| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/53/186/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i Kobielice - Lasy Kobiórskie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z   2003 r. poz. 717 ze zmianami), na wniosek Wójta Gminy Suszec po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec przyjętego Uchwałą Nr VIII/47/59/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 26 maja 2011 r.  

Rada Gminy Suszec   


Uchwała składa się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  


ROZDZIAŁ 1   - PRZEPISY OGÓLNE  

-   przedmiot regulacji przepisami planu  

-   definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

-   przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

ROZDZIAŁ 2   - PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

ROZDZIAŁ 3   - PRZEPISY KOŃCOWE  

ROZDZIAŁ1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem zmiany części planu zwanej dalej planem jest teren o   powierzchni około 712 ha określony w   uchwale Nr VIII/49/61/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 26 maja 2011 roku.  

2.   Regulacje, o   których mowa w   ust. 1   wyrażone są przepisami określającymi sposoby zagospodarowania terenów.  

3.   Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1   w skali 1:5000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

1)   granic opracowania planu,  

2)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.  

4.   Zastosowane na rysunku planu, o   którym mowa w   ust. 3   symbole cyfrowe i   literowe oznaczają:  

1)   oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w   zbiorze przeznaczenia podstawowego, określonego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu,  

2)   oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.  

5.   Integralną częścią uchwały są również załączniki:  

-   Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”,  

-   Nr 3   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”.  

6.   Symbole literowe, o   których mowa w   ust. 4   pkt. 2   oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:  

1)   ZL   – tereny lasów i   gruntów leśnych,  

2)   DZL   – tereny dróg leśnych.  

§   2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w   tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w   tym kabiny telefoniczne i   anteny, oraz inne podobne obiekty i   urządzenia związane z   tym uzbrojeniem terenu,  

2)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

4)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,  

5)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:5000,  

6)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Suszec,  

7)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

8)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i   rozporządzeń obowiązujących na dzień uchwalenia planu,  

9)   planowanym obszarze górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń w   granicach której przedsiębiorca jest w   trakcie uzyskiwania uprawnień i   koncesji do wydobywania kopalin oraz prowadzenia robót górniczych,  

10)   planowanym terenie górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń na której przewiduje się szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego związane z   przyszłym prowadzeniem robót górniczych związanych z   planowanym wykonywaniem koncesji.  

§   3.   Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

1.   Ustala się następujące przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem:  

1)   ochrona środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

a)   trwająca eksploatacja węgla kamiennego w   istniejącym obszarze górniczym i   terenie górniczym „Suszec III” oraz w   planowanym nowym obszarze i   terenie górniczym KWK „Krupiński” nie może zagrażać możliwościom prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na terenach objętych planem, w   związku z   tym:  

-   wymagane jest prowadzenie działań zapobiegawczych powstawaniu zalewisk i   zabagnienia terenu,  

-   maksymalny poziom osiadania nie może przekroczyć granicy możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód powierzchniowych,  

-   z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu „Babczyna dolina” eksploatacja górnicza może być prowadzona pod warunkiem zagwarantowania stabilnego zachowania aktualnych warunków wodnych będących podstawą jego trwałości,  

b)   zakaz zagospodarowania i   użytkowania terenów na cele związane ze składowaniem odpadów oraz termicznym przekształcaniem odpadów,  

2)   zasady zagospodarowania terenów muszą być zgodne z   przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów, przy czym dla obszaru objętego planem ustala się zakaz zabudowy,  

3)   ustala się możliwość zachowania i   modernizacji istniejących dróg leśnych,  

4)   ustala się możliwość modernizacji istniejących sieci infrastruktury technicznej.  

2.   W zakresie granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się:  

1)   w zakresie złóż węgla kamiennego – możliwość użytkowania terenów zgodnie z   przepisami planu na terenach w   których występują złoża węgla kamiennego: „Żory” – „Suszec”, „Krupiński” i   „Kobiór – Pszczyna”,  

2)   tereny objęte planem położone są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych,  

3)   na obszarze objętym planem występują pokazane graficznie na rysunku planu istniejące granice obszaru i   terenu górniczego „Suszec III” oraz planowane są granice obszaru i   terenu górniczego KWK „Krupiński”.  

3.   W granicach planu nie występują obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe lub dobra kultury współczesnej – wymagające ochrony.  

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

§   4.   1.   Dla terenów o   symbolach   1ZL÷5ZL   ustala się:  

-   przeznaczenie podstawowe : lasy i   grunty leśne,  

-   konieczność zachowania ich dotychczasowego użytkowania i   przeznaczenia,  

-   zakaz zabudowy.  

2.   Dla terenów o   symbolach   1DZL÷5DZL   ustala się:  

-   przeznaczenie podstawowe : drogi leśne,  

-   zachowanie i   możliwość modernizacji przy zachowaniu ich dotychczasowych wydzieleń w   użytkowaniu terenów leśnych.  

ROZDZIAŁ3.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   5.   Dla terenów objętych planem ustala się 5   % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Suszec.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/53/186/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rysunek planu  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/53/186/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodniez przepisami o   finansach publicznych.  

        Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i   Kobielice – Lasy Kobiórskie powinna uwzględniać zadania inwestycyjne, należące do zadań własnych gminy, o   których wspomniano w   prognozie skutków finansowych w   podrozdziale 1.1.  

Jednakże jak wykazano w   niniejszym opracowaniu, projekt planu nie przewiduje konieczności realizacji zadań z   zakresu infrastruktury technicznej, które należałyby do zadań własnych gminy. Wobec tego Gmina Suszec w   związku z   realizacją postanowień planu nie poniesie żadnych wydatków. Zatem gmina nie będzie zmuszona do wydatkowania środków własnych gminy, czy też do korzystania z   kredytów lub pożyczek. Będzie to korzystne dla gminy, gdyż środki finansowe bez przeszkód będą mogły być wykorzystane na inne cele ważne ze społeczno – gospodarczego punktu widzenia.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/53/186/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu.  

        Do projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i   Kobielice – Lasy Kobiórskie wszystkie uwagi zostały uwzględnione.  


Uzasadnienie

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar około 712 ha terenów leśnych na których zgodnie z   obowiązującym studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy planuje się powiększenie istniejącego obszaru i   terenu górniczego „Suszec”.  
W ustaleniach planu pominięto przepisy dotyczące zasad scalania i   podziału nieruchomości, zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej, ponieważ stan faktyczny terenów, oraz planowane przekształcenia nie dają podstaw do zamieszczenia wszystkich ustaleń, o   których mowa w   art. 15 ust. 2   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczy to również ustaleń zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, w   związku z   ustaleniem w   planie zakazu zabudowy. Zakaz zabudowy ustalony w   planie na obszarach leśnych uzasadnia również zastosowaną skalę rysunku planu 1:5000, która jest wystarczająca dla zobrazowania tekstu uchwały oraz zgodna z   wyżej wymienioną ustawą. Uzasadnieniem zastosowania tej skali rysunku planu jest również bardzo duża powierzchnia objęta planem.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »