| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/212/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Statucie Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjętego uchwałą Nr XVII/160/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 29 stycznia 2004 roku z   późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Zmienia się załącznik mapowy o   którym mowa w   § 4   Statutu Miasta stanowiący załącznik nr 1   do Statutu, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały,  

2.   W § 51 skreśla się ust. 3,  

3.   Dodaje się § 51 1 w brzmieniu:  

1.   W celu wystąpienia z   inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miejską grupa 3   osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta tworzy komitet inicjatywy, zwanej dalej "komitetem". Oświadczenie o   utworzeniu komitetu, którego wzór określa załącznik nr 6   do Statutu Miasta, przedkłada się w   Biurze Rady Miejskiej przed rozpoczęciem zbierania podpisów, celem uzyskania stosownego potwierdzenia.  

2.   Do zadań komitetu należy:  

1)   przygotowanie projektu uchwały oraz jego uzasadnienia;  

2)   zbieranie podpisów pod projektem uchwały;  

3)   wnoszenie projektu uchwały do Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

3.   Komitet ze swojego grona wyznacza pełnomocnika, który reprezentuje wnioskodawców w   pracach nad projektem, w   tym na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.  

4.   W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.  

5.   Osoby udzielające poparcia projektowi uchwały składają swój podpis na liście, której wzór określa załącznik nr 7   do Statutu.  

6.   Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.  

7.   Komitet przedkłada do Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały wraz z:  

1)   uzasadnieniem do projektu uchwały;  

2)   oświadczeniem członków komitetu o   utworzeniu komitetu;  

3)   listą podpisów osób występujących z   inicjatywą podjęcia uchwały.  

8.   Jeżeli Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzi:  

1)   brak dokumentów określonych w   § 51 1 ust. 7   Statutu;  

2)   niespełnienie przez dokumenty wymagań określonych w   § 51 1 Statutu;  

3)   brak wymaganej liczby podpisów,  

  nie później niż w   terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, wzywa pełnomocnika komitetu do ich usunięcia w   terminie 14 dni. Nieusunięcie braków w   tym terminie powoduje odmowę przyjęcia projektu.  

9.   W przypadku, gdy komitet złoży dokumenty zgodnie z   wymogami § 51 1 Statutu, Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje projekt uchwały. Pismo w   sprawie przyjęcia projektu uchwały doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi komitetu.  

10.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów na liście, o   której mowa w   § 51 1 ust. 5   Statutu, Przewodniczący Rady Miejskiej   nie później niż w   terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, zwraca się do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta prowadzącej spis wyborców o   informację, czy dana osoba figuruje w   spisie wyborców.  

11.   Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że liczba podpisów popierających projekt jest mniejsza niż 1000 Przewodniczący Rady Miejskiej wzywa pełnomocnika do uzupełnienia podpisów w   terminie 14 dni. Nieuzupełnienie podpisów w   tym terminie powoduje odmowę przyjęcia projektu.  

12.   W przypadku uzupełnienia podpisów, zgodnie z   ust. 11, zastosowanie ma § 51 1 ust. 9   Statutu.  

13.   Po przyjęciu projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie nadaje mu bieg zgodnie z   przepisami Statutu Miasta.  

14.   W przypadku projektu uchwały przyjętego zgodnie z   § 51 1 ust. 9   Statutu, a   nierozpatrzonego na sesji z   powodu zakończenia kadencji Rady Miejskiej, nie ma potrzeby ponownego jego wnoszenia.  

4.   Dodaje się załączniki nr 6   i 7   do Statutu Miasta w   brzmieniu stanowiącym załączniki nr 2   i 3   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/212/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik mapowy  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/212/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

Załącznik Nr 6   do Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego  

(wzór)  
Oświadczenie  
o utworzeniu Komitetu Inicjatywy w   celu wystąpienia z   inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego uchwały  

1.   * ..........................................................................................................................................................  

2.   .............................................................................................................................................................  

3.   .............................................................................................................................................................  

  posiadający czynne prawo wyborcze do organów miasta Wodzisławia Śląskiego, tworzymy Komitet Inicjatywy w   celu wystąpienia z   inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego uchwały w   sprawie  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

W imieniu i   na rzecz Komitetu występuje .........................................................................................................  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (Dz. U. z   2002 r. Nr 101, poz. 926 z   późn. zm.) w   celu wystąpienia z   inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego projektu uchwały.  

Podpisy:  

.....................................................  

.....................................................  

.....................................................  

* Należy wpisać imiona i   nazwisko, PESEL, adres stałego zamieszkania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXII/212/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

Załączniki Nr 7   do Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego  

(wzór)  

Lista osób występujących z   inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego uchwały  

 

Nazwa komitetu inicjatywy i   tytuł projektu uchwały  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Lp.  

IMIONA i   NAZWISKO  

PESEL  

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA  

OŚWIADCZENIE  
o   czynnym prawie wyborczym i   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w   celu udzielenia poparcia projektowi uchwały  

WŁASNORĘCZNY PODPIS  

1.  

 

 

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze i   wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w   celu udzielenia poparcia ww. projektowi  

 

2.  

 

 

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze i   wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w   celu udzielenia poparcia ww. projektowi  

 

...  

 

 

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze i   wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w   celu udzielenia poparcia ww. projektowi  

 

*) Na każdej stronie listy umieszcza się nazwę komitetu inicjatywy i   nazwę projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »