| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.133.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 19, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   pkt 22, art. 40 ust. 1   i art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), w   związku z   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)    

na wniosek Prezydenta Miasta  
Rada Miasta Ruda Śląska  
uchwala:    

§   1.     Ustalić szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”.    

§   2.   1.   Konsultacje, o   których mowa w   § 1, przeprowadzane są w   przypadku opracowywania projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.    

2.   W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i   podmioty wymienione  
w art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, mające siedzibę i   działające na terenie Miasta Ruda Śląska  

3.   Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a   ich wyniki nie są wiążące.    

4.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział  
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w   sposób określony w   uchwale.  

§   3.   1.   Konsultacje prowadzi się poprzez opublikowanie w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska  ogłoszenia zawierającego informację o   rozpoczęciu konsultacji, w   której wskazany jest przedmiot konsultacji, termin trwania i   zakres konsultacji .  

2.   Termin trwania konsultacji nie może być krótszy niż 7   dni od daty opublikowania informacji  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

3.   Opinie dotyczące konsultowanego projektu powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

4.   Nie przedstawienie opinii we wskazanym w   ogłoszeniu terminie oznacza rezygnację z   prawa do jej wyrażenia.    

5.   Prezydent Miasta Ruda Śląska w   terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji podejmuje decyzję co do uwzględnienia lub odrzucenia propozycji zgłoszonych w   ramach konsultacji.  

6.   Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o   przedmiocie, terminie oraz wynikach konsultacji. Protokół podlega publikacji w   terminie do 14   dni od dnia zakończenia konsultacji w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.  

§   4.     Traci moc uchwała nr 1155/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 26 sierpnia 2010 r.  

§   5.     Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.    

§   6.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 


Załącznik do Uchwały Nr PR.0007.133.2012
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »