| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.281.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 lipca 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/248/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjów oraz psychologom, pedagogom, logopedom i innym specjalistom z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XVIII/248/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjów oraz psychologom, pedagogom, logopedom i innym specjalistom z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w części określonej w § 1 pkt 3 uchwały w zakresie słów " i inni specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego ", jako niezgodnej z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą, przyjętą na sesji w dniu 30 maja 2012r. Rada Miasta Racibórz ustaliła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjów oraz psychologom, pedagogom, logopedom i innym specjalistom z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 42 ust. 6 i ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. Zdaniem organu nadzoru regulacja przyjęta w § 1 pkt 3 przedmiotowej uchwały w zakresie słów: " i inni specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego " jest niezgodna z prawem. Przyjęcie takiego zapisu przez Radę Miasta jest w ocenie organu nadzoru działaniem wykraczającym ponad delegację zawartą w przepisie art. 42 ust.7 pkt 3 Karty Nauczyciela i dodatkowo stanowi jego modyfikację. Mocą art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy rada gminy, jako organ prowadzący szkołę lub placówkę, została upoważniona do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wyłącznie tych nauczycieli, którzy zostali wymienieni w tym przepisie. Zgodnie z regulacją ustawową są to: nauczyciele szkół niewymienieni w ust. 3 art. 42 ustawy, nauczyciele szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a ustawy, nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej, nauczyciele kolegiów pracowników służb społecznych, nauczyciele kształcenia na odległość, nauczyciele realizujący w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz bibliotekarze bibliotek pedagogicznych. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, przepis ten ustanawia katalog zamknięty podmiotów wobec których organ prowadzący jest uprawniony do określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin (por. wyrok z dnia 24 kwietnia 2012r., sygn. akt. IV SA/Gl 868/11). A zatem rada gminy nie posiada kompetencji do rozszerzania kręgu podmiotów objętych zakresem tej normy, a działanie takie należy uznać jako naruszenie prawa. Określenie zatem przez Radę Miasta Racibórz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla " innych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego" rażąco narusza delegację ustawową zawartą w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.

Przypomnieć należy, że z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym - w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003r., sygn. II SA/Ka 1831/02, niepublikowany; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002r., sygn. II SA/Ka 508/02, niepublikowany).

Normatywny charakter przedmiotowej uchwały przesądza również o konieczności formułowania jej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego (art. 7 Konstytucji RP). Oznacza to, że w jej treści nie mogą znaleźć się regulacje nie znajdujące uzasadnienia w normie zawierającej delegację ustawową. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały wydane przez inne podmioty przepisy powszechnie obowiązujące, kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym - w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały we wskazanej części należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1. Rada Miasta Racibórz

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

2. aa.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »