| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/212/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Statucie Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjętego uchwałą Nr XVII/160/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 29 stycznia 2004 roku z   późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Zmienia się załącznik mapowy o   którym mowa w   § 4   Statutu Miasta stanowiący załącznik nr 1   do Statutu, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały,  

2.   W § 51 skreśla się ust. 3,  

3.   Dodaje się § 51 1 w brzmieniu:  

1.   W celu wystąpienia z   inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miejską grupa 3   osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta tworzy komitet inicjatywy, zwanej dalej "komitetem". Oświadczenie o   utworzeniu komitetu, którego wzór określa załącznik nr 6   do Statutu Miasta, przedkłada się w   Biurze Rady Miejskiej przed rozpoczęciem zbierania podpisów, celem uzyskania stosownego potwierdzenia.  

2.   Do zadań komitetu należy:  

1)   przygotowanie projektu uchwały oraz jego uzasadnienia;  

2)   zbieranie podpisów pod projektem uchwały;  

3)   wnoszenie projektu uchwały do Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

3.   Komitet ze swojego grona wyznacza pełnomocnika, który reprezentuje wnioskodawców w   pracach nad projektem, w   tym na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.  

4.   W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.  

5.   Osoby udzielające poparcia projektowi uchwały składają swój podpis na liście, której wzór określa załącznik nr 7   do Statutu.  

6.   Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.  

7.   Komitet przedkłada do Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały wraz z:  

1)   uzasadnieniem do projektu uchwały;  

2)   oświadczeniem członków komitetu o   utworzeniu komitetu;  

3)   listą podpisów osób występujących z   inicjatywą podjęcia uchwały.  

8.   Jeżeli Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzi:  

1)   brak dokumentów określonych w   § 51 1 ust. 7   Statutu;  

2)   niespełnienie przez dokumenty wymagań określonych w   § 51 1 Statutu;  

3)   brak wymaganej liczby podpisów,  

  nie później niż w   terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, wzywa pełnomocnika komitetu do ich usunięcia w   terminie 14 dni. Nieusunięcie braków w   tym terminie powoduje odmowę przyjęcia projektu.  

9.   W przypadku, gdy komitet złoży dokumenty zgodnie z   wymogami § 51 1 Statutu, Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje projekt uchwały. Pismo w   sprawie przyjęcia projektu uchwały doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi komitetu.  

10.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów na liście, o   której mowa w   § 51 1 ust. 5   Statutu, Przewodniczący Rady Miejskiej   nie później niż w   terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, zwraca się do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta prowadzącej spis wyborców o   informację, czy dana osoba figuruje w   spisie wyborców.  

11.   Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że liczba podpisów popierających projekt jest mniejsza niż 1000 Przewodniczący Rady Miejskiej wzywa pełnomocnika do uzupełnienia podpisów w   terminie 14 dni. Nieuzupełnienie podpisów w   tym terminie powoduje odmowę przyjęcia projektu.  

12.   W przypadku uzupełnienia podpisów, zgodnie z   ust. 11, zastosowanie ma § 51 1 ust. 9   Statutu.  

13.   Po przyjęciu projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie nadaje mu bieg zgodnie z   przepisami Statutu Miasta.  

14.   W przypadku projektu uchwały przyjętego zgodnie z   § 51 1 ust. 9   Statutu, a   nierozpatrzonego na sesji z   powodu zakończenia kadencji Rady Miejskiej, nie ma potrzeby ponownego jego wnoszenia.  

4.   Dodaje się załączniki nr 6   i 7   do Statutu Miasta w   brzmieniu stanowiącym załączniki nr 2   i 3   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/212/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik mapowy  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/212/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

Załącznik Nr 6   do Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego  

(wzór)  
Oświadczenie  
o utworzeniu Komitetu Inicjatywy w   celu wystąpienia z   inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego uchwały  

1.   * ..........................................................................................................................................................  

2.   .............................................................................................................................................................  

3.   .............................................................................................................................................................  

  posiadający czynne prawo wyborcze do organów miasta Wodzisławia Śląskiego, tworzymy Komitet Inicjatywy w   celu wystąpienia z   inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego uchwały w   sprawie  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

W imieniu i   na rzecz Komitetu występuje .........................................................................................................  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (Dz. U. z   2002 r. Nr 101, poz. 926 z   późn. zm.) w   celu wystąpienia z   inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego projektu uchwały.  

Podpisy:  

.....................................................  

.....................................................  

.....................................................  

* Należy wpisać imiona i   nazwisko, PESEL, adres stałego zamieszkania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXII/212/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

Załączniki Nr 7   do Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego  

(wzór)  

Lista osób występujących z   inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego uchwały  

 

Nazwa komitetu inicjatywy i   tytuł projektu uchwały  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Lp.  

IMIONA i   NAZWISKO  

PESEL  

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA  

OŚWIADCZENIE  
o   czynnym prawie wyborczym i   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w   celu udzielenia poparcia projektowi uchwały  

WŁASNORĘCZNY PODPIS  

1.  

 

 

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze i   wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w   celu udzielenia poparcia ww. projektowi  

 

2.  

 

 

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze i   wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w   celu udzielenia poparcia ww. projektowi  

 

...  

 

 

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze i   wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w   celu udzielenia poparcia ww. projektowi  

 

*) Na każdej stronie listy umieszcza się nazwę komitetu inicjatywy i   nazwę projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »