć akcje będące własnością Gminy Pszczyna,  

4)   Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pszczyna.  

§   3.   Gmina może obejmować udziały oraz akcje w   spółkach, w   których posiada już udziały lub akcje, do których przystępuje oraz w   spółkach tworzonych lub współtworzonych przez Gminę.  

§   4.   1.   Z uwzględnieniem przepisów niniejszej uchwały Burmistrz Pszczyny wnosi, cofa i   zbywa udziały oraz akcje w   spółkach z   udziałem Gminy.  

2.   O wniesieniu, cofnięciu i   zbyciu udziałów oraz akcji decyduje Burmistrz Pszczyny w   formie zarządzenia.  

§   5.   1.   Zgody Rady Miejskiej w   Pszczynie wymaga:  

1)   wniesienie udziałów lub akcji w   formie wkładu pieniężnego,  

2)   wniesienie udziałów lub akcji w   formie wkładu niepieniężnego (aportu), jeżeli wartość mienia (aportu) przekracza 500.000,00 zł.  

2.   Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w   celu pokrycia udziałów lub akcji w   spółkach powinno być poprzedzone określeniem wartości rynkowej mienia, dokonanym przez rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia.  

§   6.   1.   Cofanie udziałów lub akcji należących do Gminy następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z   późn. zm.).  

2.   Cofanie udziałów lub akcji następuje według ich cen wynikających z   przeprowadzonej uprzednio wyceny.  

3.   Zgody Rady Miejskiej w   Pszczynie wymaga:  

1)   cofnięcie wszystkich posiadanych udziałów i   akcji, stanowiące rezygnację z   dalszego udziału w   spółce,  

2)   cofnięcie więcej niż ¼ posiadanych udziałów lub akcji.  

§   7.   1.   Zbycie udziałów lub akcji może nastąpić w   trybie:  

1)   oferty publicznej,  

2)   przetargu publicznego,  

3)   negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.  

2.   Ogłoszenie odpowiednio oferty publicznej, zaproszenia do przetargu publicznego lub zaproszenia do rokowań, powinno być opublikowane w   co najmniej jednym dzienniku o   zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Pszczynie.  

3.   Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji w   spółkach dokonuje się oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki, wartości udziałów lub akcji oraz innych czynności określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące.  

4.   Zgody Rady Miejskiej w   Pszczynie wymaga:  

1)   zbycie wszystkich posiadanych udziałów i   akcji, stanowiące rezygnację z   dalszego udziału w   spółce,  

2)   zbycie więcej niż ¼ posiadanych udziałów lub akcji,  

3)   zastosowanie innego niż przewidzianego w   ust. 1   trybu zbywania udziałów lub akcji.  

§   8.   O każdym wniesieniu, cofnięciu i   zbyciu udziałów oraz akcji Burmistrz Pszczyny poinformuje Radę Miejską w   Pszczynie na sesji rady następującej po wniesieniu, cofnięciu i   zbyciu udziałów oraz akcji.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   10.   W uchwale Nr X/112/07 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 28 czerwca 2007 r. w   sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  
Nr 141, poz. 2804, z   późn. zm.) § 14 otrzymuje brzmienie:  

„§   14.   1.   Z zastrzeżeniem ust. 2   i § 18 do obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi konieczna jest zgoda Rady Miejskiej w   Pszczynie.  

2.   O ustanowieniu służebności przesyłu decyduje Burmistrz Pszczyny w   formie zarządzenia.  

3.   Zasady wnoszenia nieruchomości jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek reguluje odrębna uchwała określająca zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów oraz akcji”. .

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie

Przepisy ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z   późn. zm.) wymagają, by dla wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów lub akcji w   spółkach, rada gminy ustaliła odpowiednie zasady. Przygotowany projekt uchwały jest propozycją Burmistrza Pszczyny w   sprawie określenia tych zasad.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »