| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   Uchylić Statut Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i   Rekreacji "NAUTICA" w   Gorzycach, nadany Uchwałą Nr VII/37/07 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 29 marca 2007 r. w   sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pn. "Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i   Rekreacji "NAUTICA" w   Gorzycach i   nadania mu statutu, wraz z   późniejszymi zmianami.  

§   2.   Nadać Gminnemu Ośrodkowi Turystyki, Sportu i   Rekreacji "NAUTICA" w   Gorzycach nowy statut w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 


Załącznik   do Uchwały nr XXI/161/12    
Rady Gminy Gorzyce    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  

GMINNEGO OŚRODKA TURYSTYKI, SPORTU I   REKREACJI „NAUTICA” W   GORZYCACH  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i   Rekreacji "NAUTICA" w   Gorzycach, zwany dalej "Zakładem" jest gminną jednostką organizacyjną działąjącą w   formie samorządowego zakładu budżetowego, który podlega Radzie Gminy Gorzyce.  

2.   Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności:  

1) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

2) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

3) ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.),  

4) ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.),  

5) ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.),  

6) niniejszego Statutu.  

§   2.   1.   Pełna nazwa Zakładu brzmi: Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i   Rekreacji "NAUTICA" w   Gorzycach.  

2.   Siedziba Zakładu znajduje się w   Gorzycach, przy ul. Bogumińskiej 31.  

3.   Terenem działania Zakładu jest Gmina Gorzyce.  

4.   Zakład może używać nazwy skróconej: GOTSiR "NAUTICA" w   Gorzycach.  

5.   Zakład używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Zakładu w   pełnym brzmieniu, adres i   siedzibę.  

6.   Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy Gorzyce.  

Rozdział 2.
Przedmiot i   zakres działania  

§   3.   1.   Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy Gorzyce w   zakresie kultury fizycznej i   sportu, w   tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i   urządzeń sportowych.  

2.   Do zadań Zakładu należy:  

1) upowszechnianie i   rozwój kultury fizycznej, turystyki i   rekreacji,  

2) organizowanie działalności w   dziedzinie rekreacji ruchowej,  

3) organizowanie zawodów oraz imprez rekreacyjnych i   sportowych,  

4) utrzymywanie oraz udostępnianie obiektu wraz z   infrastrukturą towarzyszącą,  

5) upowszechnianie różnych form kultury fizycznej oraz usług sportowo – rekreacyjnych,  

6) współdziałanie w   rozwoju kultury fizycznej z   organizacjami pozarządowymi,  

7) współpraca z   placówkami oświatowymi w   celu wykorzystania obiektu do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i   gimnastyki korekcyjnej,  

8) współpraca z   innymi jednostkami w   celu wykorzystania obiektu do rehabilitacji i   odnowy biologicznej,  

9) współpraca z   organizacjami działającymi w   zakresie turystyki, kultury i   innymi kołami zainteresowań,  

10) podejmowanie przedsięwzięć i   inwestycji służących rozwojowi i   promocji gminy, a   związanych z   działalnością zakładu.  

3.   Zakład realizuje zadania, o   których mowa w   ust. 2   poprzez organizowanie:  

1) form indywidualnej aktywności ruchowej,  

2) zespołowego uczestnictwa w   kulturze fizycznej.  

4.   Zakład może prowadzić działalność gospodarczą nie związaną z   w/wym. zadaniami, a   wspierającą działalność statutową, tj. w   zakresie:  

1) edukacji z   wykorzystaniem funkcji obiektu,  

2) handlu i   gastronomii,  

3) reklamy,  

4) organizacji imprez,  

5) wynajmu pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej innym podmiotom zgodnie z   zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Gorzyce,  

6) świadczenia odpłatnych usług z   wykorzystaniem mienia Zakładu.  

Rozdział 3.
Organizacja Zakładu  

§   4.   1.   Zakładem kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Zakładu, jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Zakładu, wyniki pracy, dobór pracowników i   gospodarkę finansową.  

2.   Dyrektora Zakładu powołuje Wójt Gminy Gorzyce, który wykonuje w   stosunku do Dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy i   jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

3.   Dyrektor składa w   imieniu Zakładu oświadczenia woli i   reprezentuje go na zewnątrz.  

4.   Dyrektor dokonuje czynności prawnych w   imieniu Zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Gorzyce.  

5.   Czynności prawnych w   imieniu Zakładu dokonuje Dyrektor lub jego pracownik w   granicach pełnomocnictwa.  

6.   Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik Zakładu.  

7.   Pracowników Zakładu zatrudnia i   zwalnia Dyrektor, który jest dla nich zwierzchnikiem służbowym.  

8.   Organizację wewnętrzną Zakładu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zakładu po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Gorzyce.  

Rozdział 4.
Mienie i   gospodarka finansowa  

§   5.   1.   Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym Gminy Gorzyce.  

2.   Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oddanym decyzją Wójta Gminy Gorzyce w   trwały zarząd oraz mieniem przekazanym do używania na podstawie innych umów.  

§   6.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący:  

1) przychody z   działalności, o   której mowa w   § 3,  

2) dotacje z   budżetu gminy,  

3) pozostałe przychody,  

4) koszty, w   tym wynagrodzenia i   pochodne wynagrodzeń, pozostałe koszty bieżącej działalności, koszty inwestycji,  

5) stan zobowiązań i   należności oraz stan środków obrotowych na początek i   koniec okresu,  

6) rozliczenia z   budżetem gminy.  

3.   Plan finansowy zatwierdza Dyrektor Zakładu dostosowując go do uchwały budżetowej Gminy Gorzyce.  

4.   Zakład stosuje w   planowaniu, rachunkowości, ewidencji operacji gospodarczych i   sprawozdawczości zasady określone dla samorządowych zakładów budżetowych.  

5.   Dyrektor Zakładu przedstawia Wójtowi informacje oraz sprawozdania w   terminach i   na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

6.   Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   7.   Zmiany Statutu mogą być dokonywane w   trybie właściwym do jego uchwalenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »