| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/431/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/98/11 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tychy

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1, w   związku z   art. 7   ust. 1   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 5   ust. 5, art. 6   ust. 1   pkt 1,2 i   4, art. 14 ust. 5   pkt 1   oraz art. 14 ust. 7   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

Zmienia się Uchwałę nr VII/98/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 28 kwietnia 2011 r. w   ten sposób, że:  

1)   §2 ust. 1   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

Opłata, o   której mowa w   § 1   wynosi 2,20 zł za każdą godzinę pobytu dziecka wykraczającą poza 5-godzinny czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z   zastrzeżeniem ust. 2   i 3., ;

2)   §2 ust. 2   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

W przypadku gdy do przedszkoli w   danym roku szkolnym uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z   jednej rodziny, opłata określona w   ust. 1   za drugie i   każde następne dziecko wynosi 1,20   zł., ;

3)   po §2 dodaje się §2a w   brzmieniu:  

Przepisy §1 i   2 stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych. .

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »