| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 121/XXI/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 104/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 14 marca 2012 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Blachownia

Na podstawie art.18ust.2 pkt.9lit.a i   art.40ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (DzU z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn.zm.) oraz art.34ust.1pkt.3 i   ust.6, art.68 ust.1 pkt.7, ust.7a, ust.1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomości (DzU z   2010 Nr 102 poz.651 z   późn.zm.)  

Rada Miejska w   Blachowni  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale nr 104/XVIII/2012 Rady Miejskiej w   Blachowni z   dnia 14 marca 2012 roku w   sprawie zasad sprzedaży oraz warunków udzielenia bonifikat i   wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w   budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Blachownia wprowadza się następującą zmianę:  

§   3.  

otrzymuje brzmienie  

,,§3 1. Sprzedaż lokalu może nastąpić w   oparciu o   pisemny wniosek głównego najemcy lub z   inicjatywy Burmistrza Blachowni. Wniosek oraz oświadczenie stanowi odpowiednio załącznik nr 1   i2 do uchwały.  

2.   W przypadku, gdy najemca w   chwili zawarcia umowy sprzedaży pozostaje w   związku małżeńskim sprzedaż dokonywana jest na rzecz obojga małżonków.”  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzam Burmistrzowi Blachowni  

§   3.  

Uchwała ma zastosowanie do wniosków złożonych po 1   kwietnia 2012 roku .  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Blachowni  


Henryk   Kania

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 121/ XXI/2012    
Rady Miejskiej w   Blachowni    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

Blachownia, dnia ...…........………..  

………………………………………  

(imię i   nazwisko)  

………………………………………  

(adres zamieszkania)  

WNIOSEK O   SPRZEDAŻ  LOKALU  KOMUNALNEGO  
URZĄD MIEJSKI w   BLACHOWNI  
ul. Sienkiewicza 22  
42-290 Blachownia  

             

Proszę o   sprzedanie   zajmowanego   lokalu   komunalnego   nr …......…. w   budynku położonym  
przy ul. ……………………………..….............................. w   Blachowni, składającego się z   …............  
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, oraz piwnicy przynależnej do lokalu, .....................................…………………………………………........................................................................   1)  

Lokal zajmuję od dnia …………........................ na podstawie .........................................................................  

                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….  

/czytelny podpis/  

Załączniki:  

1.   Oświadczenia szt. …..  

2.   Kserokopia umowy najmu lokalu  

3.   Opis techniczny lokalu sporządzony przez ZMK Blachownia  

4.   Zaświadczenie o   wysokości zwaloryzowanej kaucji wpłaconej przed 12 listopada 1994 roku  

5.   Zaświadczenie o   niezaleganiu z   opłatami czynszowymi  

-   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OPINIA  

Zarząd Mieniem Komunalnym w   Blachowni ul. Miodowa 4a, powyższy wniosek opiniuje:  

-   pozytywnie  

-   negatywnie z   następujących powodów   /   1 ) :  

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………................................................  

                                                                                                                                           

Blachownia, dnia  …….................…………......                                                                         ........................................  

                                                                      /podpis/  

1)   niepotrzebne skreślić  

             


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 121/ XXI/2012    
Rady Miejskiej w   Blachowni    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

OŚWIADCZENIE  

oświadczam, co następuje:  

………………………..………………………………………………….  

Nazwisko i   imię  

Stan cywilny i   obywatelstwo   …………………………………………………………...........  

Adres stałego zameldowania   ……………………………...................................................  

Kod   ………………………                 tel   . …………………………...........  

Data zameldowania                 ………………………………………………………….........  

Obecnie jestem najemcą lokalu mieszkalnego położonego przy ul. …………….................... na podstawie………………………....................................(   decyzji lokalowej, umowy najmu   )  

składającego się z   .......……………….................…………………………………………………...........….....  
o powierzchni …………………… m 2 .  

Osoby wspólnie zamieszkałe   (   podać imię i   nazwisko oraz stopień pokrewieństwa   )  

………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................  

Blachownia, dnia ………….……………………………………  

/czytelny podpis/  

__________________________________________________________________________  

Stwierdzam własnoręczność podpisu na podstawie:  

…………………………………….............  

Nazwa dokumentu  

…………………………………………….  

Seria i   numer  

……………………………………………….  

                            (podpis i   pieczątka poświadczającego)  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »