| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. "Tyskie Orły" dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. "Tyskie Orły"

Na podstawie art. 40 ust. 1; art. 41 ust. 1   i art. 42 oraz art. 18 ust. 2   pkt 14a ustawyz dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857),na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych, Komisję Kultury, Sportu i   Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych,  

Rada Miasta Tychy uchwala:  
§ 1  

1.   Ustanawia się stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i   zainteresowań, kreatywnościi przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe, którzy są mieszkańcami miasta Tychy i   uczęszczają do szkół na terenie miasta Tychy lub są zrzeszeni w   tyskich stowarzyszeniach i   klubach sportowych lub sekcjach stowarzyszeń i   klubów sportowych działających na terenie Miasta Tychy.  

2.   Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2  

1.   Wnioski o   przyznanie stypendium, o   którym mowa w   § 1   ust. 1   rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Tychy, zwana dalej Komisją.  

2.   W skład Komisji wchodzą:  

1)   Zastępca Prezydenta Miasta Tychy do spraw społecznych,  

2)   Przewodniczący Komisji Oświaty i   Spraw Społecznych Rady Miasta Tychy,  

3)   Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i   Turystyki Rady Miasta Tychy,  

4)   Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w   Tychach,  

5)   Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w   Tychach,  

6)   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Tychach,  

7)   siedmiu desygnowanych przez Prezydenta Miasta dyrektorów szkół w   Tychach(po dwóch ze szkół podstawowych, dwóch z   gimnazjów, dwóch ze szkół ponadgimnazjalnych, w   tym jeden ze szkoły zawodowej, oraz dyrektor szkoły artystycznej).  

3.   Komisja działa w   oparciu o   Regulamin przyznawania stypendiów, o   którym mowa w   § 1   ust. 2   oraz przyjęty przez siebie regulamin pracy.  

§   3  

Stypendia miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” finansowane będą ze środków własnych budżetu miasta Tychy.  

§   4  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

§   5  

Traci moc Uchwała Nr VIII/128/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 26 maja 2011 r.w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i   zainteresowań, kreatywności i   przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.  

§   6  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 


Załącznik   do Uchwały Nr XIX/413/12    
Rady Miasta Tychy    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

Regulamin przyznawania stypendiów miasta Tychy pod nazwą „Tyskie Orły”  

§   1  

Cel przyznawania stypendium  

1.   Stypendium jest formą wyróżnienia i   promocji dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i   zainteresowań, kreatywnościi przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe.  

2.   Stypendium jest przyznawane w   celu rozwoju i   wsparcia zainteresowań i   uzdolnień ucznia.  

§   2  

Beneficjenci  

1.   O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych, publicznych i   niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, działających na terenie miasta Tychy, z   wyłączeniem szkół dla dorosłych, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   O stypendium za osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i   ponadgimnazjalnych, publicznych i   niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, z   wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy są zrzeszeni w   tyskich stowarzyszeniach i   klubach sportowych lub w   sekcjach stowarzyszeń i   klubów sportowych działających na terenie miasta Tychy.  

3.   Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z   zachowania.  

§   3  

Kryteria przyznawania stypendium  

1.   Warunkiem ubiegania się o   stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz w   zakresie przedsiębiorczości i   kreatywności jest spełnienie przez ucznia co najmniej dwóch z   następujących kryteriów, przy czym o   randze i   wadze osiągnięć decyduje przedstawiona poniżej kolejność kryteriów:  

1)   zdobycie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty w   konkursach i   olimpiadach przedmiotowych, zajęcie czołowych miejsc (I-III) lub otrzymanie wyróżnieńw innych konkursach lub festiwalach, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięćw zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,  

2)   posiadanie przez ucznia znaczących osiągnięć będących wynikiem kreatywnościi przedsiębiorczości,  

3)   osiągnięcie przez ucznia w   roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium oceny celującej z   trzech wybranych z   poniższej listy przedmiotów:  

-   język polski,  

-   język obcy,  

-   historia,  

-   matematyka,  

-   przyroda  

-   fizyka i   astronomia,  

-   chemia,  

-   biologia,  

-   geografia,  

-   informatyka,  

-   podstawy przedsiębiorczości,  

-   technologia informacyjna,  

-   przedmioty zawodowe.  

2.   Warunkiem ubiegania się o   stypendium za osiągnięcia sportowejest zajęcie przez ucznia miejsc od I   do III w   mistrzostwach Polski, Europy lub Świata w   konkurencjach olimpijskich oraz futsalu lub zakwalifikowanie się do kadry Polski w   dyscyplinach olimpijskich oraz futsalu.  

§   4  

Zgłaszanie wniosków o   przyznanie stypendium  

1.   Z wnioskiem o   przyznanie stypendium może wystąpić:  

1)   dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po pozytywnym zaopiniowaniu zgłoszenia ucznia do stypendium przez Radę Pedagogiczną,  

2)   tyski klub sportowy lub sekcja stowarzyszenia lub klubu sportowego działająca w   Tychach, zrzeszające ucznia.  

2.   Do każdego wniosku o   przyznanie stypendium, z   wyłączeniem wniosków o   przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe, dołącza się dokumenty potwierdzające wskazane w   nim osiągnięcia i   spełnianie wymaganych regulaminem kryteriów,a w   szczególności kserokopie dyplomów, wyróżnień itp. wraz z   regulaminami wykazanych we wniosku konkursów lub olimpiad.  

3.   Do każdego wniosku o   przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe, dołącza się zaświadczenie potwierdzające zakwalifikowanie się do kadry Polski w   dyscyplinach olimpijskich oraz futsalu lub zaświadczenie o   osiągniętym wyniku sportowym kandydata do otrzymania stypendium wydane przez Polski Związek Sportowy.  

4.   Wnioski składa się do Miejskiego Zarządu Oświaty w   Tychach w   terminie do5 września każdego roku szkolnego.  

5.   Warunkiem przyjęcia przez Miejski Zarząd Oświaty w   Tychach wniosku o   przyznanie stypendium jest wyrażenie zgody przez ucznia pełnoletniego lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich na przetwarzanie przez Miejski Zarząd Oświaty w   Tychach danych osobowych swoich oraz ucznia dla potrzeb procesu przyznawania i   wypłacania stypendiów.  

6.   Wzór wniosku o   przyznanie stypendium określa Prezydent Miasta w   drodze zarządzenia.  

§   5  

Procedura przyznawania i   wypłacania stypendiów  

1.   Do oceny wniosków Prezydent Miasta Tychy powołuje Komisję Stypendialną.  

2.   Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Tychy po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej w   ramach środków zabezpieczonych na ten cel w   budżecie.  

3.   Punktację i   wagę poszczególnych osiągnięć uczniów ustala Komisja Stypendialna.  

4.   Wysokość stypendium uzależniona jest od oceny wniosku i   od środków zabezpieczonych na ten cel w   budżecie Miasta Tychy na dany rok.  

5.   Komisja Stypendialna ustala listę rankingową uczniów, którą wraz z   propozycją wysokości stypendiów przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Tychy.  

6.   Stypendium przyznawane jest na okres 1   roku szkolnego (z wyłączeniem lipca i   sierpnia) za osiągnięcia z   poprzedniego roku szkolnego.  

7.   Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, któremu przyznano stypendium za jego osiągnięcia w   ostatnim roku nauki w   szkole, zachowuje do niego prawo przez okres, na jaki zostało ono przyznane.  

8.   Stypendium przekazuje się na wskazane przez stypendystę lub opiekuna prawnego konto bankowe lub jest wypłacane w   kasie Miejskiego Zarządu Oświaty w   Tychach.  

§   6  

Procedura wstrzymywania oraz pozbawiania przyznanego stypendium  

1.   Wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe wstrzymuje się na wniosek klubu, jeżeli:  

1)   uczeń zaniedbuje realizację programu szkolenia,  

2)   uczeń został zawieszony w   prawach zawodnika przez zrzeszający go klub.  

2.   Ucznia pozbawia się stypendium za osiągnięcia sportowe na wniosek klubu, jeżeli:  

1)   odmówił udziału w   zawodach objętych programem szkolenia,  

2)   zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,  

3)   jego postawa etyczna i   zachowanie odbiegają od norm społecznych,  

4)   wystąpił z   dotychczasowego klubu sportowego,  

5)   nie jest już mieszkańcem Miasta Tychy.  

3.   W przypadku zaprzestania przez ucznia uprawiania sportu z   przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3   miesiące. Po tym okresie, jeśli uczeń nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go przyznanego stypendium.  

4.   Ucznia pozbawia się stypendium za osiągnięcia inne niż sportowe na wniosek dyrektora szkoły, jeżeli:  

1)   zaniedbuje rozwijanie swoich uzdolnień i   zainteresowań,  

2)   nie realizuje obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego,  

3)   nie jest już mieszkańcem Miasta Tychy,  

4)   jego postawa etyczna i   zachowanie odbiegają od norm społecznych.  

5.   Wstrzymane stypendium wypłaca się uczniowi na wniosek klubu sportowego lub dyrektora szkoły po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w   którym ustały te przyczyny. Za okres, za który wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.  

6.   Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powstały okoliczności wymienione w   ust. 2   i 4.  

7.   Na wnioskodawcę nakłada się obowiązek niezwłocznego powiadomienia Miejskiego Zarządu Oświaty w   Tychach o   zmianie miejsca zamieszkania stypendysty oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na konieczność wstrzymania wypłaty lub pozbawienia ucznia przyznanego stypendium, o   których mowa w   ust. 1-4.  

8.   Opiekunów prawnych stypendystów uczęszczających w   roku pobierania stypendium do innej szkoły niż ta, której dyrektor złożył wniosek o   przyznanie stypendium,a w   szczególności absolwentów szkół podstawowych i   gimnazjów, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Miejskiego Zarządu Oświaty w   Tychach o   zmianie miejsca zamieszkania oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na konieczność wstrzymania wypłaty lub pozbawienia przyznanego stypendium, o   których mowa w   ust. 1-4.  

§   7  

Postanowienia końcowe  

1.   Złożenie wniosku o   przyznanie stypendium jest równoznaczne z   akceptacją niniejszego regulaminu.  

2.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ogłaszania nazwisk stypendystów na stronach internetowych i   w prasie.  

3.   Każdy uczeń, któremu zostało przyznane stypendium miasta Tychy pod nazwą „Tyskie Orły” otrzymuje Dyplom na uroczystości miejskiej z   okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

4.   Placówki oświatowe, do których uczęszczają stypendyści, jak również sami uczniowie, którym przyznano stypendium, mogą wykorzystywać nazwę oraz logo stypendium „Tyskie Orły” w   swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »