| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/53/186/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i Kobielice - Lasy Kobiórskie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z   2003 r. poz. 717 ze zmianami), na wniosek Wójta Gminy Suszec po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec przyjętego Uchwałą Nr VIII/47/59/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 26 maja 2011 r.  

Rada Gminy Suszec   


Uchwała składa się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  


ROZDZIAŁ 1   - PRZEPISY OGÓLNE  

-   przedmiot regulacji przepisami planu  

-   definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

-   przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

ROZDZIAŁ 2   - PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

ROZDZIAŁ 3   - PRZEPISY KOŃCOWE  

ROZDZIAŁ1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem zmiany części planu zwanej dalej planem jest teren o   powierzchni około 712 ha określony w   uchwale Nr VIII/49/61/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 26 maja 2011 roku.  

2.   Regulacje, o   których mowa w   ust. 1   wyrażone są przepisami określającymi sposoby zagospodarowania terenów.  

3.   Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1   w skali 1:5000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

1)   granic opracowania planu,  

2)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.  

4.   Zastosowane na rysunku planu, o   którym mowa w   ust. 3   symbole cyfrowe i   literowe oznaczają:  

1)   oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w   zbiorze przeznaczenia podstawowego, określonego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu,  

2)   oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.  

5.   Integralną częścią uchwały są również załączniki:  

-   Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”,  

-   Nr 3   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”.  

6.   Symbole literowe, o   których mowa w   ust. 4   pkt. 2   oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:  

1)   ZL   – tereny lasów i   gruntów leśnych,  

2)   DZL   – tereny dróg leśnych.  

§   2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w   tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w   tym kabiny telefoniczne i   anteny, oraz inne podobne obiekty i   urządzenia związane z   tym uzbrojeniem terenu,  

2)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

4)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,  

5)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:5000,  

6)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Suszec,  

7)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

8)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i   rozporządzeń obowiązujących na dzień uchwalenia planu,  

9)   planowanym obszarze górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń w   granicach której przedsiębiorca jest w   trakcie uzyskiwania uprawnień i   koncesji do wydobywania kopalin oraz prowadzenia robót górniczych,  

10)   planowanym terenie górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń na której przewiduje się szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego związane z   przyszłym prowadzeniem robót górniczych związanych z   planowanym wykonywaniem koncesji.  

§   3.   Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

1.   Ustala się następujące przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem:  

1)   ochrona środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

a)   trwająca eksploatacja węgla kamiennego w   istniejącym obszarze górniczym i   terenie górniczym „Suszec III” oraz w   planowanym nowym obszarze i   terenie górniczym KWK „Krupiński” nie może zagrażać możliwościom prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na terenach objętych planem, w   związku z   tym:  

-   wymagane jest prowadzenie działań zapobiegawczych powstawaniu zalewisk i   zabagnienia terenu,  

-   maksymalny poziom osiadania nie może przekroczyć granicy możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód powierzchniowych,  

-   z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu „Babczyna dolina” eksploatacja górnicza może być prowadzona pod warunkiem zagwarantowania stabilnego zachowania aktualnych warunków wodnych będących podstawą jego trwałości,  

b)   zakaz zagospodarowania i   użytkowania terenów na cele związane ze składowaniem odpadów oraz termicznym przekształcaniem odpadów,  

2)   zasady zagospodarowania terenów muszą być zgodne z   przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów, przy czym dla obszaru objętego planem ustala się zakaz zabudowy,  

3)   ustala się możliwość zachowania i   modernizacji istniejących dróg leśnych,  

4)   ustala się możliwość modernizacji istniejących sieci infrastruktury technicznej.  

2.   W zakresie granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się:  

1)   w zakresie złóż węgla kamiennego – możliwość użytkowania terenów zgodnie z   przepisami planu na terenach w   których występują złoża węgla kamiennego: „Żory” – „Suszec”, „Krupiński” i   „Kobiór – Pszczyna”,  

2)   tereny objęte planem położone są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych,  

3)   na obszarze objętym planem występują pokazane graficznie na rysunku planu istniejące granice obszaru i   terenu górniczego „Suszec III” oraz planowane są granice obszaru i   terenu górniczego KWK „Krupiński”.  

3.   W granicach planu nie występują obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe lub dobra kultury współczesnej – wymagające ochrony.  

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

§   4.   1.   Dla terenów o   symbolach   1ZL÷5ZL   ustala się:  

-   przeznaczenie podstawowe : lasy i   grunty leśne,  

-   konieczność zachowania ich dotychczasowego użytkowania i   przeznaczenia,  

-   zakaz zabudowy.  

2.   Dla terenów o   symbolach   1DZL÷5DZL   ustala się:  

-   przeznaczenie podstawowe : drogi leśne,  

-   zachowanie i   możliwość modernizacji przy zachowaniu ich dotychczasowych wydzieleń w   użytkowaniu terenów leśnych.  

ROZDZIAŁ3.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   5.   Dla terenów objętych planem ustala się 5   % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Suszec.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/53/186/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rysunek planu  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/53/186/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodniez przepisami o   finansach publicznych.  

        Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i   Kobielice – Lasy Kobiórskie powinna uwzględniać zadania inwestycyjne, należące do zadań własnych gminy, o   których wspomniano w   prognozie skutków finansowych w   podrozdziale 1.1.  

Jednakże jak wykazano w   niniejszym opracowaniu, projekt planu nie przewiduje konieczności realizacji zadań z   zakresu infrastruktury technicznej, które należałyby do zadań własnych gminy. Wobec tego Gmina Suszec w   związku z   realizacją postanowień planu nie poniesie żadnych wydatków. Zatem gmina nie będzie zmuszona do wydatkowania środków własnych gminy, czy też do korzystania z   kredytów lub pożyczek. Będzie to korzystne dla gminy, gdyż środki finansowe bez przeszkód będą mogły być wykorzystane na inne cele ważne ze społeczno – gospodarczego punktu widzenia.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/53/186/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu.  

        Do projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i   Kobielice – Lasy Kobiórskie wszystkie uwagi zostały uwzględnione.  


Uzasadnienie

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar około 712 ha terenów leśnych na których zgodnie z   obowiązującym studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy planuje się powiększenie istniejącego obszaru i   terenu górniczego „Suszec”.  
W ustaleniach planu pominięto przepisy dotyczące zasad scalania i   podziału nieruchomości, zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej, ponieważ stan faktyczny terenów, oraz planowane przekształcenia nie dają podstaw do zamieszczenia wszystkich ustaleń, o   których mowa w   art. 15 ust. 2   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczy to również ustaleń zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, w   związku z   ustaleniem w   planie zakazu zabudowy. Zakaz zabudowy ustalony w   planie na obszarach leśnych uzasadnia również zastosowaną skalę rysunku planu 1:5000, która jest wystarczająca dla zobrazowania tekstu uchwały oraz zgodna z   wyżej wymienioną ustawą. Uzasadnieniem zastosowania tej skali rysunku planu jest również bardzo duża powierzchnia objęta planem.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »